4/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.01.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
VYHLÁŠKA
Slovenského geologického úradu
z 13. decembra 1991,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob
Slovenský geologický úrad podľa § 14a ods. 4§ 29 ods. 6 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Slovenského geologického úradu č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob sa mení a dopĺňa takto:
1.
Prvá časť sa vypúšťa.
2.
V § 7 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy, v ktorých pôsobnosti sa dobývajú príslušné druhy nerastov,“.
3.
Poznámka pod čiarou č. 13) znie:
„13)
§ 1 až 3 vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 6/1992 Zb. o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk.“.
4.
Nadpis § 8 znie: „Vedenie evidencie zásob výhradného ložiska organizáciou“.
5.
§ 8 ods. 1 znie:
„(1)
Právnické a fyzické osoby, ktoré v rámci podnikateľskej činnosti vykonávajú vyhľadávanie, prieskum alebo dobývanie výhradných ložísk alebo inú banskú činnosť (ďalej len „organizácia“), sú povinné viesť evidenciu stavu a zmien zásob výhradného ložiska.“.
6.
V § 8 ods. 2 písm. d) sa slová „kondícií“ nahrádzajú slovami „podmienok využiteľnosti zásob“.
7.
V § 8 ods. 2 písm. e) sa slová „správy výhradného ložiska alebo jeho časti“ nahrádzajú slovami „práva hospodárenia s výhradným ložiskom alebo jeho časťou“.
8.
V § 8 ods. 3 sa slová „Správca, prípadne trvalý užívateľ výhradného ložiska je povinný“ nahrádzajú slovami „Organizácia je povinná“; zároveň sa vypúšťajú slová „a ústrednému orgánu, do ktorého pôsobnosti patrí“.
9.
V § 8 ods. 4 prvej vete sa slová „s ústredným orgánom, do ktorého pôsobnosti patrí správca, prípadne trvalý užívateľ výhradného ložiska, so Slovenskou komisiou pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj, a“ nahrádzajú slovom „so“.
10.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťa slovo „socialistickej“.
11.
V § 9 ods. 2 písm. b) sa slová „správcov, prípadne trvalých užívateľov“ nahrádzajú slovom „organizácií“.
12.
V § 9 ods. 2 písm. c) znie:
„c)
zbierku listín, najmä osvedčenia o výhradnom ložisku, schválenia výpočtov zásob, doklady o zmene organizácie.“.
13.
V § 10 ods. 2 sa za slová „svojich práv“ vkladajú slová „za podmienok, upravených všeobecne záväzným právnym predpisom14a)“.
Poznámka pod čiarou č. 14a) znie:
„14a)
§ 8 ods. 2 vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 9/1989 Zb. v znení vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 5/1992 Zb.“.
14.
V poznámke pod čiarou č. 15) sa slová „Zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti.“ nahrádzajú slovami „Zákon SNR č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky.“.
15.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťa slovo „socialistickej“.
16.
V § 11 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „(kraj, prípadne panva)“ a slová „správcu, prípadne trvalého užívateľa výhradného ložiska“ sa nahrádzajú slovom „organizácie“.
17.
§ 11 ods. 2 znie:
„(2)
V bilancii zásob sa bilančné zásoby kategórie overených zásob Z-1, pravdepodobných zásob Z-2 a predpokladaných zásob Z-3 uvádzajú osobitne, nebilančné zásoby týchto kategórií13) súhrnne.“.
18.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
19.
V § 13 ods. 1 sa slová „správca, prípadne trvalý užívateľ výhradného ložiska“ nahrádzajú slovom „organizácia“.
20.
§ 13 ods. 2 písm. a) znie:
„a)
názov a sídlo organizácie,“.
21.
§ 13 ods. 3 znie:
„(3)
Návrh na odpis zásob výhradného ložiska predkladá organizácia (ďalej len „navrhovateľ“) Slovenskému geologickému úradu.“.
22.
§ 13 ods. 4 prvá veta znie: „Návrh na odpis malého množstva zásob výhradného ložiska podáva navrhovateľ obvodnému banskému úradu, do ktorého obvodu pôsobnosti18a) výhradné ložisko patrí.“. Poznámka pod čiarou č. 18a) znie:
„18a)
§ 1 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 535/1991 Zb., ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.“.
23.
V § 14 ods. 1 sa slová „ústredným orgánom, do ktorého pôsobnosti patrí navrhovateľ, Slovenským banským úradom a Slovenskou komisiou pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj“, nahrádzajú slovami „Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky alebo Ministerstvom výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky a so Slovenským banským úradom“. Druhá veta sa vypúšťa.
24.
§ 14 ods. 2 znie:
„(2)
O návrhu na odpis malého množstva zásob výhradného ložiska rozhoduje obvodný banský úrad, do ktorého obvodu pôsobnosti výhradné ložisko patrí.“.
25.
V § 14 ods. 5 sa vypúšťajú slová „jeho ústrednému orgánu“.
26.
V § 14 ods. 6 sa vypúšťa slovo „jeho“ a za slová „evidencie zásob“ sa dopĺňajú slová „v organizácii“.
27.
V § 14 sa vypúšťa odsek 4; doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
28.
§ 16 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Predseda:

RNDr. Ing. Burian CSc. v. r.