573/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.12.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

573
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 2. októbra 1990 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
S Dohodou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Bonne 3. júla 1992.
Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 ods. 2 dňom 2. augusta 1992.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
DOHODA medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Česká a Slovenská Federatívna Republika
a
Spolková republika Nemecko
vedené prianím prehĺbiť vzájomnú hospodársku spoluprácu, v úsilí vytvoriť priaznivé podmienky pre vzájomné investície, v poznaní, že podpora a vzájomná ochrana investícií slúžia na posilnenie všetkých foriem hospodárskej iniciatívy, najmä súkromnej podnikateľskej činnosti oboch štátov, dohodli sa takto:
Článok 1
Na účely tejto Dohody
1.
Pojem „investície“ zahŕňa všetky majetkové hodnoty, vložené v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom, najmä:
a)
hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj ostatné vecné práva, ako sú hypotéky a záložné práva;
b)
akcie a iné druhy účastí na spoločnostiach;
c)
pohľadávky a nároky na peniaze, ktoré sa vynaložili na vytvorenie hospodárskych hodnôt, alebo pohľadávky a nároky na plnenie, ktoré má hospodársku hodnotu a súvisí s investíciou;
d)
práva z oblasti duševného vlastníctva, najmä autorské práva, patenty, spotrebné vzory, priemyselné vzory a modely, známky, obchodné mená, technické postupy, know-how a good-will;
e)
verejnoprávne oprávnenie včítane oprávnenia na dobývanie a ťažbu prírodných zdrojov.
2.
Pojem „výnosy“ označuje akékoľvek obnosy, ktoré pochádzajú z investície, ako sú podiely na zisku, dividendy, úroky, licenčné alebo iné poplatky.
3.
Pojem „investor“ znamená fyzické osoby so stálym bydliskom alebo právnické osoby so sídlom v okruhu pôsobnosti tejto Dohody, ktoré sú oprávnené konať ako investori.
Článok 2
1.
Každá zmluvná strana bude na svojom území podľa svojich možností podporovať investície investorov druhej zmluvnej strany a povoľovať tieto investície v súlade so svojimi právnymi predpismi. V každom prípade bude poskytovať týmto investíciám spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie.
2.
Žiadna zo zmluvných strán nebude na svojom území akokoľvek poškodzovať svojvoľnými alebo diskriminačnými opatreniami správu, riadenie, používanie alebo využitie investícií investorov druhej zmluvnej strany.
3.
Investície a ich výnosy, ako aj reinvestície a výnosy z nich požívajú plnú ochranu tejto Dohody.
Článok 3
1.
Žiadna zmluvná strana nebude nakladať s investíciami investorov druhej zmluvnej strany alebo investíciami, na ktorých sa investori druhej zmluvnej strany podieľajú, na svojom území menej priaznivo než s investíciami vlastných investorov alebo s investíciami investorov tretích štátov.
2.
Žiadna zmluvná strana nebude nakladať s investormi druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o ich činnosti vzťahujúce sa na investície na jej území, menej priaznivo než s vlastnými investormi alebo investormi tretích štátov.
3.
Toto konanie sa nevzťahuje na výhradné práva, ktoré jedna zmluvná strana poskytuje investorom tretích štátov s ohľadom na ich členstvo alebo pridruženie k colnej alebo hospodárskej únii, spoločnému trhu alebo pásmu voľného obchodu.
4.
Konanie vyplývajúce z tohto článku sa nevzťahuje na výhody, ktoré jedna zmluvná strana poskytuje investorom tretích štátov na základe dohody o zamedzení dvojakého zdanenia alebo iných dohôd týkajúcich sa daňových otázok.
Článok 4
1.
Investície investorov jednej zmluvnej strany požívajú na území druhej zmluvnej strany plnú ochranu a bezpečnosť.
2.
Investície investorov jednej zmluvnej strany sa nesmú na území druhej zmluvnej strany vyvlastniť, znárodniť alebo podriadiť akémukoľvek inému potretiu, ktorého výsledok je rovnaký ako vyvlastnenie alebo znárodnenie, s výnimkou prípadov vykonaných vo verejnom záujme a zaručujúcich odškodnenie. Odškodnenie musí zodpovedať hodnote vyvlastnenej investície bezprostredne pred časom, keď sa skutočné alebo hroziace vyvlastnenie, znárodnenie alebo iné podobné opatrenie verejne vyhlásilo. Odškodnenie sa musí vyplatiť bezodkladne a musí zahŕňať obvyklý bankový úrok až do doby splatnosti; musí byť skutočne zhodnotiteľné a voľne prevoditeľné. Opatrenie na určenie a výplatu odškodnenia sa musí vykonať vhodným spôsobom najneskôr v čase vyvlastnenia, znárodnenia alebo podobného opatrenia. Platnosť vyvlastnenia, znárodnenia alebo podobného opatrenia a výška odškodnenia musia byť preskúmateľné v riadnom súdnom konaní.
3.
S investormi zmluvnej strany, ktorých investície utrpia na území druhej zmluvnej strany straty v dôsledku ozbrojených konfliktov, výnimočného stavu alebo povstania, sa nebude zaobchádzať vo veci reštitúcie, vyrovnania, náhrady škody alebo iného urovnania menej priaznivo než s vlastnými investormi. Také platby musia byť voľne prevoditeľné.
4.
Investori jednej zmluvnej strany budú na území druhej zmluvnej strany požívať v prípadoch spomenutých týmto článkom doložku najvyšších výhod.
Článok 5
1. Každá zmluvná strana zabezpečí investorom druhej zmluvnej strany voľný prevod platieb súvisiacich s investíciami, najmä
a)
kapitálu a dodatočných súm potrebných na udržiavanie alebo rozširovanie investície;
b)
výnosov;
c)
splátok pôžičiek v zmysle článku 1 ods. 1 písm. c);
d)
výťažku v prípade úplnej alebo čiastočnej likvidácie alebo predaja investície;
e)
odškodnenia podľa článku 4.
2.
Prevod sa uskutočňuje bezodkladne kurzom platným v deň prevodu.
Článok 6
Ak zmluvná strana poskytne svojim investorom platby na základe záruky za investície na území druhej zmluvnej strany, uzná táto druhá zmluvná strana bez ujmy na právach vyplývajúcich pre prvú zmluvnú stranu z článku 9 prevod všetkých práv alebo nárokov týchto investorov v súlade so zákonom alebo na základe právneho dojednania na prvú zmluvnú stranu. Druhá zmluvná strana uzná takisto vstup prvej zmluvnej strany do všetkých týchto práv alebo nárokov právneho predchodcu čo do ich základu a výšky. Pre prevod platieb z prenesených nárokov platí článok 5.
Článok 7
1.
Ak z právnych predpisov jednej zmluvnej strany alebo z medzinárodnoprávnych záväzkov, ktoré platia mimo tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami alebo budú platiť v budúcnosti, vyplynie všeobecná alebo osobitná úprava, ktorá poskytuje investíciám investorov druhej zmluvnej strany priaznivejšie zaobchádzanie než táto Dohoda, potom táto úprava má prednosť pred touto Dohodou do tej miery, do akej je priaznivejšia.
2.
Každá zmluvná strana dodrží každý iný záväzok, ktorý prevzala na svojom území s ohľadom na investície investorov druhej zmluvnej strany.
Článok 8
Táto Dohoda platí aj pre investície uskutočnené investormi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany, v súlade s právnymi predpismi druhej zmluvnej strany, po 1. januári 1950.
Článok 9
1.
Spory medzi zmluvnými stranami o výklad alebo použitie tejto Dohody sa majú, pokiaľ možno, urovnať konaním oboch zmluvných strán.
2.
Ak týmto spôsobom nemožno spor odstrániť, potom sa na žiadosť jednej z oboch zmluvných strán musí vec predložiť rozhodcovskému súdu.
3.
Rozhodcovský súd sa zriaďuje z prípadu na prípad tak, že každá zmluvná strana určí jedného člena a títo dvaja členovia sa dohodnú na predsedovi, príslušníkovi tretieho štátu, ktorého musia potvrdiť obe zmluvné strany. Členovia musia byť vymenovaní v priebehu oboch mesiacov, predseda v priebehu troch mesiacov odo dňa, keď jedna zmluvná strana oznámila písomne druhej zmluvnej strane, že hodlá predložiť spor rozhodcovskému súdu.
4.
Pokiaľ sa nedodržia lehoty uvedené v odseku 3, môže pri nedostatku inej dohody požiadať každá zmluvná strana predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby vykonal potrebné vymenovania.
5.
Rozhodcovský súd rozhoduje väčšinou hlasov. Jeho rozhodnutia sú záväzné. Každá zmluvná strana uhrádza trovy ňou vymenovaného člena a svojho zastúpenia v konaní pred rozhodcovským súdom; trovy predsedu a ostatné trovy uhradia obe zmluvné strany rovnakým dielom. Rozhodcovský súd môže určiť inú úpravu trov. V ostatnom upravuje rozhodcovský súd svoje konanie sám.
Článok 10
1.
Spory týkajúce sa investícií medzi jednou zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany sa majú, pokiaľ možno, medzi stranami v spore vyriešiť priateľsky.
2.
Ak sa spor nemôže vyriešiť v lehote šiestich mesiacov odo dňa jeho oznámenia jednou stranou v spore, predloží sa na žiadosť investora druhej zmluvnej strany rozhodcovskému súdu. Pokiaľ sa strany v spore nedohodnú inak, používajú sa ustanovenia článku 9 ods. 3 až 5 primerane s tým, že vymenovanie členov rozhodcovského súdu sa uskutoční podľa článku 9 ods. 3, a v prípade, že sa nedodržia lehoty uvedené v článku 9 ods. 3, každá strana v spore môže požiadať predsedu rozhodcovského súdu Obchodnej komory v Stockholme, aby vykonal potrebné vymenovania. To platí za predpokladu, že medzi stranami v spore neplatí iné dojednanie. Rozhodcovský výrok bude uznaný a vykonaný podľa Dohovoru o uznávaní a výkone cudzích rozhodcovských nálezov (New York 10. júna 1958).
3.
Strana v spore nebude v priebehu rozhodcovského konania alebo pri výkone rozhodcovského výroku namietať, že investor druhej zmluvnej strany dostal náhradu časti alebo celej škody z titulu poistenia.
Článok 11
Táto Dohoda platí bez ohľadu na to, či sú medzi zmluvnými stranami nadviazané diplomatické a konzulárne styky.
Článok 12
Podľa Štvorstrannej dohody z 3. septembra 1971 rozšíri sa táto Dohoda v súlade s ustanovenými postupmi na Berlín (Západný).
Článok 13
1.
Táto Dohoda podlieha ratifikácii; ratifikačné listiny budú vymenené čo najskôr v Bonne.
2.
Táto Dohoda nadobudne platnosť za tridsať dní po výmene ratifikačných listín. Bude platiť desať rokov; potom bude jej platnosť predĺžená na neurčito, pokiaľ ju písomne nevypovie jedna zo zmluvných strán v lehote 12 mesiacov pred koncom platnosti. Po uplynutí desiatich rokov možno túto Dohodu kedykoľvek vypovedať v lehote dvanásť mesiacov.
3.
Pre investície uskutočnené pred ukončením platnosti tejto Dohody platia ustanovenia článkov 1 až 12 ďalších pätnásť rokov odo dňa skončenia jej platnosti.
Dané v Prahe 2. októbra 1990 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za
Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku:
Doc. Ing. Václav Klaus CSc. v. r.
minister financií ČSFR
Za
Spolkovú republiku Nemecko:
Hermann Huber v. r.
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Spolkovej republiky Nemecko
Protokol
Pri podpise Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko o podpore a vzájomnej ochrane investícií sa podpísaní splnomocnenci dohodli na tomto dojednaní, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou Dohody.
(1)
Pohľadávky a nároky na peniaze uvedené v odseku 1 písm. c) zahŕňajú pohľadávky a nároky z pôžičiek, ktoré súvisia s účasťou a podľa významu a rozsahu majú charakter účasti (pôžičky, ktoré sú podobné účasti). Nespadajú sem úvery tretej strany, napr. bankové úvery podľa obchodných podmienok.
(2)
Dohoda platí aj na území výlučnej hospodárskej zóny a kontinentálneho šelfu, pokiaľ medzinárodné právo ktorejkoľvek zmluvnej strany dovoľuje v týchto oblastiach výkon suverénnych práv alebo výsostných oprávnení.
(3)
a)
Za „činnosť“ v zmysle článku 3 treba považovať najmä správu, použitie a využitie investície. Za „menej priaznivé“ zaobchádzanie v zmysle článku 3 treba považovať najmä: obmedzenie odberu surovín a pomocného materiálu, energie a palív, ako aj výrobných a prevádzkových prostriedkov všetkého druhu, zťažovanie odbytu výrobkov a prístupu k úverom, k tuzemským a zahraničným platobným prostriedkom, ako aj obmedzenia pri zamestnávaní personálu a iné opatrenia s podobným účinkom. Opatrenia, ktoré treba urobiť z dôvodov verejnej bezpečnosti a poriadku, národného zdravia alebo mravnosti, neplatia za „menej priaznivé“ zaobchádzanie v zmysle článku 3.
b)
Ustanovenia článku 3 nezaväzujú zmluvnú stranu poskytnúť investorom na území druhej zmluvnej strany daňové výhody, výnimky a úľavy, ktoré sú podľa daňových predpisov zaručené len investorom so sídlom na území tejto zmluvnej strany.
c)
Zmluvné strany budú v rámci svojho vnútroštátneho právneho poriadku benevolentne posudzovať žiadosti o vstup a pobyt osôb druhej zmluvnej strany, ktoré si prajú v bezprostrednej súvislosti s investíciou vstúpiť na územie druhej zmluvnej strany; to isté platí pre zamestnancov jednej zmluvnej strany, ktorí si v bezprostrednej súvislosti s investíciou prajú vstúpiť na územie druhej zmluvnej strany a zdržiavať sa tu za účelom výkonu zamestnania. Tiež žiadosti o udelenie pracovného povolenia sa budú posudzovať benevolentne.
(4)
Investor má takisto nárok na náhradu, ak opatrením uvedeným v článku 4 ods. 2 dôjde k zásahu do podniku, na ktorom sa podieľa, a tým bola jeho investícia poškodená.
(5)
a)
Prevod „bezodkladne“ v zmysle článku 4 ods. 2 a článku 5 ods. 2 je prevod urobený v dobe obvykle požadovanej pre prihliadnutie na možnosti spojené s prevodom. Táto doba začína dňom, keď bola predložená príslušná žiadosť, a v žiadnom prípade nesmie prekročiť dobu 2 mesiacov.
b)
Platný kurz v zmysle článku 5 ods. 2 má zodpovedať krížovému kurzu (cross rate) vyplývajúcemu z kurzov, ktoré by vzal Medzinárodný menový fond v okamihu platby za základ pre prepočty príslušných mien na osobitné práva čerpania.
(6)
Pri preprave tovaru a osôb uskutočňovanej v súvislosti s investíciou nebude jedna zmluvná strana brániť ani prekážať prepravnému podniku druhej zmluvnej strany, aby dostal povolenie na uskutočnenie prepravy, pokiaľ je povolenie potrebné.
Dané v Prahe 2. októbra 1990 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku:
Doc. Ing. Václav Klaus CSc. v. r.
minister financií ČSFR
Za Spolkovú republiku Nemecko:
Hermann Huber v. r.
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Spolkovej republiky Nemecko
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.