c36-p1/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

OPATRENIE
Federálneho ministerstva financií
z 27. marca 1992,
ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene
Federálne ministerstvo financií podľa § 12 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. májom 1992.
Minister:
Ing. Rudlovčák CSc. v. r.
námestník