88/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.03.1992 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

88
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 6. februára 1992
o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa mení takto:
1.
Úvodná veta znie
„Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. ustanovuje:“.
2.
V § 1 ods. 1 sa slová „Slovenská poisťovňa, štátny podnik“, nahradzujú slovami „Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť“.
3.
V § 1 ods. 2 sa za slová „ako aj“ vkladajú slová „fyzická a“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Dančo v. r.