585/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

585
VYHLÁŠKA
Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie
z 27. novembra 1992,
ktorou sa vykonáva zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov
Federálny úrad pre normalizáciu a meranie podľa § 35 ods. 1 zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb., zákona č. 194/1988 Zb. a zákona č. 479/1992 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Hodnotenie výrobkov (k § 14 a 16 zákona)
(1)
Prihlasovanie výrobkov na hodnotenie sa vykonáva na tlačive, ktoré prihlasovateľovi na jeho žiadosť zašle príslušná štátna skúšobňa.1) Prihlasovateľ je povinný súčasne s prihláškou na hodnotenie predložiť dokumentáciu obsahujúcu najmä technické a ekonomické údaje, a to v rozsahu určenom štátnou skúšobňou.
(2)
Za zahraničné výrobky vysokej akosti určené na rovnaké alebo obdobné použitie (ďalej len „porovnateľné výrobky“) sa považujú výrobky popredných svetových výrobcov rovnakej alebo odbobnej úžitkovej hodnoty, výkonnosti a veľkosti ako hodnotený výrobok, ktoré svojimi podstatnými vlastnosťami a technicko-ekonomickými ukazovateľmi zodpovedajú súčasným poznatkom vedy a techniky a ktoré určujú cenovú úroveň na svetových trhoch a udávajú trend vývoja.
(3)
Skutočnosti rozhodné pre zaradeie výrobku do stupňa akosti Q možno preukazovať napríklad listinami obsahujúcimi technické a ekonomické údaje o porovnateľných výrobkoch a o hodnotenom výrobku a údaje o vývoji ich akosti alebo podľa povahy hodnoteného výrobku a možnosti prihlasovateľa aj vzorky porovnateľných výrobkov. Takými listinami sú najmä rozhodnutia, osvedčenia, odborné posudky (napríklad o úrovni priemyselného designu), správy a vyjadrenia tuzemských alebo zahraničných orgánov a inštitúcií, dokumentácia o výrobkoch a odborná literatúra, pokiaľ údaje o skutočnostiach rozhodných pre zaradenie stupňa akosti Q obsahujú.
§ 2
Schvaľovanie výrobkov (k § 20 a 22 zákona)
(1)
Výrobky podliehajúce schvaľovaniu určí Federálny úrad pre normalizáciu a meranie (ďalej len „Úrad“) s uvedením príslušných štátnych skúšobní a hľadísk (§ 20 ods. 2 zákona), z ktorých sa bude výrobok schvaľovať.2)
(2)
Zúčastnenými orgánmi, s ktorými je potrebné určenie výrobkov podliehajúcich schvaľovaniu prerokovať, sa rozumejú orgány štátnej správy splnomocnené na vydanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na vlastnosti schvaľovaných výrobkov z hľadísk ustanovených zákonom.
(3)
Výrobky podliehajúce schvaľovaniu prihlási prihlasovateľ na tlačive, ktoré mu na jeho žiadosť zašle príslušná štátna skúšobňa. Prihlasovateľ je povinný súčasne s prihláškou na schvaľovanie predložiť dokumentáciu v rozsahu ustanovenom štátnou skúšobňou.
(4)
Ak z údajov uvedených prihlasovateľom vyplynie, že pri prihlásenom výrobku nie sú dané dôvody na schvaľovanie (§ 20 ods. 2 zákona), vydá štátna skúšobňa po prerokovaní s Úradom rozhodnutie o tom, že tento výrobok schvaľovaniu nepodlieha.
(5)
Skutočnosť, že výrobca poskytuje záruku, že bude trvalo dodržiavať vlastnosti výrobku rozhodné pre jeho schválenie (§ 22 ods. 1 zákona), preukazuje pri dovážaných výrobkoch dovozca (napr. prebierkou alebo účasťou štátnej skúšobne na previerke výrobcu). Ak dovozca zabezpečuje úpravu podmieňujúcu schválenie výrobku v tuzemsku, zisťujú sa záruky trvalého dodržiavania vlastností výrobku rozhodných pre jeho schválenie u toho, kto tieto úpravy vykonáva.
(6)
Za dovážaný výrobok zhodný so schváleným typom výrobku (§ 22 ods. 3 a 6 zákona) sa považuje výrobok toho istého výrobcu, typového označenia a stavu, v akom bol výrobok schválený, zodpovedajúci prípadným úpravám alebo požiadavkám zúčastnených orgánov, ktorými sa bez odlíšenia typového označenia zabezpečilo splnenie podmienok schvaľovania.
(7)
Oznámenie dovozu výrobkov podľa ustanovenia § 22 ods. 5 zákona robí každý dovozca písomne pred uvedením výrobkov do obehu, inak sa tieto výrobky považujú za neschválené. Oznámenie musí obsahovať identifikáciu výrobku, údaje o dovozcovi a odkaz na uznané značky alebo nálezy uverejnené vo Vestníku Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie.
(8)
Ak dovozca uvedie do obehu výrobok, o ktorom urobil vyhlásnie podľa ustanovnia § 22 ods. 6 druhej vety zákona, a tento výrobok nie je zhodný so schváleným typom výrobku, je tento výrobok uvádzaný do obehu neprávom (§ 29 ods. 2 zákona).
(9)
Pri schválených výrobkoch, pri ktorých došlo k odovzdaniu výroby inému výrobcovi, je preberajúci výrobca povinný prihlásiť výrobok na schvaľovanie najneskôr do 30 dní od prevzatia výroby. Pri dovážaných výrobkoch má túto povinnosť dovozca. Do ukončenia schvaľovacieho konania môže preberajúci prihlasovateľ pokračovať v dodávkach, iba pokiaľ v deň prevzatia výroby bolo v platnosti rozhodnutie o schválení odovzdávaného výrobku a pokiaľ dodrží podmienky, za ktorých bol výrobok schválený.
§ 3
Vzorky výrobkov (k § 15, 22 a 26 zákona)
(1)
Vzorkou výrobku sa rozumie ekonomicky a technicky nevyhnutne potrebné množstvo výrobkov určené štátnou skúšobňou, pokiaľ toto množstvo nevyplýva z príslušnej technickej normy.
(2)
Ak si štátna skúšobňa sama vyberá vzorku výrobku, robí tak za podmienok predpísaného vzorkovania, štatistickej prebierky alebo iným obvyklým spôsobom. Odobratie vzorky výrobku u iných právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikateľskú činnosť oznámi štátna skúšobňa prihlasovateľovi do 3 dní po odobratí. Prihlasovateľ je povinný najneskôr do 30 dní po odobratí tieto výrobky nahradiť alebo uhradiť, pokiaľ sa s dotknutou osobou nedohodne inak.
(3)
Ak je to hospodárnejšie a ak tým nie je ohrozená nestrannosť a technická náročnosť skúšok, určí štátna skúšobňa, že technické skúšky vzorky výrobku sa vykonajú u prihlasovateľa s použitím jeho skúšobného zariadenia. V tomto prípade je prihlasovateľ povinný oznámiť štátnej skúšobni v lehote ňou určenej, že vzorka výrobku a skúšobné zariadenie sú pripravené na skúšky tak, ako určila štátna skúšobňa.
§ 4
Kontrola (k § 19 a 23 zákona)
(1)
Štátne skúšobne kontrolujú zhodnotené a schválené výrobky v rozsahu určenom Úradom. Spôsob a rozsah vykonania kontroly konkrétnych výrobkov určí príslušná štátna skúšobňa.
(2)
Výrobky uvádzané do obehu v súlade s ustanovením § 22 ods. 5 zákona kontrolujú štátne skúšobne podľa príslušných ustanovení medzinárodnej zmluvy, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, v iných prípadoch podľa pravidiel určených Úradom pri uznaní značky alebo nálezu.
§ 5
Rozhodovanie o výsledkoch hodnotenia, schvaľovania a kontroly (k § 16, 19, 22 a 23 zákona)
(1)
Výsledky technických a kontrolných skúšok a zistenie pri hodnotení, schvaľovaní a kontrole sa uzavierajú záverečnou zápisnicou alebo zápisnicou o kontrole. Preverenie zhody dovážaného výrobku so schváleným typom výrobku podľa § 22 ods. 3 zákona sa uzaviera zápisnicou o overení zhody.
(2)
Štátna skúšobňa je povinná rozhodnúť o hodnotení výrobku najneskôr do 60 dní a o schvaľovaní výrobku bez meškania, najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia technických skúšok. Ak štátna skúšobňa zistí v priebehu schvaľovania dovážaného výrobku jeho zhodu so schváleným typom výrobku, vydá bez ďalšieho konania rozhodnutie o schválení výrobku. Ak štátna skúšobňa rozhoduje na základe výsledku kontroly podľa ustanovení § 19 alebo § 23 zákona, vydá rozhodnutie najneskôr do 30 dní po ukončení kontrolných skúšok.
(3)
Ak sa v lehote ustanovenej v odseku 2 ukáže, že je potrebné, aby si štátna skúšobňa obstarala ďalšie podklady pre rozhodnutie, predlžuje sa lehota pre vydanie rozhodnutia o dobu potrebnú na predloženie a spracovanie vyžiadaných podkladov, najdlhšie však o 60 dní. Štátna skúšobňa je povinná toto predĺženie oznámiť prihlasovateľovi s uvedením dôvodov.
(4)
Orgány štátneho skúšobníctva môžu pre svoje rozhodnutie o hodnotení alebo o schvaľovaní výrobku použiť aj výsledky skúšok a posudky zo zahraničia, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, neustanovuje inak.
(5)
Rozhodnutie vo veci hodnotenia a schvaľovanie výrobkov zasiela štátna skúšobňa aj Úradu.
(6)
Výsledky hodnotenia výrobkov, schvaľovania výrobkov a ich zmeny sa evidujú a uverejňujú spôsobom určeným Úradom.
§ 6
Označovanie zhodnotených a schválených výrobkov (k § 16 a 22 zákona)
(1)
Oprávnenie používať štátnu značku akosti alebo značku prvého stupňa akosti udeľuje štátna skúšobňa v rozhodnutí o zaradení výrobku do príslušného stupňa akosti alebo samostatným rozhodnutím vydaným na návrh prihlasovateľa, ak sa v čase zaradenia výrobku do príslušného stupňa akosti preukážu predpoklady pre udelenie príslušného oprávnenia (§ 16 ods. 4 zákona).
(2)
V rozhodnutí o schválení výrobku štátna skúšobňa určí, či prihlasovateľ má povinnosť označovať výrobok príslušnou schvaľovacou značkou.
(3)
Schvaľovacie značky, štátna značka akosti a značka prvého stupňa akosti sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky.3)
(4)
Značky musia byť čitateľné a musia sa vyhotoviť tak, aby nemohlo dôjsť k ich zámene s ostatnými predpísanými údajmi. Pokiaľ to technické riešenie výrobku dovoľuje, musia byť umiestnené v blízkosti označenia výrobcu. Výnimočne ich možno vyhotoviť iným spôsobom, ktorý musí vopred schváliť príslušná štátna skúšobňa.
§ 7
Preukazy orgánov štátneho skúšobníctva (k § 28 zákona)
Pri výkone štátneho skúšobníctva sa poverení pracovníci orgánu štátneho skúšobníctva vykazujú osobitnými preukazmi, ktoré im vydá Úrad.
§ 8
Konanie o ukladaní pokút (k § 29 zákona)
Ak Úrad zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že sa má uložiť pokuta podľa § 29 zákona, začne konanie tým, že vyzve toho, komu sa má pokuta uložiť, na podanie výkazu dodávok výrobku a výpočtu výšky pokuty. V konaní Úrad obstará aj ďalšie potrebné podklady pre rozhodnutie a vydá rozhodnutie. Právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty sa zasiela príslušnému finančnému úradu.
§ 9
Výška úhrady za výkony štátneho skúšobníctva (k § 30 zákona)
(1)
Výška úhrady za hodnotenie a schvaľovanie výrobkov a za kontrolu zhodnotených a schválených výrobkov sa určí podľa príslušných cenových predpisov.
(2)
Prihlasovateľ, ktorého odvolanie alebo rozklad boli zamietnuté, je povinný Úradu uhradiť osobitné náklady, ktoré Úradu vznikli v súvislosti s dokazovaním v konaní o odvolaní alebo o rozklade.
§ 10
Zrušujú sa
1.
vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 136/1982 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o štátnom skúšobníctve,
2.
vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 60/1987 Zb. o zmenách a doplneniach vyhlášky č. 136/1982 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o štátnom skúšobníctve.
§ 11
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ing. Tošovský v. r.
podpredseda Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie poverený výkonom funkcie predsedu
Príloha vyhlášky č. 585/1992 Zb.
Značky podľa § 6 ods. 3
č. 1 Schvaľovacia značka všeobecná*)
č. 2 Schvaľovacia značka odolnosti v určitom prostredí so sťaženými klimatickými alebo inými podmienkami
č. 3 Štátna značka akosti
č. 4 Značka prvého stupňa akosti
1)
Príslušnosť štátnej skúšobne je daná jej autorizáciou (§ 6 a 7 zákona) uverejnenou vo Vestníku Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie.
2)
Výrobky podliehajúce schvaľovaniu určí Úrad výmerom uverejneným vo Vestníku Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie.
3)
Podrobnosti vyhotevenia značiek ustanovuje ČSN 01 0810.
*)
Doterajšia schvaľovacia značka pre elektrotechnické výrobky, materiály a pomôcky (ESČ) bola postúpená Elektrotechnickému skúšobnému ústavu v Prahe - Troji ako výhradná ochranná známka.