365/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.07.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

365
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 18. apríla 1989 bol v Ženeve prijatý Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel.
Listina o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k tomuto Dohovoru bola uložená u generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva, depozitára Dohovoru, 27. novembra 1990.
Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 12 ods. 1 dňom 27. februára 1991 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku.
Český preklad Dohovoru včítane vykonávacieho predpisu, ktorý tvorí podľa jeho článku 8 prílohu Dohovoru, sa vyhlasuje súčasne.*)
Správne pokyny podľa článku 8 ods. 4 Dohovoru a podľa pravidla 9 vydané generálnym riaditeľom Svetovej organizácie duševného vlastníctva 15. marca 1991 a obsahujúce podrobnosti na využívanie Dohovoru včítane Sadzobníka registračných poplatkov a formulárov prihlášok na medzinárodný zápis a plnomocenstiev, možno dostať od Medzinárodného filmového registra, ktorý začal svoju činnosť podľa Dohovoru v plnom rozsahu 1. septembra 1991; jeho adresa je: Hölzlgasse 66, 3400 Klosterneuburg (near Vienna), Austria. Telefón 43 2243 88430/31. Telefax 43 2243 88432.
DOHOVOR
o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel
OBSAH
Preambula
KAPITOLA I: ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1: Zriadenie Únie
Článok 2: „Audiovizuálne dielo“
Článok 3: Medzinárodný zoznam
Článok 4: Právny význam Medzinárodného zoznamu
KAPITOLA II: SPRÁVNE USTANOVENIA
Článok 5: Zhromaždenie
Článok 6: Medzinárodný úrad
Článok 7: Financovanie
Článok 8: Vykonávací predpis
KAPITOLA III: REVÍZIA A ZMENA
Článok 9: Revízia Dohovoru
Článok 10: Zmena niektorých ustanovení Dohovoru
KAPITOLA IV: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 11: Prístup k Dohovoru
Článok 12: Nadobudnutie platnosti Dohovoru
Článok 13: Výhrady k Dohovoru
Článok 14: Výpoveď Dohovoru
Článok 15: Podpis a jazyky Dohovoru
Článok 16: Depozitárne funkcie
Článok 17: Oznamovanie
Zmluvné štáty
prajúc si posilniť právnu ochranu pri nakladaní s audiovizuálnymi dielami a tým,
podporiť tvorbu audiovizuálnych diel a medzinárodný obeh takých diel a
prispieť k boju proti pirátstvu audiovizuálnych diel a príspevkov v nich obsiahnutých,
dohodli sa takto:
KAPITOLA I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Zriadenie Únie
Štáty, ktoré sú členmi Dohovoru (ďalej len „zmluvné štáty“), tvoria Úniu pre medzinárodný zápis audiovizuálnych diel (ďalej len „Únia“).
Článok 2
„Audiovizuálne dielo“
Na účely tohto Dohovoru „audiovizuálnym dielom“ sa rozumie každé dielo, ktoré pozostáva z radu zaznamenaných spolusúvisiacich obrazov, či už sprevádzaných zvukom alebo nie, vnímateľných zrakom, a ak sú sprevádzané zvukom, vnímateľných aj sluchom.
Článok 3
Medzinárodný zoznam
(1)
/Zriadenie Medzinárodného zoznamu/ Zriaďuje sa Medzinárodný zoznam audiovizuálnych diel (ďalej len „Medzinárodný zoznam“) na účely zápisu vyhlásení o audiovizuálnych dielach a o právach k takým dielam, včítane najmä o právach týkajúcich sa ich využívania.
(2)
/Zriadenie a správa Medzinárodného registra/ Zriaďuje sa Medzinárodný register audiovizuálnych diel (ďalej len „Medzinárodný register“) na účely vedenia Medzinárodného zoznamu. Je správnou jednotkou Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „Medzinárodný úrad“, resp. „Organizácia“).
(3)
/Umiestnenie Medzinárodného registra/ Medzinárodný register bude umiestnený v Rakúsku, pokiaľ bude v platnosti zmluva na ten účel medzi Rakúskou republikou a Organizáciou. Inak bude umiestnený v Ženeve.
(4)
/Prihlášky/ Zápis každého vyhlásenia v Medzinárodnom zozname musí byť založený na prihláške podanej na tento účel, s predpísaným obsahom, v predpísanej forme a podmienené zaplatením predpísaného poplatku fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou podať prihlášku.
(5)
/Spôsobilosť byť prihlasovateľom/ (a) S výnimkou uvedenou v pododseku (b) môže podať prihlášku
(i)
každá fyzická osoba, ktorá je občanom zmluvného štátu alebo je v ňom usídlená, má v ňom trvalé bydlisko alebo v ňom má skutočný a činnosť vyvíjajúci priemyselný alebo obchodný podnik;
(ii)
každá právnická osoba, ktorá je zriadená podľa právneho poriadku zmluvného štátu alebo v ňom má skutočný a činnosť vyvíjajúci priemyselný alebo obchodný podnik.
(b)
Ak sa prihláška týka zápisu už uskutočneného, môže ju podať aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v pododseku (a).
Článok 4
Právny význam Medzinárodného zoznamu
(1)
/Právny význam/ Každý zmluvný štát sa zaväzuje uznávať, že vyhlásenie obsiahnuté v Medzinárodnom zozname sa bude považovať za vierohodné, pokiaľ sa nepreukáže opak, s výnimkou prípadu, keď
(i)
vyhlásenie nemôže byť platné podľa autorského zákona alebo z akéhokoľvek iného zákona takého štátu o právach z odboru duševného vlastníctva k audiovizuálnym dielam, alebo
(ii)
vyhlásenie je v rozpore s iným vyhlásením v Medzinárodnom zozname.
(2)
/Zlučiteľnosť so zákonmi a dohovormi z odboru duševného vlastníctva/ Žiadne ustanovenie tohto Dohovoru sa nesmie vykladať tak, aby sa dotýkalo autorského zákona alebo akéhokoľvek iného zákona o právach z odboru duševného vlastníctva k audiovizuálnym dielam ktoréhokoľvek zmluvného štátu alebo, ak je taký štát členom Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel alebo ktoréhokoľvek iného dohovoru o právach z odboru duševného vlastníctva k audiovizuálnym dielam, práv a záväzkov tohto štátu podľa tohto alebo iného takého dohovoru.
KAPITOLA II
SPRÁVNE USTANOVENIA
Článok 5
Zhromaždenie
(1)
/Zloženie/ (a) Únia má Zhromaždenie, ktoré sa skladá zo zmluvných štátov.
(b)
Vládu každého zmluvného štátu zastupuje jeden delegát, ktorého môžu sprevádzať náhradníci, poradcovia a znalci.
(2)
/Výdavky delegácií/ Výdavky každej delegácie uhrádza vláda, ktorá ju vymenovala, s výnimkou cestovných výdavkov a diét pre jedného delegáta každého zmluvného štátu, ktoré sa platia z prostriedkov Únie.
(3)
/Úlohy/ (a) Zhromaždenie
(i)
prerokúva všetky otázky týkajúce sa pôsobenia a rozvoja Únie a uplatňovania tohto Dohovoru;
(ii)
plní také úlohy, ktoré sú mu osobitne uložené týmto Dohovorom;
(iii)
dáva pokyny generálnemu riaditeľovi Organizácie (ďalej len „generálny riaditeľ“) pre prípravu revíznych konferencií;
(iv)
skúma a schvaľuje správy a konanie generálneho riaditeľa týkajúce sa Únie a dáva mu všetky potrebné inštrukcie v otázkach, ktoré sú v pôsobnosti Únie;
(v)
určuje program a prijíma dvojročný rozpočet Únie a schvaľuje jej záverečné účty;
(vi)
uznáša sa na finančnom poriadku Únie;
(vii)
zriaďuje poradný výbor zložený zo zástupcov dotknutých nevládnych organizácií, rozhoduje z času na čas o členstve v ňom, a také iné výbory a pracovné skupiny, ktoré pokladá za vhodné na uľahčenie práce Únie a jej orgánov;
(viii)
kontroluje systém a výšku poplatkov určených generálnym riaditeľom;
(ix)
určuje, ktoré iné než zmluvné štáty a ktoré medzinárodné vládne a nevládne organizácie sa môžu zúčastniť na jeho zasadaniach ako pozorovatelia;
(x)
robí akékoľvek iné vhodné opatrenia zamerané na podporu cieľov Únie a plní také iné úlohy, ktoré sú v súlade s týmto Dohovorom.
(b)
V otázkach, ktoré sa týkajú záujmov tiež iných únií spravovaných Organizáciou, rozhoduje Zhromaždenie s prihliadnutím na stanovisko Koordinačného výboru Organizácie.
(4)
/Zastupovanie/ Delegát môže zastupovať len jeden štát a hlasovať len v jeho mene.
(5)
/Hlasovanie/ Každý zmluvný štát má jeden hlas.
(6)
/Kvórum/ (a) Polovica zmluvných štátov tvorí kvórum.
(b)
Ak nie je prítomné kvórum, môže Zhromaždenie prijímať rozhodnutie ale, s výnimkou rozhodnutia o spôsobe svojho rokovania, všetky také rozhodnutia nadobúdajú účinnosť, len ak je kvórum a požadovaná väčšina získaná hlasovaním pomocou korešpondencie.
(7)
/Väčšina/ (a) S výnimkou uvedenou v článku 8 ods. 2 (b) a v článku 10 ods. 2 (b) vyžaduje sa na rozhodnutie prostá väčšina hlasov.
(b)
Abstencie sa ako hlasy nepočítajú.
(8)
/Zasadanie/ (a) Zhromaždenie sa schádza jedenkrát v každom druhom kalendárnom roku na riadne zasadanie, ktoré zvoláva generálny riaditeľ, a to, ak nejde o výnimočné okolnosti, na tú istú dobu a to isté miesto ako Valné zhromaždenie Organizácie.
(b)
Zhromaždenie sa schádza na mimoriadne zasadanie, ktoré zvoláva generálny riaditeľ na žiadosť jednej štvrtiny zmluvných štátov alebo z vlastnej iniciatívy generálneho riaditeľa.
(9)
/Rokovací poriadok/ Zhromaždenie prijíma svoj rokovací poriadok.
Článok 6
Medzinárodný úrad
(1)
/Úlohy/ Medzinárodný úrad
(i)
plní prostredníctvom Medzinárodného registra všetky úlohy týkajúce sa vedenia Medzinárodného zoznamu;
(ii)
vykonáva funkciu sekretariátu revíznych konferencií, Zhromaždenia, výborov a pracovných skupín vytvorených Zhromaždením a akýchkoľvek iných zasadaní zvolaných generálnym riaditeľom a prerokúvajúcich otázky týkajúce sa Únie;
(iii)
plní všetky ostatné úlohy, ktoré sú mu osobitne zverené podľa tohto Dohovoru alebo podľa Pravidiel, na ktoré odkazuje článok 8 alebo Zhromaždením.
(2)
/Generálny riaditeľ/ Generálny riaditeľ je vedúcim úradníkom Únie a Úniu zastupuje.
(3)
/Iné zasadania než schôdze Zhromaždenia/ Generálny riaditeľ zvoláva každý výbor a pracovnú skupinu zriadenú Zhromaždením a všetky ostatné zasadania, ktoré prerokúvajú otázky týkajúce sa Únie.
(4)
/Pôsobnosť Medzinárodného úradu na Zhromaždení a na iných zasadaniach/ (a) Generálny riaditeľ a každý ním poverený pracovník sa zúčastňuje bez hlasovacieho práva na všetkých zasadaniach Zhromaždenia, výborov a pracovných skupín zriadených Zhromaždením, ako aj na každom inom generálnym riaditeľom zvolanom zasadaní, ktoré prerokúva otázky týkajúce sa Únie.
(b)
Generálny riaditeľ alebo ním poverený pracovník je z úradnej povinnosti tajomníkom Zhromaždenia, výborov, pracovných skupín a iných zasadaní uvedených v pododseku (a).
(5)
/Revízna konferencia/ (a) Generálny riaditeľ pripravuje podľa pokynov Zhromaždenia revízne konferencie.
(b)
Generálny riaditeľ môže tieto prípravy konzultovať s medzinárodnými vládnymi a nevládnymi organizáciami.
(c)
Generálny riaditeľ a ním poverení pracovníci sa zúčastňujú bez hlasovacieho práva na rokovaniach na revíznych konferenciách.
(d)
Generálny riaditeľ alebo ním poverený pracovník je z úradnej povinnosti tajomníkom každej revíznej konferencie.
Článok 7
Financovanie
(1)
/Rozpočet/ (a) Únia má svoj rozpočet.
(b)
Rozpočet Únie obsahuje vlastné príjmy a výdavky Únie a jej príspevok do rozpočtu výdavkov spoločných úniám, ktoré spravuje Organizácia.
(c)
Výdavky, ktoré sa netýkajú výlučne Únie, ale tiež jednej alebo viacerých iných únií spravovaných Organizáciou, považujú sa za spoločné výdavky únií. Podiel Únie na takých spoločných výdavkoch je úmerný záujmu, ktorý na nich Únia má.
(2)
/Koordinácia s ostatnými rozpočtami/ Rozpočet únie sa zostavuje s prihliadnutím na požiadavky koordinácie s rozpočtami ostatných únií spravovaných Organizáciou.
(3)
/Zdroje príjmov/ Rozpočet Únie sa financuje z týchto zdrojov:
(i)
poplatky za zápisy a ostatné služby poskytované Medzinárodným registrom;
(ii)
výnosy z predaja publikácií Medzinárodného registra a práv plynúcich z týchto publikácií;
(iii)
venovanie, najmä spoločnosťami držiteľov práv k audiovizuálnym dielam;
(iv)
dary, odkazy a subvencie;
(v)
nájomné, úroky a rôzne iné príjmy.
(4)
/Finančná sebestačnosť/ Výška poplatkov Medzinárodnému registru a ceny jeho publikácií sa určia tak, aby spolu s ostatnými príjmami dostatočne kryli výdavky spojené so správou tohto Dohovoru.
(5)
/Pokračovanie rozpočtu; rezervný fond/ Ak rozpočet nie je schválený pred začiatkom nového finančného obdobia, zostáva v súlade s finančným poriadkom na tej istej úrovni ako rozpočet na predchádzajúce obdobie. Ak príjmy prevýšia výdavky, pripíše sa rozdiel k dobru do rezervného fondu.
(6)
/Fond prevádzkových prostriedkov/ Únia má fond prevádzkových prostriedkov, ktorý sa skladá z príjmov Únie.
(7)
/Revízia účtov/ Revíziu účtov vykonáva podľa finančného poriadku jeden alebo viac zmluvných štátov alebo externí revízori. Vymenúva ich s ich súhlasom Zhromaždenie.
Článok 8
Vykonávací predpis
(1)
/Prijatie vykonávacieho predpisu/ Vykonávací predpis prijatý súčasne s týmto Dohovorom tvorí prílohu tohto Dohovoru.
(2)
/Zmeny vykonávacieho predpisu/ (a) Zhromaždenie môže vykonávací predpis meniť.
(b)
Každá zmena vykonávacieho predpisu vyžaduje dvojtretinovú väčšinu odovzdaných hlasov.
(3)
/Rozpor medzi Dohovorom a vykonávacím predpisom/ V prípade rozporu medzi ustanoveniami tohto Dohovoru a vykonávacieho predpisu má Dohovor prednosť.
(4)
/Správne pokyny/ Vykonávací predpis ustanovuje zavedenie správnych pokynov.
KAPITOLA III
REVÍZIA A ZMENA
Článok 9
Revízia Dohovoru
(1)
/Revízna konferencia/ Tento Dohovor možno revidovať na konferencii zmluvných štátov.
(2)
/Zvolanie/ O zvolaní každej revíznej konferencie rozhoduje Zhromaždenie.
(3)
/Ustanovenia, ktoré môže zmeniť aj Zhromaždenie/ Ustanovenia uvedené v článku 10 ods. 1 (a) môžu byť zmenené buď revíznou konferenciou, alebo podľa článku 10.
Článok 10
Zmena niektorých ustanovení Dohovoru
(1)
/Návrhy/ (a) Návrhy na zmenu článku 5 ods. 6 a 8, článku 6 ods. 4 a 5 a článku 7 ods. 1 až 3 a 5 až 7 môže predložiť každý zmluvný štát alebo generálny riaditeľ.
(b)
Také návrhy oznámi generálny riaditeľ zmluvným štátom najmenej šesť mesiacov pred ich predložením na prerokovanie v Zhromaždení.
(2)
/Schválenie/ (a) Zmeny ustanovení uvedených v odseku 1 schvaľuje Zhromaždenie.
(b)
Schválenie vyžaduje trojštvrtinovú väčšinu odovzdaných hlasov.
(3)
/Nadobudnutie platnosti/ (a) Každá zmena ustanovení uvedených v odseku 1 nadobúda platnosť mesiac po tom, čo generálny riaditeľ dostal od troch štvrtín zmluvných štátov, ktoré boli členmi Zhromaždenia v čase, keď Zhromaždenie zmenu schválilo, písomné oznámenia o ich prijatí v súlade s ich príslušnými ústavnými predpismi.
(b)
Každá zmena uvedených článkov takto prijatá zaväzuje všetky zmluvné štáty, ktoré boli zmluvnými štátmi v čase, keď Zhromaždenie zmenu schválilo.
(c)
Každá zmena, ktorá bola prijatá a ktorá nadobudla platnosť podľa pododseku (a), zaväzuje všetky štáty, ktoré sa stanú zmluvnými štátmi po dni, keď Zhromaždenie zmenu schválilo.
KAPITOLA IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 11
Prístup k Dohovoru
(1)
/Prístup/ Každý členský štát Organizácie sa môže stať účastníkom tohto Dohovoru
(i)
podpisom sprevádzaným uložením listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení, alebo
(ii)
uložením listiny o prístupe.
(2)
/Ukladanie listín/ Listiny uvedené v odseku 1 sa ukladajú u generálneho riaditeľa.
Článok 12
Nadobudnutie platnosti Dohovoru
(1)
/Začiatočné nadobudnutie platnosti/ Tento Dohovor nadobúda platnosť pre prvých päť štátov, ktoré uložili svoje listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe tri mesiace po dni, keď bola uložená piata listina o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe.
(2)
/Štáty, ktoré nie sú účastníkmi pri začiatočnom nadobudnutí platnosti/ Pre každý štát, ktorý nie je medzi tými, ktoré sú uvedené v odseku 1, nadobúda tento Dohovor platnosť tri mesiace po dni, keď taký štát uložil svoju listinu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe, pokiaľ v listine o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe nebol uvedený neskorší dátum. V tomto prípade nadobúda tento Dohovor platnosť pre taký štát v deň takto uvedený.
Článok 13
Výhrady k Dohovoru
(1)
/Zásada/ S výnimkou uvedenou v odseku 2 nemožno k tomuto Dohovoru urobiť žiadnu výhradu.
(2)
/Výnimka/ Každý štát môže po tom, čo sa stane účastníkom tohto Dohovoru, vyhlásiť v oznámení uloženom u generálneho riaditeľa, že nebude uplatňovať ustanovenie článku 4 ods. 1, pokiaľ ide o vyhlásenia, ktoré sa netýkajú výkonu práv z odboru duševného vlastníctva k audiovizuálnym dielam. Každý štát, ktorý urobil také vyhlásenie, môže ho oznámením uloženým u generálneho riaditeľa odvolať.
Článok 14
Výpoveď Dohovoru
(1)
/Oznámenie/ Každý zmluvný štát môže tento Dohovor vypovedať oznámením oznámeným generálnemu riaditeľovi.
(2)
/Dátum účinnosti/ Výpoveď nadobúda účinnosť rok po dni, keď generálny riaditeľ oznámenie dostal.
(3)
/Dočasné vylúčenie výpovede/ Právo výpovede tohto Dohovoru podľa odseku 1 nemôže vykonať žiaden zmluvný štát pred uplynutím piatich rokov odo dňa, keď tento Dohovor nadobudol pre taký štát platnosť.
Článok 15
Podpis a jazyky Dohovoru
(1)
/Pôvodné texty/ Tento Dohovor sa podpisuje v jedinom pôvodnom vyhotovení v anglickom a francúzskom jazyku, pričom oba texty sú rovnako autentické.
(2)
/Úradné texty/ Úradné texty vyhotoví generálny riaditeľ po dohode s príslušnými vládami v arabskom, nemeckom, talianskom, japonskom, portugalskom, ruskom a španielskom jazyku a v takých iných jazykoch, ktoré určí Zhromaždenie.
(3)
/Časové obmedzenie pre podpis/ Tento Dohovor zostáva otvorený na podpis na Medzinárodnom úrade do 31. decembra 1989.
Článok 16
Depozitárne funkcie
(1)
/Uloženie originálu/ Originál tohto Dohovoru a vykonávacieho predpisu bude uložený u generálneho riaditeľa.
(2)
/Overené kópie/ Generálny riaditeľ odovzdá dve ním overené kópie tohto Dohovoru a vykonávacieho predpisu vládam štátov oprávneným tento Dohovor podpísať.
(3)
/Registrácia Dohovoru/ Generálny riaditeľ tento Dohovor zaregistruje na Sekretariáte Spojených národov.
(4)
/Zmeny/ Generálny riaditeľ odovzdá dve ním overené kópie každej zmeny tohto Dohovoru a vykonávacieho predpisu vládam zmluvných štátov a na požiadanie vláde každého iného štátu.
Článok 17
Oznamovanie
Generálny riaditeľ oznámi vládam členských štátov Organizácie každú skutočnosť uvedenú v článkoch 8 ods. 2, 10 ods. 2 a 3, 11, 12, 13 a 14.
Vykonávací predpis k Dohovoru o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel
OBSAH
Pravidlo 1: Definície
Pravidlo 2: Prihláška
Pravidlo 3: Prerokúvanie prihlášky
Pravidlo 4: Dátum a číslo zápisu
Pravidlo 5: Zápis
Pravidlo 6: Vestník
Pravidlo 7: Otázky
Pravidlo 8: Poplatky
Pravidlo 9: Správne pokyny
Pravidlo 1
Definície
Na účely tohto vykonávacieho predpisu
(i)
„Dohovorom“ sa rozumie Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel;
(ii)
„Medzinárodným zoznamom“ sa rozumie Medzinárodný zoznam audiovizuálnych diel založený Dohovorom;
(iii)
„Medzinárodným registrom“ sa rozumie správna jednotka Medzinárodného úradu, ktorý spravuje Medzinárodný zoznam;
(iv)
„dielom“ sa rozumie audiovizuálne dielo;
(v)
„prihláškou týkajúcou sa diela“ sa rozumie prihláška, ktorá identifikuje existujúce alebo budúce dielo aspoň jeho názvom alebo názvami a ktorou sa žiada, aby vyhlásenie v záujme určitej osoby alebo určitých osôb ohľadne takého diela bolo zapísané v Medzinárodnom zozname; „zápisom týkajúcim sa diela“ sa rozumie zápis uskutočnený podľa prihlášky týkajúcej sa diela;
(vi)
„prihláškou týkajúcou sa osoby“ sa rozumie prihláška, ktorá opisuje existujúce alebo budúce dielo alebo viac takých diel, neidentifikované jeho názvom alebo názvami, aspoň uvedením fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá dielo alebo diela obstarala alebo ich vlastní, prípadne ich pravdepodobne obstará alebo bude vlastniť, a ktorou sa žiada, aby vyhlásenie v záujme prihlasovateľa alebo tretej osoby identifikovanej v prihláške bolo zapísané v Medzinárodnom zozname; „zápisom týkajúcim sa osoby“ sa rozumie zápis uskutočnený podľa prihlášky týkajúcej sa osoby;1)
(vii)
„prihláškou“ alebo „zápisom“ - pokiaľ nie sú kvalifikované ako „týkajúce sa diela“ alebo „týkajúce sa osoby“ - rozumie sa tak prihláška alebo zápis týkajúci sa diela, ako aj prihláška alebo zápis týkajúci sa osoby;
(viii)
„prihlasovateľom“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá podala prihlášku; „držiteľom zápisu“ sa rozumie prihlasovateľ od okamihu zápisu prihlášky;
(ix)
„predpísaným“ sa rozumie predpísané v Dohovore, v tomto vykonávacom predpise alebo v správnych pokynoch;
(x)
„Poradným výborom“ sa rozumie poradný výbor podľa článku 5 ods. 3 (a) (vii) Dohovoru.
Pravidlo 1 bis
Spôsobilosť v prípade niekoľkých prihlasovateľov
Ak tú istú prihlášku podajú viaceré ako jedna fyzická alebo právnická osoba, považujú sa podmienky uvedené v článku 3 ods. 5 (a) Dohovoru za splnené, ak je aspoň jedna z nich oprávnená podať prihlášku podľa uvedeného článku.2)
Pravidlo 2
Prihláška
(1)
/Formuláre/ Každá prihláška musí byť podaná na predpísanom formulári.
(2)
/Jazyk/ Každá prihláška musí byť v anglickom alebo francúzskom jazyku. Len čo sa stane Medzinárodný zoznam finančne sebestačný, môže Zhromaždenie určiť iné jazyky, v ktorých sa môžu prihlášky podávať.
(3)
/Meno a adresa prihlasovateľa/ V každej prihláške musí byť uvedené, ako je predpísané, meno a adresa prihlasovateľa.
(4)
/Meno a adresa určitých tretích osôb uvedených v prihláške/ Ak prihláška odkazuje na fyzickú alebo právnickú osobu, inú než je prihlasovateľ, od ktorej je právo na využívanie odvodené alebo ktorej sa také právo priznáva, postupuje alebo inak na ňu prevádza, musí prihláška obsahovať, ako je predpísané, meno a adresu takej fyzickej alebo právnickej osoby.1)
(5)
/Názov alebo opis diela/ (a) Prihláška týkajúca sa diela musí obsahovať aspoň názov alebo názvy diela. Ak je názov v inom ako v anglickom alebo francúzskom jazyku alebo iným písmom ako latinkou, musí ho sprevádzať doslovný preklad do angličtiny alebo, podľa okolností prípadu, prepis do latinky.
(b)
Prihláška týkajúca sa osoby musí opísať dielo alebo diela, o ktoré má prihlasovateľ záujem. Urobí sa tak aspoň uvedením fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá dielo alebo diela obstarala alebo ich vlastní, prípadne ich pravdepodobne obstará alebo bude vlastniť.1)
(6)
/Odkaz na existujúci zápis/ Ak sa prihláška týka diela, ktoré je predmetom existujúceho zápisu týkajúceho sa diela, alebo diela, ktoré je opísané v existujúcom zápise týkajúcom sa osoby, musí prihláška obsahovať, kedykoľvek je to možné, registračné číslo takého zápisu. Ak Medzinárodný register zistí, že taký údaj by bol možný, ale nebol v prihláške uvedený, môže sám také číslo v zápise doplniť s poznámkou v Medzinárodnom zozname, že údaj pochádza od Medzinárodného registra a nie od prihlasovateľa.
(7)
/Oprávnenie prihlasovateľa/ (a) Každá prihláška týkajúca sa diela musí obsahovať oprávnenie prihlasovateľa na dielo, či už existujúce alebo budúce. Ak oprávnenie spočíva v práve na využívanie diela, musí sa uviesť tiež povaha práva a územie, pre ktoré právo prihlasovateľovi prislúcha.
(b)
Každá prihláška týkajúca sa osoby musí obsahovať oprávnenie prihlasovateľa na opísané existujúce alebo budúce dielo alebo diela, najmä každé právo, ktoré obmedzuje alebo vylučuje právo na využívanie diela alebo diel v prospech prihlasovateľa alebo inej osoby.
(c)
Ak je oprávnenie časovo obmedzené, môže prihláška obsahovať také obmedzenie.
(8)
/Zdroj práv/ Ak sa prihláška týkajúca sa diela dotýka práva na dielo, musí prihláška obsahovať, ak nadobudol právo pôvodne prihlasovateľ, túto skutočnosť, alebo ak je odvodené od fyzickej alebo právnickej osoby odlišnej od prihlasovateľa, meno a adresu takej fyzickej alebo právnickej osoby a právny dôvod odvodenia.
(9)
/Sprievodné listiny a identifikačný materiál/ (a) Každú prihlášku môžu sprevádzať listiny podporujúce vyhlásenia obsiahnuté v prihláške. Každú takú listinu v inom jazyku než v angličtine alebo vo francúzštine musia sprevádzať údaje o povahe a obsahu listiny v angličtine; inak bude Medzinárodný register nakladať s listinou, akoby nebola pripojená.
(b)
Každú prihlášku môže sprevádzať iný materiál schopný identifikovať dielo, než sú listiny.
(10)
/Vyhlásenie vierohodnosti/ Prihláška musí obsahovať vyhlásenie na ten účel, že vyhlásenia v nej obsiahnuté sú podľa znalostí prihlasovateľa pravdivé a že každá sprievodná listina je originálom alebo vernou kópiou originálu.
(11)
/Podpis/ Prihlášku musí podpísať prihlasovateľ alebo jeho zástupca poverený podľa odseku 12.
(12)
/Zastúpenie/ (a) Každý prihlasovateľ alebo držiteľ zápisu môže byť zastúpený zástupcom, ktorý môže byť uvedený v prihláške, v samostatnom plnomocenstve týkajúcom sa určitej prihlášky alebo zápisu alebo vo všeobecnom plnomocenstve podpísanom prihlasovateľom alebo držiteľom zápisu.
(b)
Všeobecné plnomocenstvo umožňuje zástupcovi zastupovať prihlasovateľa alebo držiteľa zápisu v súvislosti so všetkými prihláškami alebo zápismi osoby, ktorá všeobecné plnomocenstvo udelila.
(c)
Každé vymenovanie zástupcu platí až do jeho odvolania oznámením podpísaným osobou, ktorá vymenovanie vykonala, zaslaným Medzinárodnému registru, alebo do vypovedania zástupcom v oznámení zástupcom podpísanom a zaslanom Medzinárodnému registru.
(d)
Medzinárodný register zašle zástupcovi každé oznámenie určené prihlasovateľovi alebo držiteľovi zápisu podľa tohto vykonávacieho predpisu; každé oznámenie takto zaslané zástupcovi má ten istý účinok, akoby bolo zaslané prihlasovateľovi alebo držiteľovi zápisu. Každé oznámenie zaslané zástupcom Medzinárodnému registru má ten istý účinok, ako keby pochádzalo od prihlasovateľa alebo od držiteľa zápisu.
(13)
/Poplatky/ V každej prihláške musí prihlasovateľ uviesť predpísané údaje potrebné pre výpočet poplatku a zaplatiť predpísaný poplatok, ktorý musí Medzinárodnému registru dôjsť najneskôr v deň dôjdenia prihlášky Medzinárodnému registru. Ak sú predpísané údaje potrebné pre výpočet poplatku oznámené Medzinárodnému registru a ak dôjde predpísaný poplatok Medzinárodnému registru do 30 dní odo dňa, keď Medzinárodný register prihlášku skutočne dostal, považuje sa prihláška za prijatú Medzinárodným registrom v deň, keď sa predpísané údaje potrebné pre výpočet poplatku Medzinárodnému registru oznámili alebo keď došiel Medzinárodnému registru predpísaný poplatok, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.1)
Pravidlo 3
Prerokúvanie prihlášky
(1)
/Opravy/ Ak Medzinárodný register dôjde dobromyseľne k záveru, že v prihláške došlo nedopatrením k opomenutiu, k dvom alebo viacerým vyhláseniam vzájomne si odporujúcim, k chybe pri prepise alebo k inému zrejmému omylu, vyzve prihlasovateľa, aby prihlášku opravil. Každá oprava vykonaná prihlasovateľom musí dôjsť Medzinárodnému registru, aby sa vzala do úvahy, do 30 dní odo dňa výzvy k oprave prihlášky.
(2)
/Možnosť odstránenia rozporov/ (a) Ak je podľa názoru Medzinárodného registra akékoľvek vyhlásenie obsiahnuté v prihláške v rozpore s akýmkoľvek iným vyhlásením, ktoré je na podklade prvšej prihlášky predmetom existujúceho zápisu v Medzinárodnom zozname, Medzinárodný register bez meškania,
(i)
ak je prihlasovateľ zároveň držiteľom existujúceho zápisu, pošle mu oznámenie so žiadosťou, či si praje buď zmeniť vyhlásenie obsiahnuté v prihláške, alebo požiadať o zmenu vyhlásenia, ktoré je predmetom existujúceho zápisu,
(ii)
ak prihlasovateľ a držiteľ existujúceho zápisu nie sú totožní, zašle oznámenie prihlasovateľovi so žiadosťou, či si praje zmeniť vyhlásenie obsiahnuté v prihláške, a súčasne zašle oznámenie držiteľovi existujúceho zápisu, žiadajúce uvedeného držiteľa, či si praje - v prípade, že prihlasovateľ si nepraje zmeniť vyhlásenie obsiahnuté v prihláške - požiadať o zmenu vyhlásenia v existujúcom zápise. Zápis prihlášky sa pozastaví do predloženia zmeny, ktorá podľa názoru Medzinárodného registra odstraňuje rozpor, nie však dlhšie ako 60 dní od dátumu uvedeného, príp. uvedených oznámení, pokiaľ prihlasovateľ nepožiada o dlhšiu lehotu; v takom prípade sa pozastaví do uplynutia tejto dlhšej lehoty.
(b)
Skutočnosť, že Medzinárodný register opomenul zistiť rozpornú povahu vyhlásenia, sa nepovažuje za odstránenie takej povahy vyhlásenia.
(3)
/Odmietnutie/ (a) Medzinárodný register odmietne prihlášku, s výnimkami podľa odsekov 1 a 2, v týchto prípadoch:
(i)
ak prihláška neobsahuje vyhlásenie, z ktorého na prvý pohľad vyplýva, že požiadavky podľa článku 3 ods. 5 Dohovoru sú splnené;
(ii)
ak sa prihláška podľa názoru Medzinárodného registra netýka diela, či už existujúceho alebo budúceho;
(iii)
ak prihláška nespĺňa niektorú z požiadaviek pravidla 2 ods. 2, 3, 4, 5, 7(a) a (b), 8, 10, 11 a 13.
(b)
Medzinárodný register môže prihlášku odmietnuť, ak prihláška nespĺňa predpísané podmienky, pokiaľ ide o jej formu.
(c)
Žiadna prihláška nesmie byť odmietnutá z nejakého iného dôvodu než z tých, ktoré sú uvedené v pododsekoch (a) a (b).
(d)
Každé rozhodnutie o odmietnutí podľa tohto odseku oznámi Medzinárodný register písomne prihlasovateľovi. Prihlasovateľ môže do 30 dní odo dňa oznámenia požiadať písomne Medzinárodný register, aby svoje rozhodnutie preskúmal. Medzinárodný register musí odpovedať na žiadosť do 30 dní odo dňa prijatia tejto žiadosti.
(4)
/Záznam o prijatí prihlášky v Medzinárodnom zozname/ Ak Medzinárodný register z akéhokoľvek dôvodu prihlášku nezapíše v priebehu troch pracovných dní od prijatia prihlášky, vloží do databázy Medzinárodného registra, otvorenej na konzultáciu verejnosti, základné prvky prihlášky a údaj o dôvode, pre ktorý sa žiadny zápis neuskutočnil, a ak sa týka dôvod odsekov 1, 2(a) alebo 3(d), údaj o prostriedkoch použitých podľa ktoréhokoľvek z týchto ustanovení. Ak sa zápis uskutoční, uvedený vstup do databázy sa ihneď vymaže.
Pravidlo 4
Dátum a číslo zápisu
(1)
/Dátum/ Medzinárodný register pridelí každej prihláške podľa pravidla 2 ods. 13 ako dátum podania dátum príjmu prihlášky. Ak je prihláška zapísaná, dostane ako dátum zápisu dátum podania.
(2)
/Číslo/ Medzinárodný register pridelí každej prihláške číslo. Ak sa odvoláva prihláška na dielo, ktorého názov je uvedený v existujúcom zápise týkajúcom sa diela alebo ktoré je opísané v existujúcom zápise týkajúcom sa osoby, bude pridelené číslo obsahovať aj číslo tohto zápisu. Každé číslo zápisu bude obsahovať číslo prihlášky.
Pravidlo 5
Zápis
(1)
/Zápis/ Ak prihláška nie je odmietnutá, všetky vyhlásenia v nej obsiahnuté sa zapíšu, ako je predpísané, do Medzinárodného zoznamu.
(2)
/Oznámenie a uverejnenie zápisu/ Každý uskutočnený zápis sa oznámi, ako je predpísané, prihlasovateľovi a uverejní vo Vestníku podľa pravidla 6.
Pravidlo 6
Vestník
(1)
/Uverejnenie/ Medzinárodný register bude vydávať vestník /„Vestník“/, v ktorom bude uvádzať predpísané údaje o všetkých zápisoch. Vestník bude v angličtine s tým, že údaje týkajúce sa prihlášok, ktoré boli podané vo francúzštine, budú tiež vo francúzštine.
(2)
/Predaj/ Medzinárodný register bude ponúkať za odplatu tak ročné predplatné Vestníka, ako aj jednotlivé čísla Vestníka. Výška cien sa určí tým istým spôsobom, ako je určená výška poplatkov podľa pravidla 8 ods. 1.
Pravidlo 7
Otázky
(1)
/Informácie a kópie/ Medzinárodný register poskytne za zaplatenie predpísaného poplatku informáciu o každom zápise a overené kópie každého osvedčenia zápisu alebo listiny týkajúcej sa takého zápisu.
(2)
/Osvedčenie/ Medzinárodný register poskytne za zaplatenie predpísaného poplatku osvedčenie zodpovedajúce otázky ohľadne existencie vyhlásenia o osobitných otázkach v ktoromkoľvek zápise alebo v ktorejkoľvek listine alebo dokumente, ktorý bol pripojený k prihláške, v Medzinárodnom registri.
(3)
/Prehliadka/ Medzinárodný register povolí za zaplatenie predpísaného poplatku prehliadku ktorejkoľvek prihlášky, ako aj ktorejkoľvek listiny alebo dokumentu, ktorý bol pripojený k prihláške.
(4)
/Informačná služba/ Medzinárodný register podá za zaplatenie predpísaného poplatku, ihneď po uskutočnení každého zápisu, písomnú informáciu
(i)
o všetkých zápisoch uskutočnených ohľadne určitého diela;
(ii)
ohľadne všetkých zápisov, ktoré sa týkajú určitej fyzickej alebo právnickej osoby, za podmienky, že ide o fyzickú alebo právnickú osobu alebo tretiu osobu takou fyzickou alebo právnickou osobou poverenú, ktorá si takú službu praje.1)
(5)
/Počítačová pamäť/ Medzinárodný register môže celý obsah Medzinárodného zoznamu alebo jeho časť vložiť do pamäti počítača a vykonávanie všetkých služieb uvedených v odsekoch 1 až 4 alebo v pravidle 3 ods. 4 môže byť založené na tejto pamäti.
Pravidlo 8
Poplatky
(1)
/Určenie poplatkov/ Pred určením systému a sadzieb poplatkov a pred vykonaním akýchkoľvek zmien v tomto systéme alebo v sadzbách sa generálny riaditeľ poradí s Poradným výborom. Zhromaždenie môže dať generálnemu riaditeľovi pokyn zmeniť uvedený systém, sadzby alebo oboje.
(2)
/Zníženie poplatkov pre prihlasovateľov z rozvojových krajín/ Sadzby poplatkov sa znižujú od začiatku o 15 %, ak je prihlasovateľ fyzickou osobou, ktorá je občanom, alebo právnickou osobou, ktorá je organizovaná podľa právneho poriadku zmluvného štátu považovaného za rozvojovú krajinu v súlade s ustálenou praxou Valného zhromaždenia Spojených národov. Zhromaždenie bude periodicky skúmať možnosť zvýšenia percenta uvedeného zníženia.
(3)
/Nadobudnutie účinnosti zmien v poplatkoch/ Žiadne zvýšenie poplatkov nemá spätnú účinnosť. Dátum nadobudnutia účinnosti každej zmeny určí generálny riaditeľ alebo Zhromaždenie, pokiaľ zmena nastáva na pokyn Zhromaždenia. Taký dátum sa určuje až po uverejnení zmeny vo Vestníku. Nesmie byť skorší ako jeden mesiac po uverejnení vo Vestníku.
(4)
/Mena a spôsob platenia/ Poplatky sa platia predpísaným spôsobom a v predpísanej mene, alebo ak sa pripúšťa niekoľko mien, v mene, ktorú si prihlasovateľ z uvedených mien zvolí.
Pravidlo 9
Správne pokyny
(1)
/Rozsah/ (a) Správne pokyny obsahujú ustanovenia o podrobnostiach ohľadne vykonávania Dohovoru a tohto vykonávacieho predpisu.
(b)
V prípade rozporu medzi ustanoveniami Dohovoru alebo tohto vykonávacieho predpisu a ustanoveniami správnych pokynov majú skôr uvedené prednosť.
(2)
/Zdroj/ (a) Správne pokyny vypracúva a môže meniť generálny riaditeľ po prerokovaní s Poradným výborom.
(b)
Zhromaždenie môže dať generálnemu riaditeľovi pokyn, aby zmenil správne pokyny, a generálny riaditeľ ich zmení podľa toho.
(3)
/Uverejnenie a nadobudnutie účinnosti/ (a) Správne pokyny a každá ich zmena bude uverejnená vo Vestníku.
(b)
Každé uverejnenie určí dátum, kedy uverejnené ustanovenia nadobúdajú účinnosť. Dátumy môžu byť pre rôzne ustanovenia rozdielne, ale s tým, že žiadne ustanovenie nemôže byť vyhlásené za účinné skôr, než je uverejnené vo Vestníku.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
1)
Pôvodné texty ustanovení pravidla 1 (vi), pravidla 2 ods. 4, pravidla 2 ods. 5 (b), pravidla 2 ods. 13 a pravidla 7 ods. 4 prijaté na diplomatickej konferencii v Ženeve 18. apríla 1989 boli spresnené v súlade s článkom 8 ods. 2 Dohovoru na 1. mimoriadnom zasadaní Zhromaždenia 28. februára 1991.
2)
Ustanovenie nového pravidla 1 bis sa do textu vložilo rozhodnutím Zhromaždenia na jeho 1. mimoriadnom zasadaní 28. februára 1991.