619/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.12.1992 do 31.03.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

619
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva vnútra
zo 16. decembra 1992,
ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášok č. 24/1990 Zb. a č. 533/1992 Zb.
Federálne ministerstvo vnútra podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášok Federálneho ministerstva vnútra č. 24/1990 Zb. a č. 533/1992 Zb. sa mení takto:
Ustanovenie § 34 ods. 1 znie:
„(1)
V období od 15. apríla do 30. septembra je na diaľnici, ceste pre motorové vozidlá, ceste I. triedy a ceste pre medzinárodnú premávku zakázaná jazda motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3500 kg a na ceste I. triedy a ceste pre medzinárodnú premávku mimo obce aj jazda zvláštnym motorovým vozidlám, ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm a záprahovým vozidlám
a)
v posledný pracovný deň pred dňom pracovného pokoja alebo pracovného voľna v čase od 15 do 21 hodín,
b)
v prvý deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna v čase od 7 do 11 hodín,
c)
v posledný deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna v čase od 15 do 21 hodín.“.
Odsek 2 sa zrušuje a doterajšie odseky 3, 4, a 5 sa označujú ako odseky 2, 3 a 4.“.
Čl. II
Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 533/1992 Zb., ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášky č. 24/1990 Zb.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

MUDr. Čermák v. r.