60/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

60
PREDSEDNÍCTVO FEDERÁLNEHO ZHROMAŽDENIA
vyhlasuje
úplné znenie zákona o voľbách do Federálneho zhromaždenia z 27. februára 1990 č. 47 Zb., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonným opatrením Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky z 29. mája 1990 č. 208 Zb. a zákonom z 29. januára 1992 č. 59 Zb.
ZÁKON O VOĽBÁCH DO FEDERÁLNEHO ZHROMAŽDENIA
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Voľby do Federálneho zhromaždenia sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním podľa zásady pomerného zastúpenia vo volebných krajoch.
§ 2
(1)
Právo voliť majú štátni občania Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorí v deň volieb dovŕšili 18 rokov a zdržiavajú sa v deň volieb na území niektorého z volebných krajov.
(2)
Právo voliť však nemajú občania, ktorí boli pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.1)
(3)
Prekážkou vo výkone volebného práva je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu
a)
ochrany zdravia ľudu,2)
b)
výkonu trestu odňatia slobody.
§ 3
Za poslanca Federálneho zhromaždenia môže byť zvolený každý štátny občan Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorý má právo voliť a v deň volieb dovŕšil 21 rokov.
DRUHÁ ČASŤ
VOLEBNÉ ÚZEMIE
§ 4
Územie na konanie volieb
Voľby sa konajú na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
§ 5
Volebné kraje
Voľby sa konajú podľa volebných krajov, ktoré sú na účel zisťovania volebných výsledkov združené osobitne pre Českú republiku a osobitne pre Slovenskú republiku. Územie volebných krajov je ustanovené v prílohe č. 1 tohto zákona.
§ 6
Štátne mandátové číslo
(1)
Počet poslancov Snemovne ľudu volených na území Českej republiky a počet poslancov Snemovne ľudu volených na území Slovenskej republiky určí Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia na základe štátneho mandátového čísla. Štátne mandátové číslo pre voľby do Snemovne ľudu sa ustanoví tak, že sa celkový počet občanov zistený k 1. januáru roka, v ktorom sa konajú voľby, delí ústavne ustanovených počtom poslancov Snemovne ľudu.
(2)
V každej z oboch republík sa bude voliť toľko poslancov, koľkokrát je štátne mandátové číslo obsiahnuté v súčte počtu občanov každej z oboch republík. Ak sa týmto spôsobom nepodarilo prideliť všetky mandáty, prikáže sa zvyšujúci mandát tej republike, ktorá vykáže väčší zvyšok delenia.
(3)
Počet poslancov Snemovne národov volených na území Českej republiky a počet poslancov volených na území Slovenskej republiky je ustanovený ústavným zákonom.
§ 7
Volebné okrsky
(1)
Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov sa vytvárajú v obciach volebné okrsky.
(2)
Volebné okrsky a volebná miestnosť pre každý okrsok určí v Českej republike obecná rada alebo orgán, ktorý plní funkciu obecnej rady,3) v Slovenskej republike starosta obce (primátor mesta) alebo starosta mestskej časti4) (ďalej len „príslušný orgán obce“) najneskôr do 30 dní predo dňom volieb.
(3)
Volebný okrsok sa vytvorí tak, aby zahŕňal spravidla 1000 voličov. Pre vzdialené obce možno vytvoriť samostatné volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50 voličov.
(4)
Osobitné volebné okrsky sa môžu vytvoriť v nemocniciach, pôrodniciach, sanatóriách, ústavoch sociálnej starostlivosti a v podobných ústavoch a zariadeniach alebo v ich častiach, ale iba vtedy, ak je tam aspoň 100 voličov.
(5)
V celách policajného zaistenia5) alebo v miestach, kde sa vykonáva väzba, prípadne disciplinárny trest väzenia, zabezpečí možnosť výkonu volebného práva na základe voličského preukazu v spolupráci s náčelníkom príslušného zariadenia okrsková volebná komisia, v ktorej obvode je toto zariadenie. Veľkosť volebného okrsku podľa odseku 3 nemusí byť v tomto prípade zachovaná. Tieto osoby volia na základe voličského preukazu, ktorý si vyžiadali, ak v tomto okrsku nemajú trvalý pobyt. V prípade predvedenia príslušný útvar policajného zboru postupuje tak, aby sa predvedenej osobe umožnil výkon volebného práva.
(6)
Ak sa voľby do Federálneho zhromaždenia konajú súčasne s voľbami do iných zastupiteľských zborov, môžu byť volebné okrsky pre tieto voľby spoločné.
TRETIA ČASŤ
ZOZNAMY VOLIČOV A VOLIČSKÉ PREUKAZY
§ 8
Zápis do zoznamu voličov
(1)
Všetci štátni občania Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorí majú právo voliť, budú zapísaní do zoznamu voličov podľa miesta svojho trvalého pobytu.6) Príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov, ktorí sú hromadne ubytovaní, budú zapísaní do zoznamu voličov v obci, na ktorej území je umiestnený útvar, ku ktorému sú pridelení. Veliteľ útvaru v spolupráci s obecným (mestským) úradom alebo úradom, ktorý plní funkciu obecného úradu (ďalej len „obecný úrad“)7) obce pridelenia, to bez meškania potvrdí obecnému úradu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu týchto príslušníkov.
(2)
Občania, ktorí po zostavení zoznamu voličov nadobudnú alebo stratia právo voliť, budú dodatočne do zoznamu voličov zapísaní alebo z neho vyčiarknutí.
(3)
U voličov, u ktorých je prekážka vo výkone volebného práva (§ 2 ods. 3), sa táto skutočnosť v zozname voličov poznamená.
(4)
Štátny občan Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a dostaví sa v deň volieb do volebnej miestnosti, bude zapísaný okrskovou volebnou komisiou do zoznamu voličov. Zápis do zoznamu voličov komisia zaznamená do jeho česko-slovenského cestovného dokladu.
(5)
Každý volič môže byť zapísaný iba v jednom zozname voličov.
§ 9
Zostavenie zoznamu voličov
(1)
Zoznamy voličov zostavuje obecný úrad podľa volebných okrskov.
(2)
Ak ide o hromadne ubytovaných príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov, zostavuje obecný úrad zoznamy voličov na základe podkladov dodaných veliteľmi útvarov. Obecný úrad dbá na to, aby sa nevytvárali volebné okrsky, v ktorých sú v zozname voličov zapísaní iba títo príslušníci alebo v ktorých volia len osoby uvedené v § 7 ods. 5.
(3)
Ak sa voľby do Federálneho zhromaždenia konajú súčasne s voľbami do iných zastupiteľských zborov, môžu byť zoznamy voličov spoločné.
§ 10
Vyloženie zoznamu voličov
(1)
Najneskôr 30 dní predo dňom volieb vyloží obecný úrad zoznamy voličov, aby občania mohli do nich v úradných miestnostiach nazrieť. O vyložení zoznamu voličov upovedomí obecný úrad občanov spôsobom v mieste obvyklým.
(2)
V obciach, v ktorých je viac ako 5000 osôb zapísaných do zoznamu voličov, zariadi obecný úrad, aby bol v každom dome vyložený zoznam voličov, ktorí v dome bývajú.
§ 11
Námietkové konanie
(1)
Každý občan môže ústne alebo písomne upozorniť obecný úrad na chyby a nesprávnosti v zozname voličov a navrhnúť opravu alebo doplnenie. Obecný úrad je povinný do 3 dní buď vykonať príslušnú opravu alebo doplnenie v zozname voličov, alebo občanovi písomne oznámiť, z akých dôvodov opravu alebo doplnenie nemožno vykonať.
(2)
Ak obecný úrad návrhu nevyhovie, môže občan podať návrh8) na príslušnom okresnom (obvodnom) súde na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo doplnení zoznamu. Podľa rozhodnutia súdu vykoná obecný úrad a v deň volieb okrsková volebná komisia opravu alebo doplnenie v zozname voličov. Konanie pred súdom nepodlieha súdnemu poplatku. Proti rozhodnutiu súdu sa nemožno odvolať.
§ 12
Voličský preukaz
(1)
Voličom, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní, vydá obecný úrad na ich žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu voličov ich vyčiarkne.
(2)
Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v inom volebnom okrsku pre voľbu do Snemovne ľudu. Na zápis do zoznamu voličov pre voľbu do Snemovne národov voličský preukaz oprávňuje, ak ide o voliča, ktorého trvalý pobyt alebo obec pridelenia u hromadne ubytovaných príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov (§ 8 ods. 1) ho oprávňuje voliť tú časť poslancov Snemovne národov, ktorej voľba v tomto volebnom okrsku prebieha.
ŠTVRTÁ ČASŤ
VOLEBNÉ ORGÁNY
§ 13
Všeobecné ustanovenia
(1)
Voľby do Federálneho zhromaždenia riadi Ústredná volebná komisia.
(2)
Vo volebných krajoch riadia voľby krajské volebné komisie. Sídla krajských volebných komisií ustanovuje príloha č. 1 tohto zákona.
(3)
V okresoch riadia voľby okresné volebné komisie. Na území hlavného mesta Prahy a hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy riadia voľby okresné volebné komisie podľa prílohy č. 2 tohto zákona.
(4)
Vo volebných okrskoch sa zriaďujú okrskové volebné komisie.
(5)
Členom volebnej komisie môže byť každý štátny občan Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorý má právo voliť a u ktorého niet prekážky na výkon volebného práva. Kandidát na poslanca Federálneho zhromaždenia nemôže byť členom volebnej komisie.
(6)
Volebné komisie sa skladajú z rovnakého počtu vyslaných zástupcov politických strán,9) politických hnutí9) a ich koalícií10) (ďalej len, s výnimkou § 42, „politické strany“), ktoré podávajú samostatnú kandidátnu listinu. Mená a priezviská zástupcov a náhradníkov s uvedením presnej adresy oznamujú politické strany tomu, kto zvoláva prvé zasadanie volebnej komisie. Vyhlásenie kandidátnej listiny za neplatnú alebo jej stiahnutie má za následok zánik členstva zástupcov tejto politickej strany v príslušnej volebnej komisii. V prípade ochorenia, zaneprázdnenia alebo zániku funkcie člena volebnej komisie povolá jej predseda jeho náhradníka podľa poradia určeného politickou stranou.
(7)
Členovia volebných komisií sa ujímajú svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť zákonmi a inými právnymi predpismi.“. Sľub skladá člen volebnej komisie tak, že sa podpíše pod písomné znenie sľubu.
(8)
Volebná komisia sa uznáša za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za zamietnutý.
(9)
Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí žrebom zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Predseda a podpredseda volebnej komisie nemôžu byť zástupcami rovnakej politickej strany. Žrebovanie riadi najstarší člen volebnej komisie.
(10)
Zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie vymenúva a odvoláva vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Zapisovateľa krajskej volebnej komisie vymenúva a odvoláva minister vnútra príslušnej republiky. Zapisovateľa okresnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu. Zapisovateľov okresných volebných komisií v hlavnom meste Prahe vymenúva a odvoláva primátor hlavného mesta Prahy. Zapisovateľa okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce, mesta, mestského obvodu alebo mestskej časti (ďalej len „starosta“). Zapisovateľa treba určiť v dostatočnom predstihu tak, aby mohol plniť úlohy podľa § 18; pri rokovaní volebných komisií má zapisovateľ právo poradného hlasu. Zapisovateľ skladá sľub v znení uvedenom v odseku 7.
(11)
Ústredné volebné komisie, krajské volebné komisie a okresné volebné komisie si na výpočtové spracovanie výsledkov volieb vytvárajú odborné (sumarizačné) útvary zložené z pracovníkov pridelených na tento účel príslušným orgánom štátnej štatistiky. Títo pracovníci skladajú sľub v znení uvedenom v odseku 7.
§ 14
Ústredná volebná komisia
(1)
Do Ústrednej volebnej komisie deleguje najneskôr 60 dní predo dňom volieb každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu aspoň v jednom volebnom kraji, dvoch členov a dvoch náhradníkov.
(2)
Prvé zasadanie Ústrednej volebnej komisie zvolá do 3 dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 predseda vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(3)
Ústredná volebná komisia najmä:
a)
dozerá na dodržiavanie právnych predpisov o voľbách,
b)
rozhoduje o sťažnostiach na postup krajských volebných komisií a o odvolaniach proti ich rozhodnutiam,
c)
zisťuje a uverejňuje výsledky volieb,
d)
odovzdá zápisnicu o výsledku volieb Predsedníctvu Federálneho zhromaždenia,
e)
vydáva zvoleným kandidátom osvedčenia o zvolení,
f)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a iných právnych predpisov.
§ 15
Krajská volebná komisia
(1)
Do krajskej volebnej komisie deleguje najneskôr 60 dní predo dňom volieb každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu v tomto volebnom kraji, dvoch členov a dvoch náhradníkov.
(2)
Prvé zasadanie krajskej volebnej komisie zvolá do 3 dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 minister vnútra príslušnej republiky.
(3)
Krajská volebná komisia:
a)
dozerá na dodržiavanie právnych predpisov o voľbách,
b)
rozhoduje o sťažnostiach na postup okresných volebných komisií a o odvolaniach proti ich rozhodnutiam,
c)
prerokúva a registruje kandidátne listiny vo volebnom kraji,
d)
zisťuje výsledky hlasovania vo volebnom kraji,
e)
odovzdá volebné dokumenty do úschovy ministerstvu vnútra príslušnej republiky,
f)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a iných právnych predpisov, prípadne úlohy, ktorými ju poverí Ústredná volebná komisia.
§ 16
Okresná volebná komisia
(1)
Do okresnej volebnej komisie deleguje najneskôr 30 dní predo dňom volieb každá politická strana, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná vo volebnom kraji, jedného člena a jedného náhradníka. Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie zvolá prednosta okresného úradu, v hlavnom meste Prahe primátor hlavného mesta Prahy.
(2)
Okresná volebná komisia:
a)
dozerá na dodržiavanie právnych predpisov o voľbách,
b)
rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových volebných komisií a o odvolaniach proti ich rozhodnutiam,
c)
dozerá na spracovanie výsledkov hlasovania za volebné okrsky,
d)
ak vzniknú pochybnosti, má právo vyžiadať si od okrskovej volebnej komisie vysvetlivky a iné informácie. Zjavné chyby opraví po dohode s okrskovou volebnou komisiou sama, inak požiada okrskovú volebnú komisiu, aby sa znovu zišla a zistené nedostatky odstránila,
e)
odovzdáva spracúvané výsledky hlasovania za volebné okrsky v rámci svojej pôsobnosti krajskej volebnej komisii.
§ 17
Okrskové volebné komisie
(1)
Každá politická strana, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná vo volebnom kraji, ktorého súčasťou je volebný okrsok, má právo delegovať najneskôr 30 dní predo dňom volieb jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie. Ak sa takto nedosiahne najnižší určený počet členov okrskovej volebnej komisie, vymenuje členov a náhradníkov na neobsadené miesta príslušný orgán obce.
(2)
Príslušný orgán obce s prihliadnutím na miestne podmienky určí najnižší počet členov okrskovej volebnej komisie.
(3)
Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie zvolá do 3 dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 starosta príslušnej obce.
(4)
Ak sa voľby do Federálneho zhromaždenia konajú súčasne s voľbami do iných zastupiteľských zborov, zriaďuje sa pre volebný okrsok iba jedna okrsková volebná komisia.
(5)
Okrsková volebná komisia:
a)
zabezpečuje priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov a dbá o poriadok vo volebnej miestnosti,
b)
sčíta hlasy a spíše zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, ktorú bez meškania predloží príslušnej okresnej volebnej komisii,
c)
ostatné volebné dokumenty odovzdá do úschovy obecnému úradu.
PIATA ČASŤ
Oddiel 1
PREROKOVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN
§ 18
Kandidátne listiny
(1)
Kandidátne listiny pre voľby do Snemovne ľudu a kandidátne listiny pre voľby do Snemovne národov môžu podávať politické strany. Kandidátne listiny sa podávajú najneskôr do 60 dní predo dňom volieb vo dvoch rovnopisoch zapisovateľovi krajskej volebnej komisie. Ku kandidátnej listine politická strana pripojí:
a)
vyhlásenie, že má najmenej 10 tisíc individuálnych členov alebo,
b)
v prípade, že nespĺňa podmienku uvedenú v písmene a), petíciu požadujúcu, aby táto politická strana kandidovala, podpísanú toľkými ďalšími oprávnenými voličmi, koľko sa ich politickej strane nedostáva na počte individuálnych členov. K podpisu pod petíciu volič po predložení občianskeho preukazu uvedie svoje meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko. Podpis pod petíciou nemožno vziať späť.
Krajská volebná komisia môže kontrolovať pravdivosť údajov o počte členov alebo údajov uvedených v petícii.
(2)
Ak politická strana podáva kandidátnu listinu vo viacerých volebných krajoch, predloží petíciu iba jednej krajskej volebnej komisii a v podaní ostatným krajským volebným komisiám na to odkáže.
(3)
Splnenie podmienky uvedenej v odseku 1 písm. a) alebo b) sa nevzťahuje na politické strany, ktoré boli zastúpené vo Federálnom zhromaždení 60 dní predo dňom vyhlásenia volieb, alebo ktoré v rámci Českej republiky alebo Slovenskej republiky v posledných voľbách do Snemovne ľudu získali najmenej 10 tisíc platných hlasov.
(4)
Kandidátna listina obsahuje:
a)
názov politickej strany,
b)
meno, priezvisko, vek, povolanie a bydlisko kandidátov a ich poradie na kandidátnej listine vyjadrené pomocou arabskej číslice.
(5)
Na kandidátnej listine môže politická strana u jednotlivých kandidátov okrem údajov uvedených v odseku 4 písm. b) tiež vyznačiť ich príslušnosť k určitej politickej strane alebo že kandidát nie je členom žiadnej politickej strany alebo že ide o nezávislého kandidáta.
(6)
V prílohe kandidátnej listiny politická strana určí splnomocnenca a jeho dvoch náhradníkov a uvedie ich mená, priezviská a presné adresy. Splnomocnencom ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát. Úkonmi svojho splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana viazaná. Nastúpenie náhradníka namiesto splnomocnenca oznámi politická strana krajskej volebnej komisii.
(7)
Zapisovateľ zistí, či predložené kandidátne listiny a prílohy k nim spĺňajú ustanovené náležitosti. V prípade, že to tak nie je, upozorní na to splnomocnenca politickej strany. Podanie kandidátnej listiny zapisovateľ potvrdí splnomocnencovi politickej strany.
(8)
Najvyššie počty kandidátov, ktoré môže politická strana v rámci volebného kraja uviesť na kandidátnej listine pre voľby do snemovne ľudu a do Snemovne národov, sú ustanovené v prílohe č. 3 tohto zákona.
(9)
Ku kandidátnej listine sa musí priložiť vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nedal súhlas s tým, aby bol uvedený na inej kandidátnej listine, a že mu nie sú známe prekážky jeho voliteľnosti.
(10)
Politické strany sa môžu dohodnúť na podaní spoločnej kandidátnej listiny. Na takto vzniknutú koalíciu sa použijú primerane ustanovenia tohto zákona týkajúce sa politickej strany, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak (§ 42). Splnenie podmienok uvedených v odseku 1 písm. a), b) a v odseku 2 sa v prípade podania spoločnej kandidátnej listiny viacerých politických strán zisťuje za všetky tieto politické strany tak, akoby kandidátnu listinu podala jedna politická strana.
§ 19
Prerokovanie kandidátnych listín krajskou volebnou komisiou
(1)
Krajská volebná komisia preskúma predložené kandidátne listiny do 55 dní predo dňom volieb.
(2)
Krajská volebná komisia prečiarkne:
a)
kandidáta, u ktorého nie je pripojené vyhlásenie kandidáta podľa § 18 ods. 9,
b)
kandidáta v prípade, že sa uvádza na kandidátnych listinách viacerých politických strán, na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je priložené vyhlásenie podľa § 18 ods. 9. Ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, prečiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,
c)
tých kandidátov, ktorí sú kandidovaní nad najvyššie ustanovený počet podľa § 18 ods. 8.
(3)
Krajská volebná komisia kandidátnu listinu odmietne, ak táto listina nespĺňa podmienky podľa § 18, politická strana nedostatky neodstránila ani do 24 hodín po upozornení krajskou volebnou komisiou a nedostatky nemožno odstrániť spôsobom uvedeným v odseku 2. Proti takému rozhodnutiu môže politická strana podať do 24 hodín po jeho doručení odvolanie na Ústrednú volebnú komisiu.
(4)
Po prerokovaní kandidatúry predseda krajskej volebnej komisie neodkladne zašle jeden rovnopis kandidátnej listiny s vyhlásením kandidátov o súhlase s kandidatúrou a so zápisnicou o výsledku prerokovania kandidátnej listiny Ústrednej volebnej komisii. Rovnako o výsledku rokovania podá správu všetkým politických stranám, ktoré vo volebnom kraji predložili kandidátnu listinu.
§ 20
Prerokovanie kandidátnych listín Ústrednou volebnou komisiou
(1)
Ústredná volebná komisia prerokuje kandidátne listiny do 50 dní predo dňom volieb. Najprv preskúma uznesenia krajských volebných komisií a odstráni zistené chyby v kandidátnych listinách.
(2)
Ak je niektorý z kandidátov na niekoľkých kandidátnych listinách, prečiarkne ho Ústredná volebná komisia na všetkých kandidátnych listinách.
(3)
Ak kandidátne listiny podané pravdepodobne rovnakou politickou stranou sú v rôznych volebných krajoch označené odchylne, vyzve predseda jej zástupcov, aby najneskôr do konca zasadania Ústrednej volebnej komisie oznámili jednotné označenie pre všetky volebné kraje. Ak tak neurobia, rozhodne o označení Ústredná volebná komisia.
(4)
Ústredná volebná komisia kandidátnu listinu odmietne, ak táto listina nespĺňa podmienky podľa § 18, politická strana nedostatky neodstránila ani do 24 hodín po upozornení komisiou a nedostatky nemožno odstrániť spôsobom uvedeným v odseku 2.
(5)
Ďalej Ústredná volebná komisia určí žrebom číslo, ktorým budú pre voľby do Federálneho zhromaždenia jednotne označené kandidátne listiny každej politickej strany, ktorá predložila kandidátnu listinu. Zákony o voľbách do národných rád môžu ustanoviť, že toto číslo platí aj na označenie kandidátnych listín týchto politických strán pre voľby do národných rád, ak sa tieto voľby konajú súčasne. V takom prípade žrebovanie prebehne za účasti zástupcov príslušných ústredných republikových volebných komisií.
(6)
Predseda Ústrednej volebnej komisie neodkladne zašle zápisnicu o výsledku rokovania krajským volebným komisiám a kandidujúcim politickým stranám. Výsledok žrebovania vyhlási tak, aby vošiel vo všeobecnú známosť.
§ 20a
Registrácia kandidátnych listín
(1)
Po dôjdení zápisnice o výsledku prerokovania kandidátnych listín z volebného kraja Ústrednou volebnou komisiou krajská volebná komisia zaregistruje najneskôr do 45 dní predo dňom volieb kandidátne listiny ako platné a oznámi to písomne politickým stranám. Registrácia je podmienkou pre rozmnoženie kandidátnych listín.
(2)
Ak krajská volebná komisia alebo Ústredná volebná komisia po registrácii podľa odseku 1 zistí, že politická strana, ktorá podala kandidátnu listinu, bola zrušená11) alebo jej činnosť bola pozastavená,12) registráciu zruší a písomne to oznámi splnomocnencovi politickej strany (§ 18 ods. 6).
(3)
Na kandidátnu listinu, ktorej registrácia bola podľa odseku 2 zrušená, sa ďalej neprihliada.
§ 21
Vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
(1)
Kandidát sa môže do 48 hodín pred začatím volieb písomne vzdať svojej kandidatúry. Do toho istého okamihu môže splnomocnenec politickej strany jeho kandidatúru rovnakým spôsobom odvolať. Vyhlásenie o vzdaní sa alebo odvolaní kandidatúry nemožno vziať späť a treba ho doručiť v dvoch rovnopisoch predsedovi krajskej volebnej komisie, ktorý jeden rovnopis neodkladne zašle predsedovi Ústrednej volebnej komisie a súčasne zabezpečí jeho zverejnenie vhodným spôsobom.
(2)
Ak sa také vyhlásenie urobilo po zaregistrovaní, zostávajú údaje o kandidátovi na kandidátnej listine, ale pri rozdeľovaní mandátov sa naň neprihliada.
§ 21a
Rozpustenie politickej strany po registrácii kandidátnej listiny
Ak dôjde k rozpusteniu politickej strany v čase po zaregistrovaní kandidátnej listiny krajskou volebnou komisiou, pri rozdeľovaní mandátov sa na takúto politickú stranu neprihliada.
§ 22
Hlasovacie lístky
(1)
Predseda krajskej volebnej komisie zabezpečí prostredníctvom ministerstva vnútra príslušnej republiky rozmnoženie hlasovacích lístkov, na ktorých musí byť uvedené vyžrebované číslo kandidátnej listiny (§ 20 ods. 5), názov politickej strany a údaje o všetkých kandidátoch a ich poradie; údaje na hlasovacích lístkoch musia byť zhodné s údajmi na kandidátnych listinách.
(2)
Hlasovacie lístky pre voľbu do tej istej snemovne Federálneho zhromaždenia sa musia vytlačiť písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri tej istej farby a akosti a tých istých rozmerov. Hlasovacie lístky sú opatrené odtlačkom pečiatky krajskej volebnej komisie.
(3)
Takto rozmnožené hlasovacie lístky zašle predseda krajskej volebnej komisie starostom obcí, ktorí zabezpečia, aby hlasovacie lístky boli doručené všetkým voličom najneskôr 3 dni predo dňom volieb, ako aj v deň volieb všetkým okrskovým volebným komisiám.
Oddiel 2
PRÍPRAVA VOLIEB
§ 23
Deň volieb
(1)
Voľby do Federálneho zhromaždenia sa konajú toho istého dňa na celom území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia môže ustanoviť, že sa voľby konajú vo dvoch dňoch.
(2)
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje voľby do Federálneho zhromaždenia a ustanoví deň volieb najneskôr 90 dní pred ich konaním. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia sa uverejňuje v Zbierke zákonov.
(3)
Voľby sa konajú v určený deň od siedmej do osemnástej hodiny. Pokiaľ to miestne potreby vyžadujú, môže príslušný orgán obce určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu.
(4)
Ak sa konajú voľby vo dvoch dňoch, určí sa začiatok volieb na štrnástu hodinu a koniec volieb na dvadsiatu druhú hodinu prvého dňa. Druhý deň sa začínajú voľby o siedmej hodine a končia sa o štrnástej hodine. Pokiaľ to miestne pomery vyžadujú, môže príslušný orgán obce určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu, najskôr však na dvanástu hodinu prvého dňa a piatu hodinu druhého dňa; lehoty uvedené v ustanoveniach § 21 a 27 sa aj v týchto prípadoch počítajú od štrnástej hodiny prvého dňa volieb.
§ 24
Informovanie voličov
Obecný úrad vyhlási najneskôr do 15 dní predo dňom volieb spôsobom v mieste obvyklým čas a miesto konania volieb v obci. Ak sa na území obce zriadilo viac volebných okrskov, uvedie obecný úrad, ktoré časti obce, prípadne útvary (§ 8 ods. 1) alebo zariadenia (§ 7 ods. 5) pripadajú k jednotlivým volebným okrskom. Vo vyhláške obecný úrad zdôrazní povinnosť voliča mať u seba preukaz totožnosti a uvedie v nej ďalšie potrebné údaje nevyhnutné na nerušený priebeh volieb.
§ 25
Prípravy vo volebnej miestnosti
(1)
Predseda okrskovej volebnej komisie skontroluje pred začatím hlasovania za prítomnosti komisie volebnú schránku, prípadne prenosnú volebnú schránku a zapečatí ju. Skontroluje aj vybavenie volebnej miestnosti, či je pripravený zoznam voličov a dostatočný počet hlasovacích lístkov.
(2)
Ak sa voľby konajú vo dvoch dňoch, zabezpečí predseda okrskovej volebnej komisie, aby po skončení volieb prvého dňa bola volebná schránka, prípadne prenosná volebná schránka zapečatená tak, aby sa znemožnilo vkladať do nej hlasovacie lístky, a bezpečne ju spolu s ostatnými volebnými dokumentmi uloží.
§ 26
Priestory na úpravu hlasovacích lístkov
Vo volebných miestnostiach sú na úpravu hlasovacích lístkov určené osobitné priestory oddelené tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania. Počet týchto priestorov určí starosta obce s prihliadnutím na počet voličov vo volebnom okrsku. V priestoroch nesmie byť s výnimkou prípadov uvedených v § 29 ods. 5 zároveň s voličom nikto prítomný, a to ani člen okrskovej volebnej komisie.
Oddiel 3
VOLEBNÁ KAMPAŇ
§ 27
(1)
Dobou volebnej kampane sa na účely tohto zákona rozumie obdobie začínajúce 23 dní a končiace 48 hodín pred začatím volieb.
(2)
V dobe volebnej kampane má každá samostatne kandidujúca politická strana zabezpečený rovnaký prístup k štátnym verejným informačným prostriedkom a iným službám štátu a územnej samosprávy. V rámci federálnych vysielacích okruhov rozhlasu aj televízie je pre volebnú kampaň vyhradených spolu 21 hodín vysielacieho času, ktoré sa rozdelia rovným dielom medzi kandidujúce politické strany tak, aby určením doby vysielania nebola žiadna z politických strán podstatne znevýhodnená; termíny vysielacích časov sa rozdelia žrebom. Zodpovednosť za obsah týchto programov majú politické strany. Volebná agitácia v rozhlasovom a televíznom vysielaní držiteľov licencií nie je dovolená.
(3)
V dobe volebnej kampane je zakázané vysielať volebné prejavy a volebné programy, okrem vysielacích časov vyhradených kandidujúcim politickým stranám podľa odseku 2, a zverejňovať akékoľvek vonkajšie prejavy, ktorými sa propagujú kandidujúce politické strany. Takisto je zakázané vysielať volebnú agitáciu v časoch, ktoré sú v rozhlasovom a televíznom vysielaní vyhradené reklame, alebo využívať rozhlasovú alebo televíznu reklamu na volebnú agitáciu.
(4)
Nie je dovolené používať miestny rozhlas na volebnú agitáciu politických strán, s výnimkou prostého oznamovania konania volebných zhromaždení.
(5)
Ak príslušný orgán obce vyhradí plochu na vylepenie volebných plagátov, musí jej využívanie zodpovedať zásade rovnosti kandidujúcich politických strán.
(6)
Spory a sťažnosti týkajúce sa priebehu volebnej kampane v štátnych oznamovacích prostriedkoch rieši Ústredná volebná komisia; jej rozhodnutia sú záväzné.
(7)
V čase 48 hodín pred začatím volieb a v deň volieb je zakázaná volebná agitácia pre politické strany a je zakázané zverejňovanie údajov, ktoré by mohli poškodiť politickú stranu alebo kandidáta, a to slovom, písmom, zvukom a obrazom vo verejných informačných prostriedkoch, v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie, a v ich bezprostrednom okolí. Zverejňovať výsledky predvolebných prieskumov verejnej mienky je dovolené najviac do siedmeho dňa predo dňom volieb.
(8)
Členovia volebných komisií a pracovníci ich odborných útvarov nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch volieb, a to až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.
(9)
V priebehu volieb až do ich skončenia je zakázané zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov.
ŠIESTA ČASŤ
HLASOVANIE
§ 28
Začatie hlasovania
Po vykonaní kontroly podľa § 25 ods. 1 vyhlási predseda okrskovej volebnej komisie so súhlasom komisie hlasovanie za začaté. Ako prví hlasujú predseda a ostatní členovia komisie.
§ 29
Hlasovanie
(1)
Volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú v poradí, v akom sa dostavili do volebnej miestnosti.
(2)
Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v oboch rovnopisoch zoznamu voličov dostane od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky. Tieto obálky musia byť nepriehľadné, rovnakej veľkosti, akosti a farby. Na žiadosť voliča mu okrsková volebná komisia dodá za chýbajúce, prečiarkované alebo inak označené hlasovacie lístky iné. Ak volič nepredloží občiansky (vojenský, osobný) preukaz a žiadny z členov okrskovej volebnej komisie ho nepozná, komisia ho požiada, aby svoju totožnosť preukázal svedectvom dvoch komisii známych osôb; pokiaľ tak volič neurobí do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.
(3)
Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, zapíše okrsková volebná komisia do zoznamu voličov a vyznačí v jeho občianskom (vojenskom, osobnom) preukaze, že sa dostavil na hlasovanie. Zápis podpíše predseda a dvaja členovia komisie; voličský preukaz sa pripojí k prvému rovnopisu zoznamu voličov. Potom komisia vydá voličovi hlasovacie lístky pre voľbu do Snemovne ľudu; voličovi, ktorého trvalý pobyt ho oprávňuje voliť tú časť poslancov Snemovne národov, ktorej voľba prebieha vo volebnom okrsku, kde bol dodatočne zapísaný do zoznamu voličov, vydá okrsková volebná komisia hlasovacie lístky aj pre voľby do tejto snemovne.
(4)
Po tom, čo volič dostal hlasovacie lístky a úradnú obálku, vstúpi do priestoru na to určeného (§ 26). V tomto priestore vloží do úradnej obálky po jednom hlasovacom lístku pre voľbu do každej zo snemovní. Na každom hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky, môže pritom zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť. Iné úpravy hlasovacieho lístku nemôže robiť.
(5)
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby zaňho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.
(6)
Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží úradnú obálku pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky. Voličovi, ktorý neodišiel do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní. To obdobne platí pre hlasovanie v osobitných volebných okrskoch (§ 7 ods. 4) s prihliadnutím na podmienky, za ktorých sa hlasovanie koná.
§ 30
Poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí
Za poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. Jeho pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojného priebehu hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných.
§ 31
Prerušenie hlasovania
Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho skončiť, môže okrsková volebná komisia po dohode s krajskou volebnou komisiou odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania (§ 23) sa však týmto opatrením nesmie skrátiť. Okrsková volebná komisia o takom opatrení upovedomí voličov spôsobom v mieste obvyklým. V prípade, že hlasovanie sa preruší, zapečatí okrsková volebná komisia volebné dokumenty a volebnú schránku. Pri opätovnom začatí hlasovania predseda za prítomnosti komisie neporušenosť pečatí overí a poznamená v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania.
§ 32
Skončenie hlasovania
Len čo uplynie hodina ustanovená na skončenie volieb, uzavrie sa volebná miestnosť, predtým však odvolia ešte všetci, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom vyhlási predseda okrskovej volebnej komisie hlasovanie za skončené.
SIEDMA ČASŤ
ZISTENIE A VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB
§ 33
Kto môže byť prítomný pri sčítaní
V miestnosti, kde okrsková volebná komisia sčíta hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií vyššieho stupňa a pracovníci ich odborných útvarov, ako aj osoby, ktorým na to dala povolenie Ústredná volebná komisia.
§ 34
Sčítanie hlasov okrskovou volebnou komisiou
(1)
Po skončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie zapečatiť zvyšné nepoužité hlasovacie lístky a obálky a potom dá otvoriť volebnú schránku. V prípade, že okrsková volebná komisia na výslovnú žiadosť jednotlivých voličov alebo podľa § 7 ods. 5 použila aj prenosnú volebnú schránku, komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša.
(2)
Okrsková volebná komisia vyberie obálky s hlasovacími lístkami z volebnej schránky, spočíta úradné obálky a porovná počet obálok so záznamami v zozname voličov. Neúradné obálky komisia vylúči.
(3)
Po vyňatí hlasovacích lístkov z úradných obálok okrsková volebná komisia rozdelí a sčíta hlasovacie lístky, ktoré boli odovzdané pre jednotlivé politické strany, osobitne pre voľby do Snemovne ľudu a osobitne pre voľby do Snemovne národov, pričom vylúči neplatné hlasovacie lístky. Ďalej zistí, koľko voličov politickej strany využilo právo prednostného hlasu a sčíta prednostné hlasy, ktoré boli odovzdané jednotlivým kandidátom.
(4)
Každý člen okrskovej volebnej komisie môže nazerať do hlasovacích lístkov. Predseda okrskovej volebnej komisie kontroluje správnosť sčítania hlasov.
§ 35
Posudzovanie hlasovacích lístkov
(1)
V prospech politickej strany sa počítajú aj také hlasovacie lístky, na ktorých sú mená kandidátov prečiarkované, menené alebo dopisované. Na také úpravy sa neprihliada. Pokiaľ volič dal na hlasovacom lístku prednostný hlas viacerým ako štyrom kandidátom, počíta sa taký hlasovací lístok v prospech politickej strany, na prednostné hlasy sa však neprihliada.
(2)
Neplatné sú hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive. Ak v obálke je niekoľko hlasovacích lístkov v prospech rôznych politických strán pre voľbu do tej istej snemovne, sú všetky tieto hlasy neplatné, čo sa týka voľby do tejto snemovne. Neplatný nie je hlas, ak volič obálku s hlasovacím lístkom odovzdal iba pre voľbu do niektorej snemovne. Ak v obálke je viac hlasovacích lístkov tej istej politickej strany pre voľbu do tej istej snemovne, počítajú sa ako jeden hlas; ak sa na niektorom z týchto hlasovacích lístkov vykonala prednostná voľba, prihliada sa na tento lístok alebo na lístok, kde bolo odovzdané viac prednostných hlasov; pokiaľ však bol odovzdaný na viacerých hlasovacích lístkoch rovnaký počet prednostných hlasov, nie však pre rovnakých kandidátov, na prednostné hlasy sa neprihliada.
(3)
O platnosti obálky, hlasovacieho lístku a prednostného hlasu rozhoduje s konečnou platnosťou okrsková volebná komisia.
§ 36
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
(1)
Okrsková volebná komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania osobitne pre každú snemovňu Federálneho zhromaždenia. Zápisnicu podpíše predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. Ak niektorý z členov okrskovej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedú sa dôvody.
(2)
V zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania musia byť uvedené:
a)
čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b)
celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov,
c)
počet voličov, ktorým sa vydali úradné obálky,
d)
počet odovzdaných úradných obálok,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú kandidátnu listinu,
f)
počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasu,
g)
počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa kandidátnych listín,
h)
stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané okrskovej volebnej komisii, uznesení, ktoré komisia prijala, a ich stručné odôvodnenie.
(3)
Na uvedenie údajov podľa odseku 2 písm. g) okrsková volebná komisia využije potrebný počet nepoužitých hlasovacích lístkov, ktoré po skončení volieb na tento účel výslovne označil predseda za prítomnosti komisie.
§ 37
Skončenie konania v okrskovej volebnej komisii
(1)
Po sčítaní hlasov a podpísaní zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania ohlási predseda okrskovej volebnej komisie výsledok hlasovania a jeden rovnopis zápisnice neodkladne zašle okresnej volebnej komisii a vyčká jej pokyn na skončenie činnosti.
(2)
Ak predseda okrskovej volebnej komisie nesplní na výzvu okresnej volebnej komisie povinnosti podľa odseku 1 do 24 hodín po skončení hlasovania, môže okresná volebná komisia spracovať výsledky hlasovania v ostatných okrskoch a odovzdať ich krajskej volebnej komisii.
(3)
Okrsková volebná komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky, úradné obálky a zoznamy voličov a odovzdá ich spolu s ostatnými volebnými dokumentmi obecnému úradu do úschovy.
§ 38
Prítomnosť pri konaní okresnej volebnej komisie.
V miestnosti, kde okresné volebné komisie spracúvajú výsledky hlasovania za okrskové volebné komisie, môžu byť prítomní okrem členov týchto komisií len členovia volebných komisií vyššieho stupňa a pracovníci ich odborných útvarov, ako aj osoby, ktorým na to dala povolenie Ústredná volebná komisia.
§ 39
Sčítanie hlasov v krajskej volebnej komisii
(1)
Krajská volebná komisia sčíta hlasy a zisťuje výsledky hlasovania vo volebnom kraji na základe zápisníc o priebehu a výsledku hlasovania zaslaných okrskovými volebnými komisiami.
(2)
V miestnosti, kde krajská volebná komisia sčítava hlasy a zisťuje výsledky hlasovania, môžu byť prítomní len členovia Ústrednej volebnej komisie a pracovníci odborných útvarov, ako aj osoby, ktorým na to dala povolenie Ústredná volebná komisia.
§ 40
Zápisnica krajskej volebnej komisie
(1)
Krajská volebná komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch pre každú snemovňu osobitne zápisnicu o výsledku hlasovania vo volebnom kraji; zápisnicu podpíše predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. Ak niektorý z členov krajskej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedú sa dôvody.
(2)
V zápisnici krajskej volebnej komisie o výsledku hlasovania musia byť uvedené:
a)
počet volebných okrskov vo volebnom kraji a počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania,
b)
počet osôb zapísaných v zozname voličov vo volebnom kraji,
c)
počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky,
d)
počet odovzdaných úradných obálok,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú kandidátnu listinu,
f)
počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasu,
g)
počet prednostných platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa kandidátnych listín,
h)
stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané krajskej volebnej komisii, uznesení, ktoré komisia prijala, a ich stručné odôvodnenie.
(3)
Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania predseda neodkladne zašle jeden rovnopis zápisnice Ústrednej volebnej komisii. Ostatné volebné dokumenty zašle do úschovy ministerstvu vnútra príslušnej republiky.
§ 41
Určenie počtu poslancov volených vo volebných krajoch
(1)
Ústredná volebná komisia preskúma zápisnice krajských volebných komisií a zistí podľa nich súčet všetkých platných hlasov, ktoré boli odovzdané pre všetky kandidátne listiny v každom volebnom kraji v Českej republike a v Slovenskej republike, osobitne pre voľby do každej snemovne. Tento údaj vydelí počtom mandátov, ktoré na základe štátneho mandátového čísla (§ 6) alebo ústavného zákona v prípade Snemovne národov boli republike pridelené. Číslo takto vypočítané a zaokrúhlené na jednotky je republikovým mandátovým číslom.
(2)
Republikovým mandátovým číslom sa delí celkový počet platných hlasov odovzdaných v každom volebnom kraji. Celé číslo takto vypočítané je počtom mandátov, ktoré pripadajú jednotlivým volebným krajom.
(3)
Ak neboli takto rozdelené všetky mandáty pripadajúce na Českú republiku alebo Slovenskú republiku, pridelí Ústredná volebná komisia tieto mandáty postupne v tej istej republike volebným krajom, ktoré vykazujú najväčší zvyšok delenia. Pri rovnosti zvyškov rozhoduje žreb.
§ 42
Postup politických strán do prvého skrutínia
(1)
Ústredná volebná komisia zistí, koľko platných hlasov sa spolu odovzdalo pre každú politickú stranu, politické hnutie a koalíciu v Českej republike a v Slovenskej republike, osobitne pre voľbu do každej snemovne.
(2)
Ústredná volebná komisia ďalej zistí,
a)
ktoré politické strany, prípadne politické hnutia získali menej ako päť percent
b)
ktoré koalície z dvoch alebo troch politických strán, prípadne politických hnutí získali menej ako sedem percent
c)
ktoré koalície z najmenej štyroch politických strán, prípadne politických hnutí získali menej ako desať percent
z celkového počtu platných hlasov odovzdaných v Českej republike alebo v Slovenskej republike. Pri ďalšom zisťovaní volebných výsledkov a prideľovaní mandátov sa už na tieto politické strany, politické hnutia a koalície a hlasy pre ne odovzdané neprihliada.
(3)
Ak politická strana, prípadne politické hnutie podá kandidátnu listinu v Českej republike aj v Slovenskej republike, stačí, keď získa päť percent z celkového počtu platných hlasov v jednej z republík. Pre koalície podľa odseku 2 písm. b) v tomto prípade stačí, keď získajú sedem percent a pre koalície podľa odseku 2 písm. c) desať percent z celkového počtu platných hlasov v jednej z republík.
(4)
Ak Ústredná volebná komisia zistí, že požiadavku podľa odseku 2 nesplnila žiadna politická strana, prípadne politické hnutie a žiadna koalícia, zníži postupne
a)
pri politických stranách, prípadne politických hnutiach hranicu piatich percent na hranicu štyroch percent a na hranicu troch percent,
b)
pri koalíciách podľa odseku 2 písm. b) hranicu siedmich percent na hranicu šiestich percent a na hranicu piatich percent,
c)
pri koalíciách podľa odseku 2 písm. c) hranicu desiatich percent na hranicu deviatich percent a na hranicu ôsmich percent
tak, aby do prvého skrutínia mohli postúpiť aspoň dve koalície alebo jedna koalícia a jedna politická strana, prípadne politické hnutie alebo dve politické strany, prípadne politické hnutia.
(5)
V prvom skrutíniu sa rozdeľujú mandáty v rámci volebných krajov.
§ 43
Prvé skrutínium
(1)
Súčet platných hlasov odovzdaných vo volebnom kraji pre politické strany, ktoré postúpili do prvého skrutínia, sa vydelí počtom mandátov, ktoré sa tomuto volebnému kraju pridelili (§ 41), zväčšeným o jeden; celé číslo, ktoré vyšlo týmto delením a zaokrúhlené na jednotky, je krajským volebným číslom.
(2)
Celkový počet platných hlasov, ktorý dostala politická strana v rámci volebného kraja, sa delí krajským volebným číslom a politickej strane sa prikáže toľko mandátov, koľkokrát je krajské volebné číslo obsiahnuté v celkovom súčte platných hlasov, ktoré táto politická strana získala.
(3)
Ak sa takto rozdelilo o jeden mandát viac, než sa malo prideliť, odpočíta sa zvyšujúci mandát tej politickej strane, ktorá vo volebnom kraji vykázala najmenší zvyšok delenia. Pri rovnakom zvyšku delenia sa mandát odpočíta politickej strane, ktorá získala vo volebnom kraji menší počet hlasov; ak je aj potom počet platných hlasov rovnaký, rozhodne žreb.
(4)
V rámci jednotlivých politických strán dostanú mandáty prikázané strane kandidáti podľa poradia, ako sú uvedení na hlasovacom lístku. Ak však najmenej jedna desatina z celkového počtu voličov, ktorí vo volebnom kraji odovzdali platný hlas pre túto politickú stranu, využila právo prednostného hlasu, dostane najskôr mandát ten z kandidátov, ktorý získal počet prednostných hlasov, ktoré tvoria najmenej 3 % z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu v rámci volebného kraja. V prípade, že je politickej strane prikázané viac mandátov a viac kandidátov splnilo podmienku podľa predchádzajúcej vety, mandáty dostanú kandidáti postupne v poradí podľa najvyššieho počtu získaných prednostných hlasov. V prípade rovnosti prednostných hlasov je rozhodujúce poradie na hlasovacom lístku.
(5)
Ak niektorá politická strana neuviedla toľko kandidátov, koľko jej podľa výsledkov prvého skrutínia prislúcha, dostane iba toľko mandátov, koľko osôb kandidovalo.
§ 44
Druhé skrutínium
(1)
Všetky mandáty, ktoré neboli v Českej republike a Slovenskej republike prikázané v prvom skrutíniu, prikáže Ústredná volebná komisia v druhom skrutíniu. Do druhého skrutínia sa prevádzajú zvyšky hlasov jednotlivých politických strán pre ne odovzdaných (a ak politická strana v prvom skrutíniu nedostala ani jeden mandát, potom všetky hlasy pre ňu odovzdané) v rámci Českej republiky alebo Slovenskej republiky.
(2)
Najneskôr do 12 hodín po skončení prvého skrutínia odovzdajú členovia Ústrednej volebnej komisie jej predsedovi kandidátne listiny svojich politických strán, osobitne pre Českú republiku a osobitne pre Slovenskú republiku. Počet kandidátov na týchto kandidátnych listinách nie je obmedzený; politická strana však na ne môže zaradiť iba mená tých kandidátov, ktorí boli kandidovaní v niektorom volebnom kraji príslušnej republiky a neboli zvolení v prvom skrutíniu. Po odovzdaní kandidátnych listín už nemožno meniť mená kandidátov ani poradie, v akom sú uvedení na kandidátnej listine.
(3)
Ústredná volebná komisia v druhom skrutíniu sčíta zvyšky hlasov jednotlivých politických strán v rámci Českej republiky a v rámci Slovenskej republiky a pre každú snemovňu. Tento súčet vydelí počtom mandátov, ktoré zostáva obsadiť v príslušnej republike, zväčšeným o jeden. Celé číslo, ktoré vyšlo delením a zaokrúhlené na jednotky, je republikovým volebným číslom. Na tomto základe prikáže každej politickej strane v príslušnej republike toľko mandátov, koľkokrát je republikové volebné číslo obsiahnuté v súčte zvyškov hlasov odovzdaných pre jednotlivú politickú stranu.
(4)
Ak týmto spôsobom neboli obsadené všetky mandáty alebo preto, že politická strana ohlásila menej kandidátov, ako na ňu pripadá, prikáže Ústredná volebná komisia tieto mandáty postupne tým politickým stranám, ktoré podali platné kandidátne listiny v príslušnej republike a ktoré vykazujú najväčší zvyšok delenia. Pri rovnosti zvyškov sa prikáže mandát tej politickej strane, ktorá má väčší súčet zvyškov v druhom skrutíniu. Ak sú tieto súčty zvyškov rovnaké, prikáže sa mandát tej politickej strane, ktorá dostala v rámci Českej republiky a Slovenskej republiky viac hlasov; ak je počet rovnaký, rozhodne žreb.
(5)
Ak sa takto obsadilo o jeden mandát viac, ako sa malo obsadiť, odpočíta sa zvyšujúci mandát tej politickej strane, ktorá vykázala najmenší zvyšok delenia v druhom skrutíniu; pri rovnakom zvyšku menší počet hlasov vo volebných krajoch v rámci republiky; ak je aj počet hlasov rovnaký, rozhodne žreb.
(6)
V rámci jednotlivých politických strán dostanú mandáty strane prikázaní kandidáti podľa poradia, ako sú uvedení na kandidátnej listine pre druhé skrutínium.
(7)
Kandidáti, ktorí nedostali mandát ani v prvom ani v druhom skrutíniu, sa stávajú náhradníkmi.
§ 45
Zápisnica Ústrednej volebnej komisie a uverejnenie výsledkov volieb
(1)
Po prvom a druhom skrutíniu vyhotoví Ústredná volebná komisia zápisnicu o výsledku volieb osobitne pre každú snemovňu Federálneho zhromaždenia. Zápisnicu podpíše predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. Ak niektorý z členov Ústrednej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedú sa dôvody.
(2)
V zápisnici o výsledku volieb sa uvádza:
a)
celkový počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
b)
celkový počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky,
c)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú kandidátnu listinu v rámci Českej republiky a Slovenskej republiky osobitne a pre jednotlivé volebné kraje osobitne,
d)
mená kandidátov, ktorí boli z jednotlivých kandidátnych listín zvolení v prvom skrutíniu, spolu s údajmi o výsledkoch prednostného hlasovania a kandidátov zvolených v druhom skrutíniu, ako aj kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi.
(3)
Ústredná volebná komisia uverejní celkové výsledky volieb do Snemovne ľudu a do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ihneď po podpísaní zápisnice o výsledku volieb podľa jednotlivých volebných krajov. Môže tiež uverejniť predbežné výsledky, v ktorých uvedie údaje podľa odseku 2 písm. a) až c).
§ 46
Osvedčenie o zvolení
Ústredná volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov osvedčenie o zvolení.
§ 47
Volebná sťažnosť
(1)
Sťažnosť proti vydaniu osvedčenia podľa § 46 môže vzniesť každý občan zapísaný v zozname voličov vo volebnom okrsku, kde bol poslanec zvolený, ako aj každá politická strana, ktorá v danom volebnom kraji podala kandidátnu listinu. Sťažnosť musí byť odôvodnená. Sťažnosť sa predkladá písomne do 10 dní po uverejnení volebného výsledku Najvyššiemu súdu Českej republiky a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(2)
Najvyšší súd Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky prejedná sťažnosť do 10 dní v senáte zloženom z predsedu a 2 sudcov. Ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku o preskúmaní rozhodnutí iných orgánov sa použijú primerane.
(3)
Proti uzneseniu Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o sťažnosti sa nemožno odvolať.
(4)
Svoje dobrozdanie obsiahnuté v uznesení zašle Najvyšší súd Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Predsedníctvu Federálneho zhromaždenia, ktoré ho postúpi príslušnej snemovni.
§ 48
Opatrenia na dodatočné vykonanie volieb
(1)
Ak z akýchkoľvek dôvodov v niektorom volebnom kraji úplne alebo čiastočne nedošlo k riadnym voľbám podľa tohoto zákona. Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia najneskôr do týždňa po vyhlásení výsledku volieb urobí potrebné opatrenia, aby sa voľby dodatočne alebo znovu vykonali, pričom sa lehoty môžu primerane skrátiť.
(2)
Ak sa Najvyššiemu súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podala sťažnosť podľa § 47 ods. 1, Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia urobí potrebné opatrenia bez zbytočného odkladu po doručení dobrozdania obsiahnutého v uznesení Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(3)
Opatrenia podľa odseku 1 Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia neurobí, ak zistené vady nemohli ovplyvniť rozdelenie mandátov medzi politické strany.
§ 49
Nastupovanie náhradníkov
(1)
Ak sa v niektorej snemovni uprázdni mandát, nastupuje náhradník13) tej istej politickej strany podľa poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine pre voľbu vo volebnom kraji, v ktorom bol kandidovaný poslanec, ktorého mandát sa uprázdnil. Ak takého niet, nastupuje náhradník tej istej politickej strany podľa poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine pre voľbu Snemovne ľudu alebo príslušnej časti snemovne národov pre druhé skrutínium.
(2)
Ak niet náhradníka tej istej politickej strany, zostane mandát uprázdnený až do konca volebného obdobia.
(3)
Ak politická strana bola zrušená,11) náhradník nenastupuje a mandát zostáva uprázdnený až do konca volebného obdobia.
(4)
Ak činnosť politickej strany bola pozastavená,12) po dobu pozastavenia náhradník nenastupuje.
(5)
Nastúpenie náhradníka vyhlási Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia do 15 dní po dni, v ktorom zanikol mandát poslanca. Odovzdá tomuto náhradníkovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom, ktorým dňom sa ním stal, a súčasne o tom upovedomí predsedníctvo príslušnej snemovne.
ÔSMA ČASŤ
OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE VOLIEB
§ 50
Zaobstaranie pomocných prostriedkov
(1)
Všetky pomocné prostriedky, najmä volebné miestnosti a potreby pre ne, úradné obálky a pomocné pracovné sily zabezpečia pre okrskové volebné komisie obecné úrady, v ktorých obvode sú zriadené.
(2)
Pre okresné volebné komisie zabezpečí všetky pomocné prostriedky okresný úrad, pre krajské volebné komisie okresný úrad v sídle krajskej volebnej komisie. Pomocné prostriedky pre krajskú volebnú komisiu v hlavnom meste Prahe zabezpečí Magistrát hlavného mesta Prahy; pre okresné volebné komisie v hlavnom meste Prahe orgány uvedené v prílohe č. 2 a pre okresné volebné komisie v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave príslušný obvodný úrad.
§ 51
Spolupráca iných orgánov a organizácií
(1)
Všetky štátne orgány a všetky organizácie sú povinné spolupôsobiť pri vykonávaní tohto zákona.
(2)
Organizácie, prípadne osoby zaoberajúce sa polygrafickou činnosťou sú povinné na žiadosť orgánov zabezpečujúcich úlohy podľa tohto zákona zabezpečiť, aby kandidátne listiny, voličské preukazy a všetky ostatné potrebné úradné dokumenty boli včas a riadne rozmnožené.
§ 52
Nároky členov volebných komisií
(1)
Člen volebnej komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie obmedzený na právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného alebo obdobného pomeru, najmä má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy.14)
(2)
Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy podľa odseku 1, má nárok, aby mu bola vyplatená suma uhradená. Spôsob úhrady ustanoví právnym predpisom Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra.
(3)
Člen okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu za výkon funkcie v čase, keď nemá nárok na náhradu mzdy podľa odseku 1. Výšku odmeny a spôsob jej úhrady a výplaty ustanoví právnym predpisom Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra.
§ 53
Nároky kandidátov
(1)
Kandidát má právo, aby v čase odo dňa nasledujúceho po registrácii kandidátnej listiny, na ktorej je uvedený, do konca dňa predchádzajúceho voľbám mu ten, s ktorým je v pracovnom alebo obdobnom pomere (ďalej len „zamestnávateľ“), poskytol pracovné voľno.
(2)
Náhradu ušlého zárobku mu vyplatí zamestnávateľ, ak o to kandidát požiada.
(3)
Zamestnávateľ má právo, aby mu politická strana, na ktorej kandidátnej listine je kandidát zapísaný, uhradila to, čo kandidátovi vzhľadom na ušlý zárobok vyplatil.
(4)
Kandidátovi, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere, vyplatí náhradu ušlého zárobku politická strana, na ktorej kandidátnej listine je uvedený.
(5)
Ušlý zárobok kandidátov sa vypočítava rovnako ako ušlý zárobok členov volebných komisií.
(6)
Okolnosť, že je niekto kandidátom, nesmie byť na ujmu v jeho pracovnoprávnych alebo obdobných vzťahoch. Čas pracovného voľna podľa odseku 1 sa považuje za čas výkonu práce.
§ 54
Uhrádzanie volebných nákladov
(1)
Výdavky spojené s voľbami do Federálneho zhromaždenia sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu federácie. Ak sa voľby do Federálneho zhromaždenia konajú súčasne s voľbami do iných zastupiteľských zborov, určí sa spôsob úhrady po dohode príslušných orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky.
(2)
Výdavkami podľa odseku 1 nie sú výdavky politických strán spojené s volebnou kampaňou.
(3)
Po overení platnosti volieb poslancov snemovňami Federálneho zhromaždenia oznámi Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Federálnemu ministerstvu financií údaje o počte platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé politické strany; politickej strane, ktorá vo voľbách získala viac ako dve percentá z celkového počtu platných hlasov odovzdaných v rámci Českej republiky alebo v rámci Slovenskej republiky pri voľbách do Snemovne ľudu alebo Snemovne národov, bude za každý odovzdaný hlas zo štátneho rozpočtu federácie uhradené 15 Kčs.
DEVIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 55
Možnosť uplatnenia osobitného nároku na kandidátov
(1)
Politická strana môže podmieniť uvedenie občana na svojej kandidátnej listine predložením osvedčenia vydaného Federálnym ministerstvom vnútra, prípadne nálezom nezávislej komisie pri Federálnom ministerstve vnútra15) o tom, že občan pripadajúci do úvahy ako kandidát, v období od 25. februára 1948 do 17. novembra 1989 nebol
a)
príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti zaradeným v zložke Štátnej bezpečnosti,
b)
evidovaný v materiáloch Štátnej bezpečnosti ako rezident, agent, držiteľ požičaného bytu, držiteľ konšpiračného bytu, informátor alebo ideový spolupracovník Štátnej bezpečnosti,
c)
vedomým spolupracovníkom Štátnej bezpečnosti.
(2)
Ak politická strana pripojí k žiadosti občana o vydanie osvedčenia16) úradne overené potvrdenie, že účelom tohto osvedčenia je uvedenie občana na kandidátnu listinu tejto politickej strany, Federálne ministerstvo vnútra zašle osvedčenie občanovi najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti a súčasne o zaslaní tohto osvedčenia upovedomí politickú stranu.
(3)
Najneskôr tri dni pred skončením volebnej kampane (§ 27 ods. 1) sú politické strany povinné zverejniť, či osobitný nárok na kandidátov podľa predchádzajúcich odsekov uplatnili a aký bol výsledok u jednotlivých kandidátov.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 strácajú účinnosť 31. decembrom 1996.
§ 56
Trestné ustanovenie
§ 177 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov znie:
㤠177
Marenie prípravy a priebehu volieb alebo referenda
Kto inému násilím alebo hrozbou násilia alebo ľsťou bráni vo výkone volebného práva alebo hlasovacieho práva v referende alebo iného takým spôsobom k výkonu volebného práva alebo hlasovacieho práva v referende núti, alebo
kto falšuje údaje v doklade o počte členov politickej strany alebo na petícii na volebné účely alebo v inom dokumente súvisiacom s voľbami alebo referendom alebo vedome použije taký dokument ako pravý, alebo
kto vedome nesprávne sčíta hlasy alebo poruší tajnosť hlasovania, alebo
kto inak hrubým spôsobom marí prípravy alebo priebeh volieb do zákonodárnych zborov alebo orgánov miestnej samosprávy alebo prípravy alebo priebeh referenda,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“.
§ 57
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Federálne ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom vnútra Českej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
a)
ustanoví podrobnosti o úlohách obcí a okresných úradov pri
1.
vytváraní volebných okrskov,
2.
zostavovaní zoznamov voličov,
3.
vystavovaní voličských preukazov,
4.
zabezpečovaní a vybavovaní volebných miestností,
5.
úschove hlasovacích lístkov a iných volebných dokumentov;
b)
ustanoví vzory hlasovacieho lístku, zoznamu voličov, voličského preukazu, osvedčenia o zvolení a môže ustanoviť vzory ďalších volebných dokumentov;
c)
môže ustanoviť podrobnosti o spolupráci orgánov štátnej správy pri kontrole pravdivosti údajov podľa § 18 ods. 1.
(2)
Federálny štatistický úrad po dohode s Ministerstvom vnútra Českej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a v spolupráci s Českým štatistickým úradom a Slovenským štatistickým úradom vydá metodiku spracovania výsledkov hlasovania.
(3)
Na opatrenia urobené príslušnými orgánmi štátnej správy na prípravu vykonania tohto zákona už v čase pred začiatkom jeho účinnosti, pokiaľ neodporujú zákonu, sa hľadí tak, akoby boli urobené za jeho účinnosti.
§ 58
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia.
§ 59
Účinnosť zákona
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 208/1990 Zb. z 29. mája 1990, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia, nadobudlo účinnosť 29. májom 1990 a zákon č. 59/1992 Zb. z 29. januára 1992, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 208/1990 Zb., nadobudol účinnosť 28. februárom 1992.
Dubček v. r.
Príloha č. 1
Územia volebných krajov
Volebný kraj číslo Názov volebného kraja a sídlo krajskej volebnej komisie Zahŕňa územia
1. Hl.m.Praha Praha Hl. mesta Prahy
2. Stredočeský Praha Okresy:
Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutňa Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník
3. Juhočeský České Budějovice Okresy:
České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor
4. Západočeský Plzeň Okresy:
Domažlice, Cheb, Karlove Vary, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-juh, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov, Tachov
5. Severočeský Ústí n. Labem Okresy:
Česká Lípa, Děčín, Chomútov, Jablonec n. Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí n. Labem
6. Východočeský Hradec Králové Okresy:
Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov n. Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí n. Orlici
7. Juhomoravský Brno Okresy:
Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Zlín, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Znojmo, Žďár n. Sázavou
8. Severomoravský Ostrava Okresy:
Bruntál, Frýdek Místek, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava-město, Přerov, Šumperk, Vsetín
9. Hl.m.SR Bratislava Bratislava Hl. mesta SR Bratislavy
10. Západoslovenský Bratislava Okresy:
Bratislava-vidiek, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Senica, Topoľčany, Trenčín, Trnava
11. Stredoslovenský Banská Bystrica Okresy:
Banská Bystrica, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Pováž. Bystrica, Prievidza, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar n. Hronom, Žilina
12. Východoslovenský Košice Okresy:
Bardejov, Humenné, Košice-mesto, Košice -vidiek, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov, Vranov n. Topľou

Príloha č. 2
Vymedzenie volebných okresov v hl. meste Prahe a v hl. meste Slovenskej republiky Bratislave
Hlavné mesto Praha
Volebný okres č. Zahŕňa územia mestských častí Pomocné prostriedky pre okresnú volebnú komisiu zabezpečia
I Praha 1 Obvodný úrad v Prahe 1
II Praha 2 Obvodný úrad v Prahe 2
III Praha 3 Obvodný úrad v Prahe 3
IV Praha 4 Obvodný úrad v Prahe 4
V Praha 5, Praha-Lipenec, Praha-Lochkov, Praha-Radotín, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Velká Chuchle, Praha- Zbraslav, Praha-Zličín Obvodný úrad v Prahe 5
VI Praha 6, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha- Prední Kopanina, Praha-Řepy, Praha-Suchdol Obvodný úrad v Prahe 6
VII Praha 7, Praha-Troja Obvodný úrad v Prahe 7
VIII Praha 8, Praha-Březiněves, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry Obvodný úrad v Prahe 8
IX Praha 9, Praha-Běchovice, Praha-Čakovice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Horní Počernice, Praha-Kbely, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Kyje, Praha-Letňany, Praha-Satalice, Praha-Újezd nad Lesy, Praha-Vinoŕ Obvodný úrad v Prahe 9
X Praha 10, Praha-Benice, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dubeč, Praha-Horní Měcholupy, Praha- Kolovraty, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Nedvězí, Praha- Petrovice, Praha-Štěrboholy, Praha-Uhříněves Obvodný úrad v Prahe 10
XI Praha-Jižní Město, Praha- Kunratice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd Miestny úrad v Prahe -Južnom Meste
XII Praha-Modřany, Praha-Libuš Miestny úrad v Prahe-Modřanoch
XIII Praha-Jihozápadní Město Miestny úrad v Prahe-Juhozápadnom Meste

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Volebný okres Zahŕňa územia mestských častí
Bratislava I Staré Mesto
Bratislava II Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice
Bratislava III Nové Mesto, Rača, Vajnory
Bratislava IV Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica
Bratislava V Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čuňovo

Príloha č. 3
Najvyššie počty kandidátov na kandidátnych listinách
Volebný kraj číslo Najvyšší počet kandidátov na kandidátnej listine
pre voľby do SĽ
Najvyšší počet kandidátov na kandidátnej listine
pre voľby do SN
1. Hl.m.Praha 16 12
2. Stredočeský 14 10
3. Juhočeský 9 7
4. Západočeský 10 8
5. Severočeský 14 12
6. Východočeský 16 12
7. Juhomoravský 25 20
8. Severo moravský 25 18
9. Hl.m.SR Bratislava 5 8
10. Západoslovenský 22 33
11. Stredoslovenský 21 30
12. Východoslovenský 18 27

1)
§ 10 a 855 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
2)
§ 5 ods. 2 písm. b), § 9 ods. 2 písm. a) a § 24 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov.
3)
§ 3 ods. 1 a 2 a § 44 ods. 1 a 2 zákona ČNR č. 367/1990 Zb. o obciach (obecné zriadenie).
§ 22 zákona ČNR č. 418/1990 Zb. o hlavnom meste Prahe.
4)
§ 13 ods. 1 a § 24 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
§ 17 ods. 1 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava.
§ 15 ods. 1 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice.
5)
Zákon č. 333/1991 Zb. o Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície.
Zákon ČNR č. 283/1991 Zb. o Polícii Českej republiky.
Zákon SNR č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky.
6)
Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
7)
§ 58 zákona ČNR č. 367/1990 Zb.
§ 27 zákona ČNR č. 418/1990 Zb.
§ 16 a § 24 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
§ 19 zákona SNR č. 377/1990 Zb.
§ 17 zákona SNR č. 401/1990 Zb.
9)
Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení zákona č. 468/1991 Zb.
10)
§ 18 ods. 10 tohto zákona.
11)
§ 13 zákona č. 424/1991 Zb.
12)
§ 14 zákona č. 424/1991 Zb.
13)
§ 2 ods. 1 zákona č. 56/1991 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia.
14)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.
15)
§ 11 zákona č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky.
16)
§ 8 zákona č. 451/1991 Zb.