448/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.09.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

448
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky
vydalo
podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní výnos z 18. 8. 1992 č. 1609/1992-SM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
V tomto výnose sa ustanovuje, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá 28. januára 1992 medzi Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku a Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky na rok 1992 a jej dodatok z 24. apríla 1992 sú záväzné aj pre zamestnávateľov, ktorí nie sú členmi organizácie zamestnávateľov, ktorá túto kolektívnu zmluvu a jej dodatok uzavrela. Títo zamestnávatelia sú uvedení v prílohe, ktorá je súčasťou tohto výnosu.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Bol zaslaný listom Odborovému zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku a Poľnohospodárskemu zamestnávateľskému zväzu Slovenskej republiky. Možno doň nazrieť na Ministerstve práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, Odborovom zväze pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku a Poľnohospodárskom zamestnávateľskom zväze Slovenskej republiky.