73/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

73
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 29. januára 1992
o audítoroch a Slovenskej komore audítorov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenie
§ 1
Tento zákon upravuje
a)
postavenie a činnosť audítorov,
b)
zriadenie a pôsobnosť Slovenskej komory audítorov (ďalej len „komora“).
DRUHÁ ČASŤ
Postavenie a činnosť audítora
§ 2
(1)
Audítor je fyzická alebo právnická osoba zapísaná v zozname audítorov vedenom komorou.
(2)
Audítor overuje
a)
správnosť a úplnosť riadnej a mimoriadnej účtovanej závierky, ak to ustanovuje osobitý zákon1), alebo ak o to požiada fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „podnikateľ“),
b)
finančnú a majetkovú situáciu podnikateľov, iné účtovné alebo majetkové doklady a výkazy o majetku a záväzkoch a o príjmoch a výdavkoch, ak to ustanovuje osobitný zákon2) alebo ak o to požiada podnikateľ.
(3)
O výsledkoch overovania spracuje audítor písomnú správu pre podnikateľa, a ak má, tak pre orgán, ktorý schvaľuje ročnú účtovnú závierku, výročnú správu a mimoriadnu účtovanú závierku. Spôsob overenia účtovnej závierky a náležitosti správy upraví komora.
(4)
Audítorskú činnosť možno vykonávať len podľa tohto zákona. Vykonávanie revíznej a kontrolnej činnosti podľa osobitých predpisov3) nie je týmto zákonom dotknuté.
(5)
Audítor je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone audítorskej činnosti. Táto povinnosť trvá aj po ukončení audítorskej činnosti. Tejto povinnosti môže audítora zbaviť súd a tiež podnikateľ, ktorého účtovnú závierku overuje.
(6)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 5 sa vzťahuje aj na asistentov a pracovníkov audítora a pracovníkov komory.
(7)
Audítor je povinný na svojich písomnostiach uvádzať svoje sídlo a evidenčné číslo osvedčenia.
§ 3
Audítorská činnosť je odbornou činnosťou, ktorú audítor vykonáva samostatne a nezávisle.
§ 4
Audítor vykonáva svoju činnosť za odplatu na základe zmluvy o audítorskej činnosti uzavretej s podnikateľom, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Audítor má nárok aj na úhradu výdavkov účelne vynaložených v priamej súvislosti s touto činnosťou.
§ 5
(1)
Prekážkami výkonu audítorskej činnosti sú
a)
vlastnícky, spoluvlastnícky, členský, zamestnanecký, alebo obdobný vzťah k overovanému podnikateľovi, z ktorého má audítor majetkový alebo iný prospech,
b)
členstvo vo volených alebo menovaných orgánoch overovaného podnikateľa,
c)
príbuzenský alebo obdobný vzťah k vlastníkom a pracovníkom overovaného podnikateľa, ktorí majú rozhodovaciu právomoc.
(2)
Prekážky podľa odseku 1 trvajú ešte po dobu päť rokov po skončení týchto dôvodov.
§ 6
(1)
Do zoznamu audítorov, ak ide o právnickú osobu, sa môže zapísať len verejná obchodná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a komanditná spoločnosť4).
(2)
Vykonávať audítorskú činnosť v Slovenskej republike môžu aj audítori oprávnení na túto činnosť v Českej republike, ak sa zapíšu do zoznamu audítorov vedenom komorou v Slovenskej republike. Pri svojej činnosti na území Slovenskej republiky sú povinní dodržiavať úpravy komory.
§ 7
(1)
Komora zapíše do dvoch mesiacov od doručenia písomnej žiadosti do zoznamu audítorov
a)
fyzickú osobu, ktorá získala osvedčenie o spôsobilosti na výkon činnosti audítora podľa § 8 tohto zákona,
b)
právnickú osobu, v mene ktorej budú vykonávať audítorskú činnosť fyzické osoby zapísané do zoznamu audítorov, ak väčšinu hlasovacích práv majú fyzické alebo právnické osoby zapísané do zoznamu audítorov alebo ak osoby zapísané do zoznamu audítorov tvoria aspoň tri štvrtiny členov riadiaceho orgánu,
c)
zahraničnú fyzickú osobu, ktorá splňuje podmienky na výkon tejto činnosti v zahraničí a zložila odbornú skúšku podľa § 9 tohto zákona,
d)
zahraničnú právnickú osobu, ak splňuje podmienky uvedené v písmene b) a § 6 ods. 1 tohto zákona,
e)
fyzické a právnické osoby zapísané v zozname audítorov vedenom oprávneným orgánom v Českej republike.
(2)
Pokiaľ fyzická osoba zamestnáva ďalších pracovníkov v pracovnom alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, možno ju do zoznamu audítorov zapísať, len ak sama nie je v pracovnom, členskom, služobnom alebo obdobnom pomere, prípadne nevykonáva inú platenú činnosť.
(3)
Audítor je povinný do pätnástich dní písomne oznámiť komore vznik a skončenie pracovného pomeru audítora a asistenta audítora, ktorých zamestnáva.
(4)
Na základe zápisu do zoznamu audítorov vyhotoví komora fyzickej osobe dekrét a právnickej osobe licenciu opravňujúce na výkon činnosti audítora.
§ 8
Osvedčenie o spôsobilosti na výkon činnosti audítora vydá komora fyzickej osobe, ktorá
a)
má plnú spôsobilosť na právne úkony,
b)
je bezúhonná,
c)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie,
d)
vykonávala po dobu aspoň dvoch rokov praxe ako asistent audítora,
e)
ak nemá vysokoškolské vzdelanie, ale má ukončené stredoškolské vzdelanie a vykonávala funkciu asistenta audítora po dobu piatich rokov,
f)
zložila odbornú skúšku podľa § 9 tohto zákona.
§ 9
(1)
Rozsah a obsah odbornej skúšky vymedzí Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s komorou všeobecne záväzným právnym predpisom. Odborná skúška z účtovníctva má písomnú a ústnu formu.
(2)
Fyzická osoba je povinná zaplatiť komore za odbornú skúšku poplatok; jeho výšku určí komora.
(3)
Ministerstvo určí po dohode s komorou skúšobné komisie a termíny skúšok. Predsedu skúšobnej komisie menuje minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Funkčné obdobie skúšobných komisií je trojročné.
§ 10
(1)
Komora vyčiarkne zo zoznamu audítorov fyzickú osobu, ktorá
a)
zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
b)
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
bola právoplatne odsúdená na nepodmienečný trest odňatia slobody za úmyselný trestný čin alebo bola právoplatne odsúdená na trest zákazu výkonu povolania súvisiaceho s činnosťou audítora,
d)
zneužila informácie, ktoré získala v súvislosti s výkonom audítorskej činnosti,
e)
mala právoplatne uložené disciplinárne opatrenie podľa § 21 ods. 1 písm. d) tohto zákona,
f)
neplatí peňažné úhrady určené komorou,
g)
písomné požiadala komoru o vyčiarknutie zo zoznamu audítorov.
(2)
Zo zoznamu audítorov komora vyčiarkne právnickú osobu, ktorá
a)
skončila audítorskú činnosť,
b)
zanikla,
c)
je v likvidácii,
d)
nesplňuje podmienky uvedené v § 7 ods. 1 písm. b) a d) tohto zákona,
e)
porušila závažným spôsobom všeobecne záväzné právne predpisy a úpravy komory,
f)
písomne požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu audítorov.
(3)
Zo zoznamu môže komora vyčiarknuť toho, kto
a)
bol právoplatne odsúdený za iný trestný čin, ako je uvedený v odseku 1 písm. c) tohto zákona za podmienok ustanovených v disciplinárnom poriadku,
b)
nevykonáva činnosť audítora po dobu troch po sebe nasledujúcich rokov alebo z titulu pozastavenia výkonu činnosti, ak po uplynutí tejto doby nezložil odbornú skúšku, ktorej rozsah, obsah a termín určí komora.
§ 11
Uchádzač o zápis do zoznamu audítorov, ktorý nebol komorou zapísaný, má právo domáhať sa ochrany na súde5).
§ 12
(1)
Audítor je pred začatím svojej činnosti povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti.
(2)
Ak audítor zamestnáva pracovníkov, je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú jeho pracovníkom pri plnení ich pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s nimi.
(3)
Poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti audítora, musí trvať po celú dobu výkonu činnosti; poistenie podľa odseku 2 musí trvať po celú dobu, po ktorú audítor pracovníkov zamestnáva.
TRETIA ČASŤ
Asistent audítora
§ 13
Asistent audítora je fyzická osoba zapísaná v zozname asistentov audítorov vedenom komorou.
§ 14
Komora zapíše na základe písomnej žiadosti do zoznamu asistentov audítorov toho, kto
a)
má plnú spôsobilosť na právne úkony,
b)
je bezúhonný,
c)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického zamerenia alebo má ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie a súčasne aspoň päťročnú prax v účtovníctve.
§ 15
Asistent audítora je oprávnený vykonávať všetky úkony, na ktoré ho audítor splnomocní, s výnimkou podpisovania písomnej správy o výsledkoch overovania podľa § 2 ods. 3 tohto zákona.
§ 16
(1)
Komora vyčiarkne zo zoznamu asistentov audítorov toho, kto
a)
nevykonáva činnosť asistenta audítora po dobu troch po sebe nasledujúcich rokov,
b)
bol zapísaný do zoznamu audítorov.
(2)
Komora ďalej vyčiarkne zo zoznamu asistentov audítorov aj asistenta audítora z dôvodov uvedených v § 10 ods. 1 tohto zákona.
(3)
Komora môže vyčiarknuť zo zoznamu asistentov audítorov asistenta audítora z dôvodu uvedeného v § 10 ods. 3 písm. a) tohto zákona.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Organizácia audítorov
§ 17
(1)
Zriaďuje sa komora so sídlom v Bratislave.
(2)
Komora je nezávislou samosprávnou profesijnou organizáciou, ktorá združuje audítorov zapísaných v zozname vedenom komorou. Audítori sa stávajú členmi komory dňom zápisu do zoznamu audítorov.
(3)
Komora je právnickou osobou.
(4)
Komora môže vytvoriť územné sekcie.
§ 18
Komora najmä
a)
zastupuje, chráni a presadzuje oprávnené záujmy audítorov v Slovenskej republike,
b)
vydáva osvedčenia o spôsobilosti, dekréty a licencie oprávňujúce na výkon činnosti audítora,
c)
vedie zoznam audítorov a zoznam asistentov audítorov,
d)
dbá na riadny výkon audítorskej činnosti a vysokú profesionálnu úroveň a všeobecnú autoritu audítorskej profesie,
e)
vydáva úpravy pre činnosť audítora a asistenta audítora,
f)
usmerňuje činnosť audítorov a asistentov audítorov v súlade s česko-slovenským právnym poriadkom a medzinárodnými štandardami platnými v tejto oblasti,
g)
vytvára predpoklady na zvyšovanie vzdialenosti a profesionálnej úrovne audítorov a asistentov audítorov,
h)
vyjadruje sa k návrhom právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na činnosť audítorov a podnikateľov,
ch)
spolupracuje pri vytváraní účtovných predpisov a určení metodiky účtovníctva v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike,
i)
spolupracuje s ministerstvom pri vydaní právneho predpisu podľa § 9 ods. 1 tohto zákona, pri schvaľovaní skúšobného poriadku pre odborné skúšky a pri menovaní členov skúšobných komisií.
§ 19
(1)
Orgánmi komory sú
a)
valné zhromaždenie audítorov (ďalej len „zhromaždenie“),
b)
predstavenstvo,
c)
dozorná rada,
d)
disciplinárna komisia.
(2)
Zhromaždenie volí orgány komory uvedené v odseku 1 písm. b) až d), členstvo v ktorých je navzájom nezlučiteľné.
(3)
Komora môže zriaďovať ďalšie pomocné orgány poverené zabezpečovaním jednotlivých úsekov činnosti.
(4)
Funkcie v orgánoch komory sú čestné. Pri ich výkone patrí audítorovi náhrada výdavkov a náhrada za stratu času. Výšku a podmienky ich poskytovania určí zhromaždenie.
(5)
Podrobnosti o organizácii komory, jej orgánoch a ich pôsobnosti, počte členov predstavenstva, dozornej rady a disciplinárnej komisie upraví štatút.
(6)
Podrobnosti o voľbách do orgánov komory upraví volebný poriadok.
(7)
Podrobnosti o disciplinárnom konaní upraví disciplinárny poriadok.
§ 20
(1)
Komora hospodári so svojím majetkom. Zdrojmi jej príjmov sú príspevky a peňažné úhrady od audítorov, poplatky za účasť na odborných skúškach, príjmy za služby, ktoré komora poskytuje, výnosy pokút a ďalšie príjmy.
(2)
Komora kryje výdavky na zabezpečenie svojej činnosti a na zabezpečenie rozvoja audítorstva zo svojich príjmov.
(3)
Účtovnú závierku komory overuje audítor, ktorý nie je členom predstavenstva alebo dozornej rady a ktorý uzatvorí zmluvu o audítorskej činnosti s komorou, a to po dohode s ministerstvom. Náklady overovania hradí komora.
PIATA ČASŤ
Disciplinárna zodpovednosť
§ 21
(1)
Za porušenie povinností podľa tohto zákona a podľa úprav komory (ďalej len „porušenie disciplíny“), ak nejde o trestný čin, môže komora uložiť audítorovi podľa závažnosti porušenia povinnosti
a)
písomné napomenutie,
b)
pokutu až do výšky 100 000 Kčs,
c)
pozastavenie výkonu činnosti na dobu až troch rokov,
d)
vyčiarknutie zo zoznamu audítorov pri závažnom alebo opätovnom porušení disciplíny.
(2)
Výnos pokút je príjmom komory.
§ 22
(1)
O uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 21 tohto zákona rozhoduje disciplinárna komisia v disciplinárnom konaní, ktoré sa začína na návrh predsedu dozornej rady.
(2)
Návrh na začatie disciplinárneho konania môže predseda dozornej rady podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení disciplíny dozvedel, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu disciplíny došlo.
(3)
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku; na jeho doručenie sa použijú ustanovenia pracovnoprávnych predpisov o doručovaní.5)
(4)
Disciplinárna komisia vydá rozhodnutie do troch mesiacov od doručenia návrhu na začatie disciplinárneho konania.
§ 23
(1)
Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom opatrení podľa § 21 ods. 1 tohto zákona môže audítor alebo predseda dozornej rady podať do pätnástich dní od jeho doručenia odvolanie. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 21 ods. 1 písm. b), c) a d) tohto zákona má odkladný účinok.
(2)
O odvolaní rozhoduje predstavenstvo, ktoré po preskúmaní rozhodnutie buď potvrdí, alebo zruší. Ak predstavenstvo zruší napadnuté rozhodnutie, vráti vec disciplinárnej komisii na nové konanie. Disciplinárna komisia je právnym názorom predstavenstva viazaná.
(3)
Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
(4)
Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie o uložení pokuty, o pozastavení výkonu činnosti alebo vyčiarknutí zo zoznamu audítorov preskúma návrh súd.5) Návrh je oprávnený podať iba audítor, ktorého sa rozhodnutie týka.
ŠIESTA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 24
(1)
Fyzické osoby zapísané do zoznamu overovateľov podľa osobitného predpisu7) zapíšu sa do zoznamu audítorov podľa tohto zákona po preskúšaní komisiou vymenovanou ministrom. Obsah a formu preskúšania určí ministerstvo. Overovatelia (audítori) vymenovaní podľa osobitného predpisu7) strácajú oprávnenia na výkon činnosti overovateľov (audítorov) 1. aprílom 1993.
(2)
Právnické osoby zapísané do zoznamu overovateľov podľa osobitného predpisu7) zapíšu sa do zoznamu audítorov podľa tohto zákona po splnení podmienky uvedenej v odseku 1. Overovatelia (audítori) určení podľa osobitného predpisu7) strácajú oprávnenia na výkon činnosti overovateľov (audítorov) 1. aprílom 1993.
§ 25
Audítori zapísaní do zoznamu audítorov do 31. decembra 1992 sú povinní vykonať ďalšiu odbornú skúšku najneskôr do konca roka 1994. Na vykonanie skúšky sa primerane použijú ustanovenia § 9 tohto zákona. Audítorov, ktorí nevykonajú do konca roka 1994 ďalšiu odbornú skúšku, komora vyčiarkne zo zoznamu audítorov.
§ 26
(1)
Na zápis do zoznamu audítorov podľa tohto zákona sa až do konca roka 1994 nevyžaduje splnenie podmienky uvedenej v § 8 písm. d) tohto zákona. Do tohto termínu sa vyžaduje
a)
ukončené vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru,
b)
aspoň 5 rokov praxe v účtovníctve.
(2)
Pri zápise do zoznamu asistentov audítorov sa až do konca roka 1994 vyžaduje zloženie skúšky, ktorej podmienky sa určia primerane k podmienkam odbornej skúšky podľa § 9 tohto zákona.
§ 27
(1)
Komora bude ustanovená do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Do ustanovenia komory vykonáva činnosť podľa § 18 tohto zákona ministerstvo.
(3)
Ministerstvo vymenuje dočasný výbor, ktorý zvolá zhromaždenie podľa odseku 1.
§ 28
Štatút, disciplinárny poriadok a volebný poriadok vydá komora najneskôr do 31. decembra 1992.
§ 29
Odo dňa účinnosti tohto zákona sa nepoužije v Slovenskej republike vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 63/1989 Zb. o overovateľoch (audítoroch) a ich činnosti.
§ 30
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
1)
§ 39 Obchodného zákonníka.
§ 20 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
2)
Napr. § 9 ods. 5 písm. a) a ods. 7 zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách.
3)
Zákon č. 405/1991 Zb. o kontrole v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike.
7)
Vyhláška FMF č. 63/1989 Zb. o overovateľoch (audítoroch) a ich činnosti.