607/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

607
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. novembra 1992
o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Osobe, ktorá poskytla pomoc Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a jeho príslušníkom na ich žiadosť alebo s ich vedomím a utrpela v tejto súvislosti ujmu na zdraví úrazom alebo chorobou, ktorá sa považuje podľa pracovnoprávnych predpisov za chorobu z povolania a následkom ktorých sa stala osobou so zmenenou pracovnou schopnosťou, čiastočne invalidnou alebo invalidnou (ďalej len „poškodený“), patrí popri nárokoch na náhradu škody podľa pracovnoprávnych predpisov jednorazové mimoriadne odškodnenie.
§ 2
Jednorazové mimoriadne odškodnenie podľa § 1 sa poskytuje vo výške od 10 000,- Kčs do 50 000,- Kčs podľa stupňa ujmy na zdraví a s prihliadnutím na mieru sťaženia spoločenského uplatnenia a poskytnutú pomoc.
§ 3
(1)
Ak poškodený zomrel následkom úrazu alebo choroby za podmienok uvedených v § 1, zvyšuje sa jeho manželovi a deťom, ktoré majú nárok na sirotský dôchodok, jednorazové odškodnenie patriace im podľa pracovnoprávnych predpisov1) na dvojnásobok. V odôvodnených prípadoch možno jednorazové odškodnenie takto zvýšiť aj rodičom zomretého.
(2)
Osobám, ktoré boli odkázané výživou na poškodeného, ktorý zomrel následkom úrazu alebo choroby za podmienok uvedených v § 1, možno v odôvodnených prípadoch poskytnúť jednorazové odškodnenie do výšky 10 000,- Kčs.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Mečiar v. r.