645/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1993 do 31.03.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

645
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 1992,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákonníku práce a k zákonu o mzde
Vláda Slovenskej republiky podľa § 111 ods. 3, § 121 ods. 2 Zákonníka práce, § 4 ods. 4, § 7 ods. 2 a § 14 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku a podľa čl. III bodu 1 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 493/1992 Zb. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 13/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 21 ods. 1 prvá veta znie: „Zo mzdy sa zrazí najprv poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie,5) príspevok do fondu zamestnanosti5a) a daň z príjmov fyzických osôb.5b)“.
2.
Poznámka pod čiarou č. 5) znie:
„5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia.“.
3.
Poznámka pod čiarou č. 5a) znie:
„5a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
Poznámka pod čiarou č. 5b) znie:
„5b)
§ 6 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.“.
5.
§ 27 ods. 2 znie:
„(2)
Pri priznávaní náhrady mzdy sa prihliada len na osoby, ktoré sa uznávajú na účely dane z príjmov fyzických osôb za osoby vyživované pracovníkom,5c) a to bez ohľadu na to, či sa mu na ne priznáva zníženie dane z príjmov fyzických osôb; prihliada sa však aj na deti, na ktoré patria prídavky na deti alebo výchovné, aj keď sa na účely zníženia dane z príjmov fyzických osôb nepovažujú za vyživované osoby.“.
6.
Poznámka pod čiarou č. 5c) znie:
„5c)
§ 15 zákona č. 286/1992 Zb.“.
7.
V § 48 ods. 2 sa slová „dane zo mzdy“ nahrádzajú slovami „dane z príjmov fyzických osôb“.
Čl. II
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 1 v tabuľkovej časti „Sadzba v Kčs za hodinu“ a „Sadzba v Kčs za mesiac“ sa vypúšťajú stĺpce sadzieb „znížená o 15 %“.
2.
§ 2 ods. 2 sa vypúšťa.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
Čl. III
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde sa mení takto:
§ 2 ods. 1 písm. a) a b) znejú:
„a)
za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 12 Kčs,
b)
za mesiac 2 200 Kčs pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,“.
Čl. IV
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
Mečiar v. r.