599/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.12.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

599
ZÁKON
z 2. decembra 1992,
ktorým sa zrušuje Česko-slovenská akadémia vied a upravuje spôsob vyporiadania majetkových a iných práv
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Uplynutím 31. decembra 1992 sa zrušuje Česko-slovenská akadémia vied.
§ 2
(1)
Nehnuteľné a hnuteľné veci, majetkové práva s výnimkou majetkových práv nehmotnej povahy vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenskej akadémii vied, ďalej práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, ako aj iné práva a záväzky Česko-slovenskej akadémie vied na území Českej republiky prechádzajú dňom uvedeným v § 1 na organizáciu určenú zákonom Českej národnej rady.
(2)
Nehnuteľné a hnuteľné veci, majetkové práva s výnimkou majetkových práv nehmotnej povahy vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenskej akadémii vied, ďalej práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, ako aj iné práva a záväzky Česko-slovenskej akadémie vied na území Slovenskej republiky prechádzajú dňom uvedeným v § 1 na organizáciu určenú zákonom Národnej rady Slovenskej republiky.
(3)
Majetkové práva nehmotnej povahy sa prevádzajú na základe zmluvy podľa osobitných predpisov.1)
(4)
Majetok Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorému prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenskej akadémii vied a ktorý sa nachádza mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, sa ku dňu uvedenému v § 1 vyporiada podľa zásady zodpovedajúcej podielu počtu obyvateľov Českej republiky a Slovenskej republiky, podľa ktorého prechádza majetok na nástupnícke organizácie v Českej republike a na nástupnícke organizácie v Slovenskej republike v pomere dva ku jednej.
§ 3
Uplynutím 31. decembra 1992 sa zrušujú:
1.
zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied;
2.
zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied;
3.
zákon č. 91/1977 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb.;
4.
zákon č. 164/1990 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb. a zákona č. 91/1977 Zb.;
5.
zákon č. 299/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb., zákona č. 91/1977 Zb. a zákona č. 164/1990 Zb.
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Stráský v. r.

Kováč v. r.
1)
Napr. zákon č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach, zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch, zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) úplné znenie č. 247/1990 Zb.