566/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

566
ZÁKON
Národnej rady Slovenskej republiky
z 18. novembra 1992
o Národnej banke Slovenska
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Zriaďuje sa Národná banka Slovenska ako nezávislá centrálna banka Slovenskej republiky. Národná banka Slovenska je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk; Národná banka Slovenska je aj súčasťou Eurosystému ako systému centrálneho bankovníctva eurozóny v rámci Európskeho systému centrálnych bánk.
(2)
Národná banka Slovenska je právnickou osobou so sídlom v Bratislave; nezapisuje sa do obchodného registra.
(3)
Národná banka Slovenska v rozsahu svojej pôsobnosti vydáva všeobecne záväzné právne predpisy, ak to ustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon;1) všeobecne záväzné právne predpisy Národnej banky Slovenska sa vyhlasujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov“). Národná banka Slovenska vedie konania a vydáva rozhodnutia, ak to ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.1)
(4)
Národná banka Slovenska má v majetkovoprávnych vzťahoch pri nakladaní s vlastným majetkom postavenie podnikateľa.
§ 2
(1)
Hlavným cieľom Národnej banky Slovenska je udržiavanie cenovej stability. Za tým účelom Národná banka Slovenska
a)
podieľa sa na spoločnej menovej politike, ktorú určuje Európska centrálna banka pre eurozónu (ďalej len „spoločná európska menová politika"),
b)
vydáva eurobankovky a euromince podľa osobitných predpisov platných v eurozóne pre vydávanie eurobankoviek a euromincí,1aa)
c)
podporuje plynulé a hospodárne fungovanie platobných systémov, riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi,1a)
d)
udržiava devízové rezervy, disponuje s nimi a uskutočňuje devízové operácie, pričom pri uskutočňovaní operácií v rámci Eurosystému postupuje podľa osobitných predpisov platných pre operácie Eurosystému,1ab)
e)
vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona a osobitných zákonov.1)
(2)
Národná banka Slovenska na účel zabezpečovania svojho hlavného cieľa podľa odseku 1 vykonáva aj pôsobnosť, činnosti, úlohy, práva a povinnosti vyplývajúce z účasti a cieľov1ac) Národnej banky Slovenska v Európskom systéme centrálnych bánk,1ad) pričom Národná banka Slovenska ako súčasť Európskeho systému centrálnych bánk postupuje podľa pravidiel platných pre Európsky systém centrálnych bánk a ako súčasť Eurosystému postupuje aj podľa pravidiel platných len pre Eurosystém.1ae)
(3)
Národná banka Slovenska v oblasti finančného trhu prispieva k stabilite finančného systému ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany finančných spotrebiteľov a iných klientov na finančnom trhu a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže; pritom Národná banka Slovenska vykonáva
a)
dohľad nad finančným trhom podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,1b)
b)
ďalšie činnosti v oblasti finančného trhu podľa tohto zákona a osobitných predpisov.1b)
§ 3
(1)
Národná banka Slovenska zverejňuje informácie a správy Európskej centrálnej banky o činnosti Európskeho systému centrálnych bánk a o spoločnej európskej menovej politike, pričom postupuje podľa pravidiel platných pre Európsky systém centrálnych bánk.
(2)
Národná banka Slovenska predkladá a zverejňuje správy o stave a vývoji finančného trhu podľa osobitného predpisu.1c)
§ 4
(1)
Národná banka Slovenska zastupuje Slovenskú republiku na základe poverenia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) v medzinárodných inštitúciách v oblasti finančného trhu a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z tohto zastúpenia.
(2)
Národná banka Slovenska môže zastupovať Slovenskú republiku v operáciách na medzinárodných finančných trhoch.
(3)
Národná banka Slovenska plní úlohy v oblasti medzinárodnej spolupráce pri výkone dohľadu nad finančným trhom podľa osobitného predpisu.1d)
(4)
Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá pôsobnosť a právomoci Európskej centrálnej banky ani iných inštitúcií a orgánov Európskej únie na medzinárodnej úrovni.1ca)
DRUHÁ ČASŤ
ORGÁNY A ORGANIZÁCIA NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA
Banková rada Národnej banky Slovenska
§ 6
(1)
Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je Banková rada Národnej banky Slovenska (ďalej len „banková rada“). Banková rada určuje
a)
zásady postupu Národnej banky Slovenska a jej organizačných zložiek pri uskutočňovaní spoločnej európskej menovej politiky podľa osobitných predpisov a pravidiel platných pre spoločnú európsku menovú politiku,1cb)
b)
zásady výkonu a organizáciu výkonu dohľadu nad finančným trhom a vo veciach dohľadu zvereného Národnej banke Slovenska rozhoduje v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu.1c)
(2)
Banková rada ďalej najmä
a)
ustanovuje zásady činnosti a obchodov Národnej banky Slovenska,
b)
schvaľuje rozpočet Národnej banky Slovenska, schvaľuje účtovné závierky Národnej banky Slovenska, ročné správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska a výročné správy Národnej banky Slovenska, rozhoduje o použití zisku alebo úhrade straty Národnej banky Slovenska a určuje druhy fondov Národnej banky Slovenska, ich výšku a použitie,
c)
ustanovuje organizačné usporiadanie Národnej banky Slovenska,
d)
určuje podľa osobitného predpisu1e) výšku ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu,
e)
rozhoduje o postupe Národnej banky Slovenska a jej organizačných zložiek pri vydávaní eurobankoviek a euromincí vrátane pamätných euromincí a zberateľských euromincí, a to podľa osobitných predpisov platných v eurozóne pre vydávanie eurobankoviek a euromincí,1aa)
f)
ustanovuje platové a iné požitky guvernéra, viceguvernérov a ďalších členov bankovej rady,
g)
rozhoduje o zabezpečení výkonu činností zverených Národnej banke Slovenska týmto zákonom a osobitnými zákonmi,1)
h)
schvaľuje rokovací poriadok bankovej rady,
i)
zriaďuje výkonné, koordinačné a ďalšie orgány Národnej banky Slovenska, a organizačné zložky Národnej banky Slovenska,
j)
schvaľuje všeobecne záväzné právne predpisy vydávané Národnou bankou Slovenska na základe tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) ako aj schvaľuje návrhy zákonov, ktoré vláde predkladá alebo spolupredkladá Národná banka Slovenska,
k)
schvaľuje návrhy dohôd o vzájomnej spolupráci, súčinnosti a poskytovaní informácií a podkladov medzi Národnou bankou Slovenska a zahraničnými orgánmi dohľadu v oblasti finančného trhu alebo medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike, ktoré vykonávajú dohľad alebo dozor podľa osobitných predpisov,1f)
l)
rozhoduje o ďalších záležitostiach vyhradených alebo zverených do pôsobnosti bankovej rady.1g)
(3)
Banková rada je pri výkone svojich právomocí a pôsobnosti podľa odsekov 1 a 2 povinná rešpektovať pravidlá platné pre Európsky systém centrálnych bánk a aj pravidlá platné pre Eurosystém.
§ 7
(1)
Banková rada má šesť členov. Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri a traja ďalší členovia. Výkon funkcie člena bankovej rady je na pracovnoprávne účely výkonom verejnej funkcie,2) na ktorý sa poskytuje pracovné voľno.
(2)
Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky; ak neboli vymenovaní zo zamestnancov Národnej banky Slovenska, dňom vymenovania im vzniká pracovný pomer k Národnej banke Slovenska.
(3)
Troch ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska.
(4)
Funkčné obdobie členov bankovej rady je šesťročné; tým nie sú dotknuté ustanovenia odseku 8. Funkčné obdobie guvernéra, viceguvernéra alebo iného člena bankovej rady začína plynúť dňom účinnosti jeho vymenovania do príslušnej funkcie. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena bankovej rady opätovne, pričom však tá istá osoba môže byť vymenovaná za guvernéra najviac na dve funkčné obdobia a za viceguvernéra najviac na dve funkčné obdobia. Členom bankovej rady môže byť fyzická osoba s náležitými odbornými vedomosťami a skúsenosťami v menovej oblasti alebo v oblasti finančníctva, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ktorá je bezúhonná. Za náležité odborné vedomosti a skúsenosti sa považuje úplné vysokoškolské vzdelanie univerzitného zamerania a najmenej päť rokov praxe v riadiacej, vedeckej alebo pedagogickej funkcii v menovej oblasti alebo v oblasti finančníctva. Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne kandidát na člena bankovej rady údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.2a) Údaje podľa siedmej vety Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(5)
Člen bankovej rady je povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade s právnymi predpismi a v zhode s cieľmi, záujmami a úlohami Národnej banky Slovenska a Európskeho systému centrálnych bánk, pričom je povinný využívať a zohľadňovať dostupné informácie týkajúce sa výkonu jeho právomocí a pôsobnosti a aj zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo ohroziť riadny a efektívny výkon činnosti, alebo ciele a záujmy Národnej banky Slovenska alebo Európskeho systému centrálnych bánk. Člen bankovej rady nesmie pri výkone svojej funkcie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom2aa) a musí sa pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s výkonom funkcie člena bankovej rady.
(6)
Funkcia člena bankovej rady je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, sudcu, prokurátora a s inou funkciou, povolaním alebo so zamestnaním v štátnom orgáne, orgáne územnej samosprávy alebo v inom orgáne verejnej moci, s členstvom alebo inou funkciou v riadiacom, dozornom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá je zriadená na podnikateľskú činnosť2ab) okrem členstva v Rade pre riešenie krízových situácií2ac) a okrem výkonu svojich práv na valnom zhromaždení alebo členskej schôdzi v rámci správy svojho vlastného majetku. Funkcia člena bankovej rady je tiež nezlučiteľná s podnikaním a s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou, ktorá môže byť v rozpore s výkonom funkcie člena bankovej rady. Člen bankovej rady nesmie vykonávať ani žiadnu inú funkciu alebo nezárobkovú činnosť, ktorá môže byť v rozpore s výkonom funkcie člena bankovej rady. Ak člen bankovej rady v čase jeho vymenovania do tejto funkcie zastáva alebo vykonáva funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou člena bankovej rady, je povinný bezodkladne preukázateľne urobiť právny úkon smerujúci k ukončeniu každej takej funkcie, povolania, zamestnania alebo činnosti a je povinný bezodkladne zanechať každú takú funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť.
(7)
Členovia bankovej rady nesmú v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo s činnosťou Národnej banky Slovenska požadovať ani prijímať pokyny od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy alebo žiadnych iných orgánov verejnej moci ani od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb; štátne orgány, orgány územnej samosprávy a žiadne iné orgány verejnej moci ani ďalšie právnické osoby alebo fyzické osoby nesmú ovplyvňovať Národnú banku Slovenska ani členov bankovej rady v súvislosti s výkonom ich funkcie alebo s činnosťou Národnej banky Slovenska. Banková rada nesmie ovplyvňovať guvernéra a guvernér Národnej banky Slovenska nesmie požadovať alebo prijímať pokyny ani od bankovej rady v súvislosti s výkonom svojej funkcie v orgánoch Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky; to rovnako platí aj pre zástupcu guvernéra Národnej banky Slovenska v týchto orgánoch.
(8)
Funkcia člena bankovej rady zaniká
a)
dňom uplynutia funkčného obdobia; guvernérovi však funkcia zaniká až dňom účinnosti vymenovania nového guvernéra,
b)
vzdaním sa funkcie, a to dňom doručenia písomného oznámenia člena bankovej rady o vzdaní sa jeho funkcie bankovej rade, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie; guvernérovi však funkcia zaniká až dňom účinnosti vymenovania nového guvernéra,
c)
odvolaním z funkcie z dôvodov uvedených v odseku 9,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,2b)
e)
dňom účinnosti vymenovania člena bankovej rady do inej funkcie v bankovej rade s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.
(9)
Člena bankovej rady možno z jeho funkcie odvolať len vtedy, ak člen bankovej rady prestal spĺňať ustanovené predpoklady na výkon tejto funkcie alebo ak sa člen bankovej rady vo svojej funkcii dopustil závažného pochybenia podľa osobitného predpisu.2ba)
(10)
O sporoch súvisiacich s odvolaním člena bankovej rady z jeho funkcie rozhoduje súd v konaní podľa osobitného zákona,2c) pričom pri rozhodovaní o predbežnej otázke v konaní sa postupuje podľa osobitného predpisu;2d) o sporoch súvisiacich s odvolaním guvernéra z jeho funkcie však rozhoduje Súdny dvor Európskej únie podľa osobitného predpisu.2e) Ak osobitný predpis neustanovuje inak,2ba) návrh na začatie súdneho konania o neplatnosti odvolania člena bankovej rady z jeho funkcie treba uplatniť na súde najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď bolo príslušnému členovi bankovej rady doručené rozhodnutie o jeho odvolaní, alebo, ak nebolo doručené, odo dňa, keď sa príslušný člen bankovej rady o tomto rozhodnutí dozvedel. Podanie návrhu na začatie súdneho konania o neplatnosti odvolania člena bankovej rady z jeho funkcie má odkladný účinok na právoplatnosť a vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia o odvolaní až dovtedy, kým vo veci právoplatne nerozhodne príslušný súd2c) alebo Súdny dvor Európskej únie.2e)
(11)
Národná banka Slovenska uzatvorí s každým členom bankovej rady písomnú zmluvu o výkone funkcie člena bankovej rady, ktorej znenie vopred schvaľuje banková rada. Právny vzťah medzi Národnou bankou Slovenska a členom bankovej rady pri výkone funkcie člena bankovej rady sa spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve podľa osobitného predpisu,2f) ak zákon neustanovuje ich niektoré vzájomné práva, povinnosti a vzťahy inak.2g) Členovi bankovej rady sa poskytujú cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.2h)
§ 8
(1)
Rokovaniu bankovej rady predsedá guvernér, v jeho neprítomnosti ním poverený viceguvernér alebo iný člen bankovej rady. Banková rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina vymenovaných členov bankovej rady vrátane guvernéra alebo ním povereného predsedajúceho viceguvernéra. Banková rada prijíma svoje rozhodnutia väčšinou hlasov prítomných členov bankovej rady, ak tento zákon neustanovuje inak. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. Ak banková rada rozhoduje vo veci, v ktorej je niektorý člen bankovej rady vylúčený podľa osobitného zákona2ca) z konania, alebo ak banková rada rozhoduje podľa osobitného zákona 2ca) o námietke zaujatosti podanej proti niektorému členovi bankovej rady, tento člen bankovej rady je vylúčený z príslušného hlasovania bankovej rady a nezúčastňuje sa na ňom; na jeho hlas sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti bankovej rady uznášať sa ani pri rozhodovaní bankovej rady.
(2)
Rokovací poriadok bankovej rady môže ustanoviť prípady, kedy je na prijatie rozhodnutia potrebný súhlas všetkých jej členov, prípadne ustanoviť inú majoritu pri hlasovaní.
(3)
Člen bankovej rady nemôže splnomocniť iného člena bankovej rady, aby ho zastupoval na rokovaní a hlasovaní bankovej rady.
(4)
Rokovanie bankovej rady je neverejné. Na rokovaní bankovej rady sa okrem jej členov môže zúčastniť člen vlády poverený vládou, osoby uvedené v rokovacom poriadku bankovej rady a ďalšie osoby, ktoré na svoje rokovanie prizve banková rada. Banková rada môže rozhodnúť o zverejnení výsledku a materiálov zo svojho rokovania; z rokovania bankovej rady alebo iného orgánu Národnej banky Slovenska sa však o schválených materiáloch zverejňujú informácie, o ktorých tak ustanovuje tento zákon.
(5)
Rokovací poriadok bankovej rady schválený podľa § 6 ods. 2 písm. h) vydá guvernér.
§ 9
(1)
Národnú banku Slovenska zastupuje navonok jej guvernér, ktorý koná v jej mene,2i) ak zákon neustanovuje inak;2j) v čase jeho neprítomnosti ho zastupuje ním poverený viceguvernér, a ak nie sú prítomní ani viceguvernéri, iný guvernérom poverený člen bankovej rady. Ak guvernérovi zanikla funkcia a ešte nie je vymenovaný nový guvernér, oprávnenia guvernéra Národnej banky Slovenska prechádzajú na viceguvernéra povereného bankovou radou; ak nie sú vymenovaní ani viceguvernéri, tieto oprávnenia prechádzajú na iného člena bankovej rady povereného bankovou radou.
(2)
O neodkladných veciach, ktoré inak podliehajú schváleniu bankovej rady, môže rozhodnúť guvernér spolu s dvoma viceguvernérmi. Rozhodnutie je možné prijať len v prípade ich jednomyseľného súhlasu.
(3)
Rozhodnutia prijaté podľa odseku 2 prerokuje na svojom nasledujúcom zasadnutí banková rada.
§ 10
Úlohy pri dohľade nad dohliadanými subjektmi v rámci finančného trhu v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu1c) vykonáva organizačná zložka zriadená bankovou radou.
TRETIA ČASŤ
VZŤAH K VLÁDE
§ 12
(1)
Plnenie svojich úloh zabezpečuje Národná banka Slovenska nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb.
(2)
O záveroch rokovania a o prijatých rozhodnutiach bankovej rady informuje vládu guvernér alebo ním poverený člen bankovej rady.
§ 13
(1)
Národná banka Slovenska zaujíma stanovisko k návrhom predkladaným na rokovanie vlády, ktoré sa dotýkajú pôsobnosti Národnej banky Slovenska a ktorých predkladateľom nie je Národná banka Slovenska; týmto nie je dotknutá konzultačná povinnosť voči Európskej centrálnej banke v oblastiach jej pôsobnosti podľa osobitného predpisu.2k)
(2)
Národná banka Slovenska plní poradné funkcie voči vláde v oblastiach svojej pôsobnosti.
ŠTVRTÁ ČASŤ
EMISIA BANKOVIEK A MINCÍ
§ 15
(1)
Národná banka Slovenska má v súlade s osobitnými predpismi1aa) právo vydávať eurobankovky a euromince vrátane pamätných euromincí, ktoré sú zákonným platidlom v eurozóne a v zúčastnených tretích štátoch, ktoré sú určené na peňažný obeh a ktoré vo svojej nominálnej hodnote slúžia na uhrádzanie peňažných záväzkov. Národná banka Slovenska má v súlade s osobitnými predpismi1aa) aj právo vydávať zberateľské euromince, ktoré sú zákonným platidlom vo svojej nominálnej hodnote len v Slovenskej republike a ktoré nie sú primárne určené na peňažný obeh, zreteľne sa odlišujú od euromincí určených na peňažný obeh a uvádza sa na nich iná nominálna hodnota v eurách alebo eurocentoch ako na eurominciach určených na peňažný obeh.
(2)
Národná banka Slovenska pri vydávaní eurobankoviek a euromincí postupuje podľa osobitných predpisov a rozhodnutí platných pre eurobankovky a euromince.3)
§ 16
Národná banka Slovenska má v Slovenskej republike výhradné právo vydávať obchodné mince a zabezpečovať razbu obchodných mincí na obchodné a zberateľské účely, ktoré nie sú zákonnými peniazmi a na ktorých sa neuvádza nominálna hodnota v eurách, centoch ani eurocentoch.
§ 16a
Okrem vydávania eurobankoviek a euromincí v súlade s osobitnými predpismi1aa) a vydávania obchodných mincí podľa § 16 nesmie žiadna právnická osoba ani žiadna fyzická osoba v Slovenskej republike vydávať bankovky ani mince. Pri označení alebo opise žetónu, medaily, platobného prostriedku alebo obdobného technického prostriedku a ani iných hmotných predmetov alebo nehmotných predmetov v súvislosti s ich vyhotovením, ponúkaním, predajom alebo rozširovaním nesmie nikto použiť slová "minca", "bankovka" alebo "mena", ich cudzojazyčné preklady ani slová, v ktorých základe sa tieto slová alebo ich cudzojazyčné preklady vyskytujú; tým nie je dotknutá tlač bankoviek a razba mincí osobou, ktorá má platné zákonné oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti, a nie je dotknutý ani predaj a nákup bankoviek a mincí na zberateľské účely v súlade s § 17a ods. 4.
§ 17
(1)
Národná banka Slovenska podľa osobitných predpisov platných pre eurobankovky a euromince3) riadi v Slovenskej republike hotovostný peňažný obeh, zabezpečuje tlač bankoviek a razbu mincí, zabezpečuje správu ich zásob, dozerá na ich ochranu a bezpečnosť, nahrádza bankovky a mince opotrebované obehom, dozerá na úschovu a ničenie tlačových dosiek a razidiel a zabezpečuje ničenie neplatných a vyradených bankoviek a mincí.
(2)
Národná banka Slovenska môže služby v oblasti hotovostného peňažného obehu poskytovať za odplatu.
(3)
Národná banka Slovenska plní funkcie a úlohy národných centier pre falzifikáty a pre analýzu, monitorovanie a archivovanie falšovaných bankoviek a mincí alebo pozmenených bankoviek a mincí, pričom postupuje podľa osobitných predpisov na ochranu proti falšovaniu bankoviek a mincí.3a) Národná banka Slovenska zašle Európskej centrálnej banke každý nový typ podozrivej sfalšovanej eurobankovky, ktorý zodpovedá kritériám prijatým Európskou centrálnou bankou.
§ 17a
(1)
Pri peňažných platbách v hotovosti je v Slovenskej republike zakázané bez zákonného dôvodu odmietnuť prijatie zákonných platidiel3b) v ich nominálnej hodnote vrátane viazania prijatia zákonných platidiel na iný ako zákonný dôvod alebo iného obdobného narušovania obehu zákonných platidiel; týmto nie je dotknuté vykonávanie platieb v cudzej mene podľa osobitných predpisov ani právo účastníkov právnych vzťahov dohodnúť sa na platbách v cudzej mene. Pri peňažných platbách v hotovosti je platiteľ povinný umožniť príjemcovi skontrolovať si pri preberaní bankoviek a mincí ich správny počet a pravosť, pričom na požiadanie príjemcu je platiteľ povinný roztriediť bankovky a mince podľa ich nominálnej hodnoty; to sa vzťahuje aj na bankovky a mince v cudzej mene.
(2)
Právnické osoby a fyzické osoby v Slovenskej republike sú pri peňažných platbách povinné prijímať zákonné platidlá, môžu odmietnuť prijatie zákonných platidiel a prijaté zákonné platidlá dávajú späť do peňažného obehu podľa osobitných predpisov platných v eurozóne pre eurobankovky a euromince3c) a v rozsahu vymedzenom týmito osobitnými predpismi3c) aj za podmienok ustanovených týmto zákonom alebo inými osobitnými predpismi.
(3)
Národná banka Slovenska, ako aj banky, iné úverové inštitúcie, pobočky zahraničných bánk, pobočky iných zahraničných úverových inštitúcií, zahraničné banky a iné zahraničné finančné inštitúcie, ktoré vykonávajú bankové činnosti na území Slovenskej republiky (ďalej len „banka"), iní poskytovatelia platobných služieb a poštové podniky sú povinné pri peňažných platbách prijímať eurobankovky a euromince bez obmedzenia nominálnej štruktúry alebo celkového počtu prijímaných eurobankoviek a euromincí.3d) Právnická osoba a fyzická osoba okrem Národnej banky Slovenska a banky môže odmietnuť prijatie platných euromincí3d) aj vtedy, ak ide o zberateľské euromince; to rovnako platí aj vtedy, ak ide o poškodené eurobankovky alebo poškodené euromince, ktorých výmeny za nepoškodené eurobankovky a nepoškodené euromince sa v Slovenskej republike uskutočňujú za podmienok vymedzených v § 17b.
(4)
Zberateľské mince, pamätné mince, bankovky a mince v osobitnom vyhotovení určené na zberateľské účely, ako aj bankovky a mince, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla (ďalej len „neplatné bankovky a neplatné mince"), sa na zberateľské účely môžu predávať a kupovať za ceny odlišné od ich nominálnej hodnoty, ak nakladanie s eurobankovkami alebo euromincami neustanovia inak osobitné pravidlá platné v eurozóne pre eurobankovky a euromince.3)
§ 17b
(1)
Zakázané je vedome poškodzovať zákonné platidlá vrátane ich ničenia alebo znehodnocovania bez zákonného dôvodu.
(2)
Znehodnotené, necelé alebo inak poškodené eurobankovky a euromince sa v Slovenskej republike vymieňajú za nepoškodené platné eurobankovky a euromince v súlade s osobitnými predpismi platnými v eurozóne pre výmenu poškodených eurobankoviek a euromincí.3e) Poškodené eurobankovky a euromince, ktoré sú počas určeného obdobia sťahované z peňažného obehu, sa vymieňajú za iné platné eurobankovky a euromince len počas obdobia určeného na sťahovanie a výmenu príslušného druhu, vzoru alebo série eurobankoviek alebo euromincí.
(3)
Národná banka Slovenska a banky sú v Slovenskej republike povinné uskutočňovať výmenu znehodnotených, necelých alebo inak poškodených eurobankoviek a euromincí za nepoškodené eurobankovky a euromince, a to podľa pravidiel platných pre takéto výmeny. Národná banka Slovenska a banky neposkytujú náhradu za eurobankovky, ktoré sú na účely ich úradného znehodnotenia poškodené prederavením viacerými pravidelnými otvormi alebo ktoré sú výrazne označené slovom „VZOR" alebo „SPECIMEN". Žiadateľ, ktorý predkladá na výmenu poškodené eurobankovky alebo euromince, je povinný preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti, na požiadanie Národnej banky Slovenska alebo banky predložiť ním podpísané písomné vysvetlenie o okolnostiach poškodenia a uhradiť manipulačný poplatok, ak je ustanovený. Banky sú povinné bezodkladne odovzdať Národnej banke Slovenska všetky poškodené eurobankovky a euromince, za ktoré poskytli náhrady, spolu s predloženými vysvetleniami žiadateľov o okolnostiach poškodenia a s písomnými dokladmi o vyčíslení a výške poskytnutej náhrady; Národná banka Slovenska skontroluje správnosť poskytnutia náhrad a banke uhradí sumu vo výške správne poskytnutých náhrad; ak banka odobrala poškodené bankovky, mince alebo iné podobné predmety pre podozrenie zo spáchania trestného činu, každé takéto odobratie je tiež povinná bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.3f)
(4)
Národná banka Slovenska a banky na požiadanie vykonávajú aj bankové obchody spočívajúce vo výmene nepoškodených eurobankoviek a euromincí určitých nominálnych hodnôt za nepoškodené platné eurobankovky a euromince iných alebo tých istých nominálnych hodnôt. Pri takejto výmene ani pri výmene poškodených eurobankoviek alebo euromincí nemá žiadateľ nárok na poskytnutie zberateľských mincí, pamätných mincí ani bankoviek alebo mincí určitého vzoru, typu alebo série vrátane euromincí s určitou národnou stranou euromince.
(5)
Národná banka Slovenska môže v súlade s právnymi aktmi Európskej únie3g) vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví v Slovenskej republike požiadavky na zisťovanie pravosti, testovanie a triedenie euromincí a na manipuláciu s euromincami nevhodnými do peňažného obehu, zisťovanie a vyčísľovanie výšky náhrad a postup pri poskytovaní náhrad za poškodené euromince ich výmenou za nepoškodené euromince, postup pri odoberaní poškodených euromincí, za ktoré sa neposkytuje náhrada, postup pri odoberaní falšovaných euromincí a iných podobných predmetov a postup pri sťahovaní euromincí nevhodných do peňažného obehu a ich predkladaní do Národnej banky Slovenska.
§ 17c
(1)
Ak príslušná inštitúcia alebo orgán Európskej únie3e) prijme rozhodnutie o stiahnutí určitej nominálnej hodnoty, typu alebo série eurobankoviek alebo euromincí z peňažného obehu a určí obdobie na ich výmenu, pri výmenách sťahovaných eurobankoviek a euromincí sa postupuje podľa príslušného rozhodnutia a ďalších pravidiel pre výmenu príslušných eurobankoviek alebo euromincí.
(2)
Národná banka Slovenska a banky sú v Slovenskej republike povinné počas určeného obdobia na výmenu a podľa ďalších pravidiel pre výmenu uskutočňovať bezodplatnú výmenu eurobankoviek a euromincí, ktoré sú sťahované z peňažného obehu, pričom výmena sa uskutočňuje vo forme vkladu na vkladnú knižku alebo na bankový účet vedený bankou v eurách, prípadne vo forme výmeny v hotovosti za iné platné eurobankovky a euromince. Pri výmene vo forme vkladu na vkladnú knižku alebo na bežný účet alebo vkladový účet vedený bankou sa pripíše suma vkladu v celej výške nominálnej hodnoty vymieňaných eurobankoviek a euromincí. Žiadateľ o výmenu je povinný preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti. Výmena poškodených eurobankoviek a euromincí, ktoré sú sťahované z peňažného obehu, za iné platné eurobankovky a euromince sa uskutočňuje podľa pravidiel pre výmenu poškodených eurobankoviek a euromincí. Banky bezodkladne odovzdávajú Národnej banke Slovenska všetky stiahnuté eurobankovky a euromince, za ktoré poskytli náhradu, spolu s písomnými dokladmi o vyčíslení a výške poskytnutej náhrady. Národná banka Slovenska skontroluje správnosť poskytnutia náhrad a banke uhradí sumu vo výške správne poskytnutých náhrad.
§ 17d
(1)
Zhotovovanie a používanie reprodukcií eurobankoviek a euromincí alebo ich častí upravujú osobitné predpisy.3h) Reprodukcie eurobankoviek a euromincí alebo ich častí, ich záznamy v elektronickej forme a akékoľvek predmety, ktoré sú čo len čiastočne vzhľadom, rozmermi alebo vlastnosťami podobné ktorejkoľvek eurobankovke alebo eurominci, vrátane medailí a žetónov, ktoré v akomkoľvek gramatickom tvare obsahujú nápis „euro", „cent" alebo „eurocent", symbol eura „€", alfabetický kód meny euro „EUR", alebo ktoré majú čo len čiastočne podobný vzhľad spoločnej strane alebo niektorej národnej strane ktorejkoľvek euromince, sa nesmú zhotoviť ani používať bez splnenia pravidiel o ochrane autorských práv a bez splnenia podmienok pre zhotovovanie a používanie reprodukcií eurobankoviek a euromincí alebo ich častí podľa osobitných predpisov.3h)
(2)
Ustanoveniami odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o reprodukciách slovenských bankoviek a slovenských mincí.3i)
§ 17e
(1)
Platné bankovky a mince, bankovky a mince nevydané, ale určené na vydanie do peňažného obehu, a počas obdobia určeného na výmenu aj neplatné bankovky a neplatné mince, sú pred falšovaním, pozmeňovaním, neoprávnenou výrobou a poškodzovaním a pred bezdôvodným odmietnutím prijatia zákonných platidiel chránené osobitným zákonom.3j)
(2)
Falšované bankovky a mince alebo pozmenené bankovky a mince v akejkoľvek mene a bankovky a mince, pri ktorých vznikne podozrenie, že sú falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené (ďalej len „falšované bankovky a mince"), predkladateľom pri ich predložení odoberá bez náhrady Národná banka Slovenska, banky, iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi (ďalej len „oprávnená osoba").
(3)
Oprávnená osoba o každom odobratí vyhotoví písomné potvrdenie o okolnostiach odobratia, jeden rovnopis potvrdenia odovzdá predkladateľovi, odobraté falšované bankovky a mince, spolu s ďalším rovnopisom potvrdenia, vloží v prítomnosti predkladateľa do vhodného obalu, ktorý zabezpečí pred neoprávnenou manipuláciou. Oprávnená osoba má právo požadovať od predkladateľa, aby svoju totožnosť preukázal dokladom totožnosti; takejto žiadosti oprávnenej osoby je predkladateľ povinný vyhovieť. Ak falšované bankovky a mince odoberie oprávnená osoba iná ako Národná banka Slovenska, takáto oprávnená osoba je povinná bezodkladne odovzdať Národnej banke Slovenska obal s odobratými falšovanými bankovkami a mincami a s potvrdením o okolnostiach odobratia. Oprávnená osoba, ktorá odobrala falšované bankovky a mince, je tiež povinná každé takéto odobratie bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.3f)
(4)
Ak Národná banka Slovenska pri kontrole odovzdaných bankoviek a mincí zistí, že ide o falšované bankovky alebo mince, vykoná ich odbornú analýzu a vypracuje odborný posudok, ktorý bezodkladne zašle orgánom činným v trestnom konaní;3f) Národná banka Slovenska tiež toto zistenie oznámi oprávnenej osobe, ktorá falšované bankovky alebo mince odobrala a odovzdala Národnej banke Slovenska. Ak Národná banka Slovenska pri kontrole odovzdaných bankoviek a mincí zistí, že ide o pravé bankovky alebo mince, toto zistenie oznámi oprávnenej osobe, ktorá ich odobrala, a bezodkladne odobraté bankovky a mince alebo sumu vo výške ich nominálnej hodnoty vráti predkladateľovi priamo alebo prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá ich odobrala; oprávnená osoba je toto zistenie Národnej banky Slovenska povinná bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, ktorým podľa odseku 3 oznámila odobratie týchto bankoviek a mincí.
(5)
Národná banka Slovenska vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví postup oprávnených osôb pri odoberaní falšovaných bankoviek a mincí alebo iných bankoviek a mincí, za ktoré sa neposkytuje náhrada, a náležitosti dokladov vyhotovovaných pri predkladaní a odoberaní takýchto bankoviek a mincí.
§ 17f
(1)
Bankovky a mince môžu v Slovenskej republike spracovávať pre iné osoby Národná banka Slovenska, banky na základe bankového povolenia3k) a spracovatelia bankoviek a mincí (ďalej len „spracovateľ"). Spracovateľom je podnikateľská právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá spracováva bankovky a mince pre iné osoby na základe udeleného povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí.
(2)
Spracovávaním bankoviek a mincí sa rozumie ich triedenie podľa pravosti a kvality, podľa počtu a nominálnej hodnoty a ich balenie do vhodného obalového materiálu. Spracovávanie eurobankoviek a euromincí možno vykonávať výlučne v prípade splnenia podmienok podľa osobitných pravidiel platných v eurozóne pre spracovávanie eurobankoviek a euromincí.3h)
(3)
O udelení povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí rozhoduje Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti. Na udelenie povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí musia byť splnené tieto podmienky:
a)
spracovateľ je právnickou osobou, ktorá podľa osobitných predpisov povinne vytvára základné imanie, pričom
1.
splatený peňažný vklad do základného imania spracovateľa musí byť najmenej v hodnote 250 000 eur, alebo
2.
spracovateľ musí byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu s poistným plnením pri každej poistnej udalosti najmenej v hodnote 250 000 eur,
b)
ostatné činnosti spracovateľa slúžia len na zabezpečenie vykonávania činností bánk v oblasti hotovostného peňažného obehu,
c)
náležitá odborná spôsobilosť vedúcich zamestnancov spracovateľa, do funkčnej náplne ktorých patrí riadenie alebo kontrola spracovávania bankoviek a mincí a činností súvisiacich so spracovávaním bankoviek a mincí; za náležitú odbornú spôsobilosť sa považuje ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej päťročná prax v oblasti spracovávania bankoviek a mincí, v ekonomickej oblasti alebo vo finančnej oblasti, prípadne ukončené úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo iné obdobné zahraničné vzdelanie a najmenej sedemročná prax v oblasti spracovávania bankoviek a mincí, v ekonomickej oblasti alebo vo finančnej oblasti,
d)
dôveryhodnosť a bezúhonnosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom spracovateľa, alebo fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu spracovateľa, ako aj zamestnancov spracovateľa; za dôveryhodnú a bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie ani za úmyselný trestný čin, pričom tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra trestov, a ak ide o cudzinca, tieto skutočnosti sa preukazujú a dokladujú obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka; na účely preukazovania a preskúmavania dôveryhodnosti a bezúhonnosti je spracovateľ aj bez súhlasu dotknutých osôb povinný písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,2a) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu spracovateľa, ako aj zamestnancov spracovateľa, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti dotknutej osoby a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisov z registra trestov3ka) sa vzťahujú ustanovenia § 34a ods. 1 a 2 a § 34b a osobitný predpis3ka) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov,3ka)
e)
materiálno-technická, organizačná a personálna pripravenosť, vybavenosť a schopnosť spracovateľa vo vhodných priestoroch sústavne odborne, bezpečne a šetrne spracovávať bankovky a mince a vykonávať činnosti súvisiace so spracovávaním bankoviek a mincí,
f)
ďalšie požiadavky a podmienky podľa pravidiel platných v eurozóne pre spracovávanie eurobankoviek a euromincí,3l) ak ide o spracovávanie eurobankoviek a euromincí,
g)
spracovateľ nebol právoplatne odsúdený pre trestný čin podľa písmena d); táto skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov; na účely preukazovania a preskúmavania bezúhonnosti spracovateľa je spracovateľ povinný písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,2a) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o spracovateľovi, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti dotknutej osoby a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisov z registra trestov sa vzťahujú ustanovenia § 34a ods. 1 a 2 a § 34b a osobitný predpis3ka) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov.3ka)
(4)
Spracovateľ je podmienky podľa odseku 3 povinný nepretržite a trvalo dodržiavať počas celej doby platnosti udeleného povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí.
(5)
Eurobankovky prijaté z peňažného obehu možno v Slovenskej republike dávať do bankomatov, len ak boli spracované Národnou bankou Slovenska, ak osobitné pravidlá platné v eurozóne pre spracovávanie eurobankoviek a euromincí3h) neustanovujú inak. Eurobankovky a euromince prijaté z peňažného obehu môžu banky a spracovatelia vydávať klientom len po spracovaní a riadnej kontrole prijatých eurobankoviek a euromincí na zariadeniach, ktoré boli preskúšané a otestované Národnou bankou Slovenska alebo inými centrálnymi bankami v rámci Európskeho systému centrálnych bánk, alebo odborne spôsobilými zamestnancami. Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví, čo sa rozumie odbornou spôsobilosťou na spracovávanie a kontrolu eurobankoviek a euromincí a za akých podmienok môžu odborne spôsobilí zamestnanci spracovávať a kontrolovať eurobanky a euromince.
(6)
Spracovatelia a osoby podieľajúce sa na spracovávaní bankoviek a mincí podliehajú dohľadu, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska podľa tohto zákona a osobitných predpisov.3m) Každý spracovateľ, členovia jeho orgánov, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť súvisí s dohliadaným spracovateľom, majú povinnosť umožniť výkon dohľadu v rozsahu podľa tohto zákona a osobitných predpisov,3m) zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dohľadu, ako aj poskytnúť v štátnom jazyku všetky informácie, dokumentáciu, súčinnosť a pomoc, ktoré sú na účely výkonu dohľadu požadované Národnou bankou Slovenska alebo osobami poverenými výkonom dohľadu; dohliadaný spracovateľ a ostatné dohliadané osoby sú v rámci dohľadu tiež povinné umožniť výkon dohľadu na mieste nad spracovávaním bankoviek a mincí a nad dodržiavaním pravidiel a podmienok na ich spracovávanie, ako aj umožniť prístup do objektov, k zariadeniam a k iným veciam a dokladom, ktoré súvisia so spracúvaním bankoviek a mincí.
(7)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti spracovateľa, spočívajúce najmä v nedodržiavaní, porušení alebo obchádzaní pravidiel a podmienok na spracovávanie bankoviek a mincí alebo podmienok a povinností vyplývajúcich z povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí alebo z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska, v porušení povinností pri výkone dohľadu alebo neumožnení výkonu dohľadu, alebo v nedodržiavaní, porušení alebo obchádzaní ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na spracovávanie bankoviek a mincí, osobitných zákonov3m) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na spracovateľa alebo na spracovávanie bankoviek a mincí, Národná banka Slovenska môže podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť opatrenie na nápravu a odstránenie zistených nedostatkov v určenej lehote,
b)
uložiť spracovateľovi skončiť nepovolenú činnosť,
c)
uložiť peňažnú pokutu v platnej menovej jednotke až do hodnoty 30 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do hodnoty 60 000 eur; ak bol v dôsledku zisteného nedostatku získaný majetkový prospech prevyšujúci hodnotu 60 000 eur, tak možno uložiť pokutu až do výšky získaného majetkového prospechu,
d)
obmedziť alebo pozastaviť výkon činností alebo niektorej činnosti podľa povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí,
e)
odobrať povolenie na spracovávanie bankoviek a mincí.
(8)
Opatrenia na nápravu a sankcie podľa odseku 7 možno ukladať súbežne a opakovane; opatrenia na nápravu a sankcie podľa odseku 7 možno uložiť do troch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Pokuta podľa odseku 7 písm. c) je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení; na vymáhanie právoplatne uloženej pokuty sa vzťahujú osobitné predpisy.3m)
(9)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na výkon dohľadu vrátane konania a rozhodovania vo veciach spracovateľov a spracovávania bankoviek a mincí sa vzťahujú osobitné predpisy3m) s tým, že na výkon dohľadu a na konanie a rozhodovanie Národnej banky Slovenska v prvom stupni je príslušný útvar určený organizačným poriadkom Národnej banky Slovenska. Rozhodnutia Národnej banky Slovenska v prvom stupni a poverenia na výkon dohľadu na mieste podpisuje vedúci tohto útvaru alebo ním poverený zástupca.
(10)
Národná banka Slovenska vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobné pravidlá, za ktorých banky a spracovatelia môžu spracúvať bankovky a mince pre iné osoby, postup a materiálno-technické vybavenie bánk a spracovateľov pri spracovávaní bankoviek a mincí a náležitosti žiadosti o udelenie povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí.
§ 17g
Pri postupe podľa § 17a až 17f nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných predpisov3n) o zisťovaní a preukazovaní totožnosti klientov pri obchodoch a o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
§ 17h
(1)
Národná banka Slovenska uverejňuje nominálne hodnoty, vzhľad, technické parametre, základné ochranné prvky a ďalšie náležitosti eurobankoviek a euromincí vydaných a určených do peňažného obehu v eurozóne a v zúčastnených tretích štátoch vrátane vzhľadu všetkých národných strán euromincí a pamätných euromincí, ako aj nominálne hodnoty, vzhľad, technické parametre a ďalšie náležitosti zberateľských euromincí vydaných Národnou bankou Slovenska, a to v rozsahu potrebnom na informovanie verejnosti v Slovenskej republike o eurobankovkách a eurominciach a na vytvorenie predpokladov na rozlišovanie pravých eurobankoviek a pravých euromincí od iných podobných predmetov, najmä od falšovaných bankoviek a mincí a od reprodukcií bankoviek a mincí. Takéto oznámenia Národnej banky Slovenska pre verejnosť o eurobankovkách a eurominciach sa uverejňujú v zbierke zákonov podľa osobitného predpisu,3o) vo Vestníku Národnej banky Slovenska (§ 44) a na webovom sídle Národnej banky Slovenska.3p)
(2)
Národná banka Slovenska ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom hodnoty, technické parametre, vzhľad a ďalšie náležitosti obchodných mincí.
PIATA ČASŤ
OBCHODY NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA
Všeobecné ustanovenia o obchodoch Národnej banky Slovenska
§ 18
Národná banka Slovenska je oprávnená vykonávať s bankami, so zahraničnými bankami a s inými finančnými inštitúciami všetky druhy obchodov vrátane operácií na finančných trhoch. Národná banka Slovenska je oprávnená vyberať si zmluvné strany a určiť podmienky obchodov a iných činností, ktoré vykonáva, pričom Národná banka Slovenska ako súčasť Európskeho systému centrálnych bánk postupuje podľa osobitných predpisov a ďalších pravidiel platných pre Európsky systém centrálnych bánk a ako súčasť Eurosystému aj podľa osobitných predpisov a ďalších pravidiel platných len pre Eurosystém.4)
§ 19
(1)
Národná banka Slovenska je povinná pri všetkých svojich obchodoch dodržiavať zákaz menového financovania podľa osobitného predpisu.4a) Ak Národná banka Slovenska zo svojich prostriedkov zabezpečí financovanie záväzkov verejného sektora4aa) voči Medzinárodnému menovému fondu,4ab) Národnej banke Slovenska patria všetky platby od Medzinárodného menového fondu súvisiace s týmto financovaním.
(2)
Národná banka Slovenska je povinná pri všetkých svojich obchodoch dodržiavať zákaz zvýhodneného prístupu k finančným inštitúciám podľa osobitného predpisu.4ac)
§ 20
Národná banka Slovenska podľa pravidiel platných pre Eurosystém vykonáva činnosti, ktoré súvisia s určovaním a udržiavaním povinných minimálnych rezerv podľa osobitného predpisu.4ad)
§ 21
Národná banka Slovenska je podľa pravidiel platných pre Eurosystém oprávnená ukladať a uplatňovať aj sankcie súvisiace s povinnými minimálnymi rezervami, s obchodmi alebo s inými operáciami menovej politiky podľa osobitného predpisu.4ad)
Obchody s bankami
§ 22
Národná banka Slovenska je oprávnená obchodovať s cennými papiermi a inými majetkovými hodnotami, ktoré sú určované podľa osobitných predpisov platných pre Eurosystém.4ae)
§ 23
Národná banka Slovenska je oprávnená vykonávať úverové obchody, pričom poskytnutie úveru Národnou bankou Slovenska sa zabezpečuje dostatočnou zábezpekou. Národná banka Slovenska ako zábezpeky pri svojich obchodoch prijíma cenné papiere a iné majetkové hodnoty, ktoré sú určované podľa osobitných predpisov platných pre Eurosystém.4ae)
§ 24
(1)
Národná banka Slovenska môže výnimočne poskytnúť banke4af) krátkodobý úver na dočasnú podporu likvidity, ak je to v súlade so zákazom menového financovania; nárok na vrátenie takého úveru má prednosť pred všetkými ostatnými záväzkami banky.4ag) Každý takýto úver musí byť dostatočne zabezpečený majetkovými hodnotami podľa § 23 a pri poskytovaní takéhoto úveru nemožno zvýhodňovať ani nezvýhodňovať žiadnu banku v porovnaní s inými bankami.
(2)
Národná banka Slovenska môže Fondu ochrany vkladov,4ah) Garančnému fondu investícií4ai) Rade pre riešenie krízových situácií2ac) poskytnúť krátkodobý úver na pokrytie jeho naliehavých a nepredvídaných potrieb likvidity vtedy, ak sú ohrozené aspekty systémovej stability a ak je to v súlade so zákazom menového financovania. Každý takýto úver musí byť dostatočne zabezpečený majetkovými hodnotami podľa § 23.
Obchody so Slovenskou republikou
§ 25
(1)
Národná banka Slovenska môže v rámci svojich obchodov so Slovenskou republikou
a)
viesť účty Štátnej pokladnici podľa osobitného predpisu,4b)
b)
poskytovať ďalšie služby Štátnej pokladnici podľa osobitného predpisu,4b)
c)
spolupracovať so Štátnou pokladnicou podľa osobitného predpisu.4b)
(2)
Národná banka Slovenska môže vykonávať platby z účtov Štátnej pokladnice len do výšky kreditného zostatku na týchto účtoch.4c)
§ 26
Národná banka Slovenska môže v rámci svojich obchodov so Slovenskou republikou
a)
poskytovať služby Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity podľa osobitného predpisu,4ca)
b)
spolupracovať s Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity podľa osobitného predpisu.4ca)
Iné obchody Národnej banky Slovenska
§ 27
(1)
Národná banka Slovenska je oprávnená vydávať cenné papiere a obchodovať s nimi; pričom postupuje podľa pravidiel platných pre Eurosystém.
(2)
Národná banka Slovenska je oprávnená uzatvárať a uskutočňovať bankové obchody s právnickými osobami a poskytovať im služby vrátane operácií na kapitálovom trhu, a to na účet emitenta.
(3)
Národná banka Slovenska je oprávnená viesť svojim klientom podľa tohto zákona termínované vkladové účty.
§ 27a
Národná banka Slovenska je oprávnená uzatvárať a vykonávať bankové obchody s členmi bankovej rady a so svojimi zamestnancami, pričom Národná banka Slovenska je poskytovateľom platobných služieb, ak poskytuje platobné služby podľa osobitného predpisu.4cb)
§ 27b
(1)
Pri overovaní totožnosti klientov Národnej banky Slovenska v rámci vykonávania jej bankových obchodov sa postupuje primerane podľa osobitného zákona.4d)
(2)
Národná banka Slovenska je povinná uchovávať doklady o bankových obchodoch uskutočnených v Národnej banke Slovenska a doklady o preukázaní totožnosti svojich klientov pri bankových obchodoch najmenej po dobu piatich rokov od konca roka, v ktorom sa tieto bankové obchody uskutočnili.
ŠIESTA ČASŤ
PRÁVOMOC NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA V DEVÍZOVEJ OBLASTI
§ 28
(1)
Národná banka Slovenska má v úschove a spravuje devízové rezervy v zlate a v devízových hodnotách, disponuje s nimi a uskutočňuje devízové operácie, pričom pri uskutočňovaní operácií v rámci Eurosystému postupuje podľa pravidiel platných pre operácie Eurosystému.4e)
(2)
Národná banka Slovenska môže určovať a vyhlasovať referenčné výmenné kurzy eura k cudzím menám, s ktorými sa v Slovenskej republike aktívne obchoduje alebo sa inak využívajú a pre ktoré Európska centrálna banka neurčuje a nevyhlasuje referenčný výmenný kurz.4f)
§ 29
Národná banka Slovenska
a)
určuje podmienky pre usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky a vyhlasuje ich opatrením v Zbierke zákonov,
b)
môže vydávať cenné papiere znejúce na cudziu menu,
c)
môže v Slovenskej republike koordinovať a usmerňovať vykonávanie platobných operácií so zahraničím podľa osobitného predpisu,1a)
d)
môže viesť účty svojim klientom podľa tohto zákona v cudzej mene.
SIEDMA ČASŤ
ĎALŠIE ČINNOSTI A OPRÁVNENIA NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA
§ 30
(1)
Národná banka Slovenska predkladá vláde návrhy zákonov v oblasti peňažného obehu.
(2)
Národná banka Slovenska spolu s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") predkladá vláde návrhy zákonov v oblasti devízových vzťahov, platobných systémov a poskytovania platobných služieb a finančného trhu vrátane bankovníctva a postavenia a pôsobnosti Národnej banky Slovenska.
(3)
Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá pôsobnosť a právomoci inštitúcií a orgánov Európskej únie v oblasti legislatívy podľa osobitných predpisov5) ani povinnosť konzultovať návrhy právnych predpisov s Európskou centrálnou bankou v rozsahu podľa osobitného predpisu.2k)
§ 31
Národná banka Slovenska zbiera štatistické údaje a iné údaje na zabezpečenie plnenia svojho hlavného cieľa a svojich úloh a činností podľa tohto zákona a osobitných predpisov1) vrátane zbierania údajov na zabezpečenie plnenia úloh a činností Európskeho systému centrálnych bánk. Národná banka Slovenska sa podieľa na harmonizácii postupov a pravidiel, ktorými sa spravuje zber, zostavovanie a šírenie štatistických údajov a iných údajov v oblastiach jej pôsobnosti.
§ 32
(1)
Národná banka Slovenska vedie zoznam bánk podľa osobitného zákona.5d)
(2)
Národná banka Slovenska vedie zoznam zastúpení zahraničných bánk a obdobných finančných inštitúcií podľa osobitného zákona.5e)
(3)
Národná banka Slovenska vedie register bankových úverov a záruk podľa osobitného zákona.5f)
§ 33
(1)
Národná banka Slovenska uzaviera v rámci svojej pôsobnosti platobné a iné dohody so zahraničnými bankami a medzinárodnými finančnými inštitúciami.
(2)
Národná banka Slovenska sa podieľa na spolupráci so zahraničnými ratingovými agentúrami pri určovaní ratingu Slovenskej republiky, ktorým sa rozumie posudzovanie a hodnotenie schopnosti a pripravenosti Slovenskej republiky uhrádzať svoje finančné záväzky.
§ 34
Národná banka Slovenska koordinuje rozvoj bankového informačného systému v Slovenskej republike. Za tým účelom môže ustanoviť vykonávacím predpisom zásady bankového informačného systému.
§ 34a
(1)
Štátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné orgány verejnej moci a právnické osoby a fyzické osoby sú povinné bezplatne, úplne, správne, pravdivo a včas predkladať Národnej banke Slovenska informácie, hlásenia, výkazy a iné podklady a vysvetlenia, ktoré Národná banka Slovenska potrebuje na zabezpečenie vykonávania svojich úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov;5g) ich štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania vrátane metodiky na ich vypracúvanie ustanovuje Národná banka Slovenska opatreniami vyhlásenými v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, prípadne si ich písomne vyžiada.
(2)
Orgány verejnej moci a iné osoby podľa odseku 1 sú povinné bezplatne sprístupňovať a poskytovať Národnej banke Slovenska na účely zabezpečenia vykonávania jej pôsobnosti, činností a úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov5g) ňou požadované vyjadrenia, vysvetlenia, údaje a iné informácie a podklady, ktoré získali pri svojej činnosti, vrátane osobných údajov a iných informácií a podkladov z verejných častí aj neverejných častí nimi vedených, spravovaných alebo prevádzkovaných informačných systémov5ga) vrátane registrov,5gb) evidencií, zoznamov a iných súborov informácií a súvisiacich zbierok listín, pričom údaje a iné informácie z príslušného informačného systému, okrem registra trestov, sa sprístupňujú aj spôsobom umožňujúcim bezodplatne úplný, priamy, nepretržitý a trvalý diaľkový prístup prostredníctvom elektronickej komunikácie tak, aby Národná banka Slovenska aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb mohla získavať a vyhotovovať si odpis, výpis, výtlačok alebo inú obdobnú formu výstupu v elektronickej podobe a aj v listinnej podobe použiteľnej na právne účely.
(3)
Národná banka Slovenska je oprávnená v rozsahu potrebnom na zabezpečenie vykonávania svojich úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov1) spolupracovať a vymieňať si informácie s orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike a v iných štátoch, s Fondom ochrany vkladov, s Garančným fondom investícií a s medzinárodnými organizáciami.
(4)
Dožiadaný orgán alebo dožiadaná osoba môže odoprieť sprístupnenie a poskytnutie požadovaných informácií len vtedy, ak by tým došlo k porušeniu osobitných predpisov o utajovaných skutočnostiach alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
§ 34b
(1)
Osoby a orgány, ktoré majú zákonom uloženú povinnosť poskytnúť informácie Národnej banke Slovenska alebo preukazovať totožnosť pri činnostiach a obchodoch s Národnou bankou Slovenska, osoby, nad ktorými vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, účastníci konania a ďalšie osoby zúčastnené na konaní pred Národnou bankou Slovenska a štatutárne, riadiace, dozorné, kontrolné a výkonné orgány osôb zúčastnených na konaní pred Národnou bankou Slovenska alebo osôb, nad ktorými vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, sú na účely ich identifikácie a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie a na účely vykonávania a zdokumentovania vykonávania pôsobnosti, činností a úloh Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona alebo osobitného zákona5h) povinné Národnej banke Slovenska na jej požiadanie aj bez súhlasu dotknutých osôb poskytovať a tiež jej umožniť získavať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
a)
osobné údaje5i) o totožnosti z dokladu totožnosti a rodného listu v rozsahu obrazová podobizeň, titul, ak ho má, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, ak ho má, štátna príslušnosť, záznam o prípadnom obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, ako aj z iného dokladu poskytnúť a umožniť získať adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný tento podnikateľ, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
b)
identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak ho má pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta jej činnosti, ak ide o právnickú osobu, ako aj zoznam osôb tvoriacich orgány, akcionárov, iných spoločníkov alebo majiteľov tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu vymedzenom v prvom bode, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná,5j) a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
c)
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má, a údaje a doklady slúžiace na preverenie pravosti a platnosti podpisu osoby a preverenie totožnosti osoby pri elektronickej komunikácii,
d)
iné informácie, doklady, hlásenia, výkazy, podklady a vysvetlenia vyžiadané alebo vymedzené na základe tohto zákona alebo osobitného zákona.1)
(2)
Na účely identifikácie osôb podľa odseku 1 a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie a na účely vykonávania a zdokumentovania vykonávania pôsobnosti, činností a úloh Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona alebo osobitného zákona5h) je Národná banka Slovenska aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb5k) oprávnená vyžadovať, zisťovať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať5l) osobné údaje a iné údaje a doklady v rozsahu vymedzenom v odseku 1; pritom je Národná banka Slovenska oprávnená s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať a spracúvať kópie dokladov totožnosti a kópie rodných listov, a spracúvať rodné čísla5m) a ďalšie údaje a doklady v rozsahu vymedzenom v odseku 1.
(3)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 2 a § 40, je Národná banka Slovenska aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb5k) oprávnená zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať5n) na spracúvanie iným orgánom a osobám v prípadoch ustanovených týmto zákonom alebo osobitným zákonom;5o) týmto nie je dotknuté ustanovenie § 41.
(4)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 2 a § 40, môže Národná banka Slovenska sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone5p) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
§ 35
Národná banka Slovenska je oprávnená vykonávať investičnú a obchodnú činnosť v rozsahu potrebnom na zabezpečenie jej činnosti.
§ 35a
(1)
Národná banka Slovenska je oprávnená zabezpečovať vlastnú ozbrojenú ochranu6) svojich objektov, majetku a osôb, ako aj prepravu a vlastnú ozbrojenú ochranu6) prepravy peňazí a iných hodnôt (ďalej len „vlastná ochrana"); pri plnení úloh vlastnej ochrany možno vykonávať zásahy a používať vecné bezpečnostné prostriedky, zbrane a iné technické prostriedky len v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.6a)
(2)
Zamestnanec Národnej banky Slovenska poverený výkonom vlastnej ochrany (ďalej len „osoba poverená výkonom vlastnej ochrany") je pri plnení úloh vlastnej ochrany oprávnený
a)
vyžadovať preukázanie totožnosti u osôb, ktoré vstupujú do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo ktoré vystupujú z chráneného objektu alebo z chráneného miesta, vrátane preukázania totožnosti u osôb pristihnutých pri neoprávnenom vstupe alebo neoprávnenom výstupe, ako aj zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto nepovolaným osobám,
b)
zaznamenávať technickými prostriedkami vstup a výstup osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo z chráneného objektu, alebo z chráneného miesta,
c)
viesť evidenciu o vstupe a výstupe osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo z chráneného objektu, alebo z chráneného miesta,
d)
vyžadovať preukázanie totožnosti u osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní protiprávnej činnosti súvisiacej s vlastnou ochranou alebo bezprostredne po spáchaní takej protiprávnej činnosti,
e)
zakázať na nevyhnutný čas každej osobe vstup do určeného chráneného objektu alebo na chránené miesto, ak to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh vlastnej ochrany,
f)
zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto osobám, ktoré majú pri sebe zbraň, ak je do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstup so zbraňou zakázaný,
g)
presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či osoba, ktorá vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo ktorá vystupuje z chráneného objektu alebo chráneného miesta, nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s cieľom vlastnej ochrany alebo či nemá pri sebe alebo na sebe predmety, ktorými by mohla spáchať protiprávnu činnosť, a také predmety odobrať,
h)
presvedčiť sa, či osoba, ktorá s dopravným prostriedkom vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo ktorá s dopravným prostriedkom vystupuje z chráneného objektu alebo chráneného miesta, nemá v dopravnom prostriedku alebo na dopravnom prostriedku predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s cieľom vlastnej ochrany, alebo predmety, ktorými by mohla spáchať protiprávnu činnosť, a také predmety odobrať,
i)
držať alebo nosiť zbraň, ak je držiteľom zbrojného preukazu vydaného podľa osobitného predpisu,6a)
j)
vyzvať každú osobu, aby upustila od protiprávneho konania alebo hrozby protiprávneho konania súvisiaceho s cieľom vlastnej ochrany, a v prípade márnej výzvy vykonať zásah a použiť primerané donucovacie prostriedky vrátane použitia služobného psa na odvrátenie protiprávneho konania, ktoré bezprostredne ohrozuje alebo porušuje cieľ vlastnej ochrany; osoba poverená výkonom vlastnej ochrany je oprávnená použiť zbraň iba v nutnej obrane a v krajnej núdzi, pri zneškodňovaní zvierat bezprostredne ohrozujúcich život alebo zdravie osoby, pri varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie bezprostredného nebezpečenstva, ktoré vážne ohrozuje život alebo zdravie osoby, alebo cieľ vlastnej ochrany, prípadne na odvrátenie nebezpečného útoku, ktorý ohrozuje život alebo zdravie osoby, alebo cieľ vlastnej ochrany, a to po márnej výzve, aby sa upustilo od útoku,
k)
na nevyhnutný čas, do príchodu policajta, predviesť na strážne stanovisko osobu, ktorá v súvislosti s výkonom vlastnej ochrany odmieta alebo nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť a ktorá bola pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po spáchaní priestupku alebo ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu, alebo z chráneného miesta,
l)
obmedziť osobnú slobodu6b) osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, na zabránenie úteku alebo na zabezpečenie dôkazov; takú osobu je však povinná ihneď odovzdať útvaru Policajného zboru.
(3)
Výzve osoby poverenej výkonom vlastnej ochrany na vykonanie úkonov podľa odseku 2 je povinný vyhovieť každý. Ustanovenia odseku 2 písm. f) až h) sa však nepoužijú proti príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Vojenskej polície, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a iným obdobným osobám, ktoré plnia úlohy verejnej správy a do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstupujú pri výkone služobnej činnosti.
(4)
Na mieste, o ktorom sa predpokladá, že bol na ňom spáchaný trestný čin, na mieste, kde došlo k dopravnej nehode, prevádzkovej havárii, k pracovnému úrazu alebo k inej mimoriadnej udalosti, na mieste, kde bola usmrtená osoba alebo došlo k ublíženiu na zdraví, ako aj na mieste, kde bola použitá strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný prostriedok, je osoba poverená výkonom vlastnej ochrany povinná počínať si tak, aby žiadnym spôsobom nesťažila vyšetrovanie, najmä je povinná
a)
neodkladne prostredníctvom svojich nadriadených ohlásiť udalosť najbližšiemu útvaru Policajného zboru,
b)
chrániť stopy pred zničením, poškodením alebo odstránením,
c)
zamedziť prístupu nepovolaných osôb na také miesto,
d)
zabrániť vnášaniu alebo vynášaniu predmetov z takého miesta,
e)
zamedziť ďalším škodlivým následkom udalosti.
ÔSMA ČASŤ
DOHĽAD VYKONÁVANÝ NÁRODNOU BANKOU SLOVENSKA
§ 36
Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad finančným trhom podľa tohto zákona a osobitných predpisov.1b)
§ 37
Národná banka Slovenska vykonáva aj devízový dohľad podľa osobitných predpisov,7) dohľad nad poskytovaním platobných služieb a platobnými systémami podľa osobitných predpisov1a) a dohľad nad spracovateľmi bankoviek a mincí podľa tohto zákona.
DEVIATA ČASŤ
ÚČTOVNÍCTVO A HOSPODÁRENIE NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA
§ 38
(1)
Národná banka Slovenska vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku podľa osobitných predpisov platných pre Eurosystém.7d)
(2)
Účtovnú závierku Národnej banky Slovenska overuje nezávislý externý audítor odporúčaný a schválený podľa osobitných predpisov platných pre Eurosystém.8) Národná banka Slovenska pri výbere, poverovaní a pri zadávaní zákaziek externým audítorom na overovanie účtovných závierok Národnej banky Slovenska uplatňuje osvedčené postupy vydané Európskou centrálnou bankou na výber a poverovanie externých audítorov pre centrálne banky Eurosystému podľa osobitného predpisu8) vrátane uplatňovania pravidiel o periodickej rotácii pri vykonávaní štatutárnych auditov tak, že ten istý štatutárny audítor, tá istá audítorská spoločnosť a tiež ten istý kľúčový audítorský partner môže bez rotácie vykonávať overovanie účtovných závierok Národnej banky Slovenska najviac za obdobie siedmich po sebe nasledujúcich rokov.
(3)
Národná banka Slovenska zostavuje a zverejňuje svoje výročné správy podľa osobitných predpisov platných pre Eurosystém.7d)
(4)
Národná banka Slovenska spracúva a poskytuje na zverejnenie bilanciu aktív a pasív Národnej banky Slovenska.
§ 39
(1)
Národnej banke Slovenska patrí podiel na kapitáli Európskej centrálnej banky v rozsahu a za podmienok určených podľa osobitných predpisov platných pre Európsky systém centrálnych bánk.8a)
(2)
Národná banka Slovenska prevádza do Európskej centrálnej banky devízové rezervy v rozsahu a za podmienok určených podľa osobitných predpisov platných pre Eurosystém.8b)
(3)
Aktíva a pasíva Národnej banky Slovenska, ktoré spadajú pod Eurosystém, sa vedú a vykazujú podľa osobitných predpisov platných pre Eurosystém.9) Národná banka Slovenska sa podieľa na rozdeľovaní menových príjmov v rámci Eurosystému a na rozdeľovaní čistého zisku a strát Európskej centrálnej banky v rozsahu a za podmienok určených podľa osobitných predpisov platných pre Eurosystém.9)
(4)
Výsledkom hospodárenia Národnej banky Slovenska za účtovné obdobie je vytvorený zisk alebo strata. Národná banka Slovenska používa vytvorený zisk na prídely do rezervného fondu a ďalších fondov vytváraných zo zisku, prípadne na úhradu straty z minulých rokov. Stratu vytvorenú v účtovnom období Národná banka Slovenska môže uhradiť z rezervného fondu alebo z iných fondov. Strata, o ktorej banková rada rozhodne, že zostane neuhradená, sa prevedie do nasledujúceho účtovného obdobia.
(5)
Národná banka Slovenska predkladá ročnú správu o výsledku svojho hospodárenia na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka; okrem údajov o účtovnej závierke Národnej banky Slovenska a o výroku audítora o jej overení sa v tejto správe osobitne uvádzajú údaje o nákladoch na činnosť Národnej banky Slovenska. Ak o to Národná rada Slovenskej republiky požiada, Národná banka Slovenska je povinná do šiestich týždňov podľa jej požiadavky doplniť informácie alebo podať vysvetlenie k predloženej ročnej správe o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska.
DESIATA ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 40
Bankové tajomstvo
Na všetky bankové operácie Národnej banky Slovenska včítane stavov na účtoch, ktoré vedie, sa vzťahuje bankové tajomstvo. Pri poskytovaní správy o záležitostiach týkajúcich sa klienta Národnej banky Slovenska bez súhlasu tohto klienta, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, postupuje Národná banka Slovenska podľa osobitného zákona.9a)
§ 41
Služobné tajomstvo
Členovia bankovej rady a ostatní zamestnanci Národnej banky Slovenska a prizvané osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť v služobných veciach. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu. Z dôvodov verejného záujmu môže zbaviť tejto povinnosti členov bankovej rady banková rada a ostatných zamestnancov Národnej banky Slovenska a prizvané osoby guvernér. Za dôvod verejného záujmu sa považujú dôvody uvedené v osobitnom zákone,9a) ak ide o poskytovanie správy podľa § 40, výmena informácií podľa § 34a ods. 3 a v rozsahu potrebnom na dohľad vykonávaný Národnou bankou Slovenska tiež výmena informácií medzi Národnou bankou Slovenska a inými orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike vykonávajúcimi dohľad podľa osobitných predpisov,1f) Európskou centrálnou bankou v rámci výkonu jej pôsobnosti podľa osobitných predpisov9aaa) a zahraničnými orgánmi dohľadu v oblasti finančného trhu. Zbavenie povinnosti mlčanlivosti a poskytovanie informácií o záležitostiach súvisiacich s účasťou Národnej banky Slovenska v Európskom systéme centrálnych bánk nie je možné, ak by to bolo v rozpore s úlohami a povinnosťami Národnej banky Slovenska vyplývajúcimi z jej účasti v Európskom systéme centrálnych bánk.9aa)
§ 41a
(1)
Národná banka Slovenska ako súčasť Eurosystému podporuje všeobecné hospodárske politiky v Európskej únii so zámerom prispieť k dosiahnutiu cieľov Európskej únie,1ac) a to bez ujmy na udržiavanie cenovej stability ako svojho hlavného cieľa.
(2)
Národná banka Slovenska ako súčasť Eurosystému koná v súlade s usmerneniami a pokynmi Európskej centrálnej banky.9ab)
JEDENÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 42
Vydávanie cenných papierov a činnosti Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona nepodliehajú dohľadu, povoleniam ani verejnej ponuke cenných papierov podľa osobitných predpisov.9b)
§ 42a
Národná banka Slovenska je oprávnená určovať odplatu a ďalšie podmienky vykonávania služieb Národnej banky Slovenska, ak ich neustanovuje zákon. Službami Národnej banky Slovenska sú činnosti vykonávané Národnou bankou Slovenska podľa tohto zákona a osobitných predpisov.1)
§ 43
(1)
Pre zamestnancov Národnej banky Slovenska platia ustanovenia Zákonníka práce,10) ak tento zákon neustanovuje inak. Na zamestnancov Národnej banky Slovenska sa primerane vzťahujú ustanovenia § 7 ods. 5 až 7. Na výkon vlastnej ochrany (§ 35a) sa vyžaduje aj zdravotná a psychická pracovná spôsobilosť na vykonávanie činností a úloh vlastnej ochrany; táto spôsobilosť sa pred začatím výkonu vlastnej ochrany a pravidelne každé tri roky počas výkonu vlastnej ochrany preukazuje lekárskym posudkom, ktorého súčasťou je aj psychologické vyšetrenie. Na dočasné pridelenie zamestnancov Národnej banky Slovenska pri plnení úloh v rámci osobitného systému dohľadu podľa osobitných predpisov10a) sa nevzťahujú obmedzenia na dočasné pridelenie zamestnancov podľa Zákonníka práce.
(2)
Národná banka Slovenska je oprávnená vyžadovať bezúhonnosť fyzickej osoby uchádzajúcej sa o zamestnanie v Národnej banke Slovenska, ktorá sa preukazuje najneskôr pred uzatvorením pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov; ak ide o cudzinca, bezúhonnosť sa preukazuje a dokladuje obdobným dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. Fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, má na účely preukazovania a preskúmavania jej bezúhonnosti povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska na jej písomné požiadanie údaje,2a) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o tejto fyzickej osobe, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti dotknutej osoby a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisov z registra trestov sa vzťahujú ustanovenia § 34a ods. 1 a 2 a § 34b a osobitný predpis3ka) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov.3ka)
(3)
Na účely obmedzenia zárobkovej činnosti zamestnanca Národnej banky Slovenska sa za zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter,10b) považuje aj činnosť, pri ktorej vykonávaní by bolo možné využiť alebo sprístupniť iným osobám informácie o skutočnostiach, o ktorých sa zamestnanec dozvedel v rámci výkonu svojho zamestnania v Národnej banke Slovenska a o ktorých je povinný zachovávať mlčanlivosť. Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru možno dohodnúť najdlhšie na dva roky.
§ 44
Národná banka Slovenska vydáva Vestník Národnej banky Slovenska (ďalej len „vestník"), v ktorom zverejňuje najmä
a)
opatrenia Národnej banky Slovenska vydané na vykonanie tohto zákona alebo osobitného zákona,1) ktoré sa vyhlasujú oznámením v zbierke zákonov,
b)
rozhodnutia bankovej rady o určení výšky ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na jednotlivé kalendárne roky,1e)
c)
výrok vykonateľného rozhodnutia alebo odôvodnenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska alebo ich časti, ak sú určené na zverejnenie vo vestníku podľa tohto zákona alebo osobitného zákona,1)
d)
metodické usmernenia a odporúčania vysvetľujúce uplatňovanie tohto zákona, osobitných zákonov1) a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na dohliadané subjekty alebo na ich činnosti, ak sú určené na zverejnenie vo vestníku,
e)
ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným predpisom,1)
f)
iné dôležité oznámenia Národnej banky Slovenska.
§ 44a
Národná banka Slovenska je pre webové sídla a mobilné aplikácie vo svojej správe povinná zabezpečovať prístupnosť a funkčnosť webových sídiel a mobilných aplikácií, ako aj minimálne požiadavky na obsah webových sídiel najmenej na úrovni rovnocennej s úrovňou štandardov vydaných podľa osobitného predpisu.10c)
§ 45
(1)
Tomu, kto porušil týmto zákonom uloženú povinnosť poskytnúť Národnej banke Slovenska informácie, ktoré Národná banka Slovenska potrebuje na zabezpečenie vykonávania svojich úloh podľa zákona, alebo kto porušil inú povinnosť uloženú týmto zákonom, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, času trvania, následkov a povahy protiprávneho konania a zistených nedostatkov uložiť opatrenie na odstránenie a nápravu protiprávneho stavu a peňažnú pokutu až do hodnoty 30 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do hodnoty 60 000 eur; ak bol v dôsledku porušenia takejto povinnosti získaný majetkový prospech prevyšujúci hodnotu 60 000 eur, tak možno uložiť pokutu až do výšky získaného majetkového prospechu. Takéto opatrenie a pokutu možno ukladať súbežne a opakovane. Ich uložením nie je dotknutá povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie11) ani zodpovednosť podľa osobitných predpisov.1)
(2)
Na postup Národnej banky Slovenska vo veciach podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a osobitného predpisu12) s tým, že na konanie a rozhodovanie v prvom stupni je príslušný útvar určený organizačným poriadkom Národnej banky Slovenska; rozhodnutia v prvom stupni podpisuje vedúci tohto útvaru alebo ním poverený vedúci zamestnanec tohto útvaru. Nedostatky vo veciach podľa odseku 1 uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného predpisu.12aa) Pokutu a opatrenia podľa odseku 1 možno uložiť do troch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku; tieto premlčacie lehoty sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného predpisu,12ab) pričom od každého prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty; na výnosy z pokút a vymáhanie pokút sa vzťahuje osobitný predpis.12ac)
§ 45a
Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú na vzťahy, ktoré inak upravia právne záväzné akty inštitúcií a orgánov Európskej únie alebo medzinárodné zmluvy, ktoré sú záväzné pre Slovenskú republiku a ktoré majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.12a)
§ 46
Opatrenia zabezpečujúce prechod česko-slovenskej meny na slovenskú menu budú ustanovené osobitným predpisom.
§ 47
Prechod majetku, práv a záväzkov zo Štátnej banky česko-slovenskej na Národnú banku Slovenska sa uskutoční v súlade s osobitným predpisom.
§ 48
Až do uskutočnenia prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu sa vzťahujú na emisiu bankoviek a mincí ustanovenia štvrtej časti zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej.
§ 49
Až do uskutočnenia prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu sa pokuta podľa § 36 ods. 4 písm. b) a § 37 ods. 4 tohto zákona ukladá v korunách česko-slovenských.
§ 49a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2001
(1)
Ustanovenia tohto zákona o emisii bankoviek a mincí (§ 16 až 17g) sa od 1. mája 2001 vzťahujú aj na bankovky a mince, ktoré vydala Národná banka Slovenska pred 1. májom 2001, ak sú platné k 1. máju 2001.
(2)
Dĺžka funkčného obdobia člena bankovej rady sa riadi právnymi predpismi platnými v čase jeho vymenovania do tejto funkcie.
§ 49aa
Spoločné a prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2005
(1)
Národná banka Slovenska zabezpečuje vykonávanie prípravných činností na zavedenie eura ako peňažnej jednotky a zákonného platidla v Slovenskej republike; na slovenskej strane euromincí zabezpečí uvádzanie označenia „Slovensko" alebo „Slovenská republika". Na eurobankovky a euromince sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.13)
(2)
Ustanovenia tohto zákona o pravidlách členstva v bankovej rade a o funkčných obdobiach a vymenúvaní členov bankovej rady sa od 15. decembra 2005 vzťahujú aj na osoby, ktoré boli za členov bankovej rady vymenované pred 15. decembrom 2005.
(3)
Ustanovenie § 7 ods. 6 prvej vety o nezlučiteľnosti funkcie člena bankovej rady s inou funkciou, povolaním, so zamestnaním alebo s činnosťou v orgáne verejnej moci sa nepoužije, ak ide o funkciu, povolanie alebo zamestnanie v Úrade pre finančný trh.14) Na účely ustanovenia § 7 ods. 1 druhej vety sa u fyzickej osoby, ktorá je v pracovnom pomere k Úradu pre finančný trh,14) považuje podmienka pracovného pomeru k Národnej banke Slovenska za splnenú.
§ 49ab
Spoločné a prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)
Ustanovenia § 7 až 9 o členoch bankovej rady v znení účinnom od 1. januára 2008 sa od 1. januára 2008 vzťahujú aj na osoby, ktoré boli za členov bankovej rady vymenované pred 1. januárom 2008.
(2)
Rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu na spracúvanie bankoviek a mincí pre iné osoby, ktoré boli vydané Národnou bankou Slovenska v konaniach podľa doterajších predpisov a ktoré sú platné k 1. januáru 2008, sa od 1. januára 2008 považujú za povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí vydané Národnou bankou Slovenska v konaniach podľa tohto zákona a osobitných predpisov;3m) držitelia takýchto povolení sú povinní splniť podmienky a požiadavky na spracovateľov a na spracovávanie bankoviek a mincí podľa tohto zákona najneskôr do 30. júna 2008. Na obmedzenie alebo pozastavenie výkonu činností podľa takéhoto povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí a na zmenu, odobratie alebo zánik takéhoto povolenia sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a osobitných predpisov.3m)
(3)
Dohľad na mieste a konania vo veciach spracovateľov alebo spracovávania bankoviek a mincí, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2008, sa dokončia podľa tohto zákona a osobitných predpisov;3m) právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste alebo v konaní v týchto veciach nastali pred 1. januárom 2008, zostávajú zachované.
(4)
Na prepočet sadzieb ustanovených v § 17f ods. 7 písm. c) a § 45 ods. 1 na slovenské koruny sa v období od 1. januára 2008 do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu zavedenia eura používa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Národnou bankou Slovenska.
(5)
Národná banka Slovenska v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje vykonávanie činností súvisiacich s prípravou na zavedenie a so zavedením eura v Slovenskej republike.15)
(6)
Odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike výlučná právomoc určovať menovú politiku a nástroje menovej politiky a výlučná právomoc povoľovať vydávanie bankoviek a schvaľovať objem vydávania mincí prechádza z Národnej banky Slovenska na Európsku centrálnu banku; výlučná právomoc určovať kurzovú politiku prechádza z Národnej banky Slovenska na príslušné inštitúcie a orgány Európskej únie; tým nie je dotknuté právo Národnej banky Slovenska určovať a vyhlasovať referenčné výmenné kurzy eura k cudzím menám, s ktorými sa v Slovenskej republike aktívne obchoduje alebo sa inak využívajú a pre ktoré Európska centrálna banka neurčuje a nevyhlasuje referenčný výmenný kurz.
(7)
Rozdiel medzi úhrnom nominálnych hodnôt slovenských bankoviek a slovenských mincí v slovenských korunách a halieroch, ktoré Národná banka Slovenska vydala do peňažného obehu, a medzi úhrnom nominálnych hodnôt slovenských bankoviek a mincí vymenených za eurobankovky a euromince, ktorý vznikne pri výmene slovenských bankoviek a slovenských mincí z dôvodu zavedenia eura v Slovenskej republike, je výnosom Národnej banky Slovenska.
(8)
Vypracúvanie, predkladanie, prerokúvanie a zverejňovanie správ a informácií o menovom vývoji za obdobia predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike, ako aj vypracúvanie, predkladanie, prerokúvanie a zverejňovanie účtovnej závierky, výročnej správy a správy o hospodárení Národnej banky Slovenska, overenie účtovnej závierky a určovanie externého audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike sa aj po zavedení eura v Slovenskej republike dokončí podľa pravidiel ustanovených právnymi predpismi platnými ku dňu zavedenia eura v Slovenskej republike, ak osobitný predpis neustanoví inak.
§ 49ac
Prechodné ustanovenia účinné od 1. decembra 2009
Ustanovenia § 7 o pravidlách členstva v bankovej rade a o funkčných obdobiach a vymenúvaní členov bankovej rady v znení účinnom od 1. decembra 2009 sa vzťahujú aj na osoby, ktoré boli za členov bankovej rady vymenované pred 1. decembrom 2009. Od 1. decembra 2009 až dovtedy, kým celkový počet ďalších členov bankovej rady klesne na päť členov bankovej rady, sú členmi bankovej rady guvernér, dvaja viceguvernéri a všetci ďalší členovia bankovej rady, ktorí boli za členov bankovej rady vymenovaní pred 1. decembrom 2009 a ktorým trvá funkčné obdobie k 1. decembru 2009; členmi bankovej rady sú do zániku ich funkcie člena bankovej rady podľa § 7 ods. 8 tohto zákona. Vláda však môže po 30. novembri 2009 vymenovať ďalšieho člena bankovej rady až odvtedy, keď celkový počet členov bankovej rady klesne pod päť členov bankovej rady; tým nie je dotknuté oprávnenie prezidenta Slovenskej republiky vymenúvať guvernéra a viceguvernérov.
§ 49ad
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. januárom 2015; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj právne účinky úkonov, ktoré nastali pred 1. januárom 2015, sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014.
(2)
Ustanovenia § 7 v znení účinnom od 1. januára 2015 o členoch bankovej rady a pravidlách členstva v bankovej rade sa nevzťahujú na osoby, ktoré boli za členov bankovej rady vymenované pred 1. januárom 2015 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014.
(3)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2015 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného predpisu,12) pričom pre lehoty, ktoré sa v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neskončili, platia ustanovenia tohto zákona a osobitného predpisu.12) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.
(4)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. januárom 2015 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitného predpisu.12) Právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.
§ 49ae
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
§ 49af
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2019
(1)
Ak ide o webové sídlo Národnej banky Slovenska, ktoré bolo uverejnené pred 1. májom 2019, povinnosti pre prístupnosť, funkčnosť a minimálne požiadavky na obsah webového sídla podľa § 44a je Národná banka Slovenska povinná zabezpečiť najneskôr od 23. septembra 2020.
(2)
Národná banka Slovenska je povinná zabezpečiť prístupnosť mobilných aplikácií podľa § 44a najneskôr od 23. júna 2021.
§ 49b
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej,
2.
zákon č. 76/1976 Zb. o razbe československých dukátov.
§ 49c
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 50
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993, okrem ustanovení § 15 až 17 a § 28 písm. a), ktoré nadobudnú účinnosť súčasne s prechodom česko-slovenskej meny na slovenskú menu.
I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.
Príloha
k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 327, 2. 12. 2016).
1)
Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a)
Napríklad zákon č. 492/2009 Z. z.
1aa)
Napríklad čl. 128 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012), čl. 16 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
1ab)
Napríklad čl. 12 ods. 12.1, čl. 14 ods. 14.3, čl. 17 až 24 a čl. 31 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.
1ac)
Čl. 105 ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení.
Čl. 2 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.
1ad)
Napríklad čl. 8, 101, 102 a čl. 105 až 124 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení, Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky v platnom znení.
1ae)
Čl. 104 ods. 9 a 11, čl. 105 ods. 1, 2, 3 a 5, čl. 106 a 110 a čl. 122 ods. 1 a 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení.
Čl. 3, 6, 9 ods. 9.2, čl. 10 ods. 10.1 a 10.3, čl. 12 ods. 12.1, čl. 14 ods. 14.3, čl. 16 až 20, čl. 22, 23, čl. 26 ods. 26.2, čl. 27, čl. 30 až 34, čl. 44, 50 a 52 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky v platnom znení.
1b)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov, § 6, 7, 11 až 13, 24 a 24a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 18 ods. 2 a 5 a § 29 ods. 3 až 5 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 63 až 87 a 89 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001 (Ú. v. EÚ L 266, 9. 10. 2009) v platnom znení, zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28. 6. 2014).
1c)
1ca)
Napríklad čl. 111 ods. 4 a 5, čl. 249 až 256 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení, čl. 6 ods. 6.1 a 6.2, čl. 21 ods. 21.2, čl. 23, 31 a 34 a čl. 43 ods. 43.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.
1cb)
Napríklad usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2000/7 (2000/776/ES) z 31. augusta 2000 o nástrojoch menovej politiky a postupoch Eurosystému (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01) v platnom znení.
1f)
Napríklad § 87 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 a 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
2)
§ 136 ods. 1 a § 137 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
2a)
§ 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
2aa)
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
2ab)
Napríklad § 2 ods. 1 a 2 a § 56 až 260 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2ac)
§ 3 ods. 1 a § 4 zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2ba)
Čl. 14 ods. 14.2 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.
2ca)
§ 7, 14, 31 a 32 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2d)
§ 162 ods. 1 písm. c) Civilného sporového poriadku. Čl. 234 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení.
2e)
Napríklad čl. 14 ods. 14.2 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, Protokol o Štatúte súdneho dvora pripojený k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006), Rokovací poriadok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev zo dňa 19. júna 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 06) v platnom znení.
2h)
2k)
Napríklad rozhodnutie Rady (ES) č. 98/415/ES z 29. júna 1998 o poradení sa vnútroštátnych orgánov s Európskou centrálnou bankou ohľadom návrhov právnych predpisov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 01).
3)
Napríklad čl. 106 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení, čl. 16 a čl. 44 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, nariadenie Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 1103/97 zo 17. júna 1997 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.10/zv. 01) v znení nariadenia Rady (ES) č. 423/1999 z 22. februára 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.10/zv. 01), rozhodnutie Európskej centrálnej banky č. ECB/2001/15 (2001/913/ES) zo 6. decembra 2001 o vydaní eurobankoviek (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 03) v platnom znení, rozhodnutie Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/4 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 03), usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2006/10 (2006/549/ES) z 24. júla 2006 o výmene po neodvolateľnom stanovení výmenných kurzov v súvislosti so zavedením eura (Ú. v. EÚ L 215, 5. 8. 2006).
3a)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura voči falšovaniu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 04), zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
3b)
3c)
Napríklad čl. 106 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení, čl. 16 a 44 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, nariadenie Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 1103/97 zo 17. júna 1997 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura v znení nariadenia Rady (ES) č. 2595/2000 z 27. novembra 2000, nariadenie Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01) v znení nariadenia Rady (ES) č. 423/1999 z 22. februára 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.10/zv. 01), rozhodnutie Európskej centrálnej banky č. ECB/2001/15 (2001/913/ES) zo 6. decembra 2001 o vydaní eurobankoviek (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 03) v platnom znení, rozhodnutie Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/4 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 03).
3d)
Čl. 10 a 11 nariadenia Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura v platnom znení.
3e)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu v znení nariadenia Rady (ES) č. 423/1999 z 22. februára 1999, rozhodnutie Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/4 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu, odporúčanie Komisie č. 2005/504/ES z 27. mája 2005 o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu (Ú. v. EÚ L 184, 15. 7. 2005).
3f)
3g)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu v znení nariadenia Rady (ES) č. 423/1999 z 22. februára 1999, odporúčanie Komisie č. 2005/504/ES z 27. mája 2005 o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu.
3h)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 2182/2004 zo 6. decembra 2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam (Ú. v. EÚ L 373, 21. 12. 2004), rozhodnutie Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/4 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu, odporúčanie Komisie č. 2005/504/ES z 27. mája 2005 o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu (Ú. v. EÚ L 184, 15. 7. 2005), nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura voči falšovaniu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 04), usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/5 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 04).
3i)
Napríklad § 5 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 456/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých možno zhotoviť a používať reprodukcie bankoviek, pamätných bankoviek, mincí, pamätných mincí, obchodných mincí a cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska, ako aj predmety, ktoré ich úpravou napodobňujú, vrátane ich záznamov v elektronickej forme.
3j)
Napríklad § 17, § 270 až 273 a § 280 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, Medzinárodný dohovor o potieraní peňazokazectva a Protokol (vyhláška č. 15/1932 Zb.).
3ka)
§ 10 ods. 1, 5 až 7, 10 a 11 a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3l)
Napríklad čl. 106 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení, čl. 16 a 44 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, čl. 6 nariadenia Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúceho opatrenia nevyhnutné na ochranu eura voči falšovaniu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 04).
3m)
Napríklad § 2 a 3, § 6 až 35 a 38 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3n)
Napríklad § 89 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 345, 8. 12. 2006).
3o)
Napríklad § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3p)
Napríklad § 4 ods. 2 a 3 a § 6 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad čl. 12 ods. 12.1, čl. 14 ods. 14.3, čl. 17 až 24, čl. 31 a čl. 43 ods. 43.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.
4a)
Čl. 101 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 3603/93 z 13. decembra 1993, ktorým sa stanovujú definície na uplatňovanie zákazov uvedené v článkoch 104 a 104b ods. 1 zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01).
4aa)
Čl. 3 nariadenia Rady (ES) č. 3603/93 Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01; (Ú. v. ES L 332, 31. 12. 1993).
4ab)
Čl. 7 nariadenia Rady (ES) č. 3603/93 Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01; (Ú. v. ES L 332, 31. 12. 1993).
4ac)
Čl. 102 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 3604/93 z 13. decembra 1993, ktorým sa stanovujú definície na uplatňovanie zákazu zvýhodneného prístupu, uvedeného v článku 104a zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01).
4ad)
Napríklad čl. 9 ods. 9.2, čl. 12 ods. 12.1, čl. 14 ods. 14.3 a čl. 19, 20 a 42 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, nariadenie Rady (ES) č. 2531/98 z 23. novembra 1998, ktoré sa týka uplatnenia minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 03) v znení nariadenia Rady (ES) č. 134/2002 z 22. januára 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 04), nariadenie Rady (ES) č. 2532/98 z 23. novembra 1998 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 03), nariadenie Európskej centrálnej banky č. 1745/2003 (ECB/2003/9) z 12. septembra 2003 o povinných minimálnych rezervách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 03).
4ae)
Napríklad čl. 17 a 18 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2000/7 (2000/776/ES) z 31. augusta 2000 o nástrojoch menovej politiky a postupoch Eurosystému (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01) v platnom znení.
4ag)
Napríklad § 179 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4ah)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4ai)
§ 80 až 98 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4b)
§ 6, § 11, § 12 ods. 4, § 19 ods. 2 a § 21 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4c)
§ 2c ods. 5, § 11 a 21 zákona č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4ca)
§ 17, § 19 ods. 2 a § 21 ods. 5 zákona č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4d)
§ 89 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4e)
Napríklad čl. 23 a 31 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.
4f)
Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.
5)
Napríklad čl. 5, čl. 106, čl. 107 ods. 5 a 6, čl. 110 ods. 1 a 2, čl. 122 ods. 2, čl. 123 ods. 4 a 5 a čl. 249 až 256 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení, čl. 5 ods. 5.4, čl. 12 ods. 12.1, čl. 16, čl. 18 ods. 18.2, čl. 19 ods. 19.1, čl. 22, čl. 26 ods. 26.4, čl. 31 ods. 31.3, čl. 34 ods. 34.1 a 34.2 a čl. 42 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky v platnom znení.
5f)
§ 38 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 430/2002 Z. z.
5g)
Napríklad čl. 5 ods. 5.1 a 5.2 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 03; Ú. v. ES, L 318, 27.11.1998), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z.
5ga)
Napríklad zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 55 ods. 1 a 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
5gb)
Napríklad § 27 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 až 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, § 20 a 21 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 170 ods. 3 a § 226 ods. 1 písm. e) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.
5h)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 24 ods. 5 a § 29 zákona č. 297/2008 Z. z., zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z.
5i)
§ 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
5j)
Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3a a § 27 až 33 Obchodného zákonníka, § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5n)
§ 7 ods. 3 a 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
5o)
Napríklad § 6 ods. 13 prvá veta zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov, § 24 a 25 Trestného zákona.
6a)
Napríklad zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7d)
Napríklad čl. 26 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2006/16 (2006/887/ES) z 10. novembra 2006 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (Ú. v. EÚ L 348, 11. 12. 2006), § 17b a 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
8)
Čl. 27 ods. 27.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky v platnom znení (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).
8a)
Čl. 28, 29, 48 a 49 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.
8b)
Čl. 30 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.
9)
Čl. 26, 32 a 33 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.
9a)
§ 91 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9aa)
Čl. 10 ods. 10.4 a čl. 38 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.
9aaa)
Napríklad Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2014/29 (2014/477/EÚ) z 2. júla 2014 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 Európskej centrálnej banke (Ú. v. EÚ L 214, 19. 7. 2014).
9ab)
Čl. 14 ods. 14.3 a čl. 43 ods. 43.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.
9b)
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10a)
Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29. 10. 2013), nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (Ú. v. EÚ L 141, 14. 5. 2014).
10b)
§ 83 a 83a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
10c)
§ 24 ods. 1 písm. b) a § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
§ 2 až 4, § 6 až 35 a 38 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12a)
Napríklad čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., čl. 249 až 256 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení, čl. 1 ods. 1 Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a čl. 2 pripojeného Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003; oznámenie č. 185/2004 Z. z.).
12aa)
§ 10 ods. 5 a 6 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
12ab)
§ 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12ac)
13)
§ 3 ods. 6 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.
14)
§ 2 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Napríklad zákon č. 659/2007 Z. z., usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2006/9 (2006/525/ES) zo 14. júla 2006 o niektorých prípravách na prechod na hotovostné euro a o predzásobovaní a druhotnom predzásobovaní eurobankovkami a euromincami mimo eurozóny (Ú. v. EÚ L 207, 28. 7. 2006), Usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2006/10 (2006/549/ES) z 24. júla 2006 o výmene po neodvolateľnom stanovení výmenných kurzov v súvislosti so zavedením eura (Ú. v. EÚ L 215, 5. 8. 2006).