9/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 3. decembra 1991
o obchodných a priemyselných komorách
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§ 1
Účelom tohto zákona je upraviť vznik, postavenie a pôsobnosť obchodných a priemyselných komôr ako verejnoprávnych inštitúcií.
§ 2
(1)
Zriaďuje sa Slovenská obchodná a priemyselná komora (ďalej len „komora“). Komora je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
(2)
Komora vyvíja činnosť na podporu a ochranu podnikania svojich členov v tuzemsku a v zahraničí.
(3)
Komora zriaďuje regionálne komory na území vyššieho územného celku Slovenskej republiky, ak o to požiadajú aspoň dve tretiny členov komory z príslušného vyššieho územného celku. Na činnosť regionálnych komôr sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(4)
Komora hospodári s finančnými prostriedkami, s vlastným majetkom a s majetkom, ktorý nadobudla svojou činnosťou. Komora môže spravovať aj majetok štátu podľa osobitného predpisu.1a)
§ 3
(1)
Členmi komory sa môžu stať právnické osoby a fyzické osoby zapísané v obchodnom registri, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť vo všetkých hospodárskych odvetviach.
(2)
Členmi komory sa môžu stať aj iné právnické osoby a fyzické osoby, ako sú uvedené v odseku 1, ak svojím zameraním majú vzťah k podnikateľskej činnosti v hospodárskych odvetviach.
(3)
Členstvo v komore vzniká dňom prijatia za člena komory na základe písomnej žiadosti.
(4)
Komora zapíše člena do zoznamu členov do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prijatí za člena.
(5)
Práva a povinnosti člena komory vznikajú dňom zápisu do zoznamu členov.
(6)
Členstvo v komore zaniká dňom výmazu zo zoznamu členov na základe
a)
zániku oprávnenia na podnikateľskú činnosť,
b)
úmrtia,
c)
zániku právnickej osoby,
d)
oznámenia člena o vystúpení z komory,
e)
vylúčenia člena z komory.
(7)
Komora vykoná výmaz zo zoznamu členov do 30 dní od zistenia dôvodov na zánik členstva.
(8)
Podrobnosti o prijímaní členov komory a o právach a povinnostiach členov, vedení zoznamu členov a o zániku členstva upravia stanovy komory.
§ 4
(1)
Činnosť komory je financovaná z príspevkov členov, výnosov z vlastnej činnosti, prípadne dotácií z medzinárodných fondov a organizácií.
(2)
Zhromaždenie delegátov určí druh, splatnosť a výšku členských príspevkov, prípadne spôsob ich výpočtu.
DRUHÁ ČASŤ
Pôsobnosť komory
§ 5
(1)
Komora zastupuje a koordinuje spoločné záujmy svojich členov vo veciach podnikateľskej činnosti v tuzemsku a v zahraničí, poskytuje im služby a plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(2)
Komora v rámci svojej pôsobnosti najmä
a)
podieľa sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v oblasti podnikania,
b)
spolupôsobí pri koordinácii a uskutočňovaní hospodárskych vzťahov Slovenskej republiky so zahraničím,
c)
napomáha zosúlaďovať záujmy svojich členov v oblasti podnikateľskej činnosti a ochraňuje ich pred nepoctivými obchodnými vzťahmi,
d)
nadväzuje a rozvíja styky s komorami a obdobnými inštitúciami v tuzemsku a v zahraničí a uzatvára s nimi dohody, organizuje hospodárske a obchodné misie a delegácie,
e)
zhromažďuje a rozširuje poznatky a informácie o obchodno-politických, právnych, colných, ekologických a ekonomických podmienkach v zahraničí a na tento účel vydáva odborné publikácie,
f)
zabezpečuje propagáciu svojich členov v tuzemsku a zahraničí vrátane účasti na výstavách a veľtrhoch,
g)
vydáva osvedčenia o skutočnostiach dôležitých v právnych vzťahoch, ktoré vznikajú v medzinárodnom obchode,
h)
organizuje zmierovacie konania v hospodárskych sporoch medzi svojimi členmi,
ch)
vykonáva funkciu informačno-sprostredkovateľského centra pre vyhľadávanie obchodných partnerov v tuzemsku a v zahraničí,
i)
poskytuje členom poradensko-konzultačné služby vo všetkých otázkach spojených s podnikaním v hospodárskej sfére,
j)
organizuje vzdelávaciu činnosť,
k)
zriaďuje a spravuje zariadenia a inštitúcie na podporu rozvoja podnikania a vzdelanosti v tejto oblasti,
l)
vykonáva vlastnú hospodársku činnosť na podporu riadneho výkonu svojich úloh a v súlade so svojím poslaním,
m)
propaguje ekologicky vhodné formy výroby, výrobkov a podnikania,
n)
plní úlohy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu,1b)
(3)
Pôsobnosť podľa tohto zákona vykonáva komora na celom území Slovenskej republiky.
(4)
Regionálne komory po svojom zriadení preberú od komory činnosti, ktorých rozsah upravia vzájomnou dohodou. Regionálne komora vykonávajú činnosť vo vzťahu k členom komory, ktorí majú sídlo na území, pre ktoré boli zriadené.
§ 6
Spolupráca so štátnymi orgánmi
(1)
Komora a príslušné štátne orgány navzájom spolupracujú pri plnení svojich úloh v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä
a)
poskytujú si navzájom potrebné informácie,
b)
štátne orgány umožňujú komore aktívnu účasť na tvorbe a uskutočňovaní hospodárskej a sociálnej politiky dotýkajúcej sa oblastí pôsobenia komory, predovšetkým ju prizývajú k príprave koncepcií rozvoja, ekonomických nástrojov, všeobecne záväzných právnych predpisov, organizačných úprav a opatrení na ich vykonanie, vyžadujú k nim jej stanovisko a ustanovujú jej zástupcov do svojich poradných orgánov,
c)
štátne orgány majú právo vysielať na rokovania orgánov komory svojich zástupcov.
(2)
Ustanovením odseku 1 písm. a) nie sú dotknuté predpisy na ochranu štátneho tajomstva.1)
§ 7
Spolupráca s občianskymi združeniami a podnikateľskými zväzmi
Vzťahy komory, občianskych združení a podnikateľských zväzov2) pôsobiacich mimo komory sa vymedzia ich vzájomnou dohodou.
TRETIA ČASŤ
Samospráva a vnútorná organizácia komory
§ 8
Orgány komory
(1)
Činnosť komory riadia jej volené orgány.
(2)
Volenými orgánmi komory sú
a)
zhromaždenie delegátov,
b)
predstavenstvo,
c)
predseda,
d)
dozorná rada.
§ 9
Zhromaždenie delegátov
(1)
Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom komory. Tvoria ho delegáti zvolení členmi komory podľa volebného poriadku komory.
(2)
Do pôsobnosti zhromaždenie delegátov patrí
a)
schvaľovať stanovy, volebný poriadok komory a rokovací poriadok komory, ich zmeny a doplnky,
b)
určovať hlavné úlohy komory,
c)
voliť a odvolávať predsedu, podpredsedov, generálneho tajomníka komory a ďalších členov predstavenstva a členov dozornej rady,
d)
schvaľovať rozpočet komory, ročnú účtovnú uzávierku a správy predstavenstva a dozornej rady o činnosti a hospodárení komory,
e)
rozhodovať o výške členského príspevku,
f)
rozhodovať o odvolaní proti rozhodnutiu predstavenstva o neprijatí za člena komory a o jeho vylúčení.
(3)
Zhromaždenie delegátov si môže vyhradiť rozhodnutie o záležitosti, ktorá patrí do pôsobnosti iných orgánov komory.
(4)
Zhromaždenie delegátov zvoláva predstavenstvo pravidelne najmenej raz za rok alebo mimoriadne, ak o to požiada viac ako jedna tretina členov.
§ 10
Predstavenstvo
(1)
Predstavenstvo je najvyšším orgánom komory v období medzi zasadaniami zhromaždenia delegátov.
(2)
Členmi predstavenstva sú predseda, podpredsedovia, generálny tajomník komory, predsedovia regionálnych komôr a ďalší členovia zvolení zhromaždením delegátov.
(3)
Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré tento zákon, stanovy alebo uznesenia zhromaždenia delegátov nezverujú inému orgánu komory.
(4)
Predstavenstvo najmä
a)
pripravuje podklady pre rokovanie zhromaždenia delegátov a zabezpečuje vykonanie jeho uznesení,
b)
rozhoduje o prijatí za člena komory alebo o vylúčení člena z komory,
c)
zriaďuje regionálne komory.
(5)
Predstavenstvo zvoláva predseda komory najmenej tri razy do roka.
(6)
Predstavenstvo môže na plnenie svojich úloh zriadiť výkonný orgán, zložený z predsedu, podpredsedov a generálneho tajomníka komory. Jeho pôsobnosť určia stanovy komory.
§ 11
Predseda
Predseda je na čele komory a predstavenstva, dozerá na činnosť úradu komory a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré mu určia stanovy, uznesenia zhromaždenia delegátov alebo predstavenstvo.
§ 12
Dozorná rada
(1)
Dozorná rada je kontrolným orgánom komory. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predstavenstve. Členom dozornej rady nemôže byť pracovník komory.
(2)
Dozorná rada kontroluje činnosť komory v rozsahu určenom v stanovách, alebo podľa poverenia zhromaždenia delegátov, ktorému zodpovedá za svoju činnosť. Vo svojej kontrolnej činnosti môže využiť i audítorské služby.3)
§ 13
Spoločné ustanovenia o orgánoch komory
(1)
Funkčné obdobie volených orgánov komory nepresahuje päť rokov. Počet členov kolektívnych orgánov komory určujú stanovy komory.
(2)
Spôsob voľby, vrátane pomerného zastúpenia členov v orgánoch komory podľa sídla a odboru podnikania, ako aj podrobnosti o voľbách a rokovaní orgánov komory upraví volebný poriadok komory a rokovací poriadok komory.
(3)
Funkcie v orgánoch komory sú čestné, s výnimkou funkcie generálneho tajomníka komory, ako aj funkcie jedného člena predstavenstva, ak o tom rozhodne zhromaždenie delegátov. Tým nie je dotknuté právo na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s výkonom funkcie.
(4)
Štatutárnymi orgánmi komory sú predseda, podpredsedovia a generálny tajomník komory.
(5)
Pôsobnosť zhromaždenia delegátov v regionálnej komore vykonáva valné zhromaždenie zložené zo všetkých jej členov.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Vnútorné členenie komory
§ 14
(1)
V rámci komory môžu pôsobiť podľa svojich odborných záujmov odvetvové sekcie alebo zväzy, špecializované odborné výbory, alebo skupiny. Ich postavenie, pôsobnosť, vzájomné vzťahy a vzťahy k orgánom komory bližšie upravia stanovy komory.
(2)
Na plnenie svojich úloh a v záujme priblíženia svojej činnosti členom môže komora zriaďovať pobočky a kancelárie.
§ 15
(1)
Výkon všetkých operatívnych, finančných a bežných záležitostí v rozsahu pôsobnosti a úloh komory zabezpečuje úrad komory.
(2)
Úrad komory najmä
a)
vedie administratívu a bežný chod komory,
b)
pripravuje podklady pre rokovanie orgánov komory,
c)
vedie evidenciu členov komory,
d)
vystavuje osvedčenia o významných právnych skutočnostiach formou verejných listín,
e)
vykonáva ostatnú agendu hospodárskej správy.
(3)
Na čele úradu komory je generálny tajomník komory, ktorý riadi jeho činnosť a zodpovedá za jeho hospodárenie; je pracovníkom komory. Na čele úradu regionálnej komory je riaditeľ.
PIATA ČASŤ
Rozhodcovský súd
§ 16
(1)
Komora má právo zriadiť rozhodcovský súd ako stály nezávislý orgán pre rozhodovanie majetkových sporov vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov nezávislými rozhodcami.
(2)
Rozhodcovský súd rozhoduje podľa právneho poriadku, na ktorom sa účastníci dohodli, a v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi účastníkmi s prihliadnutím na obchodné zvyklosti a zásady poctivého obchodnoprávneho styku a dobrých mravov.
(3)
Organizačné usporiadanie, právomoc a príslušnosť rozhodcovského súdu a ďalšie náležitosti upravia pravidlá rozhodcovského súdu.
(4)
Pravidlá rozhodcovského súdu schvaľuje zhromaždenie delegátov s prihliadnutím na platnú právnu úpravu rozhodcovského konania v Slovenskej republike,4) na zásady Medzinárodnej obchodnej komory, zvyklosti a medzinárodnú prax.
ŠIESTA ČASŤ
PRECHODNÉ, SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 17
(1)
Vláda Slovenskej republiky vymenuje z občanov Slovenskej republiky, ktorí sú členmi Predstavenstva Česko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, dočasný výbor komory do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Dočasný výbor komory utvorený podľa odseku 1 zabezpečí voľby do zhromaždenia delegátov do šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)
Zhromaždenie delegátov na svojom prvom zasadaní schváli stanovy, volebný a rokovací poriadok, zásady hospodárenia a rozpočet komory.
(4)
Dočasný výbor komory zabezpečí riadne vyrovnanie a prechod práv a záväzkov z Česko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory na komoru do päť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 17a
Správca majetku štátu môže so súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky previesť na komoru správu nehnuteľného majetku Slovenskej republiky, ktorý komora nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh podľa zákona.
§ 18
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r
1)
Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení neskorších predpisov.
1a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
1b)
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 2 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb.
3)
Napr. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 63/1989 Zb. o overovateľoch (audítoroch) a ich činnosti.
4)
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z.