Predpis bol zrušený predpisom 272/1996 Z. z.

620/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.12.1992 do 30.09.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

620
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 2. decembra 1992
o rozsahu a obsahu odbornej skúšky na vydanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon činnosti audítora
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode so Slovenskou komorou audítorov podľa § 9 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov ustanovuje:
§ 1
Účelom odbornej skúšky (ďalej len „skúška“) je overenie vedomostí a praktických schopností uchádzača o vydanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon činnosti audítora (ďalej len „uchádzač“).
§ 2
Obsahom skúšky sú najmä
a)
právne predpisy o účtovníctve,
b)
daňové predpisy a devízové predpisy,
c)
vybrané časti občianskeho a obchodného práva,
d)
analýzy účtovnej závierky podnikateľov a analýzy finančnej a majetkovej situácie podnikateľov,
e)
metodika a technika audítorskej práce a finančnej kontroly.
§ 3
(1)
Skúška má ústnu formu s výnimkou účtovníctva, kde sa vyžaduje písomná a ústna forma.
(2)
Uchádzač pri skúške z účtovníctva vypracuje písomnú prácu, ktorá pozostáva z vyriešenia súvislého príkladu účtovania so zostavením účtovnej závierky.
§ 4
(1)
Uchádzač, ktorý na skúške neprospel, ju môže opakovať.
(2)
Opravný termín skúšky sa uchádzačovi oznámi najneskôr 30 dní pred jej konaním.
§ 5
Slovenská komora audítorov zašle uchádzačovi na jeho žiadosť zoznam právnych predpisov a odporúčanú literatúru na vykonanie skúšky.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ing. Tóth CSc. v. r.