370/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.11.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

370
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 15. júna 1992
o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o česko-slovenskej federácii uznieslo na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
(1)
Zriaďuje sa policajná vysoká škola1) s názvom Akadémia Policajného zboru.
(2)
Sídlom Akadémie Policajného zboru je Bratislava.
§ 2
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
1)
§ 3 ods. 2 zákona č. 232/1992 Zb. o policajných vysokých školách a o zriadení Policajnej akadémie.