619/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

619
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva vnútra
zo 16. decembra 1992,
ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášok č. 24/1990 Zb. a č. 533/1992 Zb.
Federálne ministerstvo vnútra podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášok Federálneho ministerstva vnútra č. 24/1990 Zb. a č. 533/1992 Zb. sa mení takto:
Ustanovenie § 34 ods. 1 znie:
„(1)
V období od 15. apríla do 30. septembra je na diaľnici, ceste pre motorové vozidlá, ceste I. triedy a ceste pre medzinárodnú premávku zakázaná jazda motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3500 kg a na ceste I. triedy a ceste pre medzinárodnú premávku mimo obce aj jazda zvláštnym motorovým vozidlám, ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm a záprahovým vozidlám
a)
v posledný pracovný deň pred dňom pracovného pokoja alebo pracovného voľna v čase od 15 do 21 hodín,
b)
v prvý deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna v čase od 7 do 11 hodín,
c)
v posledný deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna v čase od 15 do 21 hodín.“.
Odsek 2 sa zrušuje a doterajšie odseky 3, 4, a 5 sa označujú ako odseky 2, 3 a 4.“.
Čl. II
Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 533/1992 Zb., ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášky č. 24/1990 Zb.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

MUDr. Čermák v. r.