78/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.1995 do 31.12.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

78
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 29. januára 1992
o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§ 1
Tento zákon upravuje
a)
postavenie daňových poradcov a ich činnosť pri poskytovaní poradenskej pomoci v oblasti daní (ďalej len "daňové poradenstvo"),
b)
zriadenie a pôsobnosť Slovenskej komory daňových poradcov (ďalej len „komora“).
§ 2
Daňový poradca poskytuje daňové poradenstvo fyzickým a právnickým osobám (ďalej len „klient“) vo veciach
a)
daní, odvodov a poplatkov,1)
b)
daňového konania daňovými orgánmi2) a orgánmi obcí.3)
§ 3
Daňové poradenstvo môže poskytovať aj právnická osoba, ak má túto činnosť zapísanú v obchodnom registri a je zapísaná v zozname daňových poradcov vedenom komorou (ďalej len „zoznam“) a ak je zriadená ako verejná obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť; fyzické osoby, ktoré v jej mene poskytujú daňové poradenstvo, musia mať oprávnenie podľa tohto zákona.
DRUHÁ ČASŤ
Postavenie a činnosť daňových poradcov
§ 4
(1)
Daňový poradca je fyzická osoba zapísaná do zoznamu.
(2)
Na základe zápisu do zoznamu vydá komora daňovému poradcovi osvedčenie o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva (ďalej len „osvedčenie“).
§ 5
Osvedčenie vydá komora daňovému poradcovi ktorý
a)
má plnú spôsobilosť na právne úkony,
b)
je bezúhonný,
c)
má skončené vysokoškolské štúdium3a) ekonomického alebo právnického zamerania alebo jeho obsahovo ucelenú časť3b)a vykonáva najmenej päť rokov právnickú alebo ekonomickú prax; výnimku zo vzdelania môže udeliť komora,
d)
zložil odbornú skúšku (ďalej len „skúška“) podľa § 7 tohto zákona.
§ 6
(1)
Odbornú spôsobilosť na výkon činnosti daňového poradcu a na zápis do zoznamu uchádzač osvedčuje skúškou podľa § 7 tohto zákona.
(2)
Komora umožní vykonať skúšku do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti každému, kto písomne o to požiada a spĺňa podmienky ustanovené v § 5 písm. a), b) a c) tohto zákona.
(3)
Komora pravidelne zabezpečuje povinné vzdelávanie a preskúšavanie daňových poradcov v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky; pri zmene daňových zákonov, najmenej však raz za tri roky.
§ 7
(1)
Komora po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) určí obsah a formu skúšky, termíny skúšok a skúšobnú komisiu. Funkčné obdobie skúšobnej komisie je trojročné. Predsedu skúšobnej komisie menuje minister financií Slovenskej republiky.
(2)
Za vykonanie skúšky, opakovanie skúšky a za vydanie osvedčenia je uchádzač povinný zaplatiť komore úhrady. Výšku týchto úhrad ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(3)
Uchádzač, ktorý skúšku absolvoval neúspešne, ju môže zopakovať najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od jej neúspešného absolvovania.
§ 8
(1)
Komora zapíše do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti do zoznamu daňového poradcu
a)
fyzickú osobu, ktorá získala osvedčenie podľa § 5 tohto zákona,
b)
právnickú osobu, v ktorej mene budú vykonávať daňové poradenstvo fyzické osoby zapísané do zoznamu, ak fyzické osoby alebo právnické osoby zapísané do zoznamu majú väčšinu hlasovacích práv v najvyššom orgáne spoločnosti alebo ak osoby zapísané do zoznamu tvoria aspoň tri štvrtiny členov jej štatutárneho orgánu.
(2)
Daňový poradca požiada komoru o zápis do zoznamu najneskôr do šiestich mesiacov od úspešného vykonania skúšky. Po uplynutí tejto lehoty je pre zapísanie do zoznamu potrebné opätovné zloženie skúšky.
§ 9
(1)
Komora nezapíše do zoznamu
a)
pracovníka ústredného orgánu štátnej správy a daňového orgánu,4)
b)
sudcu, prokurátora a štátneho notára,
c)
uchádzača, ktorému bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie § 24 ods. 1 písm. d) tohto zákona na čas určený v rozhodnutí o uložení disciplinárneho opatrenia.
(2)
Rozhodnutie o odmietnutí zápisu do zoznamu musí byť riadne odôvodnené a doručené uchádzačovi do vlastných rúk.
§ 10
(1)
Komora pozastaví výkon činnosti daňovému poradcovi, ak poskytuje daňové poradenstvo v rozpore s vydaným osvedčením alebo týmto zákonom.
(2)
Komora tiež pozastaví výkon činnosti daňovému poradcovi, ak
a)
bola proti nemu podaná obžaloba pre úmyselný trestný čin v súvislosti s výkonom daňového poradenstva, alebo za krátenie dane, a to až do právoplatného ukončenia konania,
b)
sa začalo konanie o pozbavení alebo obmedzení jeho spôsobilosti na právne úkony, a to až do právoplatného ukončenia konania,
c)
úspešne neabsolvoval preskúšanie podľa § 6 ods. 3.
(3)
Komora môže tiež pozastaviť výkon činnosti daňovému poradcovi, ak sa nezúčastňuje na povinnom vzdelávaní daňových poradcov organizovanom komorou, alebo počas disciplinárneho konania podľa § 24 až 27 tohto zákona.
(4)
Pozastavenie výkonu činnosti daňovému poradcovi komora zapíše do zoznamu a súčasne mu odoberie osvedčenie. O pozastavení výkonu činnosti vydá komora rozhodnutie, ktoré musí byť riadne odôvodnené a doručené daňovému poradcovi do vlastných rúk. Ak odpadnú dôvody pre pozastavenie výkonu činnosti, komora zápis zo zoznamu vymaže a vráti daňovému poradcovi osvedčenie.
§ 11
Komora vyčiarkne zo zoznamu a zruší osvedčenie daňovému poradcovi, ktorý
a)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody za úmyselný trestný čin,
d)
mal právoplatne uložené disciplinárne opatrenie podľa § 24 ods. 1 písm. d) tohto zákona,
e)
písomne požiadal komoru o vyčiarknutie zo zoznamu,
f)
viac ako tri roky nevykonával daňové poradenstvo,
g)
začal vykonávať činnosť podľa § 9 ods. 1 písm. a) a b) tohto zákona.
§ 12
Komora vyčiarkne zo zoznamu právnickú osobu, ktorá
a)
je zrušená,5)
b)
je v likvidácii,
c)
písomne požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu,
d)
nespĺňa podmienky podľa § 8 ods. 1 písm. b).
TRETIA ČASŤ
Práva a povinnosti daňového poradcu
§ 13
(1)
Daňový poradca môže daňové poradenstvo poskytovať sám alebo spoločne s inými daňovými poradcami.
(2)
Právne vzťahy vyplývajúce zo spoločného poskytovania daňového poradenstva si daňoví poradcovia upravia písomnou zmluvou. Ak nie je dohodnuté inak, zodpovedajú klientovi spoločne a nerozdielne.
§ 14
(1)
Daňový poradca môže zamestnávať v pracovnom alebo obdobnom právnom vzťahu pracovníkov.
(2)
Na pracovné alebo obdobné právne vzťahy pracovníkov daňového poradcu a pracovníkov komory sa vzťahujú osobitné predpisy.6)
(3)
Ak zamestnáva daňový poradca pracovníkov v pracovnom alebo obdobnom právnom vzťahu, nesmie byť sám v pracovnom, členskom, služobnom, či obdobnom pomere.
§ 15
Daňový poradca, ktorému bolo vydané osvedčenie, je povinný
a)
oznámiť komore svoj trvalý pobyt a jeho zmeny,
b)
na všetkých písomných dokladoch uvádzať svoje meno, trvalý pobyt a evidenčné číslo osvedčenia.
c)
platiť členský príspevok určený komorou.
§ 16
(1)
Daňový poradca je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy svojho klienta, konať pritom čestne a svedomite, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta považuje za užitočné.
(2)
Daňový poradca je povinný začiatok činnosti ohlásiť daňovému úradu,v ktorej územnej pôsobnosti má sídlo, v lehote do 15 dní odo dňa uvedeného v osvedčení, ako deň začatia činnosti.
(3)
Nikto nesmie zasahovať do činnosti daňového poradcu spôsobom, ktorý by obmedzoval jeho nezávislosť.
§ 17
(1)
Daňový poradca vykonáva daňové poradenstvo na základe uzatvorenej zmluvy s klientom.
(2)
Daňový poradca vykonáva svoju činnosť za odmenu dohodnutú v zmluve a má právo požiadať svojho klienta o poskytnutie primeraného preddavku. Výšku odmeny daňových poradcov a spôsob jej určenia upraví ministerstvo vyhláškou.
(3)
Daňový poradca môže od zmluvy o poskytnutí daňového poradenstva odstúpiť, ak
a)
sa naruší dôvera medzi ním a klientom,
b)
klient neposkytuje potrebné informácie a súčinnosť,
c)
klient nezloží dohodnutý preddavok na odmenu.
(4)
Daňový poradca je povinný do 15 dní od odstúpenia od zmluvy vykonať všetky neodkladné úkony, ak sa s klientom nedohodol inak. Klient má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu; je však povinný daňovému poradcovi zaplatiť odmenu za úkony už vykonané a uhradiť už skutočne vynaložené náklady, ak v zmluve nebolo dohodnuté inak.
§ 18
(1)
Daňový poradca je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním daňového poradenstva. Od tejto povinnosti ho môže oslobodiť iba klient písomným vyhlásením alebo súd.
(2)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na zákonom uloženú povinnosť prekaziť a oznámiť spáchanie trestného činu.
(3)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť má aj ten, kto bol vyčiarknutý zo zoznamu, alebo komu bol pozastavený výkon činnosti.
(4)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa predchádzajúcich odsekov sa vzťahuje aj na pracovníkov daňového poradcu a komory.
§ 19
(1)
Daňový poradca zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s poskytovaním daňového poradenstva.
(2)
Daňový poradca zodpovedá i za škodu, ktorú v súvislosti s poskytovaním daňového poradenstva spôsobí klientovi jeho pracovník. Zodpovednosť týchto osôb podľa občianskoprávnych, pracovnoprávnych alebo iných právnych predpisov nie je tým dotknutá.
(3)
Daňový poradca sa zodpovednosti podľa predchádzajúcich odsekov zbaví, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať.
§ 20
(1)
Daňový poradca je povinný pred začiatkom činnosti uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom daňového poradenstva.
(2)
Ak daňový poradca zamestnáva pracovníkov, je povinný uzavrieť aj zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pracovníkom pri plnení pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s nimi, za ktorú daňový poradca zodpovedá podľa osobitných predpisov.6)
(3)
Poistenie zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 musí trvať po celú dobu výkonu činnosti. Poistenie zodpovednosti za škodu podľa odseku 2 musí trvať po celú dobu, po ktorú daňový poradca pracovníkov zamestnáva.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Asistent daňového poradcu
§ 20a
Asistent daňového poradcu je fyzická osoba zapísaná do zoznamu asistentov daňových poradcov vedeného komorou.
§ 20b
Komora zapíše do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti žiadateľa do zoznamu asistentov daňových poradcov toho, kto
a)
má plnú spôsobilosť na právne úkony,
b)
je bezúhonný,
c)
má skončené vysokoškolské štúdium3a) ekonomického alebo právnického zamerania alebo má úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického smeru, prípadne úplné stredné odborné vzdelanie a absolvoval obsahovo ucelenú časť3b) ekonomických študijných odborov,
d)
má potvrdenie daňového poradcu o tom, že ho zamestná ako asistenta.
§ 20c
(1)
Komora nezapíše do zoznamu asistentov daňových poradcov
a)
pracovníka ústredného orgánu štátnej správy a daňového orgánu4),
b)
sudcu, prokurátora a štátneho notára.
(2)
Rozhodnutie o odmietnutí zápisu do zoznamu asistentov daňových poradcov musí byť riadne odôvodnené a doručené žiadateľovi do vlastných rúk.
§ 20d
Asistent daňového poradcu je oprávnený vykonávať činnosť podľa tohto zákona len ako pracovník daňového poradcu alebo právnickej osoby, ktorá spĺňa podmienky podľa § 8 ods. 1 písm. b), a je oprávnený vykonávať tie úkony, na ktoré ho daňový poradca splnomocní.
§ 20e
(1)
Komora vyčiarkne zo zoznamu asistentov daňových poradcov toho, kto
a)
nevykonával činnosť asistenta daňového poradcu počas troch po sebe nasledujúcich rokov,
b)
bol zapísaný do zoznamu daňových poradcov.
(2)
Komora ďalej vyčiarkne zo zoznamu asistentov daňových poradcov asistenta daňového poradcu z dôvodov uvedených v § 10 ods. 2 písm. a), b) a § 11 písm. a), b), c), e) a g).
PIATA ČASŤ
Organizácia daňových poradcov
§ 21
(1)
Zriaďuje sa komora so sídlom v Banskej Bystrici.
(2)
Komora je nezávislou samosprávnou profesijnou organizáciou, ktorá združuje daňových poradcov zapísaných v zozname.
(3)
Komora je právnickou osobou.
(4)
Orgánmi komory sú
a)
valné zhromaždenie daňových poradcov (ďalej len „zhromaždenie“),
b)
prezídium,
c)
dozorná rada,
d)
disciplinárna komisia.
(5)
Zhromaždenie volí orgány komory uvedené v odseku 4 písm. b) až d) a schvaľuje štatút komory. Členstvo v orgánoch komory je navzájom nezlučiteľné.
(6)
Daňovému poradcovi, ktorý je zvolený do funkcie v orgánoch komory, patrí náhrada výdavkov súvisiacich s výkonom funkcie a odmena schválená zhromaždením.
§ 22
(1)
Komora najmä
a)
zastupuje, chráni a presadzuje oprávnené záujmy daňových poradcov v Slovenskej republike,
b)
vydáva osvedčenie na výkon činnosti daňového poradcu,
c)
vedie zoznam daňových poradcov a zoznam asistentov daňových poradcov,
d)
usmerňuje ich činnosť v súlade so slovenským právnym poriadkom,
e)
vytvára predpoklady na zvyšovanie vzdelanosti a profesionálnej úrovne daňových poradcov,
f)
vyjadruje sa k návrhom právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na dane a daňových poradcov,
g)
spolupracuje s ministerstvom pri schvaľovaní skúšobného poriadku a pri menovaní členov skúšobnej komisie.
(2)
Podrobnosti o organizácii komory, jej orgánoch a ich pôsobnosti, počte členov prezídia, dozornej rady a disciplinárnej komisie upraví štatút.
(3)
Podrobnosti o voľbách do orgánov komory upraví volebný poriadok.
(4)
Podrobnosti o disciplinárnom konaní upraví disciplinárny poriadok.
§ 23
(1)
Komora hospodári so svojím majetkom. Zdrojmi jej príjmov sú príspevky od daňových poradcov, úhrady za účasť na skúškach, odplaty za služby, ktoré komora poskytuje, výnosy z pokút za porušenie disciplíny a ďalšie príjmy.
(2)
Výdavky komory na zabezpečenie jej činnosti a na zabezpečenie rozvoja daňového poradenstva sa hradia z jej príjmov.
(3)
Účtovnú závierku komory overuje audítor, ktorý uzatvorí zmluvu o audítorskej činnosti s komorou. Náklady overovania hradí komora.
ŠIESTA ČASŤ
Disciplinárna zodpovednosť
§ 24
(1)
Za porušenie povinností podľa tohto zákona a úprav komory (ďalej len „porušenie disciplíny“), ak nejde o trestný čin, môže komora uložiť podľa závažnosti porušenia povinnosti daňovému poradcovi
a)
písomné napomenutie,
b)
pokutu až do výšky 100 000 Kčs,
c)
pozastavenie výkonu činnosti až na dobu jedného roka,
d)
vyčiarknutie zo zoznamu a zrušenie osvedčenia.
(2)
Výnos pokút je príjmom komory.
§ 25
(1)
O uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 24 tohto zákona rozhoduje disciplinárna komisia v disciplinárnom konaní, ktoré sa začína na návrh predsedu dozornej rady.
(2)
Návrh na začatie disciplinárneho konania môže predseda dozornej rady podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení disciplíny dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu disciplíny došlo.
(3)
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku; na jeho doručenie sa použijú ustanovenia pracovnoprávnych predpisov o doručovaní.7)
§ 26
(1)
Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 24 ods. 1 tohto zákona môže daňový poradca alebo predseda dozornej rady podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 24 ods. 1 písm. b), c) a d) tohto zákona má odkladný účinok.
(2)
O odvolaní rozhoduje prezídium komory, ktoré po preskúmaní rozhodnutie potvrdí alebo zruší. Ak prezídium komory napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec disciplinárnej komisii na nové konanie. Disciplinárna komisia komory je viazaná právnym názorom prezídia komory.
(3)
Rozhodnutie prezídia komory o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
§ 27
Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie podľa § 24 ods. 1 písm. b), c) a d) preskúmava na návrh Najvyšší súd Slovenskej republiky. Návrh je oprávnený podať iba daňový poradca, ktorého sa rozhodnutie týka.
SIEDMA ČASŤ
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 28
Uchádzač o zápis do zoznamu, ktorý nebol komorou zapísaný a spĺňa podmienky podľa § 5 tohto zákona, má právo domáhať sa ochrany na súde.
§ 29
Ak daňové poradenstvo vykonáva za odplatu fyzická alebo právnická osoba, ktorá nemá osvedčenie na výkon tejto činnosti, môže jej daňový úrad8) uložiť pokutu až do výšky 200 000 Sk, ak ide o fyzickú osobu, a pokutu až do výšky 1 000 000 Sk, ak ide o právnickú osobu. Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 30
(1)
Komora sa ustanoví do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Do ustanovenia orgánov komory vykonáva ich funkcie podľa § 22 tohto zákona ministerstvo.
(3)
Ministerstvo vymenuje dočasný výbor, ktorý zvolá zhromaždenie podľa odseku 1.
§ 31
Daňoví poradcovia zapísaní do zoznamu do 31. decembra 1992 sú povinní vykonať skúšku najneskôr do konca roku 1993. Na vykonanie skúšky sa primerane použijú ustanovenia § 7 tohto zákona. Daňových poradcov, ktorí nevykonajú do konca roka 1993 skúšku, komora vyčiarkne zo zoznamu.
§ 32
(1)
Všetky fyzické osoby, ktoré poskytujú daňové poradenstvo na základe registrácie podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov, sú povinné do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona zložiť skúšku a požiadať o vydanie osvedčenia podľa tohto zákona; inak ich oprávnenie k tomuto dňu zaniká.
(2)
Ustanovenia tohto zákona, vrátane povinnosti vykonať odbornú skúšku, sa nevzťahujú na oprávnenia advokátov a komerčných právnikov poskytovať právnu pomoc podľa osobitných predpisov.9)
§ 33
Komora najneskôr do troch mesiacov od svojho vzniku vydá štatút, disciplinárny poriadok a volebný poriadok.
§ 34
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
1)
Zákon SNR č. 71/1992 Zb, o súdnych poplatkoch.
on SNR č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkov v znení zákona SNR č. 192/1990 Zb.
Zákon č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkovch.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 522/1991 Zb.
Zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona SNR č. 72/1992 Zb.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2)
Zákon SNR č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch.
3)
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3a)
4)
§ 8 ods. 3 zákona SNR č. 84/1991 Zb.
6)
Napr. Zákonník práce.
8)
§ 3 zákona SNR č. 84/1991 Zb.
9)
Zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii.
Zákon SNR č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch.