542/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 08.12.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

542
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 25. novembra 1992
o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky rešpektujúc uznesenie Českej národnej rady a Národnej rady Slovenskej republiky uznieslo sa na tomto ústavnom zákone:
Čl. 1
(1)
Uplynutím 31. decembra 1992 zaniká Česká a Slovenská Federatívna Republika.
(2)
Nástupníckymi štátmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sú Česká republika a Slovenská republika.
Čl. 2
Pôsobnosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorá jej bola zverená ústavnými a inými zákonmi, prechádza na Českú republiku a na Slovenskú republiku 1. januárom 1993.
Čl. 3
(1)
Zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zanikajú štátne orgány Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Súčasne zanikajú ozbrojené sily a ozbrojené bezpečnostné zbory Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na štátny rozpočet Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a štátne organizácie v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktoré boli zriadené zákonom.
(2)
Česká republika a Slovenská republika nesmú po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky používať štátne symboly Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Čl. 4
(1)
Začínajúc dňom uvedeným v článku 2 patrí zákonodarná moc v Českej republike zákonodarnému zboru zloženému z poslancov zvolených vo voľbách v roku 1992 v Českej republike do Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky1) a do Českej národnej rady.2) Vnútorné pomery tohto zákonodarného zboru ustanoví v súlade s článkom 7 zákon Českej republiky.
(2)
Začínajúc dňom uvedeným v článku 2 patrí zákonodarná moc v Slovenskej republike zákonodarnému zboru zloženému z poslancov zvolených vo voľbách v roku 1992 v Slovenskej republike do Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky1) a do Slovenskej národnej rady.2)2a) Vnútorné pomery tohto zákonodarného zboru ustanoví v súlade s článkom 7 zákon Slovenskej republiky.
(3)
Ustanovenia zákona o voľbách do Federálneho zhromaždenia o uprázdnení mandátu3) zostávajú nedotknuté.
Čl. 5
Právomoc prislúchajúca ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí od 1. januára 1993 na území Českej republiky vláde Českej republiky a na území Slovenskej republiky vláde Slovenskej republiky, pokiaľ ústavný zákon Českej republiky alebo ústavný zákon Slovenskej republiky neustanoví inak.
Čl. 6
(1)
Právomoc prislúchajúca ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Najvyššiemu súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky patrí od 1. januára 1993 na území Českej republiky Najvyššiemu súdu Českej republiky a na území Slovenskej republiky Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, ak ústavný zákon Českej republiky alebo ústavný zákon Slovenskej republiky neustanoví inak.
(2)
Právomoc prislúchajúcu ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Ústavnému súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vykonáva od 1. januára 1993 vo vzťahu k orgánom, inštitúciám a občanom na území Českej republiky Najvyšší súd Českej republiky a vo vzťahu k orgánom, inštitúciám a občanom na územní Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky, ak ústavný zákon Českej republiky alebo ústavný zákon Slovenskej republiky neustanoví inak.
Čl. 7
Česká národná rada a Národná rada Slovenskej republiky môžu ešte pred zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s účinnosťou najskôr od 1. januára 1993 prijímať ústavné a iné zákony, ktorými zabezpečia výkon pôsobnosti, ktorá prejde na Českú republiku a Slovenskú republiku podľa článku 2.
Čl. 8
(1)
Česká republika a Slovenská republika sú oprávnené ešte pred zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uzavierať zmluvy o úprave vzájomných pomerov vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, s tým, že tieto zmluvy nadobudnú platnosť po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(2)
Česká republika a Slovenská republika môžu ešte pred zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uzavierať medzinárodné zmluvy voči tretím štátom vo svojom mene s tým, že tieto zmluvy nadobudnú platnosť po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Čl. 9
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Stráský v. r.

Kováč v. r.
1)
Čl. 30 a 31 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii.
2)
Čl. 102 ústavného zákona č. 143/1968 Zb.
2a)
Podľa čl. 154 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. od 1. októbra 1992 Národná rada Slovenskej republiky.
3)
§ 49 zákona č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia v znení zákona č. 59/1992 Zb. (úplné znenie č. 60/1992 Zb.).