78/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

78
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 29. januára 1992
o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§ 1
Tento zákon upravuje
a)
postavenie daňových poradcov a ich činnosť pri poskytovaní daňového poradenstva a postavenie asistentov daňových poradcov,
b)
zriadenie a pôsobnosť Slovenskej komory daňových poradcov (ďalej len „komora“).
§ 2
Daňový poradca poskytuje daňové poradenstvo fyzickým osobám a právnickým osobám (ďalej len „klient“) za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
§ 3
Daňové poradenstvo
(1)
Daňové poradenstvo je podnikanie, ktorého predmetom je poskytovanie poradenských služieb vo veciach daní, odvodov a poplatkov podľa osobitných predpisov1) (ďalej len „daň“). Tým nie je dotknuté poskytovanie poradenských služieb vo veciach daní podľa osobitných predpisov.2)
(2)
Daňové poradenstvo podľa odseku 1 zahŕňa
a)
poradenstvo pri zisťovaní základu dane a dane a pri plánovaní daní,3)
b)
poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii právnych predpisov v oblasti daní.
DRUHÁ ČASŤ
Postavenie a činnosť daňových poradcov
§ 4
(1)
Daňovým poradcom je fyzická osoba zapísaná v zozname daňových poradcov (ďalej len „zoznam“) podľa § 8 ods. 3 alebo ods. 5 alebo zaregistrovaná v zozname podľa § 8 ods. 6; zoznam vedie komora. Za daňového poradcu sa považuje aj právnická osoba poskytujúca daňové poradenstvo podľa odseku 2.
(2)
Daňové poradenstvo môže poskytovať aj právnická osoba, ak má túto činnosť zapísanú v obchodnom registri a je zapísaná v zozname. Fyzické osoby, ktoré v jej mene poskytujú daňové poradenstvo, musia mať oprávnenie na výkon daňového poradenstva podľa tohto zákona.
§ 5
(1)
Osvedčenie o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva (ďalej len „osvedčenie“) vydá komora fyzickej osobe, ktorá
a)
je spôsobilá na právne úkony,
b)
je bezúhonná,
c)
získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa3a) na vysokej škole v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou podľa osobitného predpisu3b) a vykonávala najmenej päť rokov ekonomickú prax alebo právnickú prax alebo vykonávala najmenej tri roky činnosť asistenta daňového poradcu,
d)
zložila odbornú skúšku podľa § 6 (ďalej len „skúška“).
(2)
Podmienky podľa odseku 1 sa nevzťahujú na fyzickú osobu uvedenú v § 8 ods. 5 a ods. 6.
§ 6
(1)
Skúška na získanie osvedčenia sa koná pred skúšobnou komisiou.
(2)
Fyzickej osobe, ktorá splnila podmienky ustanovené v § 5 ods. 1 písm. a) až c) a písomne požiadala o vykonanie skúšky, komora umožní vykonať skúšku do 12 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť o vykonanie skúšky možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.3c) Jednotné kontaktné miesto doručí komore žiadosť spolu so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu.3c) Ak sa žiadosť podáva cez jednotné kontaktné miesto, lehota začína plynúť doručením žiadosti komore.
(3)
Rozsah, obsah a termín skúšky podľa odseku 1 a možnosti jej opakovania vymedzí skúšobný poriadok, ktorý vydá komora po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(4)
Komora bezodkladne po úspešnom zložení skúšky vydá fyzickej osobe osvedčenie.
§ 7
(1)
Predsedu skúšobnej komisie vymenúva minister financií. Členov skúšobnej komisie vymenúva predseda skúšobnej komisie po dohode s komorou. Funkčné obdobie skúšobnej komisie je trojročné.
(2)
Za vykonanie skúšky alebo rozdielovej skúšky podľa osobitného predpisu,3d) opakovanie skúšky a za vydanie osvedčenia podľa § 5 ods. 1 je uchádzač povinný zaplatiť komore úhrady. Výšku týchto úhrad ustanoví komora v skúšobnom poriadku.
§ 8
Oprávnenie na výkon daňového poradenstva
(1)
Oprávnenie vykonávať daňové poradenstvo vzniká fyzickej osobe dňom zápisu alebo registrácie do zoznamu. K tomuto dňu vydá komora daňovému poradcovi osvedčenie na výkon daňového poradenstva.
(2)
Komora zapíše bezodkladne do zoznamu,
a)
fyzickú osobu, ktorá získala osvedčenie podľa § 5 ods. 1 a zložila do rúk prezidenta komory tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, svedomite a zodpovedne plniť svoje povinnosti daňového poradcu a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozviem v súvislosti s výkonom daňového poradenstva.“,
b)
fyzickú osobu, ktorá je príslušníkom iného štátu než členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), ak preukáže, že je oprávnená poskytovať daňové poradenstvo v tomto štáte, zložila skúšku a zložila sľub podľa písmena a).
(3)
Ak komora nezapíše do zoznamu fyzickú osobu podľa odseku 2 alebo odseku 4 najneskôr do 30 dní odo dňa zloženia sľubu alebo odo dňa preukázania splnenia podmienok podľa odseku 4, oprávnenie na výkon daňového poradenstva vzniká posledným dňom tejto lehoty. Povinnosť komory vydať osvedčenie na výkon daňového poradenstva zostáva nedotknutá.
(4)
Komora zapíše bezodkladne odo dňa preukázania splnenia podmienok podľa § 8a ods. 1 a 2 do zoznamu fyzickú osobu, ktorá
a)
je štátnym príslušníkom členského štátu a
b)
má v úmysle poskytovať daňové poradenstvo v Slovenskej republike sústavne.
(5)
Komora zaregistruje bezodkladne odo dňa preukázania splnenia podmienok podľa osobitného predpisu4a) do zoznamu fyzickú osobu, ktorá
a)
je štátnym príslušníkom členského štátu a
b)
má v úmysle poskytovať daňové poradenstvo v Slovenskej republike dočasne a príležitostne.
(6)
Fyzické osoby uvedené v odsekoch 4 a 5 sa pri vykonávaní daňového poradenstva na území Slovenskej republiky riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi vydávanými komorou.
(7)
Komora zapíše bezodkladne odo dňa, keď jej bola doručená žiadosť o zápis do zoznamu, právnickú osobu, ktorá má v predmete činnosti daňové poradenstvo, je bezúhonná a v ktorej majú daňoví poradcovia zapísaní v zozname účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach spoločnosti najmenej 50 %. Ku dňu zápisu do zoznamu vydá komora právnickej osobe osvedčenie na výkon daňového poradenstva.
§ 8a
Poskytovanie daňového poradenstva štátnymi príslušníkmi členských štátov
(1)
Na účel získania osvedčenia na výkon daňového poradenstva fyzická osoba uvedená v § 8 ods. 5 musí mať uznanú odbornú kvalifikáciu; na tento účel požiada komoru o uznanie dokladu o vzdelaní a o uznanie odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu.4b)
(2)
Fyzická osoba uvedená v odseku 1 musí preukázať, že je oprávnená poskytovať daňové poradenstvo v inom členskom štáte.
(3)
Komora pri uznávaní dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie postupuje podľa osobitného predpisu.4c)
(4)
Komora fyzickú osobu uvedenú v odseku 1 informuje o skutočnostiach podľa § 8 ods. 4.
(5)
Fyzická osoba uvedená v § 8 ods. 6 je pri poskytovaní daňového poradenstva povinná poskytnúť klientovi tieto informácie:
a)
register, v ktorom je zapísaná, a jej registračné číslo alebo iný pridelený identifikátor, ak je zapísaná v obchodnom registri alebo v obdobnom registri,
b)
názov a adresa príslušného profesijného združenia alebo iného orgánu, v ktorom je zapísaná, ak výkon činnosti podlieha získaniu oprávnenia v inom členskom štáte,
c)
profesijné označenie v inom členskom štáte alebo, ak také označenie neexistuje, dosiahnutá odborná kvalifikácia a členský štát, v ktorom bola získaná.
§ 9
Komora nezapíše do zoznamu toho,
a)
kto nesplnil niektorú z podmienok ustanovených v § 8 a § 8a ods. 1 a 2,
b)
kto je zamestnancom ministerstva financií,
c)
komu zákaz podnikateľskej činnosti vyplýva z osobitného zákona,4d)
d)
komu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie podľa § 24 ods. 1 písm. c) na dobu určenú v rozhodnutí o uložení disciplinárneho opatrenia.
§ 10
(1)
Komora pozastaví výkon daňového poradenstva daňovému poradcovi, ak poskytuje daňové poradenstvo v rozpore s vydaným osvedčením na výkon daňového poradenstva alebo týmto zákonom, ak daňový poradca v lehote troch mesiacov od doručenia výzvy komory tento rozpor neodstráni.
(2)
Komora tiež pozastaví výkon daňového poradenstva daňovému poradcovi, ak
a)
sa začalo konanie o pozbavení alebo obmedzení jeho spôsobilosti na právne úkony, a to až do právoplatného ukončenia konania,
b)
o to písomne požiada.
(3)
Komora môže tiež pozastaviť výkon daňového poradenstva daňovému poradcovi, ak sa nezúčastňuje na povinnom vzdelávaní daňových poradcov, alebo počas disciplinárneho konania podľa § 24 až 27 tohto zákona.
(4)
Komora pozastavenie výkonu daňového poradenstva daňovému poradcovi vyznačí v zozname. Daňový poradca je povinný na dobu pozastavenia výkonu daňového poradenstva vrátiť komore na jej výzvu osvedčenie na výkon daňového poradenstva. Ak odpadnú dôvody na pozastavenie výkonu daňového poradenstva, komora zápis zo zoznamu vymaže a vráti daňovému poradcovi osvedčenie na výkon daňového poradenstva. Pozastavením výkonu daňového poradenstva nezanikajú povinnosti platiť členské príspevky vo výške určenej komorou.
(5)
O pozastavení výkonu daňového poradenstva podľa odseku 2 písm. a) a b) alebo podľa § 24 ods. 1 písm. c) komora informuje príslušný orgán iného členského štátu, v ktorom daňový poradca poskytuje daňové poradenstvo.
§ 11
(1)
Komora vyčiarkne zo zoznamu a odníme osvedčenie na výkon daňového poradenstva daňovému poradcovi, ktorý
a)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody za úmyselný trestný čin,
d)
mal právoplatne uložené disciplinárne opatrenie podľa § 24 ods. 1 písm. d) tohto zákona,
e)
písomne požiadal komoru o vyčiarknutie zo zoznamu,
f)
nezaplatil členský príspevok určený komorou ani na jej opakovanú výzvu.
(2)
Komora môže daňového poradcu vyčiarknuť zo zoznamu a odňať mu osvedčenie na výkon daňového poradenstva, ak
a)
sa po dobu najmenej jedného roka nezúčastňoval na povinnom vzdelávaní daňových poradcov; to neplatí, ak má daňový poradca pozastavený výkon daňového poradenstva podľa § 10,
b)
nastali skutočnosti podľa § 9 písm. b) alebo písm. c).
(3)
O vyčiarknutí zo zoznamu podľa odseku 1 písm. b) až d) komora informuje príslušný orgán iného členského štátu, v ktorom daňový poradca poskytuje daňové poradenstvo.
§ 12
Komora vyčiarkne zo zoznamu právnickú osobu, ktorá
a)
je zrušená,5)
b)
je v likvidácii,
c)
písomne požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu,
d)
nezaplatila členský príspevok určený komorou ani na jej opakovanú výzvu.
e)
bola právoplatne odsúdená pre úmyselný trestný čin.
TRETIA ČASŤ
Práva a povinnosti daňového poradcu
§ 13
(1)
Daňový poradca môže daňové poradenstvo poskytovať sám alebo spoločne s inými daňovými poradcami.
(2)
Právne vzťahy vyplývajúce zo spoločného poskytovania daňového poradenstva si daňoví poradcovia upravia písomnou zmluvou. Ak nie je dohodnuté inak, zodpovedajú klientovi spoločne a nerozdielne.
§ 14
Ak daňový poradca vykonáva daňové poradenstvo ako fyzická osoba, môže zamestnávať na výkon tejto činnosti v pracovnoprávnom vzťahu zamestnancov, len ak sám nie je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, prípadne nevykonáva inú platenú činnosť s výnimkou pedagogickej, vedeckej a publicistickej činnosti.
§ 15
(1)
Ak je daňovým poradcom fyzická osoba, je povinná
a)
oznámiť komore svoj trvalý pobyt a jeho zmeny,
b)
uvádzať na všetkých písomných dokladoch svoje meno a priezvisko, trvalý pobyt a evidenčné číslo osvedčenia na výkon daňového poradenstva,
c)
platiť členský príspevok, poplatok alebo inú úhradu určenú komorou,
d)
oznámiť písomne komore do 30 dní vznik a skončenie pracovnoprávneho vzťahu daňového poradcu alebo asistenta daňového poradcu, ktorých zamestnáva,
e)
zúčastňovať sa na povinnom vzdelávaní daňových poradcov.
(2)
Ak je daňovým poradcom právnická osoba, je povinná
a)
oznámiť komore svoje sídlo a jeho zmeny,
b)
uvádzať na všetkých písomných dokladoch obchodné meno, sídlo a evidenčné číslo osvedčenia na výkon daňového poradenstva,
c)
platiť členský príspevok, poplatok alebo inú úhradu určenú komorou,
d)
oznámiť písomne komore do 30 dní vznik a skončenie pracovnoprávneho vzťahu daňového poradcu alebo asistenta daňového poradcu, ktorých zamestnáva.
§ 16
(1)
Daňový poradca je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy svojho klienta, konať pritom čestne a svedomite, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta považuje za užitočné.
(2)
Nikto nesmie zasahovať do činnosti daňového poradcu spôsobom, ktorý by obmedzoval jeho nezávislosť.
(3)
Daňový poradca spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely poskytovania daňového poradenstva v súlade s týmto zákonom podľa osobitného predpisu,5a) pričom má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu.5b)
§ 17
(1)
Daňový poradca vykonáva daňové poradenstvo na základe uzatvorenej zmluvy s klientom.
(2)
Daňový poradca vykonáva svoju činnosť za odmenu dohodnutú v zmluve a má právo požiadať svojho klienta o poskytnutie primeraného preddavku.
(3)
Daňový poradca môže od zmluvy o poskytnutí daňového poradenstva odstúpiť, ak
a)
sa naruší dôvera medzi ním a klientom,
b)
klient neposkytuje potrebné informácie a súčinnosť,
c)
klient nezloží dohodnutý preddavok na odmenu.
(4)
Daňový poradca je povinný do 15 dní od odstúpenia od zmluvy vykonať všetky neodkladné úkony, ak sa s klientom nedohodol inak. Klient má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu; je však povinný daňovému poradcovi zaplatiť odmenu za úkony už vykonané a uhradiť už skutočne vynaložené náklady, ak v zmluve nebolo dohodnuté inak.
§ 18
(1)
Daňový poradca je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním daňového poradenstva. Od tejto povinnosti ho môže oslobodiť iba klient písomným vyhlásením alebo súd.
(2)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na zákonom uloženú povinnosť prekaziť a oznámiť spáchanie trestného činu.
(3)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť má aj ten, kto bol vyčiarknutý zo zoznamu, alebo komu bol pozastavený výkon činnosti.
(4)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa predchádzajúcich odsekov sa vzťahuje aj na zamestnancov daňového poradcu a komory.
§ 19
(1)
Daňový poradca zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s poskytovaním daňového poradenstva.
(2)
Daňový poradca zodpovedá i za škodu, ktorú v súvislosti s poskytovaním daňového poradenstva spôsobí klientovi jeho zamestnanec. Zodpovednosť týchto osôb podľa občianskoprávnych, pracovnoprávnych alebo iných právnych predpisov nie je tým dotknutá.
(3)
Daňový poradca sa zodpovednosti podľa predchádzajúcich odsekov zbaví, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať.
§ 20
(1)
Daňový poradca je povinný pred začiatkom činnosti uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom daňového poradenstva. Podmienka podľa prvej vety je splnená, ak má daňový poradca preukázateľne uzatvorenú zmluvu v inom členskom štáte. Ak je daňový poradca fyzická osoba, nie je povinný uzavrieť túto zmluvu, ak daňové poradenstvo vykonáva v mene právnickej osoby zapísanej v zozname, ktorá je na túto činnosť poistená.
(2)
Ak daňový poradca zamestnáva zamestnancov, je povinný uzavrieť aj zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom pri plnení pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s nimi, za ktorú daňový poradca zodpovedá podľa osobitných predpisov.6)
(3)
Poistenie zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 musí trvať po celú dobu výkonu činnosti. Poistenie zodpovednosti za škodu podľa odseku 2 musí trvať po celú dobu, po ktorú daňový poradca zamestnancov zamestnáva.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Asistent daňového poradcu
§ 20a
Asistent daňového poradcu je fyzická osoba zapísaná do zoznamu asistentov daňových poradcov vedeného komorou.
§ 20b
(1)
Komora zapíše do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti žiadateľa do zoznamu asistentov daňových poradcov toho, kto
a)
má spôsobilosť na právne úkony,
b)
je bezúhonný,
c)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania alebo právnického zamerania na vysokej škole v Slovenskej republike3a) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa ekonomického zamerania alebo právnického zamerania vydaný zahraničnou vysokou školou podľa osobitného predpisu;3b) výnimku zo vzdelania môže udeliť komora fyzickej osobe, ktorá má vysokoškolské vzdelanie iného zamerania alebo úplné stredné vzdelanie a má najmenej päť rokov ekonomickej praxe,
d)
má potvrdenie daňového poradcu o tom, že ho zamestná ako asistenta.
(2)
Ak asistent daňového poradcu splní podmienky podľa odseku 1, komora ho zapíše do zoznamu asistentov daňových poradcov a vydá mu o tom potvrdenie.
§ 20c
Komora nezapíše do zoznamu asistentov daňových poradcov
a)
zamestnanca ústredného orgánu štátnej správy, zamestnanca, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme na Finančnom riaditeľstve Slovenskej republiky, daňovom úrade, colnom úrade a Kriminálnom úrade finančnej správy, alebo príslušníka finančnej správy,4d)
b)
sudcu, prokurátora, notára a súdneho exekútora.
§ 20d
Asistent daňového poradcu je oprávnený vykonávať činnosť podľa tohto zákona len ako zamestnanec daňového poradcu alebo právnickej osoby podľa § 4 ods. 2, a je oprávnený vykonávať tie úkony, na ktoré ho daňový poradca splnomocní.
§ 20e
(1)
Komora vyčiarkne zo zoznamu asistentov daňových poradcov toho, kto
a)
nevykonával činnosť asistenta daňového poradcu počas troch po sebe nasledujúcich rokov,
b)
bol zapísaný do zoznamu daňových poradcov,
c)
sa do šiestich mesiacov po zapísaní do zoznamu asistentov daňových poradcov nezamestná u daňového poradcu,
d)
nemá zaplatený členský príspevok určený komorou ani na základe jej opakovanej výzvy.
(2)
Komora ďalej vyčiarkne zo zoznamu asistentov daňových poradcov asistenta daňového poradcu z dôvodov uvedených v § 10 ods. 2 písm. a), b) a § 11 ods. 1 písm. a), b), c) a e).
PIATA ČASŤ
Organizácia daňových poradcov
§ 21
(1)
Zriaďuje sa komora so sídlom v Bratislave.
(2)
Komora je nezávislou samosprávnou profesijnou organizáciou, ktorá združuje daňových poradcov zapísaných v zozname.
(3)
Komora je právnickou osobou.
(4)
Orgánmi komory sú
a)
valné zhromaždenie daňových poradcov (ďalej len „zhromaždenie“),
b)
prezídium,
c)
dozorná rada,
d)
disciplinárna komisia.
(5)
Zhromaždenie volí orgány komory uvedené v odseku 4 písm. b) až d) a schvaľuje štatút komory. Členstvo v orgánoch komory je navzájom nezlučiteľné.
(6)
Daňovému poradcovi, ktorý je zvolený do funkcie v orgánoch komory, patrí náhrada výdavkov súvisiacich s výkonom funkcie a schválená odmena.
§ 22
(1)
Komora najmä
a)
zastupuje, chráni a presadzuje oprávnené záujmy daňových poradcov v Slovenskej republike,
b)
vydáva osvedčenie na výkon daňového poradenstva,
c)
vedie zoznam daňových poradcov a zoznam asistentov daňových poradcov,
d)
usmerňuje ich činnosť v súlade so slovenským právnym poriadkom,
e)
vytvára predpoklady na zvyšovanie vzdelanosti a profesionálnej úrovne daňových poradcov a za tým účelom môže organizovať povinné vzdelávanie daňových poradcov,
f)
vyjadruje sa k návrhom právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na dane a daňových poradcov,
g)
spolupracuje s ministerstvom pri schvaľovaní skúšobného poriadku.
(2)
Podrobnosti o organizácii komory, jej orgánoch a ich pôsobnosti, počte členov prezídia, dozornej rady a disciplinárnej komisie upraví štatút.
(3)
Podrobnosti o voľbách do orgánov komory upraví volebný poriadok.
(4)
Podrobnosti o disciplinárnom konaní upraví disciplinárny poriadok.
§ 23
(1)
Komora hospodári so svojím majetkom. Zdrojmi jej príjmov sú príspevky od daňových poradcov, úhrady za účasť na skúškach, poplatky, úhrady odplaty za služby, ktoré komora poskytuje, výnosy z pokút za porušenie disciplíny a ďalšie príjmy.
(2)
Výdavky komory na zabezpečenie jej činnosti a na zabezpečenie rozvoja daňového poradenstva sa hradia z jej príjmov.
(3)
Účtovnú závierku komory overuje audítor, ktorý uzatvorí zmluvu o audítorskej činnosti s komorou. Náklady overovania hradí komora.
ŠIESTA ČASŤ
Disciplinárna zodpovednosť
§ 24
(1)
Za porušenie povinností podľa tohto zákona a úprav komory (ďalej len „porušenie disciplíny“), ak nejde o trestný čin, môže komora uložiť podľa závažnosti porušenia povinnosti daňovému poradcovi
a)
písomné napomenutie,
b)
pokutu až do výšky 3 300 eur,
c)
pozastavenie výkonu činnosti až na dobu jedného roka,
d)
vyčiarknutie zo zoznamu a zrušenie osvedčenia na výkon daňového poradenstva.
(2)
Výnos pokút je príjmom komory.
§ 25
(1)
O porušení disciplíny a uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 24 tohto zákona rozhoduje disciplinárna komisia v disciplinárnom konaní, ktoré sa začína na návrh predsedu dozornej rady.
(2)
Návrh na začatie disciplinárneho konania môže predseda dozornej rady podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení disciplíny dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu disciplíny došlo.
(3)
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku; na doručenie rozhodnutia a iných písomností v disciplinárnom konaní sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.
§ 26
(1)
Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 24 ods. 1 tohto zákona môže daňový poradca alebo predseda dozornej rady podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 24 ods. 1 písm. b), c) a d) tohto zákona má odkladný účinok.
(2)
O odvolaní rozhoduje prezídium komory, ktoré po preskúmaní rozhodnutie potvrdí, zmení alebo zruší. Ak prezídium komory napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec disciplinárnej komisii na nové konanie. Disciplinárna komisia komory je viazaná právnym názorom prezídia komory.
(3)
Rozhodnutie prezídia komory o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
§ 27
Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie podľa § 24 ods. 1 písm. b), c) a d) preskúmava na návrh Najvyšší súd Slovenskej republiky. Návrh je oprávnený podať iba daňový poradca, ktorého sa rozhodnutie týka.
SIEDMA ČASŤ
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 28
(1)
O nezapísaní fyzickej osoby, právnickej osoby alebo asistenta daňového poradcu do zoznamu, o nezaregistrovaní fyzickej osoby podľa § 8 ods. 6 do zoznamu, o pozastavení výkonu daňového poradenstva daňovému poradcovi podľa § 10 ods. 1, ods. 2 písm. a) a b) a ods. 3, o vyčiarknutí daňového poradcu zo zoznamu podľa § 11 ods. 1 písm. b), c) a f) a ods. 2, o vyčiarknutí právnickej osoby zo zoznamu podľa § 12 písm. d) a o vyčiarknutí asistenta daňového poradcu zo zoznamu podľa § 20e ods. 1 písm. a) a c) a z dôvodu podľa § 10 ods. 2 písm. a) a b) a § 11 ods. 1 písm. b) a c) vydá komora rozhodnutie. Komora je oprávnená požadovať od fyzickej osoby alebo právnickej osoby preukázanie skutočností nevyhnutných na zápis alebo registráciu.
(2)
Proti rozhodnutiu komory podľa odseku 1 nie je prípustný opravný prostriedok a toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť jeho doručením. Na doručenie sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.
(3)
Ak súd zruší rozhodnutie podľa odseku 1 o vyčiarknutí daňového poradcu, právnickej osoby alebo asistenta daňového poradcu zo zoznamu, zapíše ho komora do zoznamu ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu. Ak súd zruší rozhodnutie podľa odseku 1 o pozastavení výkonu daňového poradenstva daňovému poradcovi, daňový poradca je oprávnený vykonávať daňové poradenstvo odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu.
(4)
Rozhodnutie podľa odseku 1 vydáva prezídium komory a musí obsahovať
a)
označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
b)
označenie fyzickej osoby, o ktorej sa rozhodovalo, s uvedením jej mena, priezviska a dátumu narodenia alebo označenie právnickej osoby, o ktorej sa rozhodovalo, s uvedením jej obchodného mena, sídla a identifikačného čísla organizácie, ak jej bolo pridelené,
c)
výrok,
d)
odôvodnenie,
e)
miesto vydania rozhodnutia,
f)
dátum vydania rozhodnutia,
g)
podpis štatutárneho orgánu komory,
h)
poučenie o opravnom prostriedku a o možnosti preskúmania rozhodnutia súdom.
(5)
Komora zverejňuje na svojom webovom sídle zoznamy podľa § 22 ods. 1 písm. c), v ktorých sa uvedie najmä
a)
číslo osvedčenia, daňová špecializácia, meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ak ide o daňového poradcu,
b)
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu asistenta daňového poradcu.
§ 28a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti daňového poradcu, pre postup podávania žiadostí o zápis do zoznamu, na rozhodovanie o zápise do zoznamu a pre výkon dozoru nad daňovými poradcami podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,7a) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 29
Ak daňové poradenstvo vykonáva za odplatu fyzická alebo právnická osoba, ktorá nemá osvedčenie na výkon tejto činnosti, môže jej daňový úrad8) uložiť pokutu až do výšky 6 600 eur, ak ide o fyzickú osobu, a pokutu až do výšky 33 000 eur, ak ide o právnickú osobu. Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 30
(1)
Komora sa ustanoví do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Do ustanovenia orgánov komory vykonáva ich funkcie podľa § 22 tohto zákona ministerstvo.
(3)
Ministerstvo vymenuje dočasný výbor, ktorý zvolá zhromaždenie podľa odseku 1.
§ 31
Daňoví poradcovia zapísaní do zoznamu do 31. decembra 1992 sú povinní vykonať skúšku najneskôr do konca roku 1993. Na vykonanie skúšky sa primerane použijú ustanovenia § 7 tohto zákona. Daňových poradcov, ktorí nevykonajú do konca roka 1993 skúšku, komora vyčiarkne zo zoznamu.
§ 32
(1)
Všetky fyzické osoby, ktoré poskytujú daňové poradenstvo na základe registrácie podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov, sú povinné do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona zložiť skúšku a požiadať o vydanie osvedčenia podľa tohto zákona; inak ich oprávnenie k tomuto dňu zaniká.
(2)
Ustanovenia tohto zákona, vrátane povinnosti vykonať odbornú skúšku, sa nevzťahujú na oprávnenia advokátov a komerčných právnikov poskytovať právnu pomoc podľa osobitných predpisov.9)
§ 33
Komora najneskôr do troch mesiacov od svojho vzniku vydá štatút, disciplinárny poriadok a volebný poriadok.
§ 33aa
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Konania začaté a právoplatne neskončené komorou pred 1. januárom 2014 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013.
(2)
Osvedčenia o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva a osvedčenia na výkon daňového poradenstva vydané pred 1. januárom 2014 zostávajú v platnosti.
§ 33aaa
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
§ 33ab
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 33a
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 506/1992 Zb. o odmenách daňových poradcov a o výške úhrady za odbornú skúšku a za vydanie osvedčenia v znení vyhlášky č. 35/1996 Z. z. a vyhlášky č. 113/1997 Z. z.
§ 34
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), nariadenia Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 320, 6. 12. 2007), nariadenia Komisie (ES) č. 755/2008 z 31. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 205, 1. 8. 2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008), nariadenia Komisie (ES) č. 279/2009 zo 6. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 93, 7. 4. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 213/2011 z 3. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 59, 4. 3. 2011), nariadenia Komisie (EÚ) č. 623/2012 z 11. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 180, 12. 7. 2012) a smernice Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006).
1)
Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2012 Z. z.
2)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3)
Príloha nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008).
3a)
§ 53 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 455/2012 Z. z.
3b)
§ 11a zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 81/2013 Z. z.
3c)
§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3d)
§ 20 ods. 1 až 4 zákona č. 293/2007 Z. z. v znení zákona č. 81/2013 Z. z.
4b)
§ 23 ods. 1 až 3 zákona č. 293/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4c)
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4d)
§ 30 ods. 1 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5a)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
5b)
Čl. 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679.
6)
Napr. Zákonník práce.
8)
§ 5 zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii.
Zákon SNR č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch.