320/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

320
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 5. mája 1992
o správnych poplatkoch
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)
Týmto zákonom sa upravujú správne poplatky (ďalej len „poplatky“), ktoré vyrubujú a vyberanú orgány štátnej správy, obce a iné orgány oprávnené podľa osobitných predpisov1) vyberať poplatky (ďalej len „správny orgán“) za úkony vykonávané pri výkone štátnej správy v prospech poplatníka (ďalej len „spoplatňovaný úkon“).
(2)
Poplatkom podliehajú aj podania a žiadosti správnym orgánom, ktorých vybavenie vyžaduje úkon správneho orgánu v správnom konaní na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
(3)
Sadzobník poplatkov je uvedený v prílohe tohto zákona.
§ 2
Poplatník
(1)
Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon, alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.
(2)
Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
§ 3
Vznik poplatkovej povinnosti
Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na vykonanie úkonu správnemu orgánu, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
§ 4
Oslobodenie od poplatkov
(1)
Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické a fyzické osoby:
a)
orgány štátnej správy, štátne fondy, obce, súdy a prokuratúry, ako aj rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na štátny rozpočet Slovenskej republiky alebo rozpočty obcí, Česko-slovenský Červený kríž, charitatívne a dobročinné spolky, nadácie a dobrovoľné spolky ochrancov prírody a životného prostredia, štátne zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnej starostlivosti, mládežnícke, telovýchovné a kultúrne zariadenia,
b)
diplomatickí zástupcovia poverení v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
(2)
Oslobodenie od poplatkov podľa odseku 1 písm. a) sa viaže na podmienku, že tieto subjekty nevykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť.
(3)
Od poplatkov sú oslobodené úkony na vykonanie všeobecne záväzných právnych predpisov o sociálnom zabezpečení, vrátane nemocenského poistenia, o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a zabezpečení matky a dieťaťa, o zamestnanosti a o zmiernení následkov majetkových krívd.2)
(4)
Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony určené v medzinárodných zmluvách a dohodách, ktorými je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná.
§ 5
Základ poplatku ustanoveného percentuálnou sadzbou
(1)
Základom poplatku ustanoveného percentuálnou sadzbou je cena zvyčajná v mieste a čase vykonania spoplatňovaného úkonu. Ak nie je možné cenu určiť takto, základom poplatku je cena zistená podľa platných cenových predpisov.3)
(2)
Poplatník je povinný oznámiť cenu spoplatňovaného úkonu správnemu orgánu, ktorý poplatok vyrubuje.
(3)
Ak poplatník cenu neuvedie, alebo táto nezodpovedá zvyčajnej cene alebo cene podľa platného cenového predpisu, zistí ju správny orgán sám na náklady poplatníka.
(4)
Základ poplatku ustanoveného percentuálnou sadzbou sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún hore. Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny dole.
§ 6
Sadzby poplatkov
(1)
Sadzby poplatkov sú určené pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku v sadzobníku poplatkov.
(2)
Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.
§ 7
Platenie poplatku
(1)
Poplatky vyrubované a vyberané správnymi orgánmi sa platia kolkovými známkami za predpokladu, že poplatok neprevyšuje 1000 Kčs, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo zloženkou, prípadne v hotovosti, a to na účet príslušného územného finančného orgánu.
(2)
Poplatky vyrubované obcami sa platia na ich účty prevodom z účtu v peňažných ústavoch, zloženkou alebo v hotovosti.
(3)
Správne orgány vyrubujú a vyberajú poplatky v česko-slovenských korunách.
(4)
Ak je poplatníkom devízový cudzozemec, vykoná sa prepočet ceny podľa platného kurzu uvedeného v kurzovom lístku Štátnej banky česko-slovenskej ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti.
§ 8
Splatnosť poplatkov
(1)
Poplatky uvedené v sadzobníku poplatkov pevnou sumou sa platia bez vyrubenia a sú splatné pri podaní.
(2)
Pokiaľ sa poplatok nezaplatil pri podaní, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia výzvy správneho orgánu na zaplatenie poplatku.
(3)
Poplatky určené v sadzobníku poplatkov percentuálnou sadzbou z ceny alebo hodnoty predmetu úkonu sa vyrubujú pred vykonaním úkonu a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia výzvy alebo platobného výmeru, s výnimkou prípadov, v ktorých je možné základ pre vyrubenie poplatku zistiť až po ukončení kalendárneho roka.
§ 9
Kolkové známky
Grafickú úpravu a hodnoty kolkových známok, ako aj spôsob ich použitia a výmeny ustanoví osobitný predpis o kolkových známkach.
§ 10
Následky nezaplatenia poplatku
(1)
Ak je poplatok splatný pred vykonaním úkonu a nebol zaplatený v ustanovenej lehote, prípadne ak nebol poplatok splatný pri podaní zaplatený ani dodatočne v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy alebo platobného výmeru správneho orgánu, podanie sa neprerokuje a úkon sa nevykoná. V takomto prípade, ak príslušný správny orgán už vydal povolenie, toto môže zrušiť.
(2)
Podľa odseku 1 sa nepostupuje v prípade, ak je potrebné úkony vykonať z dôvodov všeobecného záujmu, alebo v prípade, keď sa poplatníkovi povolí lehota na zaplatenie splátky, alebo keď správny orgán uzná vykonanie úkonu za vhodné.
§ 11
Vrátenie poplatku
(1)
Správny orgán, ktorý vyrubil alebo vybral poplatok, rozhodne o vrátení zaplateného poplatku v plnej výške, ak nedošlo k vykonaniu úkonu alebo k vecnému prerokovaniu bez zavinenia poplatníka, alebo poplatok bol zaplatený bez toho, aby bol k tomu poplatník povinný.
(2)
Správny orgán, ktorý vyrubil alebo vybral poplatok, vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil na poplatku viac ako bol povinný alebo o ktorú bol zaplatený poplatok dodatočne na žiadosť poplatníka znížený alebo odpustený.
(3)
Správny orgán, ktorý vyrubil alebo vybral poplatok, rozhodne na žiadosť poplatníka, či a aká časť zaplateného poplatku sa vráti, ak nedošlo vinou poplatníka k vykonaniu úkonu, za ktorý bol poplatok zaplatený. Správny orgán môže vrátiť najviac 65 % zo sumy zaplatenej na poplatku. Vrátené sumy sa zaokrúhľujú na celé koruny dole.
(4)
Poplatok sa nevráti, ak nepresahuje sumu 30 Kčs.
(5)
Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.
§ 12
Vecné ručenie a záložné právo
(1)
Pre zabezpečenie poplatkov za spoplatňované úkony, ktoré sa týkajú hnuteľných vecí, viazne na týchto veciach zákonné záložné právo podľa osobitného predpisu,4) ak ich má správny orgán u seba. Záložné právo podľa tohto ustanovenia nepostihuje hnuteľné veci, ktoré podľa osobitného predpisu nemôžu byť založené alebo sú vylúčené z výkonu rozhodnutia.5)
(2)
Na zabezpečenie poplatku môže správny orgán zadržať vec, na ktorej viazne zákonné záložné právo (záloh).
(3)
Pokiaľ má správny orgán záloh u seba, môže ho predať na verejnej dražbe a z jeho výťažku uspokojiť svoju splatnú pohľadávku bez výkonu rozhodnutia.
(4)
Ak vznikne pri vykonávaní spoplatňovaného úkonu peňažná pohľadávka štátu alebo obce voči poplatníkovi, môže správny orgán uspokojiť svoju pohľadávku pri splnení záväzku zrážkou z vyplácanej peňažnej sumy.
§ 13
Preklúzia
(1)
Právo vyrubiť poplatok zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vykonané spoplatňované úkony alebo v ktorom nastali iné skutočnosti rozhodujúce pre vyrubenie poplatku.
(2)
Právo správneho orgánu vyrubiť doplatok poplatku, ktorý bol nesprávne vyrubený nižšou sumou, zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok vyrubený.
(3)
Právo správneho orgánu vymáhať vyrubený poplatok alebo doplatok poplatku zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok alebo doplatok poplatku vyrubený.
(4)
Ak správny orgán vykoná úkon na vyrubenie alebo vymáhanie poplatku alebo doplatku poplatku a ak upovedomí o tom poplatníka, začína plynúť nová prekluzívna lehota od konca kalendárneho roka, v ktorom bol taký úkon vykonaný.
(5)
Právo správneho orgánu vymáhať vyrubený poplatok alebo doplatok poplatku zanikne najneskôr uplynutím desiatich rokov od začiatku prekluzívnej lehoty podľa odseku 1.
§ 14
Konanie
Pri konaní vo veciach poplatkov sa postupuje, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, podľa osobitných predpisov.6)
§ 15
Kontrola a dohľad
(1)
Územné finančné orgány vykonávajú v správnych orgánoch kontrolu správnosti a včasnosti vyrubenia, vyberania, platenia a vymáhania poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Za týmto účelom vedú správne orgány evidenciu o poplatkoch.
(2)
Nad správnosťou a včasnosťou vyrubovania, vyberania, platenia a vymáhania poplatkov, ktoré sú príjmom rozpočtov obcí, vykonávajú dohľad územné finančné orgány.
§ 16
Rozpočtové určenie výnosu poplatkov
(1)
Výnos poplatkov je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo rozpočtov obcí, podľa toho, ktorý orgán spoplatňovaný úkon vykonal.
(2)
Poplatky platené kolkovými známkami sú vždy príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 17
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) všeobecne záväzným právnym predpisom upraví grafickú úpravu a hodnoty kolkových známok, ako aj spôsob ich použitia a výmeny.
(2)
Ministerstvo môže všeobecne záväzným právnym predpisom určiť novú úpravu a spôsob platenia kolkovými známkami, ak pôjde o poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(3)
Ministerstvo môže na odstránenie tvrdostí a nezrovnalostí povoliť úľavu z poplatku. V prípade verejného záujmu môže povoliť oslobodenie od všetkých alebo len niektorých druhov poplatkov odlišne od ustanovenia § 4 aj iným právnickým a fyzickým osobám.
(4)
Územný finančný orgán alebo obec môže na základe splnomocnenia ministerstva na odstránenie tvrdostí alebo nezrovnalostí vo výnimočných prípadoch jednotlivým poplatníkom na ich žiadosť poskytnúť úľavu z poplatku určeného pevnou sumou.
(5)
Úľavu z poplatku nie je možné povoliť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený alebo v ktorom nastali skutočnosti rozhodujúce pre splatnosť poplatku.
§ 18
Prechodné ustanovenie
Za spoplatňované úkony navrhnuté alebo začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, okrem prípadov, keď sa manželstvá uzatvárajú cirkevnou formou, a to aj vtedy, ak ich splatnosť nastane po dni účinnosti tohto zákona.
§ 19
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa s platnosťou pre územie Slovenskej republiky:
1.
zákon č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 138/1960 Zb.;
2.
vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 522/1991 Zb.
§ 20
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
Príloha zákona SNR č. 320/1992 Zb.
Sadzobník správnych poplatkov
Položka 1
Podanie žiadosti:
a) na ústredných orgánoch štátnej správy, ak si vybavenie vyžaduje úkon orgánu v správnom konaní na základe všeobecne záväzných právnych predpisov a ak nejde o úkon uvedený v ostatných položkách sadzobníka Kčs 200
b) na iných orgánoch štátnej správy a obecných úradoch, ak si vybavenie vyžaduje úkon správneho orgánu v správnom konaní na základe všeobecne záväzných právnych predpisov a ak nejde o úkon uvedený v ostatných položkách sadzobníka Kčs 100
c) o nahliadnutie do matrík Kčs 20
za každý zväzok matriky
d) o nahliadnutie do živnostenského registra Kčs 50
za každý zväzok registra
Poznámka:
1. Podľa písmen a) a b) tejto položky sa spoplatňujú tiež odvolacie konania, obnova konania a preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a rozklad (ďalej len „opravný prostriedok“) podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a žiadosti podané na základe vyhlášky č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov. Poplatok sa platí podľa tej sadzby, ktorá zodpovedá orgánu štátnej správy, ktorý o opravnom prostriedku rozhoduje.
2. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie za každú žiadosť podanú na orgáne štátnej správy za každú jednotlivú fyzickú i právnickú osobu.
3. Poplatku nepodlieha podanie v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
4. Ak sa poplatok nezaplatil pri podaní, postupuje sa podľa § 8 tohto zákona.
Položka 2
a) Vyhotovovanie a overovanie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave, ktoré sú zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike Kčs 200
b) Overenie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a spisov alebo zo súkromných spisov v úradnej úschove za každú začatú stránku v slovenskom alebo českom jazyku Kčs 20
v cudzom jazyku Kčs 50
Oslobodenie:
Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodené overenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.
Poznámka:
1. Za overenie pre česko-slovenských štátnych občanov vykonávané v oblastiach obývaných maďarskou, nemeckou, poľskou alebo ukrajinskou (rusínskou) národnosťou v ich jazyku sa vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške určenej pre slovenský alebo český jazyk.
2. Za cudzojazyčnú listinu sa považuje listina, v ktorej je aspoň časť textu v cudzom jazyku.
Položka 3
Overenie:
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise za každý podpis Kčs 20
b) odtlačku úradných pečiatok a úradných podpisov Kčs 60
Oslobodenie:
Oslobodenie uvedené v položke 2 písm. b) tu platí obdobne.
Položka 4
Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu vybavenia za každú i len začatú stranu rodného, sobášneho alebo úmrtného listu alebo odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov, evidencií, listín alebo spisov Kčs 20
Položka 5
Vydanie potvrdenia, výpisov a odpisov z fondu štátnych archívov, ak ide o
a) duplikáty školských vysvedčení, dokladov o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní Kčs 50
b) výpisy z matrík, živnostenských registrov Kčs 50
c) výpisy z protokolov, uznesení a rozhodnutí orgánov štátnej správy Kčs 50
za každú i začatú stránku
d) výpisy a potvrdenie o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo štátnom občianstve Kčs 100
Položka 6
a) Vydanie osvedčenia alebo overenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti Kčs 200
b) Vydanie osvedčenia o tuzemskom práve Kčs 50
za každú i začatú hodinu najviac však Kčs 3 000
Položka 7
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie Kčs 150
b) Vydanie živnostenského listu Kčs 1 000
c) Vydanie koncesnej listiny Kčs 2 000
d) Vydanie povolenia na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti podľa osobitného predpisu Kčs 2 000
Splnomocnenie:
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 50 %, ak ide o zmenu skutočností vedených v evidencii obecného úradu alebo o zmenu živnostenského listu alebo koncesnej listiny.
2. Ak ide o zmenu priezviska alebo bydliska podnikateľa, priezviska alebo bydliska jeho zodpovedného zástupcu a tiež o zmenu priezviska alebo bydliska samostatne hospodáriaceho roľníka, vyberie sa poplatok vo výške 20 Kčs.
Položka 8
a) Vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, a tým aj o štátnom občianstve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Kčs 30
b) Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzatvorenie manželstva v cudzine Kčs 100
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa zákona č. 88/1990 Zb.
Poznámka:
Ak sa doručuje osvedčenie o právnej spôsobilosti do cudziny vyberie poplatok česko-slovenský zastupiteľský úrad.
Položka 9
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, a tým aj Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Kčs 2 000
Poznámka:
1. Poplatok za prepustenie detí vo veku do 15 rokov zo štátneho zväzku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa vyberie vo výške 500 Kčs.
2. Ak sa doručuje listina o prepustení zo štátneho zväzku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky do cudziny, vyrubí a vyberie poplatok česko-slovenský zastupiteľský úrad.
3. Listina o prepustení zo štátneho zväzku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa odovzdá (doručí) až po zaplatení poplatku podľa tejto položky.
Položka 10
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, a tým aj Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Kčs 2 000
Oslobodenie:
Udelenie štátneho občianstva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa zákona č. 88/1990 Zb. je oslobodené od poplatku.
Splnomocnenie:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky môže v odôvodnených prípadoch na zamedzenie tvrdosti poplatok znížiť, prípadne odpustiť.
Poznámka:
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky len raz, ak udeľuje štátne občianstvo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky jednou listinou manželom a ich deťom mladším ako 15 rokov.
2. Poplatok za udelenie štátneho občianstva deťom do 15 rokov sa vyberie vo výške Kčs 100.
Položka 11
Vydanie preukazu (osvedčenia) alebo vydanie preukazu náhradou za preukaz (osvedčenie) stratený, zničený, poškodený, odcudzený alebo neupotrebiteľný Kčs 50
Splnomocnenie:
V odôvodnených prípadoch môže správny orgán znížiť poplatok podľa tejto položky až na pätinu sadzby alebo zvýšiť až na dvojnásobok sadzby. Ak je doklad neupotrebiteľný, znižuje sa správny poplatok podľa tejto položky vždy na jednu pätinu sadzby.
Poznámka:
Ak ide o vydanie preukazu opakovane v priebehu dvoch rokov nasledujúcich po sebe, vyberie sa poplatok vo výške trojnásobku sadzby.
Položka 12
Vydanie poľovného lístka alebo predĺženie jeho platnosti:
a) pre štátnych občanov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
  1. ročného Kčs 50
  2. trojročného Kčs 120
b) pre cudzincov
  1. ročného Kčs 5000
  2. na jeden mesiac Kčs 1500
Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl v štúdijných odboroch s výučbou poľovníctva, horári a poľovníci z povolania, ktorí majú v pracovnej náplni aktívne vykonávanie poľovníctva, poľovnícki hospodári a osoby určené ako poľovnícka stráž po predložení potvrdenia školy alebo potvrdenia o výkone funkcie alebo povolania, členovia lesnej stráže, ak túto funkciu vykonávajú v súvislosti s plnením pracovných povinností, a členovia lesnej stráže - dôchodcovia, ak túto funkciu v posledných piatich rokoch vykonávali ako pracovnú povinnosť.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na pozvanie alebo so súhlasom vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Federálneho zhromaždenia, Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady.
Poznámka:
Od cudzincov, ktorí majú na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky povolený trvalý pobyt, sa vyberie poplatok podľa písmena a) tejto položky.
Položka 13
Vydanie rybárskeho lístka alebo predĺženie jeho platnosti:
a) pre štátnych občanov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
  1. ročného Kčs 30
  2. trojročného Kčs 50
  3. pre deti do 15 rokov Kčs 10
b) pre cudzincov
  1. ročného Kčs 3 000
  2. na jeden mesiac Kčs 500
Oslobodenie:
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl v študijných odboroch s výučbou rybárstva, odborní pracovníci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej náplni, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia školy alebo potvrdenia o výkone funkcie alebo povolania.
Poznámka:
Od cudzincov, ktorí majú na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky povolený trvalý pobyt, sa vyberie poplatok v sadzbách uvedených pre občanov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Položka 14
Vydanie povolenia na výrub stromov rastúcich mimo lesa, za každý strom Kčs 100
Splnomocnenie:
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok sadzby v prípade, že ide o viac ako päť stromov.
Položka 15
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osôb alebo vydanie písomného oznámenia o majiteľovi motorového vozidla Kčs 20
Oslobodenie:
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osôb sú oslobodené pošty (inkasné strediská) a Česko-slovenský Červený kríž.
Poznámka:
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie za potvrdenie alebo za písomné oznámenie údajov o každej osobe v ňom uvedenej.
2. Výmena alebo výdaj hromadných údajov na magnetických páskach nie je správnym úkonom v zmysle tejto položky.
Položka 16
Povolenie zmeny:
a) priezviska hanlivého, výstredného, smiešneho, skomoleného, cudzojazyčného alebo priezviska rozvedeného manžela na predchádzajúce priezvisko Kčs 20
b) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch Kčs 500
Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena priezviska, ku ktorej dochádza vyhlásením rozvedeného manžela, že prijíma opäť predchádzajúce alebo pôvodné (rodné) priezvisko, ak táto skutočnosť sa oznámila do 1 mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o rozvode.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena alebo oprava mena osvojených detí alebo zmena, ktorú je potrebné vykonať v dôsledku nesprávnych (neúplných) zápisov v matrike.
Poznámka:
1. Oprava mena a priezviska osoby v prípade transsexuality sa považuje za zmenu v dôsledku nesprávneho zápisu v matrike.
2. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
3. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej rodinnej starostlivosti na priezvisko opatrovníka, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak opatrovníkmi alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
4. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
Položka 17
Netýka sa sobášov uzavretých cirkevnou formou
a) Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom ako príslušnom obvodnom úrade česko-slovenskými štátnymi občanmi Kčs 100
b) Uzatvorenie manželstva iným ako príslušným obvodným úradom česko-slovenskými štátnymi občanmi Kčs 300
c) Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami, ktorí majú na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky povolený iný ako trvalý pobyt Kčs 500
d) Uzatvorenie manželstva medzi česko-slovenským štátnym občanom alebo cudzincom, ktorý má na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky povolený trvalý pobyt, a cudzincom, ktorý má na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky povolený iný ako trvalý pobyt Kčs 230
e) Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo uršenej doby alebo mimo úradne určenej miestnosti Kčs 300
Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a občania ťažko zdravotne postihnutí, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzatvárajú manželstvo na obecnom (obvodnom) úrade príslušnom podľa miesta prechodného pobytu v mieste pracoviska jedného z nich.
Poznámka:
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa písmen a), b) a e) sa vyberie aj od cudzincov,7) ktorí majú na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky povolený trvalý pobyt.
3. Pre územie Slovenskej republiky sa orgánom, pred ktorým sa manželstvo uzaviera, rozumie stále pracovisko obvodného a obecného úradu.
4. Ak dôjde k uzavretiu manželstva pred iným ako príslušným obvodným úradom, poplatok podľa písmena d) tejto položky vyberie príslušný (delegujúci) obvodný úrad, ktorý pripravil podklady pre uzavretie manželstva.
Položka 18
Vydanie stavebného povolenia:
a) na stavby obytných domov slúžiacich na trvalé bývanie
1. vlastníka a osôb jemu blízkych8) Kčs 300
2. v iných prípadoch Kčs 1 000
b) na stavby pre individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty)
1. ak nepresahuje zastavaná plocha 16 m2 Kčs 200
2. ak presahuje zastavaná plocha 16 m2 Kčs 500
c) na zmeny stavieb pre bývanie alebo individuálnu rekreáciu (nadstavby, prístavby, stavebné úpravy) na iné stavby plniace doplnkovú funkciu pre stavbu hlavnú (s výnimkou drobných stavieb), na prípojku na existujúcu verejnú rozvodnú sieť pre tieto stavby Kčs 100
d) na stavbu garáží
1. s jedným alebo dvoma miestami Kčs 300
2. s viacej ako dvoma miestami Kčs 300
a 150 Kčs za každé ďalšie miesto
e) na nebytovú výstavbu, na nadstavby, prístavby a na stavebné úpravy nebytových objektov a stavieb vyššie neuvedených pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 1,5 mil. Kčs vrátane Kčs 500
nad 1,5 mil. Kčs do 3 mil. Kčs vrátane Kčs 1 000
nad 3 mil. Kčs do 10 mil. Kčs vrátane Kčs 2 000
nad 10 mil. Kčs do 100 mil. Kčs vrátane Kčs 3 000
nad 100 mil. Kčs Kčs 5 000
f) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva stavebné povolenie Kčs 300
Oslobodenie:
Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania ťažko zdravotne postihnutí, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S alebo osoby, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu bytu.
Poznámka:
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacej samostatných objektov, vyberie sa iba jeden poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom povolení.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné konania špeciálne stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb.
Položka 19
Vydanie dodatočného povolenia na stavbu päťnásobok sadzby podľa druhu stavby ustanovenej v položke č. 18
Poznámka:
Poplatok sa vyberie za vydanie dodatočného povolenia stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, pri ktorom došlo k prekročeniu zastavanej plochy alebo obstavaného priestoru.
Položka 20
Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia Kčs 200
Poznámka:
Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
Položka 21
Vydanie povolenia:
a) na zmenu užívania bytového objektu určeného na trvalé bývanie na objekt užívaný pre individuálnu rekreáciu Kčs 300
b) na iné zmeny užívania stavby Kčs 200
c) na odstránenie stavby Kčs 100
d) na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia Kčs 50
Oslobodenie:
Od poplatku podľa písmena d) je oslobodené označenie prevádzky, ktorej povinnosť vyplýva z § 31 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
Poznámka:
1. Pri konaní o zmene užívania stavby, súčasne so stavebným konaním o vydanie stavebného povolenia, vyberie správny orgán poplatok podľa položky 18.
2. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie za vydanie povolenia podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný poriadok) a predpisov, ktoré ho vykonávajú.
Položka 22
Miestne zisťovanie (komisionálne konanie), ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníkov konania:
a) do troch hodín vrátane doby strávenej na ceste Kčs 100
b) nad tri hodiny Kčs 100
a 50 Kčs za každú začatú hodinu pracovného času, najviac Kčs 500
Poznámka:
1. Pri miestnom šetrení vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom šetrení podľa zákona SNR o správe daní a poplatkov sa poplatok nevyberie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne šetrenie vykonáva za účelom vydania rozhodnutia spoplatneného podľa položky 18 alebo 21.
3. Pri kolaudačnom konaní sa poplatok vyberie iba v prípade, ak kolaudačné rozhodnutie je vydané po lehote určenej v stavebnom povolení.
4. Za miestne šetrenie z podnetu účastníka konania v zmysle tejto položky sa považuje i šetrenie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.
Položka 23
a) Povolenie lotérie alebo okamžitej lotérie alebo tomboly, z hernej istiny 10 % najmenej
Kčs 100
b) Povolenie prevádzkovania výherných prístrojov za každý prístroj Kčs 20 000
c) Povolenie na prevádzkovanie ostatných stávkových hier (rulety) a pod. z tržieb dosiahnutých prevádzkovateľom z týchto hier, znížených o vyplatené výhry 10 % najmenej
Kčs 1 000
Splnomocnenie:
Správny orgán, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie výherných prístrojov podľa písmena b) tejto položky, zníži sadzbu poplatku o 50 %, ak ide o povolenia na čas kratší ako 6 mesiacov.
Poznámka:
1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa platí bez vyrubenia na ústnu alebo písomnú výzvu, ak vykonáva úkon obecný úrad.
2. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyrubuje až po vykonaní úkonu spôsobom ustanoveným správnym orgánom.
Položka 24
Podanie oznámenia o prevádzkovaní digitálnych a svetelných prístrojov a hracích zariadení a iných zariadení ľudovej zábavy (kolotoče, hojdačky, strelnice a pod.) za každé zariadenie alebo prístroj a za každý len začatý mesiac Kčs 200
Položka 25
Udelenie povolenia na emisiu dlhopisov 1 % z celkovej sumy emisie, najmenej Kčs 10 000
Položka 26
Udelenie oprávnenia na vydanie hypotekárnych záložných listov9) 1 % z nominálnej hodnoty hypotekárnych záložných listov, najmenej Kčs 10 000
Položka 27
Vydanie vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu alebo vydanie osvedčenia pre učiteľa vodičov motorových vozidiel Kčs 50
Poznámka:
Ak ide o rozšírenie oprávnenia, vyberie sa poplatok vo výške 20 Kčs.
Položka 28
Zápis prvého a ďalšieho držiteľa motorového alebo prípojného vozidla (i s vykonaním úprav v príslušných dokladoch):
a) pri motocykloch
1. s objemom valcov motora do 50 cm3 Kčs 100
2. ostatných (vrátane motocyklov s prívesným alebo postranným vozíkom alebo motorových trojkoliek - rikší) Kčs 200
b) pri automobile alebo poľnohospodárskom alebo lesnom kolesovom traktore Kčs 300
c) pri prípojnom vozidle Kčs 100
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodený zápis zmeny držiteľa v dôsledku nadobudnutia motorového alebo prípojného vozidla na základe vyporiadania dedičstva, úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu, zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov a organizaných zmien právnických osôb.
Poznámka:
1. Za zápis zmeny názvu organizácie, ktorá je držiteľom vozidla z dôvodov zlúčenia alebo rozdelenia organizácií, sa poplatok podľa tejto položky nevyberie.
2. Poplatníkom za zápis zmeny držitea je nadobúdateľ motorového vozidla alebo prípojného vozidla.
3. Poplatok za zápis zmeny držiteľa zníži správny orgán na 50 Kčs, ak sa prevádza motorové vozidlo upravené na vedenie ťažko zdravotne postihnutými osobami alebo ak je poplatníkom osoba ťažko zdravotne postihnutá, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
4. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i poplatok za vydanie štátnej poznávacej značky.
5. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie za zápis motorového alebo prípojného vozidla, ktorého prevádzkovateľom bolo Federálne ministerstvo vnútra, ministerstvá vnútra Českej republiky alebo Slovenskej republiky alebo Federálne ministerstvo obrany, pokiaľ nie je súčasne nevyhnutné schváliť technickú spôsobilosť tohto vozidla na prevádzku na pozemných komunikáciách. V tomto prípade sa postupuje podľa položky 29.
Položka 29
Schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla alebo prípojného vozidla (jednotlivého) zostaveného zo súčiastok, po prestavbe alebo dostavbe alebo jednotlivo dovezeného z cudziny, ak ide o:
a) motocykel alebo moped s objemom valcov motora do 50 cm3, postranný alebo prívesný vozík k motocyklu Kčs 500
b) ostatné motocykle alebo motorové trojkolky - rikše Kčs 1 000
c) automobil alebo poľnohospodársky alebo lesný kolesový traktor Kčs 2 000
d) príves alebo náves alebo zvláštne vozidlo Kčs 1 000
Splnomocnenie:
1. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky zníži správny orgán na 50 Kčs, ak sú držiteľmi motorových vozidiel osoby ťažko zdravotne postihnuté, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S alebo ak ide o motorové vozidlá, na ktorých je vykonaná osobitná úprava ovládacích mechanizmov prispôsobených pre osoby ťažko zdravotne postihnuté, držiteľov preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
2. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 25 % sadzby v prípadoch, ak ide o schvaľovanie technickej spôsobilosti motorového vozidla alebo prípojného vozidla po prestavbe alebo dostavbe.
3. Poplatky podľa tejto položky sa nevyberú, ak schvaľuje správny orgán technickú spôsobilosť motorového vozidla alebo prípojného vozidla po odcudzení.
Poznámka:
1. V poplatku je zahrnutý i poplatok za vydanie príslušných dokladov a štátnych poznávacích značiek pre motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo.
2. Predpokladom pre schválenie technickej spôsobilosti vozidla je vykonanie technickej kontroly v staniciach technickej kontroly, ktorú je povinný poplatník uhradiť.
3. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 30
a) Schválenie úprav na ťahanie prípojných vozidiel Kčs 50
b) Zápis zmeny v dokladoch k motorovému vozidlu alebo prípojnému vozidlu Kčs 10
c) Pridelenie štátnej poznávacej značky a vydanie štátnej poznávacej značky za zničenú, stratenú alebo poškodenú a vydanie štátnej poznávacej značky pri prevode vozidla do obvodu iného dopravného inšpektorátu bez zmeny držiteľa vozidla Kčs 40
d) Vydanie trvalej osobitnej manipulačnej štátnej poznávacej značky a trvalej osobitnej manipulačnej štátnej poznávacej značky pre skúšobné účely Kčs 100
e) Podanie žiadosti o vyradenie vozidla z evidencie Kčs 200
Splnomocnenie:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch zvýšiť poplatok podľa písmena b) tejto položky až do výšky desaťnásobku.
Poznámka:
1. Správny orgán nevyberie poplatok za zápis zmeny v dokladoch k motorovému vozidlu alebo prípojnému vozidlu, ak sa poplatok vybral podľa položky 28 alebo 29.
2. Poplatok podľa písmen c) a d) položky sa vyberie za každú jednotlivú tabuľku štátnej poznávacej značky.
Položka 31
Povolenie individuálneho výcviku vodičov na získanie oprávnenia na vedenie motorového vozidla:
a) motocyklov s objemom valcov motora do 50 cm3 Kčs 300
b) ostatných motocyklov s objemom valcov motora nad 50 cm3 Kčs 500
c) motorových vozidiel, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg Kčs 1 000
d) motocyklov a motorových vozidiel do 3500 kg pre toho istého žiadateľa Kčs 1 200
Poznámka:
Ak povoľuje správny orgán individuálny výcvik na získanie oprávnenia na vedenie pre osoby ťažko zdravotne postihnuté, držiteľov preukazu ZŤP alebo ZŤP-S, vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 50 Kčs.
Položka 32
Vydanie zbrojného preukazu, zápis každej alšej zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častí do zbrojného preukazu Kčs 100
Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení vojaci z povolania a vojaci v ďalšej službe, príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby uvedené pod bodom 1 oslobodenia k položke 12, ak ide o zbrane používané na poľovnícke účely.
Poznámka:
Za predĺženie platnosti preukazu sa vyberie poplatok vo výške jednej desatiny sadzby.
Položka 33
a) Vydanie povolenia na nákup, prevod vlastníctva (s výnimkou dedičstva) alebo zapožianie zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častí a streliva Kčs 100
b) Vydanie povolenia na vývoz, prevoz a dovoz každej zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častí a streliva Kčs 200
c) Vydanie povolenia na znehodnotenie zbrane Kčs 50
Oslobodenie:
Oslobodenie pod bodom 2 k položke 12 a oslobodenie k položke 32 platia tu obdobne.
Položka 34
a) Vydanie súhlasu na zriadenie a prevádzku jednorazovej strelnice Kčs 500
b) Vydanie súhlasu na zriadenie stálej strelnice Kčs 100
c) Vydanie súhlasu na prevádzku stálej strelnice Kčs 100
d) Vydanie povolenia na streľbu z historických zbraní mimo schválenej strelnice Kčs 200
Položka 35
a) Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností alebo z parcelného protokolu bývalého pozemkového katastra, kópie z katastrálnej mapy alebo z mapy bývalého pozemkového katastra formátu A4, evidenčných údajov o pozemkoch s vyjadrením ich bonitných tried a identifikácie parciel, za každých i len začatých 20 parciel katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra pri identifikácii parciel v rámci jednej pozemkovoknižnej vložky Kčs 100
b) Vydanie kópie z katastrálnej mapy doplnenej o stav mapy bývalého pozemkového katastra za každých i len začatých 20 parciel mapy bývalého pozemkového katastra Kčs 100
c) Poskytnutie časti katastrálneho operátu alebo operátu bývalého pozemkového katastra na nahliadnutie pre potreby vyhotovenia odpisu, výpisu alebo náčrtu za každých i len začatých 20 riadkov písomnej informácie a za každú grafickú informáciu Kčs 50
d) Overenie geometrického plánu Kčs 100
Splnomocnenie:
Správny orgán nevyberie poplatky, ak ide o úkony spojené s navrátením majetku pôvodným vlastníkom podľa osobitných predpisov.
Poznámka:
1. Poplatky vyberajú len orgány Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra.
2. Správny úkon spoplatňovaný podľa písmena c) nezahŕňa poskytovanie súradníc podrobných bodov.
Položka 36
Z návrhu na vklad do katastra nehnuteľností:
a) zmluvy o prevode nehnuteľností z ceny nehnuteľnosti 0,1 %
najmenej Kčs 200
najviac Kčs 2 500
b) zmluvy o záložnom práve na založenie nehnuteľnosti 0,1 %
najmenej Kčs 300
najviac Kčs 2 500
c) zmluvy o zriadení, obmedzení, zrušení vecného bremena, zmluvy o zriadení predkupného práva Kčs 300
Položka 37
Vydanie povolenia:10)
a) na vykonanie jedného alebo obmedzeného počtu prepravných výkonov vo vnútroštátnej cestnej motorovej doprave pre cudzie potreby za odplatu Kčs 200
b) na vykonanie jedného alebo obmedzeného alebo neobmedzeného počtu prepravných výkonov v určitom časovom období, ktoré je najviac jeden rok pri doprave nebezpečných vecí Kčs 1 000
c) na vykonanie jedného alebo obmedzeného alebo neobmedzeného počtu prepravných výkonov v určitom časovom období, ktoré je najviac šesť mesiacov pri doprave osôb cestnými vozidlami určenými pre nákladnú motorovú dopravu Kčs 200
d) na prevádzkovanie cestnej dopravy česko-slovenským prevádzkovateľom medzi dvoma miestami ležiacimi na území toho istého cudzieho štátu Kčs 2 000
e) na prevádzkovanie cestnej dopravy zahraničným prevádzkovateľom medzi dvoma miestami ležiacimi na území ČSFR Kčs 10 000
f) na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej dopravy česko-slovenským prevádzkovateľom, na dobu najviac jedného roka jedným motorovým vozidlom
1. na vykonanie konkrétneho počtu prepráv
1.1. jednej prepravy Kčs 500
1.2. dvoch až piatich prepráv Kčs 1 000
1.3. šiestich až desiatich prepráv Kčs 5 000
2. na vykonanie neobmedzeného počtu prepráv Kčs 10 000
g) na prevádzkovanie medzinárodnej verejnej pravidelnej hromadnej osobnej cestnej dopravy zahraničným prevádzkovateľom Kčs 15 000
h) na prevádzkovanie medzinárodnej verejnej nepravidelnej hromadnej osobnej cestnej dopravy zahraničným prevádzkovateľom Kčs 5 000
ch) na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej dopravy pre vlastné potreby na zabezpečenie hlavnej činnosti na území Slovenskej republiky
1. na vykonanie jednej prepravy jedným vozidlom Kčs 200
2. na vykonanie dvoch až piatich prepráv jedným vozidlom Kčs 500
3. na vykonanie neobmedzeného počtu prepráv jedným vozidlom Kčs 1 000
i) na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy zahraničným prevádzkovateľom na vykonanie jednej prepravy jedným motorovým vozidlom Kčs 5 000
Oslobodenie:
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené povolenia na prevádzkovanie mestskej autobusovej hromadnej dopravy.
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitárnych dôvodov a z dôvodov verejného záujmu.
2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok. Ak ide o vydanie povolenia na prepravu nebezpečných vecí, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
Poznámka:
Za schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla určeného na základnú dopravu na prepravu viac ako 6 osôb v ložnom priestore s vykonaním záznamu do dokladov sa vyberie poplatok podľa položky 30 písmena b).
Položka 38
Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií pri prepravách mimoriadne ťažkých alebo rozmerných predmetov a na používanie vozidiel, ktorých rozmery alebo hmotnosť presahujú mieru ustanovenú osobitnými predpismi:
a) pri vnútroštátnej doprave
1. pri doprave v obvode jedného okresu
1.1. presahujúcej najväčšie prípustné rozmery Kčs 200
1.2. s celkovou hmotnosťou do 60 t vrátane Kčs 600
1.3. s celkovou hmotnosťou nad 60 t (s platnosťou povolenia najdlhšie na tri mesiace od právoplatnosti povolenia) Kčs 2 000
2. Pri doprave nad rámec okresu
2.1. presahujúcej len najväčšie prípustné rozmery Kčs 1 200
2.2. s celkovou hmotnosťou do 60 t vrátane Kčs 2 500
2.3. s celkovou hmotnosťou nad 60 t a na vykonanie opakovaných prepráv s celkovou hmotnosťou do 60 t (s platnosťou povolenia najdlhšie na tri mesiace od právoplatnosti povolenia) Kčs 6 000
b) pri medzinárodnej doprave a v rámci medzinárodnej dopravy
1. zahraničnému dopravcovi pri doprave
1.1. presahujúcej len najväčšie prípustné rozmery, ak šírka nepresiahne 3,5 m Kčs 4 500
1.2. v ostatných prípadoch
I
celková hmotnosť v tonách do 60 nad 60 nad 80 nad 100 nad 120 nad 150 do 200
sadzba v Kčs 6 000 12 000 20 000 30 000 40 000 60 000
II.
prekročenie max. povoleného tlaku na nápravu v %11) od - do 3-10 11-20 21-30 31-40
sadzba v Kčs 5 000 15 000 30 000 60 000
III.
celková šírka v mm nad 3 500 nad 4 000 nad 4 500 nad 5 000 nad 5 500
sadzba v Kčs 3 000 6 000 10 000 15 000 20 000
2. tuzemskému dopravcovi pri doprave
2.1. ktorá presahuje len najväčšie prípustné rozmery Kčs 1 800
2.2. s celkovou hmotnosťou do 60 t vrátane Kčs 3 000
2.3. s celkovou hmotnosťou nad 60 t Kčs 6 000
c) v prípade tranzitnej dopravy sa výsledný poplatok podľa písmena b) zvyšuje o 25 000 Kčs.
Oslobodenie:
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti so žatevnými prácami.
Splnomocnenie:
1. Správny orgán poplatok podľa písmena b) tejto položky zníži alebo od jeho vybratia upustí na základe vzájomnosti.
2. Za dodatočne vydávané povolenie môže správny orgán zvýšiť hornú hranicu sadzby poplatku až na dvojnásobok.
Poznámka:
1. Povolením podľa tejto položky sa rozumie povolenie podľa § 11 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
2. Poplatok za povolenie podľa písmena b) bodu 1.2 sa vyberie ako súčet sadzieb ustanovených pri I. až III.
Položka 39
Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest alebo miestnych komunikácií Kčs 1 000
Splnomocnenie:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V odôvodnených prípadoch v závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.
Poznámka:
Povolením podľa tejto položky sa rozumie povolenie podľa § 11 ods. 1 písm. b) až g) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Položka 40
a) Overenie platnosti puncovej značky Kčs 20
b) Vydanie rozhodnutia o pridelení výrobnej značky na tovar z drahých kovov Kčs 200
c) Vydanie rozhodnutia o zrušení pridelenej výrobnej značky na tovar z drahých kovov Kčs 40
d) Vydanie osvedčenia o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin Kčs 400
Poznámka:
Podľa tejto položky vyberajú poplatky orgány Puncových úradov.
Položka 41
a) Za konanie o návrhu na schválenie kartelovej dohody Kčs 20 000
b) Za konanie o návrhu na povolenie výnimky z neplatnosti kartelovej dohody Kčs 20 000
c) Za konanie o návrhu na zrušenie alebo obmedzenie výnimky z neplatnosti kartelovej dohody alebo za konanie o určení nových podmienok pre trvanie výnimky Kčs 20 000
Poznámka:
Poplatníkom podľa tejto položky je každý účastník kartelovej dohody.
Položka 42
Za konanie o návrhu na schválenie dohody podnikateľov o zlúčení ich podnikov (fúzia) Kčs 50 000
Poznámka:
Poplatníkom podľa tejto položky je každý účastník dohody.
Položka 43
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Slovenského protimonopolného úradu Kčs 2 000
Položka 44
Vydanie výpisu z kartelového registra za každú i len začatú stranu Kčs 50
Položka 45
a) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky alebo vystavenie jeho duplikátu Kčs 400
b) Vydanie alebo rozšírenie preukazu vodcu malého plavidla alebo vystavenie jeho duplikátu Kčs 200
c) Vydanie alebo rozšírenie medzinárodného preukazu spôsobilosti na vedenie rekreačných plavidiel alebo vystavenie jeho duplikátu pre vnútrozemské vodné cesty Kčs 100
d) Vydanie alebo rozšírenie medzinárodného preukazu spôsobilosti na vedenie rekreačných plavidiel alebo vystavenie jeho duplikátu pre plavbu na mori Kčs 400
Položka 46
a) Vydanie alebo rozšírenie platnosti lodného osvedčenia alebo vystavenie jeho duplikátu vo vnútrozemskej plavbe
  1. pre malé plavidlá do dĺžky 7 m
    1.1 bez vlastného strojného pohonu Kčs 100
    1.2 s vlastným strojným pohonom Kčs 200
  2. pre malé plavidlá nad dĺžku 7 m
    2.1 bez vlastného strojného pohonu Kčs 300
    2.2 s vlastným strojným pohonom Kčs 400
  3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami
    3.1 bez vlastného strojného pohonu Kčs 500
    3.2 s vlastným strojným pohonom Kčs 1 000
b) Vydanie alebo rozšírenie medzinárodného osvedčenia pre rekreačné plavidlá alebo vystavenie jeho duplikátu
  1. pre vnútrozemské vodné cesty Kčs 200
  2. pre plavbu na mori Kčs 400
c) Vydanie zvláštneho povolenia pre jednotlivú plavbu Kčs 500
d) Za vydanie alebo predĺženie ciachového preukazu alebo vystavenie jeho duplikátu pre plavidlo
  1. určené na prepravu nákladov Kčs 1 000
  2. neurčené na prepravu nákladov Kčs 500
e) Vydanie osobitného povolenia na státie plávajúcich zariadení, ktoré podliehajú evidencii, alebo vystavenie jeho duplikátu
  1. do dĺžky 20 m Kčs 200
  2. nad dĺžku 20 m Kčs 500
f) Vykonanie zápisu o zmene vlastníka malého plavidla Kčs 200
g) Schválenie technickej dokumentácie na individuálnu stavbu malého plavidla a vydanie povolenia na jeho stavbu Kčs 600
h) Schválenie typovej dokumentácie a vydanie typového osvedčenia malého plavidla Kčs 1 000
i) Povolenie stavby malého plavidla podľa schválenej typovej dokumentácie Kčs 200
j) Schválenie technickej dokumentácie na stavbu a rekonštrukciu ostatných plavidiel
k) Povolenie na zriadenie požičovne malých plavidiel
  1. do 10 plavidiel Kčs 500
  2. nad 10 plavidiel Kčs 1 000
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené vydanie osobitného povolenia pre skúšobnú plavbu podľa písmena c).
Položka 47
Vydanie rozhodnutia o
a) určení dobývacieho priestoru Kčs 1 000
b) zmene dobývacieho priestoru Kčs 800
c) zrušení dobývacieho priestoru Kčs 200
Splnomocnenie:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak zmena dobývacieho priestoru sa určuje z hľadiska ochrany verejných záujmov, znížiť poplatok podľa písmena b) až na štvrtinu sadzby.
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i miestne zisťovanie (komisionálne konanie) a zapísanie do evidencie dobývacích priestorov.
Položka 48
Vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmluvný prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu Kčs 400
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i vykonanie potrebnej zmeny v evidencii dobývacích priestorov. Poplatníkom je nadobúdateľ dobývacieho priestoru.
Položka 49
Vydanie rozhodnutia o povolení banskej činnosti:
a) v podzemí Kčs 1 000
b) na povrchu Kčs 500
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže v jednoduchých prípadoch za vydanie rozhodnutia o povolení vyhľadávania a prieskumu výhradných ložísk banských diel vrátane zabezpečenia a likvidácie týchto banských diel znížiť poplatok podľa písmena a) až o 50 %.
2. Správny orgán môže znížiť sadzbu poplatku až o 50 %, ak ide o vydanie rozhodnutia o zmene povolenej banskej činnosti.
3. Správny orgán môže znížiť poplatok až na desatinu sadzby, ak ide iba o predĺženie časovej platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti.
Poznámka:
1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i miestne zisťovanie (komisionálne konanie).
2. Ak je súčasťou povolenia banskej činnosti vydanie stavebného povolenia, za ktoré sa v zmysle položky 18 písm. e) vyberá vyšší poplatok, správny orgán vyberie tento vyšší poplatok.
Položka 50
Vydanie povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu alebo povolenia na zabezpečenie, prípadne likvidáciu banských diel a lomov na takomto ložisku
a) podzemným spôsobom Kčs 500
b) povrchovým spôsobom Kčs 300
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o zmenu povolenia dobývania, zabezpečenia alebo likvidácie, znížiť poplatok až o 50 %.
2. Správny orgán môže znížiť poplatok až na desatinu sadzby, ak ide iba o predĺženie časovej platnosti povolenia.
Položka 51
Vydanie povolenia na uvedenie výbušniny alebo pomôcky na použitie výbušnín do obehu Kčs 300
Položka 52
Vydanie povolenia na odber výbušnín Kčs 100
Splnomocnenie:
Správny orgán môže zvýšiť poplatok až na dvojnásobok, ak ide o vydanie povolenia na dlhšie časové obdobie.
Poznámka:
Správny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak povolenie na odber výbušnín je súčasťou povolenia trhacích alebo ohňostrojných prác podľa položky 54.
Položka 53
Vydanie povolenia na zhotovovanie jednoduchých druhov trhavín na trhacie práce Kčs 300
Položka 54
Vydanie povolenia
a) trhacích prác malého rozsahu alebo ohňostrojných prác Kčs 200
b) trhacích prác veľkého rozsahu Kčs 400
Splnomocnenie:
Správny orgán zníži poplatok o 50 %, ak je žiadateľom fyzická osoba.
Poznámka:
1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i miestne zisťovanie (komisionálne konanie).
2. Správny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak povolenie trhacích prác je súčasťou povolenia podľa položky 49 alebo 50.
Položka 55
Vydanie povolenia na výučbu strelmajstrov alebo technických vedúcich odstrelov Kčs 1 000
Splnomocnenie:
Správny orgán môže znížiť poplatok podľa tejto položky, až na pätinu sadzby v prípadoch zmeny povolenia alebo schvaľovania zmeny učebných osnov a textov.
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i miestne zisťovanie a schvaľovanie učebných osnov a testov.
Položka 56
Vydanie oprávnenia (osvedčenia) strelmajstra, technického vedúceho odstrelov alebo revízneho technika vyhradených technických zariadení podľa osobitných predpisov Kčs 200
Položka 57
Vydanie oprávnenia na výrobu, montáž, opravy, rekonštrukciu, revízie, skúšky a pod. vyhradených technických zariadení podľa osobitných predpisov Kčs 300
Poznámka:
Poplatok sa určí vo výške 300 Kčs a za každú i začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a overenie spôsobilosti sa zvyšuje o 50 Kčs, najviac však do výšky 5 000 Kčs.
Položka 58
Vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov
a) na dovoz technických zariadení Kčs 300
b) k dokumentácii ťažobného zariadenia plávajúceho stroja Kčs 300
Poznámka:
Poplatok sa určí vo výške 300 Kčs a za každú i začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a posudzovanie dokumentácie sa zvyšuje o 50 Kčs, najviac však do výšky 3 000 Kčs.
Položka 59
Vydanie povolenia na používanie vybraného banského zariadenia podľa osobitných predpisov Kčs 300
Poznámka:
1. Poplatok sa určí vo výške 300 Kčs a za každú i začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a posudzovanie dokumentácie sa zvyšuje o 50 Kčs, najviac však do výšky 3 000 Kčs.
2. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i prípadné nariadenie overovacej prevádzky a posúdenie jej výsledku.
3. Pri povoľovaní zmeny na vybranom banskom zariadení sa určí základný poplatok vo výške 150 Kčs a za každú i začatú hodinu sa zvyšuje o 50 Kčs, najviac však do výšky 1 500 Kčs.
Položka 60
Poverenie skúšobne (odborného pracoviska) na vykonávanie skúšok, prípadne posudzovanie alebo schvaľovanie zariadení podľa osobitných predpisov pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom Kčs 300
Poznámka:
Poplatok sa určí vo výške 300 Kčs a za každú i začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a overenie spôsobilosti sa zvyšuje o 50 Kčs, najviac však do výšky 3 000 Kčs.
Položka 61
Povolenie zvislej dopravy osôb v hlbinných baniach Kčs 200
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i miestne zisťovanie (komisionálne konanie).
Položka 62
Povolenie výnimky (schválenie náhradných bezpečnostných opatrení) z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Kčs 100
Poznámka:
1. Poplatok sa určí vo výške 100 Kčs a za každú i začatú hodinu miestneho zisťovania a posudzovania dokumentácie sa zvyšuje o 50 Kčs, najviac však do výšky 500 Kčs.
2. Správne poplatky podľa položiek 47 až 62 vyberajú orgány štátnej banskej správy Slovenskej republiky a podľa položky 62 aj orgány štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce.
Položka 63
a) Vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení vrátane miestneho zisťovania pre účely overenia odbornej spôsobilosti12) Kčs 250
za každú začatú hodinu pracovného času, najviac však 10 000 Kčs
b) Vydanie osvedčenia (preukazu) podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení vrátane odbornej spôsobilosti12) Kčs 500
Položka 64
a) Vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení, na dovoz a vývoz technických zariadení alebo materiálov Kčs 500
b) Vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení na výrobu prototypu12) Kčs 300
Poznámka:
1. Poplatok podľa písmena b) sa určí vo výške Kčs 300 a za každú začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a posudzovanie dokumentácie sa zvyšuje o Kčs 50, najviac však do výšky 3 000.
2. Správne poplatky podľa položiek 63 a 64 vyberajú orgány štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce.
Položka 65
a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie Kčs 1 000
b) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti Kčs 500
Splnomocnenie:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V odôvodnených prípadoch môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.
Položka 66
a) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy Kčs 2 000
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu Kčs 1 000
Splnomocnenie:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V odôvodnených prípadoch v závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.
Položka 67
Povolenie na uzávierku a obchádzku diaľnic a ciest I. a II. triedy Kčs 5 000
Splnomocnenie:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch zvýšiť poplatok až na päťnásobok v závislosti od rozsahu a doby uzavretia pozemnej komunikácie a od jej dopravného významu. V odôvodnených prípadoch môže občanovi poplatok znížiť alebo aj odpustiť.
Položka 68
Vydanie povolenia na zriadenie pozemných leteckých zariadení (letísk)13)
a) dopravné letisko s medzinárodnou prevádzkou Kčs 2 000
b) dopravné letisko s vnútroštátnou prevádzkou Kčs 1 000
c) verejné letisko pre všeobecné letectvo Kčs 1 000
d) neverejné letisko pre všeobecné letectvo Kčs 500
Splnomocnenie:
Za povolenie podstatnej zmeny leteckých zariadení môže správny orgán vybrať poplatok vo výške 25 % sadzby poplatku podľa tejto položky.
Položka 69
Vydanie súhlasu na používanie pozemných leteckých zariadení (letísk)13)
a) dopravné letisko s medzinárodnou prevádzkou Kčs 1 000
b) dopravné letisko s vnútroštátnou prevádzkou Kčs 500
c) verejné letisko pre všeobecné letectvo Kčs 300
d) neverejné letisko pre všeobecné letectvo Kčs 100
Položka 70
Vydanie rozhodnutia o registrácii periodickej tlače14) Kčs 200
Splnomocnenie:
Správny orgán vyberie poplatok vo výške 50 % za vykonanie zmeny názvu alebo zmeny vydávateľa periodickej tlače.
Poznámka:
Za súčasné vykonanie zmeny názvu alebo zmeny vydavateľa vyberie správny orgán jeden poplatok.
Položka 71
Vydanie licencie na rozhlasové a televízne vysielanie15) Kčs 3 000
Splnomocnenie:
Správny orgán vyberie poplatok vo výške 50 % pri vykonaní zmeny vo vydanej licencii.
Položka 72
Schválenie výmeny (dohody o výmene) dvoch bytov alebo dvoch nebytových priestorov Kčs 20
Poznámka:
Za schválenie výmeny (dohody o výmene) každého ďalšieho bytu alebo nebytového priestoru vyberie správny orgán 20 Kčs za každý ďalší byt.
Položka 73
Podanie žiadosti
a) o zrušenie práva užívať časť bytu inému občanovi v prospech užívateľa bytu Kčs 100
b) o súhlas s užívaním bytu alebo jeho asti na iné účely ako na bývanie
1. fyzickým osobám Kčs 300
2. právnickým osobám Kčs 5 000
c) o vyslovenie súhlasu s nadobudnutím česko-slovenského štátneho občianstva cudzinkou, ktorá uzavrela manželstvo s česko-slovenským štátnym občanom Kčs 50
d) o vykonanie registrácie na výcvik vodičov cestných motorových vozidiel Kčs 200
e) o vydanie výnimky z ochranných podmienok chránených území
1. fyzickým osobám Kčs 50
2. právnickým osobám Kčs 500
Oslobodenie:
Od poplatku podľa písmena e) tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ktorí vykonávajú v chránenom území vedeckovýskumnú činnosť a činnosť v záujme ochrany územia.
Splnomocnenie:
Správny orgán môže poplatok podľa písmena e) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok sadzby podľa významu územia a závažnosti zásahu.
Položka 74
a) Vydanie súhlasu k návrhom na zadanie stavby, trás smerových a líniových stavieb, ktorými má byť dotknutý lesný pôdny fond Kčs 100
b) Vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, o využití územia do 50 m od okraja lesných porastov a o určení dobývacích priestorov Kčs 100
c) Zvolanie miestneho šetrenia vyvolaného v dôsledku povolenia zásahov do integrity lesných pozemkov Kčs 300
d) Povolenie zmien lesného hospodárskeho plánu (osobitne za každý lesný porast) Kčs 50
e) Povolenie výnimiek zo zákazov niektorých činností v lesoch Kčs 200
f) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti lesného hospodára Kčs 300
g) Povolenie výnimky na správu lesného národného majetku Kčs 1 000
h) Podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho fondu zveľaďovania lesa Kčs 50
Poznámka:
Správne poplatky podľa tejto položky vyberajú orgány štátnej správy lesného hospodárstva.
1)
Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 267/1992 Zb.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 93/1992 Zb.
3)
Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
6)
Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.
7)
§ 1 ods. 3 zákona č. 68/1965 Zb. o pobyte cudzincov na území Československej socialistickej republiky.
9)
§ 25 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.
10)
Zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení zákona č. 118/1990 Zb.
11)
§ 13 ods. 2 vyhlášky č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách.
12)
Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.
13)
Zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení zákona č. 86/1990 Zb.
15)
Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania.