634/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1998 do 31.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

634
ZÁKON
zo 16. decembra 1992
o ochrane spotrebiteľa
Federálne zhromaždenia Slovenskej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1)
Tento zákon ustanovuje niektoré podmienky podnikania1) významné pre ochranu spotrebiteľa, úlohy verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa a oprávnenia spotrebiteľov, združení spotrebiteľov2) alebo iných právnických osôb založených na ochranu spotrebiteľa.
(2)
Ustanovenia osobitných predpisov3) týkajúce sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov a poskytovania služieb nie sú týmto zákonom dotknuté.
(3)
Tento zákon sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prípadoch, keď k plneniu dochádza na území Slovenskej republiky. Na ostatné prípady sa vzťahuje vtedy, ak súvisí plnenie s podnikateľskou činnosťou prevádzkovanou na území Slovenskej republiky.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie:
a)
spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti,
b)
predávajúcim podnikateľ,4) ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje služby,
c)
výrobcom podnikateľ, ktorý zhotovil výrobok alebo jeho súčasť alebo poskytol služby, ktorý vyťažil prvotnú surovinu alebo ju ďalej spracoval, alebo ktorý sa za výrobcu označil,
d)
dovozcom podnikateľ, ktorý doviezol výrobky do Slovenskej republiky,
e)
dodávateľom každý ďalší podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodal predávajúcemu výrobky,
f)
výrobkom akákoľvek vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná bez ohľadu na stupeň jej spracovania a je určená na ponuku spotrebiteľovi,
g)
nebezpečným výrobkom výrobok, ktorý z dôvodu akejkoľvek vady alebo nesprávnej alebo nedostatočnej informácie sám osebe alebo pri obvyklom spôsobe používania, zostavovaní alebo uchovávaní, ako aj únikom škodlivých látok alebo v dôsledku spoliehania sa na presnosť, pri náležitej opatrnosti predstavuje nepredvídateľné alebo zvýšené nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia alebo majetku; výrobok nemožno považovať za nebezpečný iba preto, že bol do obehu uvedený bezpečnejší výrobok,
h)
službou akákoľvek činnosť, ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi.
(2)
Spotrebiteľom podľa tohto zákona je aj právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre svoju vlastnú potrebu, pokiaľ vystupuje voči predávajúcemu obdobne ako fyzická osoba uvedená v odseku 1 písm. a).
(3)
Predávajúcim sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorá predáva spotrebiteľovi rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny.
DRUHÁ ČASŤ
POVINNOSTI PRI PREDAJI VÝROBKOV A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
§ 3
Poctivosť predaja výrobkov a poskytovania služieb
(1)
Predávajúci je povinný:
a)
predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
b)
predávať výrobky a poskytovať služby v predpísanej alebo schválenej kvalite, ak je záväzne ustanovená alebo ak to vyplýva z osobitného predpisu,5) alebo v kvalite, akú uvádza,
c)
predávať výrobky a poskytovať služby za ceny dohodnuté v súlade s cenovými predpismi,6)
d)
správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb.
(2)
Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahujú aj na výrobcu, dovozcu a dodávateľa výrobkov a služieb, ak osobitný predpis neustanovuje inak.5)
§ 4
Hygienické podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
Predávajúci je povinný zabezpečovať hygienické podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb ustanovené osobitnými predpismi7) včítane opatrení uložených príslušnými orgánmi.
§ 5
Zabezpečenie predaja výrobkov a poskytovania služieb
Predávajúci je povinný predaj výrobkov a poskytovanie služieb zabezpečiť spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné vykonávanie.
§ 6
Zákaz diskriminácie spotrebiteľa
(1)
Predávajúci nesmie žiadnym spôsobom spotrebiteľa diskriminovať; najmä nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobky, ktoré má vystavené alebo inak pripravené na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktoré je v jeho prevádzkových možnostiach; nesmie takisto viazať predaj výrobkov alebo poskytnutie služieb na predaj iných výrobkov alebo poskytnutie iných služieb, pokiaľ nejde o obmedzenie rovnaké pre všetky prípady a v obchodnom styku obvyklé. To neplatí v prípadoch, v ktorých spotrebiteľ nespĺňa podmienky, ktoré musí spĺňať podľa osobitných predpisov.8)
(2)
Rezervované výrobky je predávajúci povinný po celú dobu rezervácie osobitne označiť s uvedením doby, dokedy sú rezervované. To platí aj o zaplatených výrobkoch, ktoré sa nachádzajú v prevádzkárni do doby, než si ich spotrebiteľ prevezme alebo než mu budú dodané.
§ 7
Zákaz ponuky a predaja nebezpečných výrobkov
(1)
Nikto nesmie predávať ani ponúkať nebezpečné výrobky.
(2)
Zodpovednosti za porušenie zákazu uvedeného v odseku 1 sa zbaví ten, kto preukáže, že o skutočnosti, že ide o nebezpečné výrobky, v čase predaja alebo ponuky nemohol vedieť.
(3)
Ak sa predávajúci dozvie akékoľvek skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že predal spotrebiteľovi nebezpečné výrobky, je povinný bez meškania ho o tom informovať. Ak informovanie jednotlivých spotrebiteľov nie je možné, je povinný informovať účinným spôsobom spotrebiteľskú verejnosť a orgány verejnej správy, ktoré vykonávajú dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona.
(4)
Povinnosť uloženú v odseku 3 má obdobne výrobca, dovozca a dodávateľ.
(5)
Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia primerane pre poskytovanie služieb.
§ 8
Zákaz klamania spotrebiteľa
(1)
Nikto nesmie klamať spotrebiteľa, najmä uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné, dvojzmyselné alebo prehnané údaje alebo zamlčať údaje o skutočných vlastnostiach výrobkov alebo služieb alebo úrovni nákupných podmienok.
(2)
Pojmy „záruka“, „zaručený“, ako aj všetky ďalšie pojmy podobného obsahu, možno používať len v prípadoch, keď je súčasne konkretizovaný obsah a podmienky záruky.
(3)
Všeobecná úprava nekalej súťaže9) nie je ustanoveniami predchádzajúcich odsekov dotknutá.
(4)
Na reklamu vrátane inzercie určenej pre spotrebiteľa sa vzťahujú požiadavky na reklamu ustanovené v osobitnom predpise.9a)
Informačné povinnosti
§ 9
(1)
Predávajúci je povinný riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov alebo charaktere poskytovaných služieb, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie boli obsiahnuté v priloženom písomnom návode a aby boli zrozumiteľné.
(2)
Povinností uvedených v odseku 1 sa nemôže predávajúci zbaviť poukazom na skutočnosť, že mu potrebné alebo správne informácie neposkytol výrobca, dovozca alebo dodávateľ. Tieto povinnosti sa však nevzťahujú na prípady, keď ide o zrejmé alebo všeobecne známe skutočnosti.
§ 10
(1)
Predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli viditeľne označené všeobecne zrozumiteľnými údajmi o výrobcovi, prípadne dovozcovi a dodávateľovi, o množstve, kvalite, dátume výroby, dobe použiteľnosti a spôsobe používania, údržby, uchovávania alebo skladovania týchto výrobkov. Údaje o spôsobe používania, údržby, uchovávania a skladovania môžu byť obsiahnuté v priloženom písomnom návode. Ak nie je účelné predávané výrobky vzhľadom na ich povahu takto označiť, je predávajúci povinný uvedené údaje na požiadanie orgánov, ktoré vykonávajú dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona, alebo spotrebiteľa, ktorý preukáže právny záujem, pravdivo oznámiť, prípadne i doložiť.
(2)
Predávajúci nesmie odstraňovať ani meniť označenie výrobkov ani iné údaje uvedené výrobcom, dovozcom alebo dodávateľom.
(3)
Pri predaji použitých alebo upravovaných výrobkov, výrobkov s vadou alebo výrobkov, ktorých úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, musí predávajúci na tieto skutočnosti spotrebiteľa vopred zreteľne upozorniť. Také výrobky sa musia predávať oddelene od ostatných výrobkov.
(4)
Na predaj použitého tovaru sa ustanovenie odseku 1 vzťahuje iba primerane.
(5)
Povinnosti uložené v odseku 1 sa vzťahujú aj na výrobcu, dovozcu a dodávateľa výrobkov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.9b)
§ 11
Pokiaľ sa informácie uvedené v § 9 a 10 poskytujú písomne, musia byť v českom alebo slovenskom jazyku. Fyzikálne veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích jednotkách.10)
§ 12
(1)
Predávajúci je povinný jednoznačne informovať spotrebiteľa o cene predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb platnej v okamihu ponuky.11) Za tým účelom je povinný najmä zreteľne označiť výrobky cenou alebo informáciu o cene výrobkov alebo služieb inak vhodne sprístupniť. Podrobnosti o spôsobe označovania cien môže Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky upraviť všeobecne záväzným predpisom.
(2)
Informácie o cene alebo okolnosť, že informácia je neúplná alebo chýba, nesmie najmä vzbudzovať dojem, že:
a)
cena je nižšia, než aká je v skutočnosti,
b)
určenie ceny závisí od okolností, od ktorých v skutočnosti nezávisí,
c)
v cene sú zahrnuté dodávky výrobkov, výkonov, prác alebo služieb, za ktoré sa v skutočnosti platí osobitne,
d)
cena bola alebo bude zvýšená, znížená alebo nezmenená, aj keď to tak nie je,
e)
vzťah ceny a užitočnosti ponúkaného výrobku alebo služby a ceny a užitočnosti porovnateľného výrobku alebo služby je taký, aký v skutočnosti nie je.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa vzťahuje obdobne aj na informácie o spôsoboch určenia cien.
§ 13
Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len „reklamácia“) včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.
§ 14
(1)
Predávajúci je povinný prevádzkareň zvonku viditeľne označiť údajmi podľa osobitného predpisu,11a) prípadne aj symbolom alebo uvedením hlavnej skupiny predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb.
(2)
Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené
a)
obchodné meno a sídlo,11b)
b)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
c)
prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
d)
kategória, skupina a trieda pohostinských prevádzkarní a ubytovacích zariadení.11c)
(3)
Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia. Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný písomne informovať miestne príslušný okresný úrad a obec o tom, kde a kto je povinný vyrovnať prípadné záväzky.
(4)
Povinnosti podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) a b) sa vzťahujú aj na predaj tovaru a poskytovanie služieb mimo prevádzkarne.
§ 14a
Podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
§ 14b
Výrobca je povinný označiť svoj výrobok určený na predaj spotrebiteľovi na etikete alebo obale označením „Vyrobené na Slovensku“ alebo „Made in Slovakia“.
Ďalšie povinnosti pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb
§ 15
(1)
Ak to povaha výrobku umožňuje, je predávajúci povinný na žiadosť spotrebiteľa výrobok predviesť.
(2)
V prípadoch ustanovených zákonom12) je predávajúci povinný riadne vyplniť záručný list.
§ 16
(1)
Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené
a)
obchodné meno a sídlo predávajúceho,11b)
b)
adresa prevádzkarne,12a)
c)
dátum predaja,
d)
druh výrobku alebo služby,
e)
cena výrobku alebo služby, ktorú spotrebiteľ zaplatil.
(2)
Pri predaji výrobkov s následnou dodávkou musí doklad obsahovať miesto určenia a dátum dodávky.
(3)
Pri predaji použitých alebo upravovaných výrobkov, výrobkov s vadou alebo výrobkov, ktorých úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, musia byť tieto skutočnosti v doklade zreteľne vyznačené.
§ 17
Ak to povaha výrobkov vyžaduje, najmä s ohľadom na hygienické podmienky predaja a charakter použitia, je predávajúci povinný výrobky predávať v hygienicky nezávadných obaloch alebo ich do takých obalov pri predaji zabaliť, pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi vhodný obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobkov uhrádza predávajúci.
§ 18
(1)
Vratné zálohované obaly, v ktorých sa predávajú výrobky, sa musia v prevádzkárni, kde sa výrobky v takých obaloch predávajú, vykupovať po celú prevádzkovú dobu.
(2)
Výkup vratných zálohovaných obalov nemožno viazať na nákup tovaru. Množstvo vykupovaných vratných zálohovaných obalov nesmie predávajúci obmedziť.
(3)
Spotrebiteľ nie je povinný preukázať predávajúcemu zálohovanie vratných obalov.
§ 19
(1)
S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba,13) je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkárni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, prípadne aj na mieste, odkiaľ riadi svoj podnik.
(2)
V prevádzkárni musí byť po celú prevádzkovú dobu prítomný pracovník poverený vybavovať reklamácie.
(3)
Predávajúci skupinových zájazdov musí zabezpečiť nepretržitú prítomnosť povereného pracovníka, oprávneného vybavovať reklamácie, po celý čas zájazdu.
(4)
Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.13a)
(5)
Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.
TRETIA ČASŤ
ÚLOHY VEREJNEJ SPRÁVY
§ 21
Ochrana pred nebezpečnými výrobkami
Orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy a ostatné orgány verejnej správy sú povinné robiť v medziach svojej pôsobnosti všetky opatrenia, aby zamedzili uvádzanie nebezpečných výrobkov do obehu alebo ich ďalší obeh. O nebezpečných výrobkoch v obehu sú povinné všetkými dostupnými prostriedkami informovať spotrebiteľskú verejnosť. Robia tak najmä prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov, ktoré sú povinné tieto informácie bez meškania zverejniť.
§ 22
Mimoriadne regulačné opatrenia
(1)
V prípade, že je vážne ohrozené zásobovanie obyvateľstva životne dôležitými výrobkami, môžu príslušné orgány vyhlásiť tieto mimoriadne regulačné opatrenia:
a)
predaj výrobkov na prídel,
b)
predaj obmedzeného množstva výrobkov,
c)
časovo regulovaný predaj výrobkov.
(2)
Regulačné opatrenia sledujú zabezpečenie rovnakého postavenia spotrebiteľov alebo odôvodnené zvýhodnenie niektorých skupín spotrebiteľov s ohľadom na záujmy ochrany ich života a zdravia.
(3)
Predaj výrobkov na prídel vyhlasuje vláda. Prídel môže určiť diferencovane pre rôzne skupiny spotrebiteľov alebo môže niektoré skupiny spotrebiteľov z nároku na prídel vylúčiť. Spolu s vyhlásením určí spôsob preukazovania nároku na prídel.
(4)
Predaj obmedzeného množstva výrobkov a časovo regulovaný predaj výrobkov vyhlasujú orgány príslušné podľa osobitného predpisu.14)
(5)
Predaj obmedzeného množstva výrobkov sa vyhlasuje pre územie republiky alebo pre územia jednotlivých okresov alebo pre územia jednotlivých miest a obcí. Obmedzenie sa určí ako najvyššie prípustná hmotnosť alebo miera, ktoré možno predať spotrebiteľovi v jednotlivom prípade.
(6)
Časovo regulovaný predaj sa vyhlasuje pre územie mesta alebo obce. Spočíva v povinnosti ponúkať na predaj určenú časť výrobkov z celkového množstva výrobkov na sklade v určenej časti prevádzkovej doby.
(7)
Regulačné opatrenia možno používať iba v nevyhnutných prípadoch a na nevyhnutne potrebnú dobu.
(8)
Ak pri vyhlásení regulačného opatrenia nie je určené inak, je také regulačné opatrenie záväzné pre všetkých predávajúcich.
(9)
Regulačné opatrenia sa zverejňujú na úradných tabuliach všetkých dotknukých obecných úradov. Predávajúci sú povinní informácie o prijatých regulačných opatreniach po dobu ich účinnosti viditeľne sprístupniť.
§ 23
Dohľad nad ochranou spotrebiteľa
(1)
Dohľad nad ochranou spotrebiteľa zahŕňa:
a)
schvaľovanie typových zmlúv vykonávané ústrednými orgánmi štátnej správy,
b)
dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Príslušnosť orgánov na vykonávanie dohľadu ustanovuje osobitný predpis.14)
(3)
Typovou zmluvou sa rozumie formulár zmluvy, ktorá sa má uzavierať vo viacerých prípadoch, pokiaľ je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy pri jej uzavieraní podstatným spôsobom neovplyvňuje. Schválenie typovej zmluvy je podmienkou jej používania. Pri schvaľovaní posudzujú príslušné orgány súlad typovej zmluvy s ustanoveniami právnych predpisov. Ak príslušné orgány nerozhodnú o žiadosti o schválení typovej zmluvy do 30 dní, platí, že typovú zmluvu schválili.
(4)
Pri výkone dozoru sú príslušné orgány oprávnené vydávať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov. V prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku sú oprávnené pozastaviť predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb alebo uzavrieť prevádzkáreň; tieto opatrenia môžu za podmienok ustanovených osobitným predpisom14) ukladať na mieste na to poverené osoby.
(5)
Pri výkone dozoru príslušné orgány postupujú podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti,14a) ak osobitný predpis neustanovuje inak. Pracovníci týchto orgánov sa pri výkone dozoru preukazujú osobitnými preukazmi vydanými Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.14b)
§ 24
Pokuty
(1)
Za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom uložia orgány príslušné podľa osobitného predpisu14) predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám uvedeným v § 27 pokutu až do výšky 500 000 Kčs. Za opakované porušenie povinnosti v priebehu jedného roka možno ukladať pokutu až do výšky 1 000 000 Kčs.
(2)
Z podnetu štátneho orgánu vykonávajúceho dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe alebo z podnetu združenia spotrebiteľov alebo inej právnickej osoby založenej na ochranu spotrebiteľa uložia orgány príslušné podľa osobitného predpisu14) predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám uvedeným v § 27, ktorý predal, vyrobil, doviezol alebo dodal výrobok, ktorého vada spôsobila ujmu na živote alebo zdraví, pokutu až do výšky 10 000 000 Kčs. Rovnakú pokutu uložia tomu, kto takú ujmu spôsobil vadným poskytnutím služby. Pokutu nemožno uložiť osobe, ktorá preukáže, že ujme nešlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od nej bolo možné požadovať.
(3)
Predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi a dodávateľovi alebo osobe uvedenej v § 27, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon dozoru, uloží orgán príslušný podľa osobitného predpisu14) poriadkovú pokutu až do výšky 50 000 Sk, a to aj opakovane.
(4)
Za menej závažné porušenie povinností ustanovených v § 3 ods. 1 písm. a) a d), § 4 a 9, § 10 ods. 1 až 4, § 14 ods. 2 a § 18 tohto zákona môžu orgány príslušné podľa osobitného predpisu14) uložiť v blokovom konaní predávajúcemu alebo jeho zamestnancovi pokutu do výšky 5 000 Sk. Na blokové konanie podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.14c)
(5)
Pokutu podľa odseku 1 nemožno uložiť v prípadoch, keď bola uložená pokuta podľa osobitného zákona, a v prípade, keď možno uložiť pokutu podľa odseku 2.
(6)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na charakter protiprávneho konania a na rozsah jeho následkov.
(7)
Pokuty uložené podľa odsekov 1 až 4 sú príjmom štátneho rozpočtu alebo rozpočtu obce podľa toho, ktorý orgán pokutu uložil.
(8)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do troch rokov a pokutu podľa odseku 2 do desiatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(9)
Uložením pokuty nie je dotknutá povinnosť na náhradu škody.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZDRUŽENIA SPOTREBITEĽOV A INÉ PRÁVNICKÉ OSOBY ZALOŽENÉ NA OCHRANU SPOTREBITEĽA
§ 25
Právne postavenie
Právne postavenie združení spotrebiteľov a iných právnických osôb založených na ochranu spotrebiteľov (ďalej len „združenie“) upravujú osobitné zákony.15)
§ 26
Oprávnenia voči orgánom verejnej správy
(1)
Združenia sú oprávnené robiť podnety orgánom verejnej správy v súvislosti s plnením ich úloh podľa tretej časti tohto zákona. Orgány verejnej správy, ktoré tieto podnety dostanú, sú povinné informovať združenie o ich vybavení bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch mesiacov od dôjdenia podnetu.
(2)
V rozsahu ustanovenom osobitným predpisom14) sú združenia oprávnené podieľať sa na tvorbe a kontrole plnenia štátnej politiky v oblasti ochrany spotrebiteľa.
§ 26a
Združenia sú oprávnené na základe súhlasu spotrebiteľa a predávajúceho bezplatne sprostredkovať riešenie sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim pri vybavovaní reklamácií.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 27
Ochrana spotrebiteľa pri neoprávnenom podnikaní
Povinnosti predávajúcich, výrobcov, dovozcov alebo dodávateľov majú aj osoby, ktoré prevádzkujú činnosti uvedené v § 2 ods. 1 písm. b) až e) bez príslušného oprávnenia.
§ 28
Vzťah k správnemu poriadku
Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú:
a)
na rozhodovania o mimoriadnych regulačných opatreniach podľa § 22,
b)
na rozhodovanie o opatreniach podľa § 23 ods. 4 ukladaných na to poverenými osobami na mieste.
§ 29
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Stráský v. r.

Kováč v. r.
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
3)
Napr. zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov, zákon ČNR č. 133/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, zákon ČNR č. 240/1991 Zb. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, zákon SNR č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 526/1990 Zb. o cenách, zákon č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z.
4)
5)
§ 3 zákona č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení zákona č. 632/1992 Zb. a zákona č. 143/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. a výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
7)
Najmä zákon č. 20/1966 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon ČNR č. 64/1986 Zb. o Českej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov a zákon SNR č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.
8)
Napr. § 4 ods. 1 písm. a) bod 1 a písm. e) zákona ČNR č. 37/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami, § 4 ods. 1 písm. a) bod 1 a písm. e) zákona SNR č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami, § 6, 18, 30 a § 32 ods. 1 zákon č. 147/1983 Zb.
9a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.
Zákon č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov.
9b)
Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100.
10)
§ 2 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii.
11)
11c)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/1995 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín a kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa.
14a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
14b)
§ 31 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.
14c)
§ 84 a 85 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb.
15)
Najmä zákon č. 83/1990 Zb. alebo Občiansky zákonník.