Predpis bol zrušený predpisom 90/1996 Z. z.

53/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.10.1993 do 31.03.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

53
NARIADENIE VLÁDY
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
z 23. januára 1992
o minimálnej mzde
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 111 ods. 3 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 3/1991 Zb. a podľa § 4 ods. 4 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku nariaďuje:
§ 1
Rozsah platnosti
Toto nariadenie upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancom (pracovníkom) v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (ďalej len „zamestnanec“).
Výška minimálnej mzdy
§ 2
(1)
Výška minimálnej mzdy je
a)
za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 13,30 Sk,
b)
za mesiac 2 450 Sk pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
c)
75 % súm uvedených v písmenách a) a b), ak ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom čiastočného invalidného dôchodku, a mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov,
d)
50 % súm uvedených v písmenách a) a b), ak ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom invalidného dôchodku, invalidného zamestnanca mladšieho ako 18 rokov a zamestnanca mladšieho ako 16 rokov.
(2)
Výška minimálnej mzdy uvedená v odseku 1 písm. a) je určená pre týždenný pracovný čas 42 1/2 hodiny; pri inej dĺžke ustanoveného týždenného pracovného času1) sa výška minimálnej mzdy úmerne upraví.
(3)
Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou , ktorý má dojednaný alebo povolený kratší pracovný čas1a) alebo neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vo výške zodpovedajúcej odpracovanej dobe.
§ 3
(1)
Ak mzda2) zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi dosiahnutou mzdou a výškou minimálnej mzdy podľa § 2.
(2)
Zamestnancovi, ktorého mzda je splatná za dlhšie než mesačné obdobie, sa doplatok poskytuje ako preddavok 3) a zúčtuje sa pri výplate uvedenej mzdy alebo jej časti za obdobie predchádzajúce dňu tejto výplaty. Obdobie predchádzajúce dňu tejto výplaty, prípadne bližšie podmienky zúčtovania doplatku dohodne zamestnávateľ v kolektívnej zmluve alebo upraví vo vnútornom predpise vydanom po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom; u členov družstiev možno takú úpravu ustanoviť uznesením členskej schôdze4).
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 4
U domáckych zamestnancov sa na účely tohto nariadenia považuje za odpracovanú hodinu odvedená hodina práce podľa normy spotreby práce ustanovenej zamestnávateľom.5)
§ 5
Do mzdy podľa § 3 ods. 1 sa nezahŕňa mzda za prácu nadčas.6)
§ 6
Doplatok do výšky minimálnej mzdy podľa tohto nariadenia sa poskytne po prvý raz za mesiac január 1992; mladistvým zamestnancom, s výnimkou invalidných, sa doplatok poskytne po prvý raz za mesiac február 1992.
§ 7
Zrušuje sa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 99/1991 Zb. o určení minimálnej mzdy.
§ 8
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
v z. Rychetský v. r.
2)
§ 111 ods. 2 Zákonníka práce.
§ 4 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.§ 3 ods. 2 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.
4)
§ 21 zákona č. 1/1992 Zb.
5)
§ 114 Zákonníka práce.
§ 16 zákona č. 1/1992 Zb.