Predpis bol zrušený predpisom 180/2014 Z. z.

564/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2011 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

564
ZÁKON
Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. novembra 1992
o spôsobe vykonania referenda
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Tento zákon ustanovuje spôsob vykonania referenda podľa článkov 93 až 99 Ústavy Slovenskej republiky.
(2)
Návrh na vyhlásenie referenda predloží predseda Národnej rady Slovenskej republiky prezidentovi Slovenskej republiky do piatich dní od prijatia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o jeho uskutočnení.1)
(3)
Ak sa má referendum vyhlásiť na základe petície, postupuje sa pri výkone petičného práva podľa tohto zákona a podľa osobitného zákona.2)
(4)
Otázka alebo otázky predložené na rozhodnutie v referende musia byť formulované tak, aby na ne bolo možné jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“. Otázky nesmú byť navzájom podmienené.
§ 1b
(1)
Nie je prípustné vyzývať na podporu petície za vyhlásenie referenda (ďalej len „petícia") a žiadať o podpis petície v budovách štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy v rámci výkonu štátnej správy v pracovnom čase, ako aj v bezprostrednej blízkosti týchto budov a v priestoroch ozbrojených zborov. V zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb a na pracoviskách možno vyzývať na podporu petície a žiadať o podpis iba vo vyhradenom priestore a v určenom čase.
(2)
Ustanovenie odseku 1 platí aj na výzvu, aby občania petíciu nepodporili.
§ 2
(1)
Referendum sa vyhlasuje oznámením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(2)
V oznámení o vyhlásení referenda sa uvedie:
a)
na návrh koho sa referendum vyhlasuje a deň prijatia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky alebo deň prijatia petície občanov,
b)
aká otázka alebo aké otázky sa občanom predkladajú na rozhodnutie,
c)
lehota na vytvorenie okrskov na konanie referenda,
d)
lehota na vytvorenie orgánov pre referendum a na ich prvé zasadanie,
e)
deň konania referenda,
f)
deň vyhlásenia referenda.
(3)
V prípade, že predmet referenda je obsiahlejší a otázka predložená na referendum potrebuje bližšie vysvetlenie, uvedie sa toto v prílohe otázky; príloha je súčasťou oznámenia podľa odseku 2.
§ 4
(1)
Referendum sa koná na celom území Slovenskej republiky v jeden deň v sobotu.
(2)
Referendum sa koná v určený deň od 7.00 do 22.00 hodiny. Ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta obce, primátor mesta, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starosta mestskej časti3) (ďalej len „starosta") určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o dve hodiny.
§ 5
Právo hlasovať v referende má každý občan Slovenskej republiky, ktorý má podľa zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky4) (ďalej len „volebný zákon“) právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „oprávnený občan“).
§ 6
Na prekážky vo výkone hlasovacieho práva v referende sa vzťahuje príslušné ustanovenie volebného zákona.5)
DRUHÁ ČASŤ
OKRSKY NA KONANIE REFERENDA
§ 7
(1)
Na hlasovanie (§ 18) a na sčítanie hlasov (§ 21) sa vytvárajú v obciach, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice v mestských častiach (ďalej len „obec") okrsky na konanie referenda (ďalej len „okrsok").
(2)
Územie okrsku a miestnosť na hlasovanie v každom z nich určí starosta v lehote určenej v oznámení o vyhlásení referenda [§ 2 ods. 2 písm. c)].
(3)
Pre vytváranie okrskov platia primerane ustanovenia volebného zákona o volebných okrskoch6) s tým, že okrsok zahŕňa spravidla 2000 oprávnených občanov.
TRETIA ČASŤ
ZOZNAMY NA HLASOVANIE V REFERENDE A HLASOVACIE PREUKAZY
§ 9
(1)
Zoznamy oprávnených občanov na hlasovanie v referende v jednotlivých okrskoch (ďalej len „zoznam") vyhotoví obec zo stáleho zoznamu voličov. O zoznamoch platia primerane ustanovenia volebného zákona o zoznamoch voličov.7)
(2)
Obec odovzdá zoznam okrskovej komisii pre referendum (ďalej len „okrsková komisia") najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.
(3)
Členovia okrskovej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú.8)
(4)
Občana Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň konania referenda do miestnosti na hlasovanie, dopíše okrsková komisia do zoznamu. Zápis do zoznamu okrsková komisia zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade.
§ 10
(1)
Oprávnenému občanovi, ktorý nebude môcť hlasovať v okrsku, v ktorého zozname je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 podáva oprávnený občan osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby v úradných hodinách obce. Oprávnený občan môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr dva dni pred konaním referenda. Obec vydá hlasovací preukaz v deň podania žiadosti. O vydaných hlasovacích preukazoch vedie obec evidenciu. Tlačivo hlasovacieho preukazu musí mať ochranné prvky.
(3)
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu v ktoromkoľvek inom okrsku.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ORGÁNY PRE REFERENDUM
§ 11
Všeobecné ustanovenia
(1)
Pre organizáciu referenda a zisťovanie jeho výsledkov sa vytvárajú orgány pre referendum (ďalej len „komisie“), ktorými sú:
a)
Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky (ďalej len „ústredná komisia“),
b)
obvodné komisie pre referendum (ďalej len „obvodná komisia“),
c)
okrskové komisie pre referendum pre každý okrsok (§ 7).
(2)
Členom komisie môže byť len oprávnený občan.
(3)
Člen komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.
(4)
Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak dôjde k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za odmietnutý.
(5)
Funkcia člena komisie zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou, politickým hnutím alebo koalíciou politických strán a politických hnutí (ďalej len „politická strana“), ktorá ho delegovala, alebo petičným výborom, ktorý ho delegoval, alebo doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi komisie. Funkcia člena komisie zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr päť dní pred konaním referenda; to sa netýka náhradníkov. Ak dôjde k zániku funkcie člena komisie, predseda komisie povolá náhradníka. Podpredsedu komisie zo zákona môže pri výkone funkcie člena komisie zastupovať zamestnanec ním riadeného úradu, ktorého určí.
(6)
Ústredná komisia a obvodná komisia si na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov hlasovania v referende vytvárajú odborné (sumarizačné) útvary zložené z pracovníkov pridelených na tento účel príslušným orgánom štátnej štatistiky. Títo pracovníci skladajú sľub spôsobom a v znení uvedenom v odseku 3 a pri plnení úloh sú podriadení predsedovi príslušnej komisie.
§ 12
Ústredná komisia
(1)
Do ústrednej komisie deleguje každá politická strana, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a petičný výbor, ak bolo referendum vyhlásené na základe petície, v lehote určenej v oznámení o vyhlásení referenda [§ 2 ods. 2 písm. d)] jedného člena a jedného náhradníka. Ich mená a priezviská oznámi táto politická strana a petičný výbor ministrovi vnútra Slovenskej republiky.
(2)
Na prvom zasadaní určí žreb z členov ústrednej komisie jej predsedu a prvého podpredsedu. Žrebovanie riadi najstarší člen ústrednej komisie.
(3)
Ďalšími podpredsedami ústrednej komisie sú minister vnútra Slovenskej republiky a predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky.
(4)
Podpredsedovia podľa odseku 3 vyčlenia zo zamestnancov úradov, ktoré riadia, potrebný počet pracovníkov na zabezpečenie úloh a pre organizačné a administratívne práce.
(5)
Prvé zasadanie ústrednej komisie zvolá minister vnútra Slovenskej republiky v lehote ustanovenej v oznámení o vyhlásení referenda [§ 2 ods. 2 písm. d)].
(6)
Ústredná komisia
a)
dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a konaní referenda,
b)
rozhoduje o sťažnostiach na postup obvodných komisií,
c)
zisťuje výsledky hlasovania v referende,
d)
odovzdá zápisnicu o výsledku hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky,
e)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a iných právnych predpisov.
§ 13
Obvodné komisie
(1)
Do obvodnej komisie deleguje politická strana a petičný výbor uvedené v § 12 ods. 1 v lehote uvedenej v oznámení o vyhlásení referenda [§ 2 ods. 2 písm. d)] jedného člena a jedného náhradníka. Ich mená a priezviská oznámi táto politická strana a petičný výbor prednostovi obvodného úradu.
(2)
Na prvom zasadaní určí žreb z členov obvodnej komisie jej predsedu a prvého podpredsedu. Žrebovanie riadi najstarší člen obvodnej komisie.
(3)
Ďalším podpredsedom obvodnej volebnej komisie je prednosta obvodného úradu.
(4)
Obvodné komisie musia mať najmenej 5 členov. Ak nie je obvodná komisia takto vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, alebo ak sa počet jej členov zníži pod ustanovený počet a nie je náhradník, vymenuje zostávajúcich členov obvodnej komisie prednosta obvodného úradu.
(5)
Podpredseda obvodnej komisie podľa odseku 3 vyčlení zo zamestnancov úradu, ktorý riadi, potrebný počet pracovníkov na zabezpečenie úloh a na organizačné a administratívne práce.
(6)
Prvé zasadanie obvodnej komisie zvolá prednosta obvodného úradu v lehote ustanovenej v oznámení o vyhlásení referenda [§ 2 ods. 2 písm. d)].
(7)
Obvodná komisia
a)
dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a vykonaní referenda,
b)
rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových komisií,
c)
dozerá na zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskoch; je oprávnená vyžadovať od okrskových komisií vysvetlenia alebo iné informácie a môže zistené chyby po dohode s okrskovou komisiou odstrániť sama alebo požiadať okrskovú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila,
d)
zisťuje výsledky hlasovania,
e)
vyhotoví a odovzdá zápisnicu o výsledku hlasovania ústrednej komisii,
f)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a iných právnych predpisov a úlohy, ktoré jej uloží ústredná komisia.
(8)
Územný obvod obvodnej komisie je zhodný s územným obvodom obvodného úradu.
§ 14
Okrskové komisie
(1)
Do okrskovej komisie deleguje politická strana a petičný výbor uvedené v § 12 ods. 1 v lehote určenej v oznámení o vyhlásení referenda [§ 2 ods. 2 písm. d)] jedného člena a jedného náhradníka. Ich mená a priezviská oznámi táto politická strana a petičný výbor starostovi.
(2)
Na prvom zasadaní určí žreb z členov okrskovej komisie jej predsedu a podpredsedu. Žrebovanie riadi najstarší člen komisie.
(3)
Okrsková komisia musí mať najmenej 5 členov. Ak okrsková komisia nie je takto vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, alebo ak sa počet jej členov zníži pod zákonom ustanovený počet a nie je náhradník, vymenuje zostávajúcich členov starosta.
(4)
Prvé zasadanie okrskovej komisie zvolá starosta v lehote uvedenej v oznámení o vyhlásení referenda [§ 2 ods. 2 písm. d)].
(5)
Pracovníkov pre potrebné organizačné a administratívne práce zabezpečí starosta.
(6)
Okrsková komisia
a)
zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdanie hlasovacích lístkov a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí,
b)
vykonáva sčítanie hlasov (§ 21),
c)
vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania príslušnej obvodnej komisii,
d)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a iných právnych predpisov a úlohy, ktoré jej uloží príslušná obvodná alebo ústredná komisia.
PIATA ČASŤ
KONANIE REFERENDA
Prvý oddiel
Príprava hlasovania
§ 15
Hlasovacie lístky
(1)
Na hlasovacom lístku musí byť uvedené:
a)
deň konania referenda,
b)
otázka alebo otázky; ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Pri každej otázke sa vytlačia dva rámčeky, z ktorých jeden je nadpísaný slovom „áno“ a druhý slovom „nie“,
c)
poučenie o spôsobe hlasovania.
(2)
Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom pečiatky ústrednej komisie a odtlačkom úradnej pečiatky obce.
(3)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zabezpečí, aby sa hlasovacie lístky vytlačili a v potrebnom množstve doručili obci.
(4)
Obec zabezpečí, aby boli hlasovacie lístky doručené v deň konania referenda všetkým okrskovým komisiám.
(5)
Oprávnený občan dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania referenda.
§ 16
Informovanie oprávnených občanov
(1)
Obec najneskôr 25 dní pred konaním referenda zašle každému oprávnenému občanovi zapísanému v zozname oznámenie, v ktorom uvedie čas konania referenda, okrsok na konanie referenda a miesto, kde môže oprávnený občan hlasovať; v oznámení upozorní aj na povinnosť preukázať sa preukazom totožnosti, ktorým je na účely tohto zákona občiansky preukaz.
(2)
Obec podľa osobitného predpisu8a) zašle oznámenie podľa odseku 1 v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny.
Druhý oddiel
§ 17
Obmedzenia súvisiace s konaním referenda
(1)
Zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky, ktoré sa týkajú otázok predložených v referende, možno najneskôr tri dni predo dňom konania referenda.
(2)
Komisie a pracovníci ich odborných (sumarizačných) útvarov nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.
(3)
V deň konania referenda je až do skončenia hlasovania zakázané zverejňovať výsledky prieskumov hlasovania.
(4)
Počas konania referenda je zakázané presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v budovách, kde sídlia okrskové komisie, a v ich bezprostrednom okolí.
Tretí oddiel
Hlasovanie
§ 18
(1)
Oprávnený občan hlasuje osobne; zastúpenie nie je prípustné.
(2)
Oprávnený občan na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že na otázku odpovedá „áno“ alebo že na otázku odpovedá „nie“. Hlasovací lístok oprávnený občan preloží tak, aby nebol viditeľný spôsob jeho úpravy, a vloží ho do schránky na hlasovanie.
(3)
Ak sa v referende rozhoduje o viacerých otázkach, platí ustanovenie odseku 2 pre každú z týchto otázok samostatne.
§ 19
(1)
Hlasovanie je neplatné, ak bola odovzdaná písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom (§ 15).
(2)
Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viac častí alebo ak je vyplnený iným spôsobom, než ako je ustanovené v § 18 ods. 2, alebo je inak upravený alebo nie je upravený vôbec.
(3)
O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou rozhoduje okrsková komisia.
§ 20
O prípravách v miestnosti na hlasovanie, priestoroch na úpravu hlasovacích lístkov, začatí hlasovania, hlasovaní, poriadku v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí, prerušení hlasovania a ukončení hlasovania platia inak primerane ustanovenia volebného zákona.10)
ŠIESTA ČASŤ
ZISTENIE A VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV REFERENDA
§ 21
Sčítanie hlasov okrskovou komisiou
(1)
Po otvorení schránky na hlasovanie vylúči okrsková komisia prípady neplatného hlasovania (§ 19 ods. 1) a zistí:
a)
celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
b)
počet neplatných hlasovacích lístkov (§ 19 ods. 2), ktoré vylúči z ďalšieho sčítania,
c)
počet platných hlasovacích lístkov,
d)
počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke.
(2)
Inak pre postup pri sčítaní hlasov okrskovou komisiou platia primerane ustanovenia volebného zákona o sčítaní hlasov okrskovou volebnou komisiou.11)
§ 22
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku
(1)
Okrsková komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku, ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(2)
V zápisnici okrskovej komisie o priebehu a výsledku hlasovania musí byť uvedené:
a)
čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b)
počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie,
c)
počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,
d)
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e)
počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
f)
počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke.
(3)
K zápisnici okrsková komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré sa jej podali, a uzneseniach, ktoré k nim prijala.
(4)
Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania predseda okrskovej komisie jedno vyhotovenie zápisnice odovzdá bez meškania obvodnej komisii a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti okrskovej komisie.
(5)
Okrsková komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy na hlasovanie a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy obci.
§ 23
Zápisnica obvodnej komisie
(1)
Obvodná komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku hlasovania, ktorú podpíšu predseda, podpredsedovia a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(2)
Obvodná komisia zisťuje výsledky hlasovania na základe zápisníc o priebehu a výsledku hlasovania odovzdaných okrskovými komisiami.
(3)
V zápisnici obvodnej komisie musí byť uvedené:
a)
počet okrskov a počet okrskových komisií, ktoré zaslali zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania,
b)
celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie,
c)
celkový počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,
d)
celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e)
celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
f)
celkový počet hlasov „áno“ a celkový počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke.
(4)
K zápisnici obvodná komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré sa jej podali, a uzneseniach, ktoré k nim prijala, ako aj o prípadoch porušenia právnych predpisov pri príprave a vykonávaní referenda.
(5)
Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania odovzdá predseda obvodnej komisie jeden rovnopis zápisnice bez meškania ústrednej komisii a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti obvodnej komisie. Ostatné doklady o hlasovaní odovzdá do úschovy obvodnému úradu.
§ 24
Zápisnica ústrednej komisie
(1)
Ústredná komisia preskúma zápisnice obvodných komisií a na ich základe zisťuje výsledky hlasovania v referende.
(2)
Ústredná komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku hlasovania v referende, ktorú podpíšu predseda, podpredsedovia a ostatní členovia ústrednej komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(3)
V zápisnici ústredná komisia uvedie:
a)
celkový počet okresov a okrskov a počet okrskových a obvodných komisií, ktoré odovzdali zápisnicu o výsledku hlasovania,
b)
celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v referende,
c)
celkový počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,
d)
celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e)
celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
f)
celkový počet hlasov „áno“ a celkový počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke.
(4)
V zápisnici ústredná komisia ďalej uvedie stručný obsah sťažností, ktoré sa jej podali, a uznesení, ktoré k nim prijala, ako aj prípady porušenia právnych predpisov pri príprave a vykonávaní referenda.
(5)
Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania v referende odovzdá predseda ústrednej komisie jeden rovnopis zápisnice bez zbytočného odkladu Národnej rade Slovenskej republiky. Dokumentáciu o činnosti ústrednej komisie odovzdá jej predseda do úschovy Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
(6)
Bez zbytočného odkladu po odovzdaní zápisnice (odsek 5) zverejní ústredná komisia prostredníctvom Tlačovej agentúry Slovenskej republiky výsledky hlasovania v referende [odsek 3 písm. b), e), f)].
§ 25
Vyhlásenie výsledku referenda
Vyhlásenie návrhu prijatého v referende12) obsahuje:
a)
deň konania referenda,
b)
celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v referende,
c)
celkový počet oprávnených občanov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „áno“, a celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „nie“,
e)
konštatovanie, ktorý návrh alebo návrhy boli v referende prijaté.
SIEDMA ČASŤ
OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE REFERENDA
§ 26
Obstaranie pomocných prostriedkov
(1)
Pomocné prostriedky, najmä miestnosti na hlasovanie a potreby na vykonanie hlasovania zabezpečia pre okrskové komisie obce.
(2)
Pre obvodné komisie zabezpečia pomocné prostriedky obvodné úrady.
§ 27
Spolupráca orgánov verejnej moci
Orgány verejnej moci sú povinné spolupracovať pri vykonávaní tohto zákona.
§ 28
Nároky členov komisií
O nárokoch členov komisií platia obdobne ustanovenia volebného zákona o nárokoch členov volebných komisií.13)
§ 29
Úhrada výdavkov spojených s referendom
Výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov referenda sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu.
§ 29a
Opatrenie proti nečinnosti
Ak obec alebo starosta sú nečinní v plnení úloh podľa tohto zákona, bezodkladne zabezpečí ich splnenie prednosta obvodného úradu na náklady obce.
§ 30
Záverečné ustanovenie
(1)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
a)
vyhotoví vzory tlačív na hlasovanie a zabezpečí ich vytlačenie,
b)
usmerňuje
1.
vytváranie okrskov na hlasovanie,
2.
zostavovanie a vedenie zoznamov,
3.
vystavovanie hlasovacích preukazov,
4.
zabezpečovanie a vybavovanie miestností na hlasovanie,
5.
úschovu hlasovacích lístkov a iných dokladov o hlasovaní.
(2)
Štatistický úrad Slovenskej republiky vydá metodiku spracovania výsledkov hlasovania.
§ 31
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.
2)
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
2b)
2c)
3)
§ 13 ods. 1 a § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 17 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
§ 15 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb.
6)
§ 12 zákona č. 333/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 4 až 7 zákona č. 333/2004 Z. z. v znení zákona č. 192/2007 Z. z.
8)
§ 18 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
8a)
Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb.
13)
§ 50 zákona č. 333/2004 Z. z. v znení zákona č. 464/2005 Z. z.