36/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.01.1992 do 28.05.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

36
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky
z 20. decembra 1991,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 407/1991 Zb. o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 123 ods. 1 písm. b) a ods. 3 Zákonníka práce ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 407/1991 Zb. o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií, sa mení takto:
§ 9 sa vypúšťa.
Čl. II
Príspevok podľa tejto vyhlášky patrí pracovníkovi už za mesiac január 1992.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ministerka:

PhDr. Woleková CSc. v. r