59/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

59
ZÁKON
z 29. januára 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 208/1990 Zb.
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 208/1990 Zb. sa mení a dopľňa takto:
1.
Odkaz č. 1 k § 2 ods. 2 znie:
„1)
§ 10 a 855 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 2 ods. 3 včítane odkazu znie:
„(3)
Prekážkou vo výkone volebného práva je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu
a)
ochrany zdravia ľudu,2)
b)
výkonu trestu odňatia slobody.“.
Odkaz č. 2 znie:
„2)
§ 5 ods. 2 písm. b), § 9 ods. 2 písm. a) a § 24 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 5 včítane nadpisu znie:
㤠5
Volebné kraje
Voľby sa konajú podľa volebných krajov, ktoré sú na účel zisťovania volebných výsledkov združené osobitne pre Českú republiku a osobitne pre Slovenskú republiku. Územie volebných krajov je ustanovené v prílohe č. 1 tohto zákona.“.
4.
§ 7 ods. 2 včítane odkazov znie:
„(2)
Volebné okrsky a volebnú miestnosť pre každý okrsok určí v Českej republike obecná rada alebo orgán, ktorý plní funkciu obecnej rady,3) v Slovenskej republike starosta obce (primátor mesta) alebo starosta mestskej časti4) (ďalej len „príslušný orgán obce“) najneskôr do 30 dní predo dňom volieb.“.
Odkazy č. 3 a 4 znejú:
„3)
§ 3 ods. 1 a 2 a § 44 ods. 1 a 2 zákona ČNR č. 367/1990 Zb. o obciach (obecné zriadenie).
§ 22 zákona ČNR č. 418/1990 Zb. o hlavnom meste Prahe.
4)
§ 13 ods. 1 a § 24 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
§ 17 ods. 1 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.
§ 15 ods. 1 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice.“.
5.
§ 7 ods. 5 včítane odkazu znie:
„(5)
V celách policajného zaistenia5) alebo v miestach, kde sa vykonáva väzba, prípadne disciplinárny trest väzenia zabezpečí možnosť výkonu volebného práva na základe voličského preukazu v spolupráci s náčelníkom príslušného zariadenia okrsková volebná komisia, v ktorej obvode je toto zariadenie. Veľkosť volebného okrsku podľa odseku 3 nemusí byť v tomto prípade zachovaná. Tieto osoby volia na základe voličského preukazu, ktorý si vyžiadali, ak v tomto okrsku nemajú trvalý pobyt. V prípade predvedenia príslušný útvar policajného zboru postupuje tak, aby sa predvedenej osobe umožnil výkon volebného práva.“.
Odkaz č. 5 znie:
„5)
Zákon č. 333/1991 Zb. o Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície.
Zákon ČNR č. 283/1991 Zb. o Polícii Českej republiky.
Zákon SNR č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky.“.
Doterajší odkaz č. 6 sa vypúšťa.
6.
Doterajší odkaz č. 7 k § 8 ods. 1 sa označuje ako odkaz č. 6.
7.
V § 8 ods. 1 tretia veta znie: „Veliteľ útvaru v spolupráci s obecným (mestským) úradom alebo úradom, ktorý plní funkciu obecného úradu (ďalej len „obecný úrad“)7) obce pridelenia, to bez meškania potvrdí obecnému úradu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu týchto príslušníkov.“.
8.
V § 9 ods. 1 a 2 sa slová „miestny národný výbor“ nahrádzajú slovami „obecný úrad“.
9.
V § 10 ods. 1 sa slová „miestny národný výbor“ nahrádzajú slovami „obecný úrad“.
10.
§ 10 ods. 2 znie:
„(10)
V obciach, v ktorých je viac ako 5000 osôb zapísaných do zoznamu voličov, zariadi obecný úrad, aby bol v každom dome vyložený zoznam voličov, ktorí v dome bývajú.“.
11.
V § 11 ods. 1 sa slová „miestny národný výbor“ nahrádzajú slovami „obecný úrad“ a za slovom „opravu“ sa vkladajú slová „alebo doplnenie“.
12.
V § 11 ods. 2 prvá a druhá veta sa nahrádzajú touto vetou: „Ak obecný úrad návrhu nevyhovie, môže občan podať návrh8) na príslušnom okresnom (obvodnom) súde na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo doplnení zoznamu.“.
V doterajšej tretej vete sa slová „miestny národný výbor“ nahrádzajú slovami „obecný úrad“ a za slovom „opravu“ sa vkladajú slová „alebo doplnenie“.
13.
V § 12 ods. 1 sa slová „miestny národný výbor“ nahrádzajú slovami „obecný úrad“.
14.
§ 13 ods. 1 znie:
„(1)
Voľby do Federálneho zhromaždenia riadi Ústredná volebná komisia.“.
15.
V § 13 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Vo volebných krajoch riadia voľby krajské volebné komisie. Sídla krajských volebných komisií ustanovuje príloha č. 1 tohto zákona.
(3)
V okresoch riadia voľby okresné volebné komisie. Na území hlavného mesta Prahy a hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy riadia voľby okresné volebné komisie podľa prílohy č. 2 tohto zákona.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 11.
16.
Odkaz č. 9 k § 13 novooznačenému odseku 6 znie:
„9)
Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení zákona č. 468/1991 Zb.“.
Znenie doterajšieho odkazu č. 8 sa takisto zahŕňa do odkazu č. 9.“.
Odkaz č. 10 znie:
„10)
§ 18 ods. 10 tohto zákona.“.
17.
V § 13 novooznačenom odseku 7 posledná veta znie: „Sľub skladá člen volebnej komisie tak, že sa podpíše pod písomné znenie sľubu.“.
18.
V § 13 novooznačený odsek 9 znie:
„(9)
Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí žrebom zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Predseda a podpredseda volebnej komisie nemôžu byť zástupcami rovnakej politickej strany. Žrebovanie riadi najstarší člen volebnej komisie.“.
19.
V § 13 novooznačený odsek 10 znie:
„(10)
Zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie vymenúva a odvoláva vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Zapisovateľa krajskej volebnej komisie vymenúva a odvoláva minister vnútra príslušnej republiky. Zapisovateľa okresnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu. Zapisovateľov okresných volebných komisií v hlavnom meste Prahe vymenúva a odvoláva primátor hlavného mesta Prahy. Zapisovateľa okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce, mesta, mestského obvodu alebo mestskej časti (ďalej len „starosta“). Zapisovateľa treba určiť v dostatočnom predstihu tak, aby mohol plniť úlohy podľa § 18; pri rokovaní volebných komisií má zapisovateľ právo poradného hlasu. Zapisovateľ skladá sľub v znení uvedenom v odseku 7.“.
20.
V § 13 novooznačenom odseku 11 sa vypúšťa slovo „ich“ a slová „v odseku 5“ sa nahrádzajú slovami „v odseku 7“.
21.
V § 15 ods. 2 sa slová „predseda príslušného krajského národného výboru“ nahrádzajú slovami „minister vnútra príslušnej republiky“.
22.
V § 15 ods. 3 písm. b) sa slovo „okrskových“ nahrádza slovom „okresných“.
23.
V § 15 ods. 3 písm. e) sa slová „krajskému národnému výboru“ nahrádzajú slovami „ministerstvu vnútra príslušnej republiky“.
24.
V § 16 ods. 1 posledná veta znie: „Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie zvolá prednosta okresného úradu, v hlavnom meste Prahe primátor hlavného mesta Prahy.“.
25.
V § 16 ods. 2 sa vkladajú nové ustanovenia pod písmenami a) a b) tohto znenia:
„a)
dozerá na dodržiavanie právnych predpisov o voľbách,
b)
rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových volebných komisií a o odvolaniach proti ich rozhodnutiam,“.
Doterajšie ustanovenia pod písmenami a) až c) sa označujú ako ustanovenia pod písmenami c) až e). V novooznačenom ustanovení písmena e) sa slová „v rámci okresu“ nahrádzajú slovami „v rámci svojej pôsobnosti“.
26.
§ 17 ods. 1 znie:
„(1)
Každá politická strana, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná vo volebnom kraji, ktorého súčasťou je volebný okrsok, má právo delegovať najneskôr 30 dní predo dňom volieb jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie. Ak sa takto nedosiahne najnižší určený počet členov okrskovej volebnej komisie, vymenuje členov a náhradníkov na neobsadené miesta príslušný orgán obce.“.
27.
§ 17 ods. 2 znie:
„(2)
Príslušný orgán obce s prihliadnutím na miestne podmienky určí najnižší počet členov okrskovej volebnej komisie.“.
28.
V § 17 ods. 3 sa slová „predseda príslušného miestneho národného výboru“ nahrádzajú slovami „starosta príslušnej obce“.
29.
V § 17 ods. 5 písm. c) sa slová „miestnemu národnému výboru“ nahrádzajú slovami „obecnému úradu“.
30.
§ 18 včítane nadpisu znie:
㤠18
Kandidátne listiny
(1)
Kandidátne listiny pre voľby do Snemovne ľudu a kandidátne listiny pre voľby do Snemovne národov môžu podávať politické strany. Kandidátne listiny sa podávajú najneskôr do 60 dní predo dňom volieb vo dvoch rovnopisoch zapisovateľovi krajskej volebnej komisie. Ku kandidátnej listine politická strana pripojí:
a)
vyhlásenie, že má najmenej 10 tisíc individuálnych členov alebo
b)
v prípade, že nespĺňa podmienku uvedenú v písmene a), petíciu požadujúcu, aby táto politická strana kandidovala, podpísanú toľkými ďalšími oprávnenými voličmi, koľko sa ich politickej strane nedostáva na počte individuálnych členov. K podpisu pod petíciu volič po predložení občianskeho preukazu uvedie svoje meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko. Podpis pod petíciou nemožno vziať späť.
Krajská volebná komisia môže kontrolovať pravdivosť údajov o počte členov alebo údajov uvedených v petícii.
(2)
Ak politická strana podáva kandidátnu listinu vo viacerých volebných krajoch, predloží petíciu iba jednej krajskej volebnej komisii a v podaní ostatným krajským volebným komisiám na to odkáže.
(3)
Splnenie podmienky uvedenej v odseku 1 písm. a) alebo b) sa nevzťahuje na politické strany, ktoré boli zastúpené vo Federálnom zhromaždení 60 dní predo dňom vyhlásenia volieb, alebo ktoré v rámci Českej republiky alebo Slovenskej republiky v posledných voľbách do Snemovne ľudu získali najmenej 10 tisíc platných hlasov.
(4)
Kandidátna listina obsahuje:
a)
názov politickej strany,
b)
meno, priezvisko, vek, povolanie a bydlisko kandidátov a ich poradie na kandidátnej listine vyjadrené pomocou arabskej číslice.
(5)
Na kandidátnej listine môže politická strana u jednotlivých kandidátov okrem údajov uvedených v odseku 4 písm. b) tiež vyznačiť ich príslušnosť k určitej politickej strane, alebo že kandidát nie je členom žiadnej politickej strany alebo že ide o nezávislého kandidáta.
(6)
V prílohe kandidátnej listiny politická strana určí svojho splnomocnenca a jeho dvoch náhradníkov a uvedie ich mená, priezviská a presné adresy. Splnomocnencom ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát. Úkonmi svojho splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana viazaná. Nastúpenie náhradníka namiesto splnomocnenca oznámi politická strana krajskej volebnej komisii.
(7)
Zapisovateľ zistí, či predložené kandidátne listiny a prílohy k nim spĺňajú ustanovené náležitosti. V prípade, že to tak nie je, upozorní na to splnomocnenca politickej strany. Podanie kandidátnej listiny zapisovateľ potvrdí splnomocnencovi politickej strany.
(8)
Najvyššie počty kandidátov, ktoré môže politická strana v rámci volebného kraja uviesť na kandidátnej listine pre voľby do Snemovne ľudu a do Snemovne národov, sú ustanovené v prílohe č. 3 tohto zákona.
(9)
Ku kandidátnej listine sa musí priložiť vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nedal súhlas s tým, aby bol uvedený na inej kandidátnej listine, a že mu nie sú známe prekážky jeho voliteľnosti.
(10)
Politické strany sa môžu dohodnúť na podaní spoločnej kandidátnej listiny. Na takto vzniknutú koalíciu sa použijú primerane ustanovenia tohto zákona týkajúce sa politickej strany, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak (§ 42). Splnenie podmienok uvedených v odseku 1 písm. a), b) a v odseku 2 sa v prípade podania spoločnej kandidátnej listiny viacerých politických strán zisťuje za všetky tieto politické strany tak, ako by kandidátnu listinu podala jedna politická strana.“.
31.
V § 19 ods. 2 písm. a) a písm. b) sa slová „§ 18 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 9“.
32.
V § 19 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 18 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 8“.
33.
V § 19 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Krajská volebná komisia kandidátnu listinu odmietne, ak táto listina nespĺňa podmienky podľa § 18, politická strana nedostatky neodstránila ani do 24 hodín po upozornení krajskou volebnou komisiou a nedostatky nemožno odstrániť spôsobom uvedeným v odseku 2. Proti takému rozhodnutiu môže politická strana podať do 24 hodín po jeho doručení odvolanie na Ústrednú volebnú komisiu.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4; doterajší odsek 4 sa vypúšťa.
34.
V § 20 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ústredná volebná komisia kandidátnu listinu odmietne, ak táto listina nespĺňa podmienky podľa § 18, politická strana nedostatky neodstránila ani do 24 hodín po upozornení komisiou a nedostatky nemožno odstrániť spôsobom uvedeným v odseku 2.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
35.
Za § 20 sa vkladá nový § 20a, ktorý včítane nadpisu znie:
㤠20a
Registrácia kandidátnych listín
(1)
Po dôjdení zápisnice o výsledku prerokovania kandidátnych listín z volebného kraja Ústrednou volebnou komisiou krajská volebná komisia zaregistruje najneskôr do 45 dní predo dňom volieb kandidátne listiny ako platné a oznámi to písomne politickým stranám. Registrácia je podmienkou pre rozmnoženie kandidátnych listín.
(2)
Ak krajská volebná komisia alebo Ústredná volebná komisia po registrácii podľa odseku 1 zistí, že politická strana, ktorá podala kandidátnu listinu, bola zrušená11) alebo jej činnosť bola pozastavená,12) registráciu zruší a písomne to oznámi splnomocnencovi politickej strany (§ 18 ods. 6).
(3)
Na kandidátnu listinu, ktorej registrácia bola podľa odseku 2 zrušená, sa ďalej neprihliada.“.
36.
Za § 21 sa vkladá nový § 21a, ktorý včítane nadpisu znie:
㤠21a
Rozpustenie politickej strany po registrácii kandidátnej listiny
Ak dôjde k rozpusteniu politickej strany v čase po zaregistrovaní kandidátnej listiny krajskou volebnou komisiou, pri rozdeľovaní mandátov sa na takúto politickú stranu neprihliada.“.
37.
§ 22 včítane nadpisu znie:
㤠22
Hlasovacie lístky
(1)
Predseda krajskej volebnej komisie zabezpečí prostredníctvom ministerstva vnútra príslušnej republiky rozmnoženie hlasovacích lístkov, na ktorých musí byť uvedené vyžrebované číslo kandidátnej listiny (§ 20 ods. 5), názov politickej strany a údaje o všetkých kandidátoch a ich poradie; údaje na hlasovacích lístkoch musia byť zhodné s údajmi na kandidátnych listinách.
(2)
Hlasovacie lístky pre voľbu do tej istej snemovne Federálneho zhromaždenia sa musia vytlačiť písmom tohto istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri tej istej farby a akosti a tých istých rozmerov. Hlasovacie lístky sú opatrené odtlačkom pečiatky krajskej volebnej komisie.
(3)
Takto rozmnožené hlasovacie lístky zašle predseda krajskej volebnej komisie starostom obcí, ktorí zabezpečia, aby hlasovacie lístky boli doručené všetkým voličom najneskôr 3 dni predo dňom volieb, ako aj v deň volieb všetkým okrskovým volebným komisiám.“.
38.
V § 23 ods. 3 a 4 sa slová „rada miestneho národného výboru“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán obce“.
39.
V § 24 ods. 1 sa slová „miestny národný výbor“ nahrádzajú slovami „obecný úrad“.
40.
V § 24 sa vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
41.
V § 26 sa slová „rada miestneho národného výboru“ nahrádzajú slovami „starosta obce“.
42.
V § 27 ods. 1 sa slová „40 dní“ nahrádzajú slovami „23 dní“.
43.
§ 27 ods. 2 znie:
„(2)
V dobe volebnej kampane má každá samostatne kandidujúca politická strana zabezpečený rovnaký prístup k štátnym verejným informačným prostriedkom a iným službám štátu a územnej samosprávy. V rámci federálnych vysielacích okruhov rozhlasu aj televízie je pre volebnú kampaň vyhradených spolu 21 hodín vysielacieho času, ktoré sa rozdelia rovným dielom medzi kandidujúce politické strany tak, aby určením doby vysielania nebola žiadna z politických strán podstatne znevýhodnená; termíny vysielacích časov sa rozdelia žrebom. Zodpovednosť za obsah týchto programov majú politické strany. Volebná agitácia v rozhlasovom a televíznom vysielaní držiteľov licencií nie je dovolená.“.
44.
V § 27 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
V dobe volebnej kampane je zakázané vysielať volebné prejavy a volebné programy, okrem vysielacích časov vyhradených kandidujúcim politickým stranám podľa odseku 2, a zverejňovať akékoľvek vonkajšie prejavy, ktorými sa propagujú kandidujúce politické strany. Takisto je zakázané vysielať volebnú agitáciu v časoch, ktoré sú v rozhlasovom a televíznom vysielaní vyhradené reklame, alebo využívať rozhlasovú alebo televíznu reklamu na volebnú agitáciu.
(4)
Nie je dovolené používať miestny rozhlas na volebnú agitáciu politických strán, s výnimkou prostého oznamovania konania volebných zhromaždení.“.
45.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5 a slová „miestny národný výbor“ sa v ňom nahrádzajú slovami „príslušný orgán obce“.
46.
Za novooznačený odsek 5 sa vkladá nový odsek 6 tohto znenia:
„(6)
Spory a sťažnosti týkajúce sa priebehu volebnej kampane v štátnych oznamovacích prostriedkoch rieši Ústredná volebná komisia; jej rozhodnutia sú záväzné.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 7 až 9.
47.
V § 27 novooznačenom odseku 7 prvá veta znie: „V čase 48 hodín pred začatím volieb a v deň volieb je zakázaná volebná agitácia pre politické strany a je zakázané zverejňovanie údajov, ktoré by mohli poškodiť politickú stranu alebo kandidáta, a to slovom, písmom, zvukom a obrazom vo verejných informačných prostriedkoch, v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie, a v ich bezprostrednom okolí.“.
48.
§ 29 ods. 2 znie:
„(2)
Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v oboch rovnopisoch zoznamu voličov dostane od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky. Tieto obálky musia byť nepriehľadné, rovnakej veľkosti, akosti a farby. Na žiadosť voliča mu okrsková volebná komisia dodá za chýbajúce, prečiarkované alebo inak označené hlasovacie lístky iné. Ak volič nepredloží občiansky (vojenský, osobný) preukaz a žiadny z členov okrskovej volebnej komisie ho nepozná, komisia ho požiada, aby svoju totožnosť preukázal svedectvom dvoch komisii známych osôb; pokiaľ tak volič neurobí do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.“.
49.
V § 29 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
50.
V § 34 ods. 1 prvá veta znie: „Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie zapečatiť zvyšné nepoužité hlasovacie lístky a obálky a potom dá otvoriť volebnú schránku.“.
51.
V § 35 ods. 1 v prvej vete sa slová „kandidátnej listiny“ vypúšťajú.
52.
V § 35 ods. 2 v druhej vete sa slová „kandidátnych listín rozličných politických strán“ nahrádzajú slovami „hlasovacích lístkov v prospech rôznych politických strán“ a na konci odseku sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová“ „pokiaľ však bol odovzdaný na viacerých hlasovacích lístkoch rovnaký počet prednostných hlasov, nie však pre rovnakých kandidátov, na prednostné hlasy sa neprihliada.“.
53.
V § 36 ods. 1 posledná veta znie: „Ak niektorý z členov okrskovej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedú sa dôvody.“.
54.
V § 37 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak predseda okrskovej volebnej komisie nesplní na výzvu okresnej volebnej komisie povinnosti podľa odseku 1 do 24 hodín po skončení hlasovania, môže okresná volebná komisia spracovať výsledky hlasovania v ostatných okrskoch a odovzdať ich krajskej volebnej komisii.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
55.
V § 37 novooznačenom odseku 3 sa slová „miestnemu národnému výboru“ nahrádzajú slovami „obecnému úradu“.
56.
V § 38 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa tieto slová „ako aj osoby, ktorým na to dala povolenie Ústredná volebná komisia.“.
57.
V § 39 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa tieto slová: „ako aj osoby, ktorým na to dala povolenie Ústredná volebná komisia.“.
58.
V § 40 ods. 1 posledná veta znie: „Ak niektorý z členov krajskej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedú sa dôvody.“
59.
V § 40 ods. 3 sa slová „príslušnému národnému výboru“ nahrádzajú slovami „ministerstvu vnútra príslušnej republiky“.
60.
§ 42 včítane nadpisu znie:
㤠42
Postup politických strán do prvého skrutínia
(1)
Ústredná volebná komisia zistí, koľko platných hlasov sa spolu odovzdalo pre každú politickú stranu, politické hnutie a koalíciu v Českej republike a v Slovenskej republike, osobitne pre voľbu do každej snemovne.
(2)
Ústredná volebná komisia ďalej zistí,
a)
ktoré politické strany, prípadne politické hnutia získali menej ako päť percent
b)
ktoré koalície z dvoch alebo troch politických strán, prípadne politických hnutí získali menej ako sedem percent
c)
ktoré koalície z najmenej štyroch politických strán, prípadne politických hnutí získali menej ako desať percent
z celkového počtu platných hlasov odovzdaných v Českej republike alebo v Slovenskej republike. Pri ďalšom zisťovaní volebných výsledkov a prideľovaní mandátov sa už na tieto politické strany, politické hnutia a koalície a hlasy pre ne odovzdané neprihliada.
(3)
Ak politická strana, prípadne politické hnutie podá kandidátnu listinu v Českej republike aj v Slovenskej republike, stačí, keď získa päť percent z celkového počtu platných hlasov v jednej z republík. Pre koalície podľa odseku 2 písm. b) v tomto prípade stačí, keď získajú sedem percent a pre koalície podľa odseku 2 písm. c) desať percent z celkového počtu platných hlasov v jednej z republík.
(4)
Ak Ústredná volebná komisia zistí, že požiadavku podľa odseku 2 nesplnila žiadna politická strana, prípadne politické hnutie a žiadna koalícia, zníži postupne
a)
pri politických stranách, prípadne politických hnutiach hranicu piatich percent na hranicu štyroch percent a na hranicu troch percent,
b)
pri koalíciách podľa odseku 2 písm. b) hranicu siedmich percent na hranicu šiestich percent a na hranicu piatich percent,
c)
pri koalíciách podľa odseku 2 písm. c) hranicu desiatich percent na hranicu deviatich percent a na hranicu ôsmich percent
tak, aby do prvého skrutínia mohli postúpiť aspoň dve koalície alebo jedna koalícia a jedna politická strana, prípadne politické hnutie alebo dve politické strany, prípadne politické hnutia.
(5)
V prvom skrutíniu sa rozdeľujú mandáty v rámci volebných krajov.“.
61.
V § 43 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak sa takto rozdelilo o jeden mandát viac, než sa malo prideliť, odpočíta sa zvyšujúci mandát tej politickej strane, ktorá vo volebnom kraji vykázala najmenší zvyšok delenia. Pri rovnakom zvyšku delenia sa mandát odpočíta politickej strane, ktorá získala vo volebnom kraji menší počet hlasov; ak je aj potom počet platných hlasov rovnaký, rozhodne žreb.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
62.
V § 43 novooznačenom odseku 4 sa slová „ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasu“ nahrádzajú slovami „ktorý získal počet prednostných hlasov, ktoré tvoria najmenej 3 % z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu v rámci volebného kraja“.
63.
V § 44 ods. 2 sa slová „Najneskôr pred začatím druhého“ nahrádzajú slovami „Najneskôr do 12 hodín po ukončení prvého“.
64.
V § 45 ods. 1 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Ak niektorý z členov Ústrednej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedú sa dôvody.“.
65.
V § 48 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a pripájajú sa nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Ak sa Najvyššiemu súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podala sťažnosť podľa § 47 ods. 1, Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia urobí potrebné opatrenia bez zbytočného odkladu po doručení dobrozdania obsiahnutého v uznesení Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(3)
Opatrenia podľa odseku 1 Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia neurobí, ak zistené vady nemohli ovplyvniť rozdelenie mandátov medzi politické strany.“.
66.
V § 49 ods. 1 sa v prvej vete za slová „nastupuje náhradník“ dopĺňa odkaz č. 13), ktorý znie:
„13)
§ 2 ods. 1 zákona č. 56/1991 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia.“.
67.
V § 49 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ak politická strana bola zrušená,11) náhradník nenastupuje a mandát zostáva uprázdnený až do konca volebného obdobia.
(4)
Ak činnosť politickej strany bola pozastavená,12) po dobu pozastavenia náhradník nenastupuje.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
68.
V § 49 novooznačenom odseku 5 sa slová „po tom, čo sa uvoľnila funkcia“ nahrádzajú slovami „po dni, v ktorom zanikol mandát“.
69.
V § 50 ods. 1 sa slová „miestne národné výbory“ nahrádzajú slovami „obecné úrady“.
70.
V § 50 ods. 2 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“ a slová „krajský národný výbor, ktorého sídlo je sídlom príslušnej volebnej komisie“ slovami „okresný úrad v sídle krajskej volebnej komisie“; na konci sa pripája veta, ktorá znie: „Pomocné prostriedky pre krajskú volebnú komisiu v hlavnom meste Prahe zabezpečí Magistrát hlavného mesta Prahy; pre okresné volebné komisie v hlavnom meste Prahe orgány uvedené v prílohe č. 2 a pre okresné volebné komisie v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave príslušný obvodný úrad.“.
71.
V § 51 ods. 2 sa vypúšťajú slová „legitimačné lístky,“.
72.
§ 52 včítane nadpisu znie:
㤠52
Nároky členov volebných komisií
(1)
Člen volebnej komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie obmedzený na právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného alebo obdobného pomeru, najmä má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy.14)
(2)
Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy podľa odseku 1, má nárok, aby mu bola vyplatená suma uhradená. Spôsob úhrady ustanoví právnym predpisom Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra.
(3)
Člen okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu za výkon funkcie v čase, keď nemá nárok na náhradu mzdy podľa odseku 1. Výšku odmeny a spôsob jej úhrady a výplaty ustanoví právnym predpisom Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra.“.
73.
V § 54 ods. 2 znie:
„(2)
Výdavkami podľa odseku 1 nie sú výdavky politických strán spojené s volebnou kampaňou.“.
74.
V § 54 ods. 3 sa suma „10 Kčs“ nahrádza sumou „15 Kčs“.
75.
§ 55 včítane nadpisu znie:
㤠55
Možnosť uplatnenia osobitného nároku na kandidátov
(1)
Politická strana môže podmieniť uvedenie občana na svojej kandidátnej listine predložením osvedčenia vydaného Federálnym ministerstvom vnútra, prípadne nálezom nezávislej komisie pri Federálnom ministerstve vnútra15) o tom, že občan pripadajúci do úvahy ako kandidát v období do 25. februára 1948 do 17. novembra 1989 nebol
a)
príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti zaradeným v zložke Štátnej bezpečnosti,
b)
evidovaný v materiáloch Štátnej bezpečnosti ako rezident, agent, držiteľ požičaného bytu, držiteľ konšpiračného bytu, informátor alebo ideový spolupracovník Štátnej bezpečnosti,
c)
vedomým spolupracovníkom Štátnej bezpečnosti.
(2)
Ak politická strana pripojí k žiadosti občana o vydanie osvedčenia16) úradne overené potvrdenie, že účelom tohto osvedčenia je uvedenie občana na kandidátnu listinu tejto politickej strany, Federálne ministerstvo vnútra zašle osvedčenie občanovi najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti a súčasne o zaslaní tohto osvedčenia upovedomí politickú stranu.
(3)
Najneskôr tri dni pred skončením volebnej kampane (§ 27 ods. 1) sú politické strany povinné zverejniť, či osobitný nárok na kandidátov podľa predchádzajúcich odsekov uplatnili a aký bol výsledok u jednotlivých kandidátov.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 strácajú účinnosť 31. decembrom 1996.“.
76.
V § 57 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a životného prostredia“.
77.
V § 57 ods. 1 písm. a) sa slová „národných výborov“ nahrádzajú slovami „obcí a okresných úradov“.
78.
V § 57 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „legitimačného lístku“.
79.
V § 57 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a životného prostredia“.
80.
V texte zákona sa výraz „okresné komisie“ nahrádza výrazom „okresné volebné komisie“.
81.
V texte zákona sa výraz „československý štátny občan,“ nahrádza výrazom „štátny občan Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.
82.
V texte zákona sa výraz „Československá socialistická republika“ nahrádza výrazom „Česká a Slovenská Federatívna Republika“, výraz „Česká socialistická republika“ sa nahrádza výrazom „Česká republika“ a výraz „Slovenská socialistická republika“ sa nahrádza výrazom „Slovenská republika“.
83.
Príloha zákona sa nahrádza prílohami č. 1 až 3 tohto zákona.
Čl. II
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona o voľbách do Federálneho zhromaždenia, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
Príloha č. 1
Územia volebných krajov
Volebný kraj číslo Názov volebného kraja a sídlo krajskej volebnej komisie Zahŕňa územia
1. Hl.m.Praha Praha Hl. mesta Prahy
2. Stredočeský
Praha
Okresy:
Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník
3. Juhočeský
České Budějovice
Okresy:
České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor
4. Západočeský
Plzeň
Okresy:
Domažlice, Cheb, Karlove Vary, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-juh, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov, Tachov
5. Severočeský
Ústí n. Labem
Okresy:
Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec n. Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí n. Labem
6. Východočeský
Hradec Králové
Okresy:
Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov n. Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí n. Orlicí
7. Juhomoravský
Brno
Okresy:
Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Zlín, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Znojmo, Žďár n. Sázavou
8. Severomoravský
Ostrava
Okresy:
Bruntál, Frýdek Místek, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava-město, Přerov, Šumperk, Vsetín
9. Hl.m.SR Bratislava Bratislava Hl. mesta SR
Bratislavy
10. Západoslovenský
Bratislava
Okresy:
Bratislava-vidiek, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Senica, Topoľčany, Trenčín, Trnava
11. Stredoslovenský
Banská Bystrica
Okresy:
Banská Bystrica, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Pováž. Bystrica, Prievidza, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar n. Hronom, Žilina
12. Východoslovenský
Košice
Okresy:
Bardejov, Humenné, Košice-mesto, Košice -vidiek, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov, Vranov n. Topľou

Príloha č. 2
Vymedzenie volebných okresov v hl. meste Prahe a v hl. meste Slovenskej republiky Bratislave
Hlavné mesto Praha
Volebný okres č. Zahŕňa územia mestských častí Pomocné prostriedky pre okresnú volebnú komisiu zabezpečia
I Praha 1 Obvodný úrad v Prahe 1
II Praha 2 Obvodný úrad v Prahe 2
III Praha 3 Obvodný úrad v Prahe 3
IV Praha 4 Obvodný úrad v Prahe 4
V Praha 5, Praha-Lipenec, Praha-Lochkov, Praha-Radotín, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Velká Chuchle, Praha- Zbraslav, Praha-Zličín Obvodný úrad v Prahe 5
VI Praha 6, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha- Prední Kopanina, Praha-Řepy, Praha-Suchdol Obvodný úrad v Prahe 6
VII Praha 7, Praha-Troja Obvodný úrad v Prahe 7
VIII Praha 8, Praha-Březiněves, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry Obvodný úrad v Prahe 8
IX Praha 9, Praha-Běchovice, Praha-Čakovice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Horní Počernice, Praha-Kbely, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Kyje, Praha-Letňany, Praha-Satalice, Praha-Újezd nad Lesy, Praha-Vinoŕ Obvodný úrad v Prahe 9
X Praha 10, Praha-Benice, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dubeč, Praha-Horní Měcholupy, Praha- Kolovraty, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Nedvězí, Praha- Petrovice, Praha-Štěrboholy, Praha-Uhříněves Obvodný úrad v Prahe 10
XI Praha-Jižní Město, Praha- Kunratice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd Miestny úrad v Prahe -Južnom Meste
XII Praha-Modřany, Praha-Libuš Miestny úrad v Prahe-Modřanoch
XIII Praha-Jihozápadní Město Miestny úrad v Prahe-Juhozápadnom Meste

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Volebný okres Zahŕňa územia mestských častí
Bratislava I Staré Mesto
Bratislava II Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice
Bratislava III Nové Mesto, Rača, Vajnory
Bratislava IV Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica
Bratislava V Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čuňovo

Príloha č. 3
Najvyššie počty kandidátov na kandidátnych listinách
Volebný kraj číslo Najvyšší počet kandidátov na kandidátnej listine
pre voľby do SĽ
Najvyšší počet kandidátov na kandidátnej listine
pre voľby do SN
1. Hl.m.Praha 16 12
2. Stredočeský 14 10
3. Juhočeský 9 7
4. Západočeský 10 8
5. Severočeský 14 12
6. Východočeský 16 12
7. Juhomoravský 25 20
8. Severo moravský 25 18
9. Hl.m.SR Bratislava 5 8
10. Západoslovenský 22 33
11. Stredoslovenský 21 30
12. Východoslovenský 18 27

7)
§ 58 zákona ČNR č. 367/1990 Zb.
§ 27 zákona ČNR č. 418/1990 Zb.
§ 16 a § 24 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
§ 19 zákona SNR č. 377/1990 Zb.
§ 17 zákona SNR č. 401/1990 Zb.
11)
§ 13 zákona č. 424/1991 Zb.
12)
§ 14 zákona č. 424/1991 Zb.
14)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.
15)
§ 11 zákona č. 451/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky.
16)
§ 8 zákona č. 451/1991 Zb.