Predpis bol zrušený predpisom 619/1992 Zb.

533/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 03.12.1992 do 17.12.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

533
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva vnútra
z 26. novembra 1992,
ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášky č. 24/1992 Zb.
Federálne ministerstvo vnútra podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 24/1990 Zb. sa mení takto:
Ustanovenia § 34 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Na diaľnici, ceste pre motorové vozidlá, ceste I. triedy a ceste pre medzinárodnú premávku je zakázaná jazda motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7500 kg a nákladným automobilom s prípojným vozidlom v dňoch pracovného voľna alebo pracovného pokoja v čase od 7.00 hodiny prvého dňa pracovného voľna alebo pracovného pokoja do 22.00 hodiny posledného dňa pracovného voľna alebo pracovného pokoja. Ak ide iba o jeden deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, platí tento uvedený zákaz v čase od 7.00 do 22.00 hodiny.
(2)
Na ceste I. triedy a ceste pre medzinárodnú premávku mimo obce je v období od 15. apríla do 30. septembra zakázaná jazda zvláštnym motorovým vozidlám, záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm
a)
v posledný pracovný deň pred dňom pracovného voľna alebo pracovného pokoja v čase od 15.00 do 21.00 hodiny,
b)
v prvý deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja v čase od 7.00 do 11.00 hodiny,
c)
v posledný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja v čase od 15.00 do 21.00 hodiny.
Ak ide iba o jeden deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, platí tento uvedený zákaz v čase od 7.00 do 11.00 hodiny a v čase od 15.00 do 21.00 hodiny.“.
Doterajšie odseky 2, 3 a 4 sa označujú ako odseky 3, 4 a 5.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

MUDr. Čermák CSc. v. r.