Predpis bol zrušený predpisom 370/1997 Z. z.

480/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998 do 31.08.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

480
ZÁKON
z 2. októbra 1992
o hmotnom zabezpečení vojakov a žiakov škôl ozbrojených síl a ich zodpovednosti za škodu
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Rozsah platnosti
Tento zákon upravuje:
a)
hmotné zabezpečenie vojakov Česko-slovenskej armády a vojsk ministerstva vnútra (ďalej len „vojaci“) a žiakov škôl ozbrojených síl, ktorí sa pripravujú na službu vojaka z povolania a nie sú vojakmi v činnej službe (ďalej len „žiaci škôl“);
PRVÁ ČASŤ
HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VOJAKOV A ŽIAKOV ŠKÔL
§ 2
(1)
Hmotné zabezpečenie vojakov a žiakov škôl zahŕňa peňažné a naturálne náležitosti.
(2)
Naturálnymi náležitosťami sa rozumejú výstrojové, proviantné a prepravné náležitosti a ubytovanie.
§ 9
Premlčanie
Nárok na peňažné alebo naturálne náležitosti sa premlčiava uplynutím troch rokov odo dňa jeho vzniku.
TRETIA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 11
Federálne ministerstvo obrany a Federálne ministerstvo vnútra ustanovia všeobecne záväzným právnym predpisom
c)
podmienky pre priznanie, výšku a spôsob výplaty náborového príspevku podľa § 7.
§ 12
Vojaci z povolania prijatí do služobného pomeru v dobe štúdia na vojenských alebo policajných školách podľa predpisov platných pred 1. septembrom 1991 majú po dobu štúdia nároky podľa § 4 ods. 4.
§ 13
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na príslušníkov služby cudzineckej a pohraničnej polície Federálneho policajnéhho zboru, pokiaľ sa ich služba považuje za službu vykonávanú v ozbrojených silách.9)
§ 14
Nároky vzniknuté predo dňom účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších predpisov.
§ 15
Zrušuje sa zákon č. 88/1952 Zb. o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl v znení zákona č. 76/1959 Zb., zákona č. 143/1992 Zb. a zákona č. 286/1992 Zb.
§ 16
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1992.
Stráský v. r.

Kováč v. r.
1)
§ 25 a § 37 ods. 2 písm. b) zákona č. 92/1949 Zb. branný zákon v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 331/1992 Zb.).
2)
Napr. zákon č. 143/1992 Zb. o plate o odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.
3)
§ 12a až 12c zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 361/1992 Zb.).
4)
§ 10a zákona č. 76/1959 Zb.
6)
§ 10b zákona č.76/1959 Zb.
8)
9)
§ 73 ods. 2 zákona č. 333/1991 Zb. o Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície.