78/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2005 do 31.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

78
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 29. januára 1992
o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§ 1
Tento zákon upravuje
a)
postavenie daňových poradcov a ich činnosť pri poskytovaní poradenstva v oblasti daní (ďalej len „daňové poradenstvo“) a postavenie asistentov daňových poradcov,
b)
zriadenie a pôsobnosť Slovenskej komory daňových poradcov (ďalej len „komora“).
§ 2
Daňový poradca poskytuje daňové poradenstvo fyzickým a právnickým osobám (ďalej len „klient“) vo veciach
a)
daní, odvodov a poplatkov,1)
b)
daňového konania územnými finančnými orgánmi2) a orgánmi obcí.3)
DRUHÁ ČASŤ
Postavenie a činnosť daňových poradcov
§ 4
(1)
Daňový poradca je fyzická osoba zapísaná v zozname daňových poradcov vedenom komorou (ďalej len „zoznam“).
(2)
Daňové poradenstvo môže poskytovať aj právnická osoba, ak má túto činnosť zapísanú v obchodnom registri, je zapísaná v zozname a ak je zriadená ako verejná obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť; fyzické osoby, ktoré v jej mene poskytujú daňové poradenstvo, musia mať oprávnenie podľa tohto zákona.
§ 5
Osvedčenie o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva (ďalej len „osvedčenie“) vydá komora fyzickej osobe, ktorá
a)
je spôsobilá na právne úkony,
b)
je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie3a) ekonomického alebo právnického zamerania alebo ukončenú obsahovo ucelenú časť vysokoškolského štúdia3b) a vykonávala najmenej päť rokov ekonomickú alebo právnickú prax alebo vykonávala najmenej tri roky činnosť asistenta daňového poradcu,
d)
zložila odbornú skúšku podľa § 6 (ďalej len „skúška“).
§ 6
(1)
Skúška na získanie osvedčenia sa koná pred skúšobnou komisiou.
(2)
Komora umožní vykonať skúšku do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti každému, kto o to písomne požiada a spĺňa podmienky ustanovené v § 5 písm. a), b) a c).
(3)
Rozsah, obsah a termín skúšky podľa odseku 1 a možnosti jej opakovania, ako aj rozsah, obsah a termín preskúšania podľa § 10 ods. 5 vymedzí skúšobný poriadok, ktorý vydá komora po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(4)
Po zložení skúšky podľa odseku 1 vydá komora fyzickej osobe do jedného mesiaca od jej zloženia osvedčenie.
(5)
Daňový poradca, ktorý má pozastavený výkon daňového poradenstva podľa § 10 ods. 4 a nevykonáva daňové poradenstvo podľa § 10 ods. 5, je povinný osvedčiť svoje odborné vedomosti preskúšaním v rozsahu vymedzenom v skúšobnom poriadku.
§ 7
(1)
Predsedu skúšobnej komisie vymenúva minister financií. Členov skúšobnej komisie vymenúva predseda skúšobnej komisie po dohode s komorou. Funkčné obdobie skúšobnej komisie je trojročné.
(2)
Za vykonanie skúšky, opakovanie skúšky a za vydanie osvedčenia podľa § 5 je uchádzač povinný zaplatiť komore úhrady. Výšku týchto úhrad ustanoví komora v skúšobnom poriadku.
§ 8
(1)
Fyzická osoba, ktorá získala osvedčenie, požiada komoru o zápis do zoznamu najneskôr do šiestich mesiacov od získania osvedčenia. Po uplynutí tejto lehoty je pre zapísanie do zoznamu potrebné opätovné zloženie skúšky.
(2)
Komora zapíše do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti o zápis do zoznamu
a)
fyzickú osobu, ktorá získala osvedčenie podľa § 5 a zložila do rúk prezidenta komory tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, svedomite a zodpovedne plniť svoje povinnosti daňového poradcu a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozviem v súvislosti s výkonom daňového poradenstva.“,
b)
právnickú osobu, v ktorej majú daňoví poradcovia zapísaní v zozname najmenej 75 % podielov na základnom imaní alebo hlasovacích práv v spoločnosti4),
c)
zahraničnú fyzickú osobu, ktorá je oprávnená vykonávať daňové poradenstvo v zahraničí, zložila skúšku podľa § 6 a zložila sľub podľa písmena a).
(3)
Ku dňu zápisu do zoznamu vydá komora daňovému poradcovi osvedčenie na výkon daňového poradenstva.
§ 9
(1)
Komora nezapíše do zoznamu toho,
a)
kto nesplnil niektorú z podmienok ustanovených v § 8,
b)
kto je zamestnancom ministerstva financií,
c)
komu zákaz podnikateľskej činnosti vyplýva z osobitného zákona,4a)
d)
komu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie podľa § 24 ods. 1 písm. c) na dobu určenú v rozhodnutí o uložení disciplinárneho opatrenia.
(2)
Rozhodnutie o odmietnutí zápisu do zoznamu musí byť riadne odôvodnené a doručené uchádzačovi do vlastných rúk.
§ 10
(1)
Komora pozastaví výkon daňového poradenstva daňovému poradcovi, ak poskytuje daňové poradenstvo v rozpore s vydaným osvedčením alebo týmto zákonom.
(2)
Komora tiež pozastaví výkon daňového poradenstva daňovému poradcovi, ak
a)
bola proti nemu podaná obžaloba pre úmyselný trestný čin v súvislosti s výkonom daňového poradenstva, alebo za krátenie dane, a to až do právoplatného ukončenia konania,
b)
sa začalo konanie o pozbavení alebo obmedzení jeho spôsobilosti na právne úkony, a to až do právoplatného ukončenia konania,
c)
o to písomne požiada.
(3)
Komora môže tiež pozastaviť výkon daňového poradenstva daňovému poradcovi, ak sa nezúčastňuje na povinnom vzdelávaní daňových poradcov organizovanom komorou, alebo počas disciplinárneho konania podľa § 24 až 27 tohto zákona.
(4)
Komora pozastavenie výkonu daňového poradenstva daňovému poradcovi vyznačí v zozname. Daňový poradca je povinný na dobu pozastavenia výkonu daňového poradenstva vrátiť komore na jej výzvu osvedčenie na výkon daňového poradenstva. Ak odpadnú dôvody na pozastavenie výkonu daňového poradenstva, komora zápis zo zoznamu vymaže a vráti daňovému poradcovi osvedčenie na výkon daňového poradenstva. Po dobu pozastavenia výkonu daňového poradenstva neplatí daňový poradca komore členský príspevok.
(5)
Ak daňový poradca nevykonával daňové poradenstvo viac ako tri roky, je povinný podrobiť sa preskúšaniu. Komora vráti daňovému poradcovi osvedčenie na výkon daňového poradenstva až na základe úspešne vykonaného preskúšania, nie však skôr, ako uplynie doba, na ktorú bol výkon daňového poradenstva daňovému poradcovi pozastavený.
§ 11
(1)
Komora vyčiarkne zo zoznamu a zruší osvedčenie daňovému poradcovi, ktorý
a)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody za úmyselný trestný čin,
d)
mal právoplatne uložené disciplinárne opatrenie podľa § 24 ods. 1 písm. d) tohto zákona,
e)
písomne požiadal komoru o vyčiarknutie zo zoznamu,
f)
sa na výzvu komory bezdôvodne nezúčastnil na preskúšaní podľa § 10 ods. 5 alebo úspešne nevykonal preskúšanie,
g)
nezaplatil členský príspevok určený komorou ani na jej opakovanú výzvu,
h)
začal vykonávať činnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c).
(2)
Komora môže vyčiarknuť zo zoznamu a zrušiť osvedčenie na výkon daňového poradenstva daňovému poradcovi, ktorý sa po dobu najmenej jedného roka nezúčastňoval na povinnom vzdelávaní daňových poradcov organizovanom komorou; to neplatí, ak má daňový poradca pozastavený výkon daňového poradenstva podľa § 10.
§ 12
Komora vyčiarkne zo zoznamu právnickú osobu, ktorá
a)
je zrušená,5)
b)
je v likvidácii,
c)
písomne požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu,
d)
nespĺňa podmienky podľa § 8 ods. 2 písm. b),
e)
nezaplatila členský príspevok určený komorou ani na jej opakovanú výzvu.
TRETIA ČASŤ
Práva a povinnosti daňového poradcu
§ 13
(1)
Daňový poradca môže daňové poradenstvo poskytovať sám alebo spoločne s inými daňovými poradcami.
(2)
Právne vzťahy vyplývajúce zo spoločného poskytovania daňového poradenstva si daňoví poradcovia upravia písomnou zmluvou. Ak nie je dohodnuté inak, zodpovedajú klientovi spoločne a nerozdielne.
§ 14
Ak daňový poradca vykonáva daňové poradenstvo ako fyzická osoba, môže zamestnávať na výkon tejto činnosti v pracovnoprávnom vzťahu zamestnancov, len ak sám nie je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, prípadne nevykonáva inú platenú činnosť s výnimkou pedagogickej, vedeckej a publicistickej činnosti.
§ 15
(1)
Ak je daňovým poradcom fyzická osoba, je povinná
a)
oznámiť komore svoj trvalý pobyt a jeho zmeny,
b)
uvádzať na všetkých písomných dokladoch svoje meno a priezvisko, trvalý pobyt a evidenčné číslo osvedčenia na výkon daňového poradenstva,
c)
platiť členský príspevok určený komorou,
d)
oznámiť písomne komore do 30 dní vznik a skončenie pracovnoprávneho vzťahu daňového poradcu alebo asistenta daňového poradcu, ktorých zamestnáva,
e)
zúčastňovať sa na vzdelávaní daňových poradcov organizovanom komorou.
(2)
Ak je daňovým poradcom právnická osoba, je povinná
a)
oznámiť komore svoje sídlo a jeho zmeny,
b)
uvádzať na všetkých písomných dokladoch obchodné meno, sídlo a evidenčné číslo osvedčenia na výkon daňového poradenstva,
c)
platiť členský príspevok určený komorou,
d)
oznámiť písomne komore do 30 dní vznik a skončenie pracovnoprávneho vzťahu daňového poradcu alebo asistenta daňového poradcu, ktorých zamestnáva.
§ 16
(1)
Daňový poradca je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy svojho klienta, konať pritom čestne a svedomite, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta považuje za užitočné.
(2)
Daňový poradca je povinný začiatok činnosti ohlásiť daňovému úradu podľa osobitného predpisu.5a)
(3)
Nikto nesmie zasahovať do činnosti daňového poradcu spôsobom, ktorý by obmedzoval jeho nezávislosť.
§ 17
(1)
Daňový poradca vykonáva daňové poradenstvo na základe uzatvorenej zmluvy s klientom.
(2)
Daňový poradca vykonáva svoju činnosť za odmenu dohodnutú v zmluve a má právo požiadať svojho klienta o poskytnutie primeraného preddavku.
(3)
Daňový poradca môže od zmluvy o poskytnutí daňového poradenstva odstúpiť, ak
a)
sa naruší dôvera medzi ním a klientom,
b)
klient neposkytuje potrebné informácie a súčinnosť,
c)
klient nezloží dohodnutý preddavok na odmenu.
(4)
Daňový poradca je povinný do 15 dní od odstúpenia od zmluvy vykonať všetky neodkladné úkony, ak sa s klientom nedohodol inak. Klient má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu; je však povinný daňovému poradcovi zaplatiť odmenu za úkony už vykonané a uhradiť už skutočne vynaložené náklady, ak v zmluve nebolo dohodnuté inak.
§ 18
(1)
Daňový poradca je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním daňového poradenstva. Od tejto povinnosti ho môže oslobodiť iba klient písomným vyhlásením alebo súd.
(2)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na zákonom uloženú povinnosť prekaziť a oznámiť spáchanie trestného činu.
(3)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť má aj ten, kto bol vyčiarknutý zo zoznamu, alebo komu bol pozastavený výkon činnosti.
(4)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa predchádzajúcich odsekov sa vzťahuje aj na zamestnancov daňového poradcu a komory.
§ 19
(1)
Daňový poradca zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s poskytovaním daňového poradenstva.
(2)
Daňový poradca zodpovedá i za škodu, ktorú v súvislosti s poskytovaním daňového poradenstva spôsobí klientovi jeho zamestnanec. Zodpovednosť týchto osôb podľa občianskoprávnych, pracovnoprávnych alebo iných právnych predpisov nie je tým dotknutá.
(3)
Daňový poradca sa zodpovednosti podľa predchádzajúcich odsekov zbaví, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať.
§ 20
(1)
Daňový poradca je povinný pred začiatkom činnosti uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom daňového poradenstva. Ak je daňový poradca fyzická osoba, nie je povinný uzavrieť túto zmluvu, ak daňové poradenstvo vykonáva v mene právnickej osoby zapísanej v zozname, ktorá je na túto činnosť poistená.
(2)
Ak daňový poradca zamestnáva zamestnancov, je povinný uzavrieť aj zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom pri plnení pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s nimi, za ktorú daňový poradca zodpovedá podľa osobitných predpisov.6)
(3)
Poistenie zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 musí trvať po celú dobu výkonu činnosti. Poistenie zodpovednosti za škodu podľa odseku 2 musí trvať po celú dobu, po ktorú daňový poradca zamestnancov zamestnáva.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Asistent daňového poradcu
§ 20a
Asistent daňového poradcu je fyzická osoba zapísaná do zoznamu asistentov daňových poradcov vedeného komorou.
§ 20b
(1)
Komora zapíše do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti žiadateľa do zoznamu asistentov daňových poradcov toho, kto
a)
má spôsobilosť na právne úkony,
b)
je bezúhonný,
c)
má vysokoškolské vzdelanie3a) ekonomického alebo právnického zamerania alebo ukončenú obsahovo ucelenú časť vysokoškolského štúdia3b); výnimku zo vzdelania môže udeliť komora fyzickej osobe, ak má vysokoškolské vzdelanie iného zamerania, prípadne úplné stredné vzdelanie a má najmenej päť rokov ekonomickej praxe,
d)
má potvrdenie daňového poradcu o tom, že ho zamestná ako asistenta.
(2)
Ak asistent daňového poradcu splní podmienky podľa odseku 1, komora ho zapíše do zoznamu asistentov daňových poradcov a vydá mu o tom potvrdenie.
§ 20c
(1)
Komora nezapíše do zoznamu asistentov daňových poradcov
a)
zamestnanca ústredného orgánu štátnej správy a územného finančného orgánu,4a)
b)
sudcu, prokurátora, notára a súdneho exekútora.
(2)
Rozhodnutie o odmietnutí zápisu do zoznamu asistentov daňových poradcov musí byť riadne odôvodnené a doručené žiadateľovi do vlastných rúk.
§ 20d
Asistent daňového poradcu je oprávnený vykonávať činnosť podľa tohto zákona len ako zamestnanec daňového poradcu alebo právnickej osoby, ktorá spĺňa podmienky podľa § 8 ods. 2 písm. b), a je oprávnený vykonávať tie úkony, na ktoré ho daňový poradca splnomocní.
§ 20e
(1)
Komora vyčiarkne zo zoznamu asistentov daňových poradcov toho, kto
a)
nevykonával činnosť asistenta daňového poradcu počas troch po sebe nasledujúcich rokov,
b)
bol zapísaný do zoznamu daňových poradcov,
c)
sa do šiestich mesiacov po zapísaní do zoznamu asistentov daňových poradcov nezamestná u daňového poradcu.
(2)
Komora ďalej vyčiarkne zo zoznamu asistentov daňových poradcov asistenta daňového poradcu z dôvodov uvedených v § 10 ods. 2 písm. a), b) a § 11 ods. 1 písm. a), b), c) a e).
PIATA ČASŤ
Organizácia daňových poradcov
§ 21
(1)
Zriaďuje sa komora so sídlom v Banskej Bystrici.
(2)
Komora je nezávislou samosprávnou profesijnou organizáciou, ktorá združuje daňových poradcov zapísaných v zozname.
(3)
Komora je právnickou osobou.
(4)
Orgánmi komory sú
a)
valné zhromaždenie daňových poradcov (ďalej len „zhromaždenie“),
b)
prezídium,
c)
dozorná rada,
d)
disciplinárna komisia.
(5)
Zhromaždenie volí orgány komory uvedené v odseku 4 písm. b) až d) a schvaľuje štatút komory. Členstvo v orgánoch komory je navzájom nezlučiteľné.
(6)
Daňovému poradcovi, ktorý je zvolený do funkcie v orgánoch komory, patrí náhrada výdavkov súvisiacich s výkonom funkcie a odmena schválená zhromaždením.
§ 22
(1)
Komora najmä
a)
zastupuje, chráni a presadzuje oprávnené záujmy daňových poradcov v Slovenskej republike,
b)
vydáva osvedčenie na výkon činnosti daňového poradcu,
c)
vedie zoznam daňových poradcov a zoznam asistentov daňových poradcov,
d)
usmerňuje ich činnosť v súlade so slovenským právnym poriadkom,
e)
vytvára predpoklady na zvyšovanie vzdelanosti a profesionálnej úrovne daňových poradcov a za tým účelom organizuje povinné vzdelávanie daňových poradcov,
f)
vyjadruje sa k návrhom právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na dane a daňových poradcov,
g)
spolupracuje s ministerstvom pri schvaľovaní skúšobného poriadku.
(2)
Podrobnosti o organizácii komory, jej orgánoch a ich pôsobnosti, počte členov prezídia, dozornej rady a disciplinárnej komisie upraví štatút.
(3)
Podrobnosti o voľbách do orgánov komory upraví volebný poriadok.
(4)
Podrobnosti o disciplinárnom konaní upraví disciplinárny poriadok.
§ 23
(1)
Komora hospodári so svojím majetkom. Zdrojmi jej príjmov sú príspevky od daňových poradcov, úhrady za účasť na skúškach, odplaty za služby, ktoré komora poskytuje, výnosy z pokút za porušenie disciplíny a ďalšie príjmy.
(2)
Výdavky komory na zabezpečenie jej činnosti a na zabezpečenie rozvoja daňového poradenstva sa hradia z jej príjmov.
(3)
Účtovnú závierku komory overuje audítor, ktorý uzatvorí zmluvu o audítorskej činnosti s komorou. Náklady overovania hradí komora.
ŠIESTA ČASŤ
Disciplinárna zodpovednosť
§ 24
(1)
Za porušenie povinností podľa tohto zákona a úprav komory (ďalej len „porušenie disciplíny“), ak nejde o trestný čin, môže komora uložiť podľa závažnosti porušenia povinnosti daňovému poradcovi
a)
písomné napomenutie,
b)
pokutu až do výšky 100 000 Sk,
c)
pozastavenie výkonu činnosti až na dobu jedného roka,
d)
vyčiarknutie zo zoznamu a zrušenie osvedčenia.
(2)
Výnos pokút je príjmom komory.
§ 25
(1)
O uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 24 tohto zákona rozhoduje disciplinárna komisia v disciplinárnom konaní, ktoré sa začína na návrh predsedu dozornej rady.
(2)
Návrh na začatie disciplinárneho konania môže predseda dozornej rady podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení disciplíny dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu disciplíny došlo.
(3)
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku; na jeho doručenie sa použijú ustanovenia pracovnoprávnych predpisov o doručovaní.7)
§ 26
(1)
Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 24 ods. 1 tohto zákona môže daňový poradca alebo predseda dozornej rady podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 24 ods. 1 písm. b), c) a d) tohto zákona má odkladný účinok.
(2)
O odvolaní rozhoduje prezídium komory, ktoré po preskúmaní rozhodnutie potvrdí alebo zruší. Ak prezídium komory napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec disciplinárnej komisii na nové konanie. Disciplinárna komisia komory je viazaná právnym názorom prezídia komory.
(3)
Rozhodnutie prezídia komory o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
§ 27
Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie podľa § 24 ods. 1 písm. b), c) a d) preskúmava na návrh Najvyšší súd Slovenskej republiky. Návrh je oprávnený podať iba daňový poradca, ktorého sa rozhodnutie týka.
SIEDMA ČASŤ
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 28
Uchádzač o zápis do zoznamu, ktorý nebol komorou zapísaný a spĺňa podmienky podľa § 5 tohto zákona, má právo domáhať sa ochrany na súde.
§ 29
Ak daňové poradenstvo vykonáva za odplatu fyzická alebo právnická osoba, ktorá nemá osvedčenie na výkon tejto činnosti, môže jej daňový úrad8) uložiť pokutu až do výšky 200 000 Sk, ak ide o fyzickú osobu, a pokutu až do výšky 1 000 000 Sk, ak ide o právnickú osobu. Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 30
(1)
Komora sa ustanoví do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Do ustanovenia orgánov komory vykonáva ich funkcie podľa § 22 tohto zákona ministerstvo.
(3)
Ministerstvo vymenuje dočasný výbor, ktorý zvolá zhromaždenie podľa odseku 1.
§ 31
Daňoví poradcovia zapísaní do zoznamu do 31. decembra 1992 sú povinní vykonať skúšku najneskôr do konca roku 1993. Na vykonanie skúšky sa primerane použijú ustanovenia § 7 tohto zákona. Daňových poradcov, ktorí nevykonajú do konca roka 1993 skúšku, komora vyčiarkne zo zoznamu.
§ 32
(1)
Všetky fyzické osoby, ktoré poskytujú daňové poradenstvo na základe registrácie podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov, sú povinné do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona zložiť skúšku a požiadať o vydanie osvedčenia podľa tohto zákona; inak ich oprávnenie k tomuto dňu zaniká.
(2)
Ustanovenia tohto zákona, vrátane povinnosti vykonať odbornú skúšku, sa nevzťahujú na oprávnenia advokátov a komerčných právnikov poskytovať právnu pomoc podľa osobitných predpisov.9)
§ 33
Komora najneskôr do troch mesiacov od svojho vzniku vydá štatút, disciplinárny poriadok a volebný poriadok.
§ 33a
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 506/1992 Zb. o odmenách daňových poradcov a o výške úhrady za odbornú skúšku a za vydanie osvedčenia v znení vyhlášky č. 35/1996 Z. z. a vyhlášky č. 113/1997 Z. z.
§ 34
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3a)
4a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5a)
§ 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
6)
Napr. Zákonník práce.
8)
§ 3 zákona SNR č. 84/1991 Zb.
9)
Zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii.
Zákon SNR č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch.