57/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

57
VYHLÁŠKA
Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky
z 31. decembra 1991
o podmienkach poskytovania a používania prostriedkov Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb. o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky (ďalej len „fond“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Vyhláška upravuje podmienky poskytovania a používania prostriedkov fondu na účely podľa § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb. o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. (ďalej len „zákon“).
Podmienky poskytovania prostriedkov z fondu
§ 2
Dotácie a úhrady z fondu sa prednostne poskytujú na účely podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona a na už rozpracované akcie alebo programy podľa § 4 ods. 1 písm. b), c), e) zákona.
§ 3
(1)
Dotácie na lesnú pestovnú činnosť a na ochranu lesa podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona možno poskytnúť žiadateľom, ktorí obhospodarujú lesný fond v podmienkach, kde nemôžu dosiahnuť v pestovnej a ťažbovej činnosti krytie nevyhnutných nákladov výnosmi, a to na
a)
prípravu plôch pre obnovu lesa,
b)
celoplošnú prípravu pôdy,
c)
umelú obnovu lesa,
d)
spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa,
e)
ošetrovanie mladých lesných porastov,
f)
ochranu mladých lesných porastov,
g)
oplocovanie mladých lesných porastov,
h)
prečistky,
i)
ochranu lesa,
j)
vyvetvovanie lesných porastov,
k)
ostatné pestovné práce.
(2)
Dotáciu možno poskytnúť maximálne do výšky rozdielu medzi možnými výnosmi a potrebnými nákladmi. Obsahová náplň lesnej pestovnej činnosti a ochrany lesa je uvedená v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.
(3)
Dotáciu na účely podľa odseku 1 možno poskytnúť za podmienky, že hospodárske opatrenia v pestovnej a ťažbovej činnosti, ktoré má žiadateľ vykonať, sú v súlade s právnou úpravou o hospodárení v lesoch. Ďalšou podmienkou poskytnutia dotácie je vykonanie žiadateľom požadovaného a orgánom štátnej správy lesného hospodárstva1) odsúhlaseného celého objemu lesnej pestovnej činnosti a opatrení na ochranu lesa.
§ 4
(1)
Ostatné účelové dotácie na realizáciu programov a akcií v záujme dlhodobého rozvoja lesného fondu a na zintenzívnenie ekologizácie lesného hospodárstva podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona možno poskytnúť na
a)
záchranu a zachovanie genofondu lesných drevín,
b)
melioračné opatrenia vyplývajúce z prírodných pomerov a hradenie bystrín,
c)
prevody a premeny máloproduktívnych lesov,
d)
overenie a realizáciu výskumných projektov,
e)
zakladanie intenzívnych porastov,
f)
sprístupňovanie lesných porastov v hospodárskych lesoch,
g)
ostatné verejnoprospešné programy a akcie.
(2)
Na dlhodobejšie programy a akcie realizované dlhšiu dobu ako jeden rok sa požadované prostriedky z fondu rozvrhnú na jednotlivé roky. Peňažné prostriedky sa poskytujú a zúčtovávajú ročne.
(3)
Obsahová náplň programov a akcií podľa odseku 1 je uvedená v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.
(4)
Na akcie a programy podľa odseku 1 sa z fondu môžu výnimočne poskytnúť ostatné účelové dotácie až do výšky 100 % ich celkových nákladov. Náklady spojené s vypracovaním projektu znáša žiadateľ.
§ 5
(1)
Prostriedky fondu na úhradu prác celospoločenského významu podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona možno poskytnúť na
a)
intenzifikáciu celospoločenských funkcií lesov,
b)
zakladanie lesných porastov na pozemkoch k tomu určených orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a zakladanie brehových porastov,
c)
výstavbu, opravy a údržby objektov lesotechnických meliorácií a hradenia bystrín,
d)
zveľaďovanie poľovníctva v celospoločenskom záujme,
e)
ostatné práce celospoločenského významu.
(2)
Obsahová náplň týchto prác podľa odseku 1 je uvedená v prílohe č. 3 tejto vyhlášky. Práce celospoločenského významu podľa odseku 1 sa môžu uhrádzať z fondu do výšky celkových nákladov.
§ 6
(1)
Výkony hospodárskej úpravy lesa možno uhradiť z fondu za
a)
povinné časti lesných hospodárskych plánov,2)
b)
elaboráty hospodárskej úpravy lesa pre potreby orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, ako sú súhrnné lesné hospodárske plány, inventarizácie lesa, výstupy automatizovanej informačnej sústavy vrátane nákladov na udržovanie databázy, súhrnná lesná hospodárska evidencia a pod.
(2)
Výkony hospodárskej úpravy lesa fond môže uhrádzať až do výšky 100 %.
§ 7
(1)
Fond môže uhrádzať výkony výskumných prác zameraných na obhospodarovanie lesov v záujme posilnenia ich produkčných a mimoprodukčných funkcií, prípadne na ich záchranu.
(2)
Výkony výskumných prác podľa odseku 1 fond odsúhlasuje spravidla na viacročné výskumné projekty s rozvrhom na jednotlivé roky. Peňažné prostriedky sa poskytujú a zúčtovávajú ročne.
§ 8
Prostriedky fondu podľa § 4 ods. 1 písm. f) zákona možno spoločenstvu vlastníkov lesných pozemkov, ktoré sa vytvorí za účelom spoločného obhospodarovania lesov s výmerou najmenej 50 ha, poskytnúť najviac do výšky 50 % ročných nákladov na výkon služby odborného lesného hospodára.
§ 8a
Z prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 1 písm. g) zákona možno uhradiť náklady užívateľom lesov, ktorí obhospodarujú lesy neznámych vlastníkov alebo vlastníkov, ktorí neuplatnili nárok na obnovenie užívacích práv k lesom3), a v prípadoch vykonania opatrení na predchádzanie škodám3a), ak sa nedosiahol výnos a ak nebola poskytnutá dotácia podľa § 3 tejto vyhlášky.
§ 8b
Z prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona možno uhradiť náklady na činnosť odborného lesného hospodára určeného miestne príslušným lesným úradom.
Podávanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z fondu a postup pri ich poskytovaní a čerpaní
§ 9
(1)
Žiadosti o poskytnutie prostriedkov z fondu podľa § 3 až 8b žiadateľ podáva fondu prostredníctvom miestne príslušného lesného úradu. Ak sa žiadosť týka lesov v územnej pôsobnosti viacerých lesných úradov, podáva sa spravidla prostredníctvom lesného úradu, v územnom obvode ktorého sa nachádza prevažná časť lesov. Vzor žiadosti a niektoré jej náležitosti sú uvedené v prílohe č. 4 tejto vyhlášky.
(2)
Prílohami žiadosti sú:
a)
pri žiadosti o dotáciu podľa § 3 výrobné a odbytové kalkulácie pestovnej a ťažbovej činnosti za celý obhospodárovaný lesný majetok na príslušný rok, ročné projekty pestovnej činnosti vyhotovené osobitne za každú časť lesov podľa ich užívania4) a zdôvodnenie,
b)
pri žiadosti o účelové dotácie a úhrady prác celospoločenského významu podľa § 4 a 5 projekty na jednotlivé akcie s kalkuláciami a zdôvodnením potreby,
c)
pri žiadosti o úhradu výkonov hospodárskej úpravy lesa (§ 6) doklad o cene a nadobudnutí (napríklad faktúra),
d)
pri žiadosti o úhradu výkonov výskumných prác podľa § 7 výskumné projekty spracované podľa osobitných predpisov.
§ 10
(1)
Žiadosti na poskytnutie prostriedkov z fondu podávajú žiadatelia na obdobie jedného roka.
(2)
Žiadosti o poskytnutie prostriedkov z fondu podľa § 9 sa predkladajú do 31. októbra predchádzajúceho roka. Novovzniknuté subjekty obhospodarujúce lesy a v odôvodnených prípadoch aj ostatní žiadatelia môžu predkladať žiadosti na uvedené účely i po tomto termíne.
(3)
Žiadosti o poskytnutie prostriedkov na účely podľa § 4, 6 a 7 možno predkladať počas celého roka.
(4)
Podané žiadosti lesné úrady do 30 dní odo dňa ich podania overia a zaujmú k nim stanovisko. Žiadosti so svojím stanoviskom bez zbytočného odkladu odstúpia fondu.
(5)
Fond posúdi opodstatnenosť poskytnutia prostriedkov a po schválení rozpočtu fondu na príslušný rok rozhodne o ich výške a uzavrie dohodu o poskytnutí prostriedkov z fondu (ďalej len „dohoda“) so žiadateľmi alebo oznámi žiadateľovi dôvody, pre ktoré nemožno prostriedky poskytnúť.
(6)
Peňažné prostriedky z fondu uvedené v dohode sú maximálne a podliehajú finančnému usporiadaniu podľa § 11. Žiadateľovi môžu byť poskytnuté jednorazovo alebo priebežne v čiastkach alebo časových intervaloch.
§ 11
(1)
Za účelom finančného usporiadania poskytnutých prostriedkov z fondu
a)
miestne príslušný lesný úrad po ukončení prác, akcií alebo programov vyhodnotí ich plnenie,
b)
výsledky vyhodnotenia dohodnutých podmienok predloží lesný úrad fondu najneskoršie do 31. decembra bežného roka,
c)
fond vykoná konečné hodnotenie plnenia dohodnutých podmienok podľa jednotlivých žiadateľov a určí konečnú priznanú sumu z fondu. Výsledok hodnotenia oznámi žiadateľovi a miestnemu príslušnému lesnému úradu.
(2)
Finančné ročné zúčtovanie poskytnutých prostriedkov z fondu sa vykoná v súlade s osobitnými predpismi.5)
Kontrola využívania prostriedkov fondu
§ 13
(1)
Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi, ak dodrží všeobecné podmienky určené touto vyhláškou a umožní kontrolu ich použitia. Na vykonanie kontroly žiadateľ zapísaný do obchodného registra je povinný na požiadanie poskytnúť fondu výslednú kalkuláciu lesnej pestovnej a ťažbovej činnosti za predchádzajúce obdobie.
(2)
Použitie poskytnutých prostriedkov fondu, ich účelnosť a spôsob využitia kontroluje fond v súčinnosti s orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 15
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Čl. II
Žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu podané pred účinnosťou tejto vyhlášky sa posudzujú podľa znenia vyhlášky platného v čase podania žiadosti.
Minister:

Ing. Oberhauser CSc. v. r.
Príloha č. 1
Obsahová náplň lesnej pestovnej činnosti a ochrany lesa, na ktorú sa poskytujú dotácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 131 z 8. marca 1991 o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky
1.
Príprava plôch pre obnovu lesa (kalkulačná m. j. ha)
Práce a náklady spojené s uvoľňovaním plôch po ťažbe v záujme umožnenia obnovy lesa, či už umelej alebo prirodzenej. Odpratávanie alebo pálenie nezužitkovateľného odpadu po ťažbe. Dočisťovanie plôch pri stromovej metóde ťažby. Nepatrí sem príprava pozemkov určených na zalesnenie.
2.
Celoplošná príprava pôdy (ha)
Práce a náklady súvisiace s celoplošnou prípravou pôdy vlastnými alebo cudzími prostriedkami v záujme obnovy lesných porastov, spojené spravidla s klčovaním pňov, najmä v podmienkach, kde sa tento spôsob prípravy pôdy pre obnovu dlhodobe osvedčuje, alebo nemožno menej nákladným spôsobom účinne zabezpečiť obnovu lesa. Nepatrí sem celoplošná príprava pôdy pre iné účely (škôlky, poľnohospodárska výroba).
3.
Umelá obnova lesa (ha)
Práce a náklady spojené s umelou obnovou lesa na obhospodarovanom lesnom pôdnom fonde bez ohľadu na technologický spôsob a či je zalesňovanie vykonávané do pripravenej alebo do nepripravenej pôdy. Zahrňuje sa sem aj prípadne samostatne vykonávaná príprava pôdy. Patrí sem prvé zalesňovanie i opakované zalesňovanie prv založených lesných kultúr (vylepšovanie, dosádzanie). Pri opakovanom zalesňovaní sa vykazuje príslušná redukovaná (nie manipulačná) plocha.
Do umelej obnovy lesa v rámci pestovnej činnosti patrí tiež zakladanie lesných sadov s výnimkou semenných sadov a sadov poľnohospodárskeho charakteru. Patrí sem tiež plošná a radová výsadba rýchlorastúcich drevín na lesnej pôde. (2 km radovej výsadby = 1 ha).
4.
Spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa (ha)
Práce a náklady spojené s vytváraním podmienok v lesných porastoch v záujme dosiahnutia prirodzeného zmladenia v žiadúcich prípadoch (geneticky vhodný materský porast) a vo vhodných podmienkach (odburiňovanie, zraňovanie povrchu pôdy, príprava pôdy a pod.). Sleduje sa manipulačná plocha, na ktorej sa spolupôsobenie vykonalo.
5.
Ošetrovanie mladých lesných porastov (ha)
Ošetrovanie okopávaním alebo oborávaním na lesnej pôde. Vykazuje sa manipulačná plocha i opakovaného ošetrovania v priebehu vykazovaného obdobia.
6.
Ochrana mladých lesných porastov (ha)
Obsahuje práce a náklady na ochranu mladých lesných porastov okrem ochrany zabezpečovanej v rámci prác celospoločenského významu a okrem okopávania, oborávania, oplocovania a prác a nákladov zahrnutých do výkonu ochrana lesa, bez ohľadu na použitý spôsob. Ide napr. o ochranu vyžínaním, ošľapávaním, opichom, nátermi, kladením lapákov, ničením výmladkov. Vykazuje sa zasiahnutá, t.j. manipulačná plocha, a to i opakovane vo vykazovanom období.
7.
Oplocovanie mladých lesných porastov (km)
Obsahuje práce a náklady spojené s novým oplotením mladých lesných porastov proti zveri. Nepatrí sem oplocovanie za iným účelom (oplocovanie proti pastve, lesných škôlok, semenných sadov), ani údržba oplotenia. Oplotenie sa považuje za dokončené, ak sú plotové dielce pevne zabudované a chránená plocha uzavretá oplotením alebo prirodzenou prekážkou. Nerozhoduje druh použitého materiálu.
8.
Prečistky (ha)
Výchova mladých lesných porastov v období od zabezpečenosti po prvú prebierku, ktorá sa zahrňuje už do ťažbovej činnosti. Ide o plecie ruby, tvarový orez, čistky a prerezávky vrátane rozčleňovania mladých lesných porastov. Nepatria sem prečistky vykonávané v rámci prác celospoločenského významu ani vyvetvovanie.
9.
Ochrana lesa
Práce spojené s ochranou lesných porastov proti škodlivým činiteľom. Patria sem i práce spojené s ochranou dreva proti škodcom v lese i na skladoch, ochrana drevín proti škodám dobytkom, ochrana a udržovanie lesných hraníc, údržba ochranných oplôtkov, aplikácia chemických prostriedkov a zriaďovanie zimovacích objektov pre lesnú zver.
10.
Vyvetvovanie lesných porastov (ha)
Práce a náklady spojené s vyvetvovaním (okliesňovaním) vybraných stromov v lesných porastoch za účelom vypestovania kvalitných jedincov v rubnom veku. Počet vyvetvovaných stromov sa volí podľa stanovištných pomerov, dreviny a stavu lesného porastu, vykazuje sa manipulačná plocha.
11.
Ostatné pestovné práce
Práce a náklady spojené s označovaním nádejných a cieľových stromov. Vyznačovanie ťažieb, udržovanie priesekov a pásov (okrem priesekov a pásov na hranici lesného fondu, na štátnej hranici), vyčistenie porastov od odpadu, asanácia lesnej pôdy v porastoch po použití mechanizácie, výsek nežiadúcej a nezužitkovateľnej tenčiny, krovín a pod.
Príloha č. 2
Obsahová náplň programov a akcií v záujme dlhodobého rozvoja lesného fondu na zintenzívnenie ekologizácie lesného hospodárstva, na ktoré sa poskytujú účelové dotácie podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 131 z 8. marca 1991 o Štátnom fonde zveľaďovania lesa SR
1.
Záchrana a zachovanie genofondu lesných drevín
Práce a akcie spojené so zakladaním, obhospodarovaním a ochranou génových základní, uznaných porastov na zber semena, výberových stromov, semenných sadov, semenných porastov a klonových archívov. Práce v súvislosti s vegetatívnym rozmnožovaním, zriadením a udržiavaním banky lesných semien. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je vykonávanie týchto prác v súlade s prijatou dlhodobou koncepciou, či programom záchrany, zachovania a šľachtenia lesných drevín.
2.
Melioračné opatrenia vyplývajúce z prírodných pomerov a hradenie bystrín
Práce a akcie, ktorými sa dosahuje zlepšenie produkčných schopností pôdy najmä optimalizáciou vodného režimu v pôde, ako je zavodňovanie, odvodňovanie, rozrušenie kompaktnosti pôdy a pod. Ďalej sem patria práce spojené so zabezpečovaním zlepšenia prírodného chemického zloženia lesnej pôdy použitím prirodzených a umelých hnojív, práce a akcie na hradenie bystrín.
3.
Prevody a premeny máloproduktívnych lesov
Práce spojené s predčasným likvidovaním máloproduktívnych lesov, pokiaľ sú tieto v súlade s predpismi v lesnom hospodárskom plane, alebo tieto predpisy zlepšujú.
4.
Overenie a realizácia výskumných projektov
Práce súvisiace s overovaním a nábehom realizácie výsledkov riešenia výskumných úloh, ktoré boli predmetom výskumných projektov. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je odporúčanie riešiteľa.
5.
Zakladanie intenzívnych porastov
Práce spojené so zakladaním intenzívnych porastov, vrátane bežnej, či celoplošnej prípravy pôdy, ošetrovanie a ochrana mladých intenzívnych lesných porastov, prečistky, ochrana lesa a ostatné pestovné práce. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je súlad s predpismi v lesnom hospodárskom pláne a predloženie projektovej dokumentácie.
6.
Sprístupňovanie lesných porastov v hospodárskych lesoch
Práce súvisiace s výstavbou lesnej dopravnej siete v nesprístupnených oblastiach. Ďalej sem patria práce súvisiace s údržbou lesnej dopravnej siete, vrátane spevňovania zvážnic. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je predloženie projektovej dokumentácie odsúhlasenej orgánom štátnej správy pre životné prostredie.
7.
Ostatné verejnoprospešné programy a akcie
Odborno-vzdelávacia a publikačná činnosť zameraná na zvyšovanie odbornej úrovne a ovplyvňovanie záujmu lesomajiteľov o dlhodobý rozvoj lesov a uplatňovanie ekologizácie pri ich obhospodarovaní.
Programy a akcie na ochranu a zveľaďovanie lesov zabezpečované Slovenským združením vlastníkov súkromných, spoločenstevných a obecných lesov a organizovanie združení vlastníkov lesov v obciach a v regiónoch.
Ostatné programy a akcie, pokiaľ sú tieto v súlade so zásadami štátnej lesníckej politiky, resp. ktoré vyplývajú z novej koncepcie, či riešenia výskumných úloh (napr. aplikácia stimulátorov rastu).
Príloha č. 3
Obsahová náplň prác celospoločenského významu financovaných podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 131 z 8. marca 1991 o Štátnom fonde zveľaďovania lesa SR
I.
INTENZIFIKÁCIA CELOSPOLOČENSKÝCH FUNKCIÍ LESOV
1.
Intenzifikácia obhospodarovania lesov
Obhospodarovanie lesov s ohľadom na intenzifikáciu ich celospoločenských funkcií (zvýšené náklady z dôvodu uplatnenia intenzívnejšieho, vhodnejšieho spôsobu z ekologického hľadiska, s akým počíta LHP, alebo aký bol zaužívaný v daných podmienkach).
2.
Výstavba lesných komunikácií
Výstavba lesných ciest a chodníkov v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia (pokiaľ sa nachádzajú vo veľkoplošných chránených územiach) so súhlasom orgánu štátnej správy pre životné prostredie.
3.
Opravy a údržby lesných komunikácií
Opravy a údržby lesných ciest a chodníkov v ochranných lesoch, v lesoch osobitného určenia a vo veľkoplošne chránených územiach, ktoré neslúžia výlučne pre hospodárske účely.
4.
Protilavínové a protierózne opatrenia
Vykonávanie protilavínových a protieróznych opatrení, vrátane asanácie zosuvných území.
5.
Porastové prvky v rekreačných lesoch
Úprava porastových prvkov v prímestských a kúpeľných lesoch na základe bioprojektov schválených orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.
II.
ZAKLADANIE LESNÝCH PORASTOV NA POZEMKOCH K TOMU URČENÝCH ORGÁNOM ŠTÁTNEJ SPRÁVY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A ZAKLADANIE BREHOVÝCH PORASTOV
1.
Zalesňovanie vyčlenených pôd
Zalesňovanie pozemkov, ktoré majú byť zalesnené z dôvodov vodohospodárskych, pôdoochranných, zdravotných, rekreačných, estetických, ktoré orgán štátnej správy vyhlásil za lesné pozemky.
2.
Ošetrovanie a ochrana lesných kultúr založených na vyčlenených pôdach
Ošetrovanie a ochrana založených lesných kultúr v záujme plnenia verejnoprospešných funkcií do štádia ich úplného zabezpečenia.
3.
Zakladanie, obnova a pestovanie brehových porastov
4.
Meliorácie vyčlenených pozemkov na zalesnenie
Melioračné opatrenia, vrátane hnojenia na vyčlenených pozemkoch.
III.
VÝSTAVBA, OPRAVY A ÚDRŽBY OBJEKTOV LESOTECHNICKÝCH MELIORÁCIÍ A HRADENIA BYSTRÍN
1.
Výstavba objektov lesotechnických meliorácií a hradenia bystrín
2.
Opravy a údržby základných prostriedkov zahrádzania bystrín a strží a odvodňovanie lesných pozemkov
3.
Starostlivosť o neupravené vodné toky
Starostlivosť o neupravené vodné toky v správe subjektov obhospodarujúcich lesy, najmä odstraňovanie splavenín, nánosov, vzrastajúcej vegetácie a iných prekážok v koryte, zasýpanie výmoľov a nátrží brehov, miestne zvýšenie brehov, budovanie jednoduchých spevnení brehov, nasýpanie pozdĺžnych hrádzok a podobné práce k smerovej a sklonovej stabilizácii koryta, v odôvodnených prípadoch miestne smerové úpravy koryta toku, údržba retenčných vodných nádrží z prírodoochranného hľadiska.
IV.
ZVEĽAĎOVANIE POĽOVNÍCTVA V CELOSPOLOČENSKOM ZÁUJME
1.
Zachovanie genofondu lesnej zvere
Zachovanie genofondu niektorých druhov zvere v záujme jej zveľadenia, najmä pri ich podstatnom znížení. Chov zubrov.
2.
Asanácia poľovníckych pozemkov z veterinárneho hľadiska
V.
OSTATNÉ PRÁCE CELOSPOLOČENSKÉHO VÝZNAMU
1.
Zameranie pozemkov začlenených do lesného pôdneho fondu
Práce a náklady spojené so zameraním pozemkov, ktoré orgán štátnej správy vyhlásil za súčasť lesného pôdneho fondu a určil ich na zalesnenie.
2.
Udržiavanie lesných priesekov na štátnych hraniciach
3.
Opravy a údržby kultúrnych pamiatok
Opravy a údržby kultúrnych pamiatok vo vlastníctve žiadateľa, ktoré už neslúžia prevádzkovým účelom a nachádzajú sa na lesnom fonde (pomníky, sochy, malé historické, technické a iné objekty, stanice a krátke úseky lesných železníc, jazerá, tajchy, hrable na vodných tokoch a pod.).
4.
Ničenie komárov a kliešťov
Ničenie komárov a kliešťov na väčšom území pri ich premnožení tak, že ohrozujú lesnú prevádzku.
1)
§ 25 zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona č. 510/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a poľovníctva.
2)
§ 14 vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (úplné znenie vyhlásené pod č. 11/1994 Z. z.).
3a)
§ 20 až 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie vyhlásené pod č. 15/1994 Z. z.).
4)
§ 3 ods. 2 zákona SNR č. 100/1977 Zb. v znení zákona SNR č. 510/1991 Zb.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.