634/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.1992 do 31.08.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

634
ZÁKON
zo 16. decembra 1992
o ochrane spotrebiteľa
Federálne zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1)
Tento zákon ustanovuje niektoré podmienky podnikania1) významné pre ochranu spotrebiteľa, úlohy verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa a oprávnenia spotrebiteľov, združení spotrebiteľov2) alebo iných právnických osôb založených na ochranu spotrebiteľa.
(2)
Ustanovenia osobitných predpisov3) týkajúce sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov a poskytovania služieb nie sú týmto zákonom dotknuté.
(3)
Tento zákon sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prípadoch, keď k plneniu dochádza na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Na ostatné prípady sa vzťahuje vtedy, ak súvisí plnenie s podnikateľskou činnosťou prevádzkovanou na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie:
a)
spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti,
b)
predávajúcim podnikateľ,4) ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje služby,
c)
výrobcom podnikateľ, ktorý zhotovil výrobok alebo jeho súčasť alebo poskytol služby, ktorý vyťažil prvotnú surovinu alebo ju ďalej spracoval, alebo ktorý sa za výrobcu označil,
d)
dovozcom podnikateľ, ktorý doviezol výrobky do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,
e)
dodávateľom každý ďalší podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodal predávajúcemu výrobky,
f)
výrobkom akákoľvek vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná bez ohľadu na stupeň jej spracovania a je určená na ponuku spotrebiteľovi,
g)
nebezpečným výrobkom výrobok, ktorý z dôvodu akejkoľvek vady alebo nesprávnej alebo nedostatočnej informácie sám osebe alebo pri obvyklom spôsobe používania, zostavovaní alebo uchovávaní, ako aj únikom škodlivých látok alebo v dôsledku spoliehania sa na presnosť, pri náležitej opatrnosti predstavuje nepredvídateľné alebo zvýšené nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia alebo majetku; výrobok nemožno považovať za nebezpečný iba preto, že bol do obehu uvedený bezpečnejší výrobok,
h)
službou akákoľvek činnosť, ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi.
(2)
Spotrebiteľom podľa tohto zákona je aj právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre svoju vlastnú potrebu, pokiaľ vystupuje voči predávajúcemu obdobne ako fyzická osoba uvedená v odseku 1 písm. a).
(3)
Predávajúcim sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorá predáva spotrebiteľovi rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny.
DRUHÁ ČASŤ
POVINNOSTI PRI PREDAJI VÝROBKOV A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
§ 3
Poctivosť predaja výrobkov a poskytovania služieb
Predávajúci je povinný:
a)
predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
b)
predávať výrobky a poskytovať služby v predpísanej alebo schválenej akosti, pokiaľ je záväzne ustanovená alebo pokiaľ to vyplýva z osobitných predpisov5) alebo v akosti ním uvádzanej; ak akosť nie je predpísaná, schválená alebo uvádzaná, v obvyklej akosti,
c)
predávať výrobky a poskytovať služby za ceny dojednané v súlade s cenovými predpismi6) a ceny pri predaji výrobkov alebo poskytovaní služieb správne účtovať.
§ 4
Hygienické podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
Predávajúci je povinný zabezpečovať hygienické podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb ustanovené osobitnými predpismi7) včítane opatrení uložených príslušnými orgánmi.
§ 5
Zabezpečenie predaja výrobkov a poskytovania služieb
Predávajúci je povinný predaj výrobkov a poskytovanie služieb zabezpečiť spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné vykonávanie.
§ 6
Zákaz diskriminácie spotrebiteľa
(1)
Predávajúci nesmie žiadnym spôsobom spotrebiteľa diskriminovať; najmä nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobky, ktoré má vystavené alebo inak pripravené na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktoré je v jeho prevádzkových možnostiach; nesmie takisto viazať predaj výrobkov alebo poskytnutie služieb na predaj iných výrobkov alebo poskytnutie iných služieb, pokiaľ nejde o obmedzenie rovnaké pre všetky prípady a v obchodnom styku obvyklé. To neplatí v prípadoch, v ktorých spotrebiteľ nespĺňa podmienky, ktoré musí spĺňať podľa osobitných predpisov.8)
(2)
Rezervované výrobky je predávajúci povinný po celú dobu rezervácie osobitne označiť s uvedením doby, dokedy sú rezervované. To platí aj o zaplatených výrobkoch, ktoré sa nachádzajú v prevádzkárni do doby, než si ich spotrebiteľ prevezme alebo než mu budú dodané.
§ 7
Zákaz ponuky a predaja nebezpečných výrobkov
(1)
Nikto nesmie predávať ani ponúkať nebezpečné výrobky.
(2)
Zodpovednosti za porušenie zákazu uvedeného v odseku 1 sa zbaví ten, kto preukáže, že o skutočnosti, že ide o nebezpečné výrobky, v čase predaja alebo ponuky nemohol vedieť.
(3)
Ak sa predávajúci dozvie akékoľvek skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že predal spotrebiteľovi nebezpečné výrobky, je povinný bez meškania ho o tom informovať. Ak informovanie jednotlivých spotrebiteľov nie je možné, je povinný informovať účinným spôsobom spotrebiteľskú verejnosť a orgány verejnej správy, ktoré vykonávajú dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona.
(4)
Povinnosť uloženú v odseku 3 má obdobne výrobca, dovozca a dodávateľ.
(5)
Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia primerane pre poskytovanie služieb.
§ 8
Zákaz klamania spotrebiteľa
(1)
Nikto nesmie klamať spotrebiteľa, najmä uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné, dvojzmyselné alebo prehnané údaje alebo zamlčať údaje o skutočných vlastnostiach výrobkov alebo služieb alebo úrovni nákupných podmienok.
(2)
Pojmy „záruka“, „zaručený“, ako aj všetky ďalšie pojmy podobného obsahu, možno používať len v prípadoch, keď je súčasne konkretizovaný obsah a podmienky záruky.
(3)
Všeobecná úprava nekalej súťaže9) nie je ustanoveniami predchádzajúcich odsekov dotknutá.
Informačné povinnosti
§ 9
(1)
Predávajúci je povinný riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov alebo charaktere poskytovaných služieb, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie boli obsiahnuté v priloženom písomnom návode a aby boli zrozumiteľné.
(2)
Povinností uvedených v odseku 1 sa nemôže predávajúci zbaviť poukazom na skutočnosť, že mu potrebné alebo správne informácie neposkytol výrobca, dovozca alebo dodávateľ. Tieto povinnosti sa však nevzťahujú na prípady, keď ide o zrejmé alebo všeobecne známe skutočnosti.
§ 10
(1)
Predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli viditeľne označené všeobecne zrozumiteľnými údajmi o výrobcovi, prípadne dovozcovi a dodávateľovi, o množstve, akosti, dátume výroby, dobe použiteľnosti a spôsobe používania, údržby, uchovávania alebo skladovania týchto výrobkov. Údaje o spôsobe používania, údržby, uchovávania a skladovania môžu byť obsiahnuté v priloženom písomnom návode. Ak nie je účelné predávané výrobky vzhľadom na ich povahu takto označiť, je predávajúci povinný uvedené údaje na požiadanie orgánov, ktoré vykonávajú dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona, alebo spotrebiteľa, ktorý preukáže právny záujem, pravdivo oznámiť, prípadne i doložiť.
(2)
Predávajúci nesmie odstraňovať ani meniť označenie výrobkov ani iné údaje uvedené výrobcom, dovozcom alebo dodávateľom.
(3)
Pri predaji použitých alebo upravovaných výrobkov, výrobkov s vadou alebo výrobkov, ktorých úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, musí predávajúci na tieto skutočnosti spotrebiteľa vopred zreteľne upozorniť. Také výrobky sa musia predávať oddelene od ostatných výrobkov.
(4)
Na predaj použitého tovaru sa ustanovenie odseku 1 vzťahuje iba primerane.
§ 11
Pokiaľ sa informácie uvedené v § 9 a 10 poskytujú písomne, musia byť v českom alebo slovenskom jazyku. Fyzikálne veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích jednotkách.10) Označenie kvality, veľkosti a spôsobu zaobchádzania s výrobkom musí byť vyhotovené spôsobom uznaným v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike.
§ 12
(1)
Predávajúci je povinný jednoznačne informovať spotrebiteľa o cene predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb platnej v okamihu ponuky.11) Za tým účelom je povinný najmä zreteľne označiť výrobky cenou alebo informáciu o cene výrobkov alebo služieb inak vhodne sprístupniť.
(2)
Informácie o cene alebo okolnosť, že informácia je neúplná alebo chýba, nesmie najmä vzbudzovať dojem, že:
a)
cena je nižšia, než aká je v skutočnosti,
b)
určenie ceny závisí od okolností, od ktorých v skutočnosti nezávisí,
c)
v cene sú zahrnuté dodávky výrobkov, výkonov, prác alebo služieb, za ktoré sa v skutočnosti platí osobitne,
d)
cena bola alebo bude zvýšená, znížená alebo nezmenená, aj keď to tak nie je,
e)
vzťah ceny a užitočnosti ponúkaného výrobku alebo služby a ceny a užitočnosti porovnateľného výrobku alebo služby je taký, aký v skutočnosti nie je.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa vzťahuje obdobne aj na informácie o spôsoboch určenia cien.
§ 13
Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len „reklamácia“) včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.
§ 14
(1)
Predávajúci je povinný prevádzkáreň zvonku viditeľne označiť obchodným menom, prípadne aj symbolom alebo uvedením hlavnej skupiny predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb.
(2)
Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkárne musí byť uvedené:
a)
obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko predávajúceho,
b)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkárne,
c)
prevádzková doba určená pre spotrebiteľa.
(3)
Pri dočasnom uzavretí prevádzkárne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia. Pri zrušení prevádzkárne je povinný informovať orgány, ktoré vykonávajú dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona, o tom, kde možno vyporiadať prípadné záväzky.
(4)
Povinnosť podľa odseku 2 písm. a) a b) sa vzťahuje primerane aj na predaj tovaru a poskytovanie služieb mimo prevádzkárne.
Ďalšie povinnosti pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb
§ 15
(1)
Ak to povaha výrobku umožňuje, je predávajúci povinný na žiadosť spotrebiteľa výrobok predviesť.
(2)
V prípadoch ustanovených zákonom12) je predávajúci povinný riadne vyplniť záručný list.
§ 16
(1)
Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať doklad o zakúpení výrobku alebo o poskytnutí služby s uvedením dátumu predaja výrobku alebo poskytnutia služby, o aký výrobok alebo o akú službu ide a za akú cenu bol výrobok predaný alebo sa služba poskytla.
(2)
Pri predaji výrobkov s následnou dodávkou musí doklad obsahovať miesto určenia a dátum dodávky.
(3)
Pri predaji použitých alebo upravovaných výrobkov, výrobkov s vadou alebo výrobkov, ktorých úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, musia byť tieto skutočnosti v doklade zreteľne vyznačené.
§ 17
Ak to povaha výrobkov vyžaduje, najmä s ohľadom na hygienické podmienky predaja a charakter použitia, je predávajúci povinný výrobky predávať v hygienicky nezávadných obaloch alebo ich do takých obalov pri predaji zabaliť, pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi vhodný obalový materiál.
§ 18
(1)
Vratné zálohované obaly, v ktorých sa predávajú výrobky, sa musia v prevádzkárni, kde sa výrobky v takých obaloch predávajú, vykupovať po celú prevádzkovú dobu.
(2)
Výkup vratných zálohovaných obalov nemožno viazať na nákup tovaru. Množstvo vykupovaných vratných zálohovaných obalov nesmie predávajúci obmedziť.
§ 19
(1)
S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba,13) je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkárni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, prípadne aj na mieste, odkiaľ riadi svoj podnik.
(2)
V prevádzkárni musí byť po celú prevádzkovú dobu prítomný pracovník poverený vybavovať reklamácie.
(3)
Predávajúci skupinových zájazdov musí zabezpečiť nepretržitú prítomnosť povereného pracovníka, oprávneného vybavovať reklamácie, po celý čas zájazdu.
(4)
Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
§ 20
Obmedzenie reklamy
(1)
Reklama, včítane inzercie určenej pre spotrebiteľov, nesmie obsahovať:
a)
čokoľvek, čo by urážalo národnostné alebo náboženské cítenie,
b)
čokoľvek, čo by ohrozovalo mravnosť, najmä vulgárnosti,
c)
propagáciu násilia,
d)
propagáciu výrobkov preukázateľne škodlivých životu alebo zdraviu bez toho, aby bola škodlivosť v reklame zreteľne uvedená,
e)
propagáciu výrobkov ako zdraviu prospešných, pokiaľ to nie je z odborného hľadiska preukázané alebo všeobecne prijímané.
(2)
Reklama tabakových výrobkov sa zakazuje.
TRETIA ČASŤ
ÚLOHY VEREJNEJ SPRÁVY
§ 21
Ochrana pred nebezpečnými výrobkami
Orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy a ostatné orgány verejnej správy sú povinné robiť v medziach svojej pôsobnosti všetky opatrenia, aby zamedzili uvádzanie nebezpečných výrobkov do obehu alebo ich ďalší obeh. O nebezpečných výrobkoch v obehu sú povinné všetkými dostupnými prostriedkami informovať spotrebiteľskú verejnosť. Robia tak najmä prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov, ktoré sú povinné tieto informácie bez meškania zverejniť.
§ 22
Mimoriadne regulačné opatrenia
(1)
V prípade, že je vážne ohrozené zásobovanie obyvateľstva životne dôležitými výrobkami, môžu príslušné orgány vyhlásiť tieto mimoriadne regulačné opatrenia:
a)
predaj výrobkov na prídel,
b)
predaj obmedzeného množstva výrobkov,
c)
časovo regulovaný predaj výrobkov.
(2)
Regulačné opatrenia sledujú zabezpečenie rovnakého postavenia spotrebiteľov alebo odôvodnené zvýhodnenie niektorých skupín spotrebiteľov s ohľadom na záujmy ochrany ich života a zdravia.
(3)
Predaj výrobkov na prídel vyhlasuje vláda. Prídel môže určiť diferencovane pre rôzne skupiny spotrebiteľov alebo môže niektoré skupiny spotrebiteľov z nároku na prídel vylúčiť. Spolu s vyhlásením určí spôsob preukazovania nároku na prídel.
(4)
Predaj obmedzeného množstva výrobkov a časovo regulovaný predaj výrobkov vyhlasujú orgány príslušné podľa zákona Českej národnej rady a zákona Slovenskej národnej rady.14)
(5)
Predaj obmedzeného množstva výrobkov sa vyhlasuje pre územie republiky alebo pre územia jednotlivých okresov alebo pre územia jednotlivých miest a obcí. Obmedzenie sa určí ako najvyššie prípustná hmotnosť alebo miera, ktoré možno predať spotrebiteľovi v jednotlivom prípade.
(6)
Časovo regulovaný predaj sa vyhlasuje pre územie mesta alebo obce. Spočíva v povinnosti ponúkať na predaj určenú časť výrobkov z celkového množstva výrobkov na sklade v určenej časti prevádzkovej doby.
(7)
Regulačné opatrenia možno používať iba v nevyhnutných prípadoch a na nevyhnutne potrebnú dobu.
(8)
Ak pri vyhlásení regulačného opatrenia nie je určené inak, je také regulačné opatrenie záväzné pre všetkých predávajúcich.
(9)
Regulačné opatrenia sa zverejňujú na úradných tabuliach všetkých dotknukých obecných úradov. Predávajúci sú povinní informácie o prijatých regulačných opatreniach po dobu ich účinnosti viditeľne sprístupniť.
§ 23
Dohľad nad ochranou spotrebiteľa
(1)
Dohľad nad ochranou spotrebiteľa zahŕňa:
a)
schvaľovanie typových zmlúv vykonávané ústrednými orgánmi štátnej správy,
b)
dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Príslušnosť orgánov na vykonávanie dohľadu ustanovuje zákon Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady.14)
(3)
Typovou zmluvou sa rozumie formulár zmluvy, ktorá sa má uzavierať vo viacerých prípadoch, pokiaľ je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy pri jej uzavieraní podstatným spôsobom neovplyvňuje. Schválenie typovej zmluvy je podmienkou jej používania. Pri schvaľovaní posudzujú príslušné orgány súlad typovej zmluvy s ustanoveniami právnych predpisov. Ak príslušné orgány nerozhodnú o žiadosti o schválení typovej zmluvy do 30 dní, platí, že typovú zmluvu schválili.
(4)
Pri výkone dozoru sú príslušné orgány oprávnené vydávať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov. V prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku sú oprávnené pozastaviť predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb alebo uzavrieť prevádzkáreň; tieto opatrenia môžu za podmienok ustanovených zákonom Českej národnej rady a zákonom Slovenskej národnej rady14) ukladať na mieste na to poverené osoby.
§ 24
Pokuty
(1)
Za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom uložia orgány príslušné podľa zákona Českej národnej rady a zákona Slovenskej národnej rady14) predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám uvedeným v § 27 pokutu až do výšky 500 000 Kčs. Za opakované porušenie povinnosti v priebehu jedného roka možno ukladať pokutu až do výšky 1 000 000 Kčs.
(2)
Z podnetu štátneho orgánu vykonávajúceho dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe alebo z podnetu združenia spotrebiteľov alebo inej právnickej osoby založenej na ochranu spotrebiteľa uložia orgány príslušné podľa zákona Českej národnej rady a zákona Slovenskej národnej rady14) predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám uvedeným v § 27, ktorý predal, vyrobil, doviezol alebo dodal výrobok, ktorého vada spôsobila ujmu na živote alebo zdraví, pokutu až do výšky 10 000 000 Kčs. Rovnakú pokutu uložia tomu, kto takú ujmu spôsobil vadným poskytnutím služby. Pokutu nemožno uložiť osobe, ktorá preukáže, že ujme nešlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od nej bolo možné požadovať.
(3)
Pokutu podľa odseku 1 nemožno uložiť v prípadoch, keď bola uložená pokuta podľa osobitného zákona, a v prípade, keď možno uložiť pokutu podľa odseku 2.
(4)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na charakter protiprávneho konania a na rozsah jeho následkov.
(5)
Pokiaľ zákon Českej národnej rady a zákon Slovenskej národnej rady14) neustanoví niečo iné, je výnos pokút uložených podľa odsekov 1 a 2 príjmom štátneho rozpočtu Českej republiky alebo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo rozpočtu obce podľa toho, ktorý orgán pokutu uložil.
(6)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do troch rokov a pokutu podľa odseku 2 do desiatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(7)
Uložením pokuty nie je dotknutá povinnosť na náhradu škody.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZDRUŽENIA SPOTREBITEĽOV A INÉ PRÁVNICKÉ OSOBY ZALOŽENÉ NA OCHRANU SPOTREBITEĽA
§ 25
Právne postavenie
Právne postavenie združení spotrebiteľov a iných právnických osôb založených na ochranu spotrebiteľov (ďalej len „združenie“) upravujú osobitné zákony.15)
§ 26
Oprávnenia voči orgánom verejnej správy
(1)
Združenia sú oprávnené robiť podnety orgánom verejnej správy v súvislosti s plnením ich úloh podľa tretej časti tohto zákona. Orgány verejnej správy, ktoré tieto podnety dostanú, sú povinné informovať združenie o ich vybavení bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch mesiacov od dôjdenia podnetu.
(2)
V rozsahu ustanovenom zákonom Českej národnej rady a zákonom Slovenskej národnej rady14) sú združenia oprávnené podieľať sa na tvorbe a kontrole plnenia štátnej politiky v oblasti ochrany spotrebiteľa.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 27
Ochrana spotrebiteľa pri neoprávnenom podnikaní
Povinnosti predávajúcich, výrobcov, dovozcov alebo dodávateľov majú aj osoby, ktoré prevádzkujú činnosti uvedené v § 2 ods. 1 písm. b) až e) bez príslušného oprávnenia.
§ 28
Vzťah k správnemu poriadku
Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú:
a)
na rozhodovania o mimoriadnych regulačných opatreniach podľa § 22,
b)
na rozhodovanie o opatreniach podľa § 23 ods. 4 ukladaných na to poverenými osobami na mieste.
§ 29
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Stráský v. r.

Kováč v. r.
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
3)
Napr. zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov, zákon ČNR č. 133/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, zákon ČNR č. 240/1991 Zb. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat, zákon SNR č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 526/1990 Zb. o cenách, zákon č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže.
4)
5)
§ 3 zákona č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách.
6)
Zákon č. 526/1990 Zb.
7)
Najmä zákon č. 20/1966 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon ČNR č. 64/1986 Zb. o Českej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov a zákon SNR č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.
8)
Napr. § 4 ods. 1 písm. a) bod 1 a písm. e) zákona ČNR č. 37/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami, § 4 ods. 1 písm. a) bod 1 a písm. e) zákona SNR č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami, § 6, 18, 30 a § 32 ods. 1 zákon č. 147/1983 Zb.
10)
§ 2 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii.
11)
14)
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 154 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
15)
Najmä zákon č. 83/1990 Zb. alebo Občiansky zákonník.