72/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1992 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

72
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. januára 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za písmeno ch) dopĺňajú písmená i), j), k), ktoré znejú:
„i)
poplatok z reklamy,
j)
poplatok za zábavné hracie prístroje,
k)
poplatok za predajné automaty.“.
2.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo reklamného zariadania“.
3.
V § 2 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Poplatok sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.“.
4.
V § 2 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Za verejné priestranstvo môžu byť určené všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výminkou obcí, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.“.
5.
V § 2 ods. 6 prvá veta znie:
„Sadzba poplatku je najviac 10 Kčs za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj neúplný deň, okrem prvého dňa; za umiestnenie skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako tri dni najviac 5 Kčs za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný deň, okrem prvého dňa.“.
V druhej vete sa za slovo „skládky“ vkladá slovo „odpadu“.
6.
§ 3 ods. 2 znie:
„(2)
Sadzba poplatku za užívanie časti bytu je ročne najvic pätnásobok ročnej úhrady za m2 podlahovej plochy takto užívanej časti bytu. Úhrada za služby spojené s užívaním bytu sa do úhrady za byt alebo časti bytu nezpočítava.“.
7.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Poplatok sa platí za každý i začatý mesiac užívania bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie a za každý i neúplný m2 takto užívanej podlahovej plochy.“.
8.
V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Poplatok sa neplatí:
a)
za lôžka v hoteloch, moteloch a boteloch,
b)
za lôžka využívané pre školy v prírode a školské zariadenia poskytujúce internátne ubytovanie, pokiaľ slúžia tomuto účelu,
c)
za lôžka v objektoch individuálnej rekreácie, pokiaľ sa tieto objekty nestanú zdrojom zárobkovej činnosti fyzických osôb,
d)
za lôžka slúžiace na ubytovanie osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku zariadenia,
e)
za lôžka, ktoré nie je možné užívať pre opravu alebo rekonštrukciu zariadenia,
f)
ak sa za zariadenie vyberá lokalizačný poplatok,
g)
za lôžka v sociálnych službách a za lôžka, ktoré sa využívajú na charitatívne účely.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
9.
V § 5 ods. 2 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a osoba poberajúca invalidný dôchodok,“.
10.
V § 5 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú slová „osoba poberajúca starobný dôchodok, dôchodok manželky alebo dôchodok za výsluhu rokov, osoba, na ktorú patria prídavky na deti (výchovné)5a) vojak v základnej službe a osoba, ktorá vykonáva civilnú službu,“.
Poznámka pod čiarou znie:
„5a)
§ 18 zákona č. 88/1968 Zb. o nemocenskom poistení v znení neskorších predpisov.
§ 17 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.“.
11.
§ 6 ods. 1 znie:
„(1)
Lokalizačný poplatok sa platí za objekty nebytových priestorov5b) budovy, haly a za zastrešené stavby spojené so zemou pevným základom, ktoré slúžia priamo i nepriamo na vykonávanie podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti a sú umiestnené na území obce5c)“.
Poznámky pod čiarou znejú:
5b) § 1 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.
5c)
§ 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
12.
§ 6 ods. 2 znie:
„(2)
Poplatok sa neplatí za umiestnenie zariadení železničnej dopravy, zariadení na základnú činnosť spojov, autobusovej, lodnej, leteckej a mestskej hromadnej dopravy, vodární a kanalizácií, energetických a teplárenských zariadení, zariadení Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, stavieb ekologického charakteru, zariadení podnikov povodí a organizácií lesného hospodárstva slúžiacich na verejnoprospešné účely, zariadení liečebno-preventivnej starostlivosti, zariadení neziskových sociálnych služieb a rehabilitačno-rekreačnej alebo kúpeľnej liečby.“.
13.
V § 6 ods. 4 sa vypúšťajú slová „ktoré je v mieste obvyké“ a na konci sa pripája táto veta:
„Základom pre výpočet poplatku je maximálna výška nájomného, určená podľa osobitných predpisov6a)“.
Poznámka pod čiarou znie:
„6a)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva finacií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 585/1990 Zb. o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov.“.
14.
§ 8 ods. 5 prvá veta znie:
„Sadzba poplatku je najviac 30 % z vybratého vstupného na burzy.“.
15.
V § 9 ods. 2 sa vypúšťa odkaz na poznámku č.8 vrátane textu tejto poznámky.
16.
V § 9 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Predajnou cenou je cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ fyzickej a právnickej osobe uvedenej v odseku 2.“.
17.
Za § 10 sa vkladajú nové § 10a, 10b a 10c, ktoré znejú:
㤠10a
Poplatok z reklamy
(1)
Poplatok z reklamy sa platí za:
a)
písomné,
b)
obrazové,
c)
svetelné,
d)
zvukové,
e)
figuárlne (trojrozmerné)
propagačné oznamy (ďalej len „reklamy“) umiestnené alebo uskutečňované v obci na verejných priestranstvách, vo verejne prístupných miestnostiach; na budovách, stavbách, plotoch a ostatných objektoch a priestoroch viditeľných a počuteľných z verejných priestranstiev; na a vo vnútri vozidiel hromadnej a osobnej dopravy.
(2)
Poplatok sa neplatí:
a)
z reklám propagajúcich výlučne charatatívne a humanitárne akcie vrátane akcií na ochranu životného prostredia a ochranu prídody,
b)
z reklám propagajúcich vlastný podnik, ak sú umiestnené na a vo vnútri objektov a zariadení a na pozemkoch a dopravných prostriedkoch, ku ktorým má fyzická alebo právnická osoba vlastnícke alebo iné práva a vykonáva v nich činnosť, ktorá je predmetom reklamy,
c)
z reklám politických strán a politických hnutí po dobu volebnej kampane9a).
(3)
Poplatok z reklamy platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá reklamu uvedenú v odseku 1 umiestnila, alebo ju uskutočňuje, a to aj v prospech tretej osoby, vždy však len jedna z nich.
(4)
Sadzba poplatku z reklamy je najviac:
a)
5 % z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých plochách; v ostatných prípadoch najviac 5 Kčs za každý aj neúplný m2 plochy za deň. Za plochu dvojrozmernej reklamy sa považuje plocha, ktorú ohraničuje pravouhlý štvoruholník opísaný vonkajším obrysom reklamy. Pri trojrozmernej reklame je to plocha, ktorú tvoria zvislé steny pravouhlo zrezaného valca, ohraničujúce vonkajšie obrysy reklamy,
b)
5 % z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú reklamu,
c)
5 % z dohodnutej odmeny, ak sa figurálna reklama uskutočňuje živými bytosťami,
d)
15 % z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu (napr. figurálnu, zvukovú a svetelnú).
(5)
Obec, ktorá vykonáva správu poplatku, nariadi poplatníkovi vhodnú preukaznú evidenciu príjmov z dohodnutej ceny a odmeny za reklamu.
(6)
Poplatková povinosť vzniká dňom, v ktorom došlo k umiestneniu reklamy alebo k jej uskutočňovaniu.
§ 10b
Poplatok za zábavné hracie prístroje
(1)
Poplatok sa platí za umiestnenie mechanických a elektronických prístrojov a automatov na zábavné hry (ďalej len „zábavné hracie prístroje"), do ktorých sa na začatie a pokračovanie hry vkladajú mince v tuzemskej, prípadne v zahraničnej mene, pričom prístroj nevydáva peňažnú výhru.
(2)
Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá zábavný hrací prístroj umiestnila alebo prevádzkuje.
(3)
Sadzba poplatku je najviac 20 000 Kčs ročne za jeden zábavný hrací prístroj.
(4)
Poplatková povinosť vzniká dňom umiestnenia zábavného hracieho prístroja v priestoroch prístupných verejnosti v obci.
§ 10c
Poplatok za predajné automaty
(1)
Poplatok sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov (ďalej len „predajné automaty“), ktoré po vložení príslušného množstva mincí v tuzemskej, prípadne zahraničnej mene alebo platobnej karty, vydajú zákazníkom vybraný tovar.
(2)
Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá predajný automat umiestnila alebo prevádzkuje.
(3)
Poplatok sa neplatí za predajné automaty vydávajúce
a)
výlučne lístky hromadnej dopravy,
b)
potraviny s výminkou alkoholu a tabakových výrobkov,
c)
ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.
(4)
Sadzba poplatku je najviac 1000 Kčs ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru a 2000 Kčs ročne za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru. Sadzba poplatku sa môže zvýšiť až na päťnásobok, ak skaldba ponúkaného tovaru obsahuje cigarety alebo alkohol.
(5)
Poplatková povinnosť vzniká umiestnením predajného automatu na verejnom priestranstve, na budovách a iných objektoch viditeľných a prístupných z verejného priestranstva v obci.
(6)
Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
a)
názov firmy, resp. meno podnikateľa,
b)
adresa,
c)
dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.“.
Poznámka pod čiarou znie:
9a)
Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach.“.
18.
V § 11 sa vypúšťajú slova „ich vyrubí platobným výmerom a“.
Doterajšie jeho znenie sa označuje ako odsek 2, pred ktorý sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
(1) Poplatky uvedené v § 1 písm. b), c), e), f), g) h), i), j) a k) vyrubí obec platobným výmerom.“.
19.
V § 14 sa na konci pripájajú vety:
„Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení zákona o miestnych poplatkoch vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky a príslušné okresné úrady. Právne predpisy o kontrolnej činnosti iných kontrolných a miestnych orgánov nie sú týmto zákonom dotknuté.“.
Čl. II
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1992.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r