563/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.12.1992 do 19.11.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

563
ZÁKON
Národnej rady Slovenskej republiky
z 18. novembra 1992
o rozdelení Nitrianskej univerzity
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Nitrianska univerzita so sídlom v Nitre sa rozdeľuje na dve vysoké školy, ktoré majú názov: „Vysoká škola pedagogická“ a „Vysoká škola poľnohospodárska“.
(2)
Sídlom oboch vysokých škôl je Nitra.
§ 2
Zrušuje sa zákon č. 140/1992 Zb. o zlúčení Pedagogickej fakulty v Nitre a Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, o zriadení Nitrianskej univerzity a ustanovení jej názvu a sídla.
§ 3
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.