77/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.03.1992 do 31.08.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

77
ZÁKON
z 30. januára 1992,
ktorým sa mení zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov a zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení zákona č. 59/1969 Zb., zákona č. 100/1970 Zb., zákona č. 65/1978 Zb., zákona č. 74/1990 Zb. a zákona č. 228/1991 Zb. sa mení takto:
1.
V § 12 ods. 1 sa slová „vo výmere 15 dní" nahrádzajú slovami „vo výmere 21 dní".
2.
V § 12 ods. 2 sa v prvej vete slová „vo výmere tridsiatich dní" nahrádzajú slovami „vo výmere 37 dní".
3.
V § 12 ods. 2 sa v druhej vete slová „v prvom štvrťročí" nahrádzajú slovami „najneskôr do konca".
Čl. II
Zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákona č. 63/1983 Zb., zákona č. 74/1990 Zb., zákona č. 169/1990 Zb., zákona č. 546/1990 Zb. a zákona č. 244/1991 Zb. sa mení takto:
1.
V § 39 ods. 1 sa v prvej vete číslovka „30" nahrádza číslovkou „35".
2.
V § 40 ods. 4 sa slová „do 30. apríla" nahrádzajú slovami „do konca".
Čl. III
Dovolenka podľa článkov I a II patrí vojakom z povolania a vojakom v ďalšej službe, ktorí ku dňu účinnosti tohto zákona vykonávajú vojenskú činnú službu, a príslušníkom Federálnej bezpečnostnej informačnej služby už za kalendárny rok 1991.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r