518/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.11.1992 do 27.11.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

518
ZÁKON
Národnej rady Slovenskej republiky
z 5. novembra 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 48 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak sa mandát poslanca neuplatňuje, pretože poslanec bol vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky,11a) nastupuje náhradník. Na nástup náhradníka sa vzťahuje postup podľa odseku 1.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
2.
V § 48 odsek 6 znie:
„(6)
Nastúpenie náhradníka vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 15 dní po dni, v ktorom mandát poslanca zanikol, alebo kedy nastala skutočnosť podľa odseku 5. Náhradníkovi odovzdá osvedčenie o tom, že sa stal poslancom a od ktorého dňa; náhradníkovi podľa odseku 5 sa v osvedčení uvedie aj to, že jeho mandát poslanca trvá len počas výkonu funkcie člena vlády Slovenskej republiky, na ktorého neuplatňovaný mandát poslanca nastúpil ako náhradník (odsek 5). Po zániku mandátu náhradníka (odsek 5) zostáva náhradník na tej istej kandidátskej listine a v pôvodnom poradí.“.
3.
V celom texte zákona sa slová „Predsedníctvo Slovenskej národnej rady“ nahrádzajú slovami „predseda Národnej rady Slovenskej republiky.“.
I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.
11a)
Čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.