625/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.12.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

625
ZÁKON
zo 16. decembra 1992
o zániku štátnej organizácie Česko-slovenské štátne dráhy
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Uplynutím 31. decembra 1992 zaniká štátna organizácia Česko-slovenské štátne dráhy (ďalej len „Česko-slovenské štátne dráhy“).
§ 2
(1)
Nehnuteľné veci na území Českej republiky vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenským štátnym dráham, predchádzajú uplynutím 31. decembra 1992 na Českú republiku; s týmito nehnuteľnými vecami prechádzajú aj hnuteľné veci vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenským štátnym dráham, pokiaľ tvoria s týmito nehnuteľnými vecami z funkčného hľadiska jeden celok.
(2)
Nehnuteľné veci na území Slovenskej republiky vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenským štátnym dráham, prechádzajú uplynutím 31. decembra 1992 na Slovenskú republiku; s týmito nehnuteľnými vecami prechádzajú aj hnuteľné veci vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenským štátnym dráham, pokiaľ tvoria s týmito nehnuteľnými vecami z funkčného hľadiska jeden celok.
§ 3
(1)
Majetkové práva a záväzky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenským štátnym dráham, s výnimkou majetkových práv nehmotnej povahy, prechádzajú na Českú republiku a na Slovenskú republiku spolu s majetkom, ku ktorému sa vzťahujú.
(2)
Majetkové práva nehmotnej povahy sa prevádzajú na Českú republiku a na Slovenskú republiku na základe zmluvy podľa osobitných predpisov.1)
§ 4
Majetok, majetkové práva a záväzky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenským štátnym dráham a ktoré neprechádzajú na Českú republiku alebo na Slovenskú republiku podľa § 2 a 3, prechádzajú uplynutím 31. decembra 1992 na Českú republiku a Slovenskú republiku v pomere dva ku jednej.
§ 5
Pri delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorému prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenským štátnym dráham, sa uplatňuje hospodárnosť, funkčnosť a zachovanie ďalšieho využitia tohto majetku bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 2 až 4.
§ 6
(1)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov k Česko-slovenským štátnym dráham na území Českej republiky prechádzajú uplynutím 31. decembra 1992 na Českú republiku.
(2)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov k Česko-slovenským štátnym dráham na území Slovenskej republiky prechádzajú uplynutím 31. decembra 1992 na Slovenskú republiku.
§ 7
Práva a povinnosti Česko-slovenských štátnych dráh, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv a z členstva v medzinárodných organizáciách a ktoré sa podľa svojho obsahu vzťahujú iba k Českej republike alebo k Slovenskej republike, prechádzajú uplynutím 31. decembra 1992 na Českú republiku alebo na Slovenskú republiku; ostatné práva a povinnosti Česko-slovenských štátnych dráh, vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a z členstva v medzinárodných organizáciách, prechádzajú uplynutím 31. decembra 1992 na Českú republiku a Slovenskú republiku.
§ 8
(1)
Majetok, majetkové práva a záväzky a práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov, ktoré podľa § 2 až 7 prechádzajú na Českú republiku, prevezme organizácia určená zákonom Českej národnej rady.
(2)
Majetok, majetkové práva a záväzky a práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov, ktoré podľa § 2 až 7 prechádzajú na Slovenskú republiku, prevezme organizácia určená zákonom Slovenskej národnej rady.2)
§ 9
(1)
Na zabezpečenie rozdelenia a prechodu majetku, majetkových práv a záväzkov a iných práv a záväzkov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenským štátnym dráham, vymenuje vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky svojich splnomocnencov.
(2)
Na vyporiadanie majetkových vzťahov, práv a povinností, ktoré nebudú vyporiadané do 31. decembra 1992 podľa predchádzajúcich ustanovení tohto zákona, sa zriaďuje Komisia. Táto Komisia je zložená rovným dielom z členov vymenovaných vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky. Počet členov, spôsob rokovania a podmienky rozhodovania, ako aj ďalšie podrobnosti činnosti tejto Komisie ustanoví jej štatút, ktorý vydajú do 31. decembra 1992 po vzájomnej dohode vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky.
§ 10
Uplynutím 31. decembra 1992 sa zrušuje zákon č. 68/1989 Zb. o organizácii Československé štátne dráhy v znení zákona č. 82/1990 Zb. a zákona č. 230/1992 Zb.
§ 11
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Stráský v. r.

Kováč v. r.
1)
Napr. zákon č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach, zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch a zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) - (úplné znenie č. 247/1990 Zb.).
2)
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 154 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.