388/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 12.08.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

388
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva obrany
z 22. júna 1992
o zriadení pobočky vyššieho vojenského súdu v Olomouci
Federálne ministerstvo obrany podľa § 33 ods. 4 a 5 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch ustanovuje:
§ 1
Pre vyšší vojenský súd v Olomouci1) sa zriaďuje pobočka so sídlom v Přerove.
§ 2
Vyšší vojenský súd v Olomouci - pobočka v Přerove rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vojenských obvodných súdov v Brne, Hradci Králové a Olomouci.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:
Dobrovský v. r.
1)
§ 1 písm. b. zákona č. 141/1992 Zb. o zriadení vojenských súdov, ustanovení ich sídel a obvodov.