318/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1998 do 31.07.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

318
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 4. mája 1992
o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Týmto zákonom sa upravuje:
a)
daň z dedičstva,
b)
daň z darovania,
c)
daň z prevodu a prechodu nehnuteľností.
PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z DEDIČSTVA
§ 2
Daňovník
(1)
Daňovníkom dane je dedič, ktorý nadobudol dedičstvo alebo jeho časť podľa právoplatného rozhodnutia o dedičstve. Ak je dedičom maloleté dieťa alebo osoba nespôsobilá na právne úkony alebo osoba, ktorej pobyt nie je známy, vykonáva práva a povinnosti daňovníka jeho zákonný zástupca alebo opatrovník ustanovený súdom alebo príslušným daňovým úradom.1)
(2)
Ak nadobudnú dedičstvo dvaja alebo viacerí dedičia do spoluvlastníctva, je každý z nich povinný uhradiť daň, ktorá pripadá na jeho dedičský podiel.
§ 3
Predmet dane
(1)
Predmetom dane je hnuteľný i nehnuteľný majetok, tuzemské a cudzozemské platidlá, cenné papiere a pohľadávky, prípadne iné majetkové práva (ďalej len „majetok“), ktoré dedič zdedil.
(2)
Nehnuteľný majetok, ktorý sa nachádza v tuzemsku, je predmetom dane bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo pobyt poručiteľa. Nehnuteľný majetok, ktorý sa nachádza v cudzine, nie je predmetom dane.
(3)
Ak bol poručiteľ v čase svojej smrti občanom Slovenskej republiky a mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, predmetom dane je celý jeho hnuteľný majetok vrátane hnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v cudzine. Ak poručiteľ nemal v čase svojej smrti trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale bol občanom Slovenskej republiky, vyberie sa daň len z jeho hnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v tuzemsku. Ak poručiteľ nebol v čase svojej smrti občanom Slovenskej republiky, ale mal na území Slovenskej republiky užšie osobné a hospodárske vzťahy (ďalej len „stredisko životných záujmov“), vyberie sa daň z jeho hnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v tuzemsku.
(4)
Ustanovenia odsekov 2 a 3 platia, pokiaľ medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
§ 4
Základ dane
(1)
Základom dane je cena dedičského podielu dediča po odpočítaní dlhov poručiteľa, záväzkov a tiarch viažúcich sa na tento majetok a ceny iných povinností uložených v dedčiskom konaní, ktoré na dediča prešli podľa právoplatného rozhodnutia o dedičstve, primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, dedičskej dávky preukázateľne zaplatenej inému štátu z majetku zdedeného v cudzine, ak je predmetom dane.
(2)
Cenou podľa odseku 1 sa rozumie cena majetku v mieste obvyklá ku dňu smrti poručiteľa. Ak je súčasťou nadobudnutého majetku aj nehnuteľnosť, je jej cenou cena zistená podľa cenových predpisov platných v čase smrti poručiteľa.
(3)
Pri pohľadávkach, cenných papieroch a hotovostiach v cudzích menách sa prepočet na koruny urobí podľa stredného kurzu uvedeného v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska platného v deň smrti poručiteľa.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z DAROVANIA
§ 5
Daňovník
(1)
Daňovníkom dane je nadobúdateľ, darca za daň ručí.
(2)
Ak je obdarovaným maloleté dieťa alebo osoba nespôsobilá na právne úkony alebo osoba, ktorej pobyt nie je známy, vykonáva práva a povinnosti daňovníka jeho zákonný zástupca alebo opatrovník ustanovený súdom alebo príslušným daňovým úradom.1) Ak ide o darovanie do cudziny, je daňovníkom darca.
§ 6
Predmet dane
(1)
Predmetom dane je bezodplatné nadobudnutie hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, pohľadávok, cenných papierov a iných majetkových práv na základe právneho úkonu a inak než smrťou občana. Plnenie zo zmluvy2) o dôchodku nie je predmetom dane.
(2)
Daň sa vyberá aj z hnuteľných vecí darovaných z cudziny obdarovanému v tuzemsku alebo z tuzemska obdarovanému v cudzine, alebo z hnuteľných vecí dovezených obdarovaným z cudziny do tuzemska, ktoré boli obstarané z prostriedkov darovaných v cudzine. Ak nadobúdateľ nie je v čase darovania občanom Slovenskej republiky, vyberá sa daň z nadobudnutia hnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v tuzemsku.
(3)
Ak nadobúda spoluvlastník pri reálnom rozdelení spoločnej veci medzi spoluvlastníkov veci v cene prevyšujúcej hodnotu jeho podielu bezodplatne, považuje sa bezodplatné nadobudnutie veci nad túto hranicu za darovanie.
(4)
Ak je pri bezodplatnom nadobudnutí nehnuteľnosti darcovi zriadené vecné bremeno alebo poskytnuté plnenie, považuje sa hodnota zodpovedajúca tomuto vecnému bremenu či plneniu za odplatu, ktorá podlieha dani.
(5)
Ustanovenie § 3 ods. 2 tu platí obdobne.
§ 7
Základ dane
(1)
Základom dane je cena nadobudnutého majetku obvyklá v mieste a čase darovania a po odpočítaní preukázaných dlhov, ceny iných povinností a prípadnej čiastočnej odplaty.
(2)
Ak je súčasťou nadobudnutého majetku aj nehnuteľnosť, je touto cenou cena zistená podľa osobitných predpisov3) platných ku dňu darovania.
(3)
Cena majetku nadobúdaného od toho istého darcu tomu istému obdarovanému v priebehu dvoch kalendárnych rokov sa spočítava.
(4)
V prípade hnuteľných vecí prevedených bezodplatne z cudziny je základom dane colná hodnota, od ktorej sa odpočítava clo zaplatené pri dovoze, prípadne daň pri dovoze.4)
TRETIA ČASŤ
DAŇ Z PREVODU A PRECHODU NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 8
Daňovník
(1)
Daňovníkom dane je prevodca (predávajúci), nadobúdateľ (kupujúci) za daň ručí. Ak ide o nadobúdanie nehnuteľností odplatným prevodom pri výkone orozhodnutia, konkurzom, vyrovnaním5) alebo vydržaním,6) daňovníkom je nadobúdateľ.
(2)
Pri prevode vymieňaných nehnuteľností platia daň spoločne a nerozdielne prevodca s nadobúdateľom.
(3)
Ak prevádza alebo nadobúda nehnuteľnosť viac spoluvlastníkov, je okaždý z nich samostatným daňovníkom a platí daň podľa veľkosti svojho podielu.
(4)
Ak ide o prevod alebo prechod majetku z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sú daňovníkmi manželia spoločne. Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepodlieha dani.
§ 9
Predmet dane
(1)
Predmetom dane je odplatný prevod alebo prechod vlastníctva k nehnuteľnosti a nadobudnutie vlastníctva pri výkone rozhodnutia, konkurzom, vyrovnaním5) alebo vydržaním6) a hodnota vecných bremien.
(2)
Ak sa vymieňajú nehnuteľnosti, považujú sa ich vzájomné prevody za jeden prevod. Daň sa vyberie z prevodu tej nehnuteľnosti, z prevodu ktorej je vyššia.
(3)
Ustanovenie § 3 ods. 2 tu platí obdobne.
§ 10
Základ dane
(1)
Základom dane je odplata, prípadne úhrada za nehnuteľnosť, pričom sa vychádza z dohodnutej ceny,7) minimálne však z ceny zistenej podľa osobitných predpisov.3)
(2)
Ak ide o nadobudnutie nehnuteľnosti vydržaním, je základom dane cena podľa cenového predpisu platného v čase, keď uplynula lehota na vydržanie.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 11
Rozdelenie osôb do skupín na daňové účely
(1)
Na účely výpočtu dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností sa osoby zaraďujú do troch skupín podľa stupňa príbuzenského vzťahu alebo iného osobného pomeru k prevodcovi alebo poručiteľovi.
(2)
Do I. skupiny patria: deti a ich potomkovia, rodičia a ostatní príbuzní v priamom rade a manželia.
(3)
Do II. skupiny patria súrodenci, deti manžela, príbuzní manžela v priamom rade, ostatné osoby, ktoré s prevodcom, darcom alebo poručiteľom žili najmenej po dobu 1 roka v spoločnej domácnosti a ktoré sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli výživou odkázané na prevodcu, darcu alebo poručiteľa, manželia vlastných a osvojených detí, manželia rodičov, synovci, netere, strýkovia a tety.
(4)
Do III. skupiny patria: ostatné fyzické a právnické osoby.
§ 12
Sadzba dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností u osôb zaradených do I. skupiny
Daň je pri základe dane
nad Kčs do Kčs
1 000 000 1,0%
1 000 000 2 000 000 10 000 Kčs a 1,3 % zo základu presahujúceho 1 000 000 Kčs
2 000 000 5 000 000 23 000 Kčs a 1,5 % zo základu presahujúceho 2 000 000 Kčs
5 000 000 7 000 000 68 000 Kčs a 1,7 % zo základu presahujúceho 5 000 000 Kčs
7 000 000 10 000 000 102 000 Kčs a 2,0 % zo základu presahujúceho 7 000 000 Kčs
10 000 000 20 000 000 162 000 Kčs a 2,5 % zo základu presahujúceho 10 000 000 Kčs
20 000 000 30 000 000 412 000 Kčs a 3,0 % zo základu presahujúceho 20 000 000 Kčs
30 000 000 40 000 000 712 000 Kčs a 4,0 % zo základu presahujúceho 30 000 000 Kčs
40 000 000 a viac 1 112 000 Kčs a 5,0% zo základu presahujúceho 40 000 000 Kčs.
§ 13
Sadzba dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností u osôb zaradených do II. skupiny
Daň je pri základe dane
nad Kčs do Kčs
1 000 000 3%
1 000 000 2 000 000 30 000 Kčs a 3,5 % zo základu presahujúceho 1 000 000 Kčs
2 000 000 5 000 000 65 000 Kčs a 4,0 % zo základu presahujúceho 2 000 000 Kčs
5 000 000 7 000 000 185 000 Kčs a 5,0 % zo základu presahujúceho 5 000 000 Kčs
7 000 000 10 000 000 285 000 Kčs a 6,0 % zo základu presahujúceho 7 000 000 Kčs
10 000 000 20 000 000 465 000 Kčs a 7,0 % zo základu presahujúceho 10 000 000 Kčs
20 000 000 30 000 000 1 165 000 Kčs a 8,0 % zo základu presahujúceho 20 000 000 Kčs
30 000 000 40 000 000 1 965 000 Kčs a 9,0 % zo základu presahujúceho 30 000 000 Kčs
40 000 000 a viac 2 865 000 Kčs a 10,0 % zo základu presahujúceho 40 000 000 Kčs.
§ 14
Sadzba dane z dedičstva a z darovania u osôb zaradených do III. skupiny
Daň je pri základe dane
nad Kčs do Kčs
1 000 000 7,0 %
1 000 000 2 000 000 70 000 Kčs a 9,0 % zo základu presahujúceho 1 000 000 Kčs
2 000 000 5 000 000 160 000 Kčs a 12,0 % zo základu presahujúceho 2 000 000 Kčs
5 000 000 7 000 000 520 000 Kčs a 15,0 % zo základu presahujúceho 5 000 000 Kčs
7 000 000 10 000 000 820 000 Kčs a 18,0 % zo základu presahujúceho 7 000 000 Kčs
10 000 000 20 000 000 1 360 000 Kčs a 22,0 % zo základu presahujúceho 10 000 000 Kčs
20 000 000 30 000 000 3 560 000 Kčs a 28,0 % zo základu presahujúceho 20 000 000 Kčs
30 000 000 40 000 000 6 360 000 Kčs a 35,0 % zo základu presahujúceho 30 000 000 Kčs
40 000 000 a viac 9 860 000 Kčs a 40,0 % zo základu presahujúceho 40 000 000 Kčs.
§ 15
Sadzba dane z prevodu a prechodu nehnuteľností u osôb zaradených do III. skupiny
Daň je pri základe dane
nad Kčs do Kčs
1 000 000 4,0 %
1 000 000 2 000 000 40 000 Kčs a 5,0 % zo základu presahujúceho 1 000 000 Kčs
2 000 000 5 000 000 90 000 Kčs a 6,0 % zo základu presahujúceho 2 000 000 Kčs
5 000 000 7 000 000 270 000 Kčs a 7,0 % zo základu presahujúceho 5 000 000 Kčs
7 000 000 10 000 000 410 000 Kčs a 8,0 % zo základu presahujúceho 7 000 000 Kčs
10 000 000 20 000 000 650 000 Kčs a 10,0 % zo základu presahujúceho 10 000 000 Kčs
20 000 000 30 000 000 1 650 000 Kčs a 13,0 % zo základu presahujúceho 20 000 000 Kčs
30 000 000 40 000 000 2 950 000 Kčs a 16,0 % zo základu presahujúceho 30 000 000 Kčs
40 000 000 a viac 4 550 000 Kčs a 20,0 % zo základu presahujúceho 40 000 000 Kčs
§ 16
Minimálna výška dane
Minimálna výška dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je 100 Sk, a to bez ohľadu na skutočnosť do akej skupiny na účely výpočtu dane je daňovník zaradený.
Oslobodenie od dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností
§ 17
(1)
Od dane z dedičstva sú oslobodené nároky poručiteľa na dávky sociálneho zabezpečenia (dávky sociálneho poistenia, štátne dávky a dávky sociálnej pomoci) za posledný mesiac pred jeho smrťou.
(2)
Od dane z dedičstva a dane z darovania sú oslobodené:
a)
hnuteľné veci osobnej potreby u fyzických osôb, ktoré preukázateľne neslúžia podnikateskej alebo inej zárobkovej činnosti, pokiaľ cena tohto majetku neprevyšuje u osôb I. skupiny 500 000 Sk, u osôb II. skupiny 60 000 Sk a u osôb III. skupiny 20 000 Sk u každého daňovníka. Daň sa vyberie len z tej časti ceny hnuteľných vecí každého nadobúdateľa, ktorá prevyšuje uvedené sumy,
b)
nehnuteľné veci do výšky 500 000 Sk, pokiaľ ich zdedili maloleté deti poručiteľa alebo deti poručiteľa pripravujúce sa na budúce povolanie, najdlhšie však do 26 rokov ich veku,
c)
úsporné vklady na vkladných knižkách, devízových a esporožírových útoch v tuzemských peňažných ústavoch a pobočkách zahraničných bánk pôsobiacich na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, s výnimkou vkladov na bežných účtoch, hotovosť v česko-slovenskej alebo zahraničnej mene a cenné papiere v tuzemsku, pokiaľ ich úhrnná suma neprevyšuje u osôb I. skupiny 500 000 Sk, u osôb II. skupiny 60 000 Sk a u osôb III. skupiny 20 000 Sk u každého daňovníka. Daň sa vyberie len z tej časti tohto hnuteľného majetku každého nadobúdateľa, ktorá prevyšuje uvedené sumy.
(3)
Od dane z dedičstva a dane z darovania sú ďalej oslobodené dedičstvá a bezodplatné prevody hnuteľného majetku po zástupcoch cudzích štátov poverených ich zastupovaním v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a po príslušníkoch ich rodín žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti a ďalej dedičstvá po iných osobách, ktorým prislúchali diplomatické výsady a imunity a ktoré neboli česko-slovenskými štátnymi občanmi, za podmienky vzájomnosti.
(4)
Oslobodenie uvedené v odseku 2 písm. a) a b) sa poskytne za opredpokladu, že daňovník tieto veci a hodnoty riadne uvedie v daňovom priznaní v súlade s § 20 tohto zákona.
§ 18
(1)
Od dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností sú oslobodené rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a štátne fondy so sídlom na území Slovenskej republiky.
(2)
Od dane z prevodu a prechodu nehnuteľností sú oslobodené prevody a prechody vlastníctva k nehnuteľnostiam pri likvidácii štátnych podnikov, vklady nehnuteľností do majetku obchodných spoločností a družstiev, ako aj spätné prevody týchto vkladov do vlastníctva vkladateľov pri zrušení a zániku obchodných spoločností a družstiev. Ďalej sú oslobodené prevody a prechody nehnuteľností v súvislosti so zlučovaním a rozdeľovaním obcí a so zmenami ich územia podľa osobitných predpisov.7a)
(3)
Od dane z dedičstva a dane z darovania sú oslobodené aj dedičstvá a dary právnickým osobám so sídlom na území Slovenskej republiky na rozvoj nadácií, štátom registrovaných cirkví a náboženských spoločností, kultúry, školstva, vedy, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, ekológie, telovýchovy a športu. Ďalej sú oslobodené dedičstvá a dary tuzemským obciam, štátnym archívom a humanitárnym a charitatívnym spolkom.
(4)
Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností sa nevyberá z prevodu a prechodu vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a z prevodu a prechodu vlastníctva pozemku, na ktorom je bytový dom postavený, a priľahlého pozemku podľa osobitného predpisu7b) do vlastníctva doterajších nájomcov s výnimkou právnických osôb.
(5)
Daň z darovania a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností sa tiež nevyberá z prevodov, ktoré súvisia s vydaním vecí podľa osobitných predpisov.8)
(6)
Od dane z dedičstva je oslobodený nárok poručiteľa na odškodnenie podľa osobitných predpisov,8) ak poručiteľ podal žiadosť o predbežné prejednanie podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov, alebo obdobnú žiadosť podľa ostatných osobitných predpisov, ak do smrti poručiteľa nebol nárok ústredným orgánom uspokojený. Toto oslobodenie sa vzťahuje aj na prípady, keď poručiteľ nárok včas uplatnil na súde, ale do jeho smrti nebolo právoplatne rozhodnuté.
(7)
Od dane z prevodu a prechodu nehnuteľností sú oslobodené prevody a prechody nehnuteľného majetku z Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového fondu súvisiace s realizáciou privatizačných projektov podľa osobitných predpisov.9) a prevody a prechody nehnuteľného majetku pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby podľa osobitných predpisov.9a)
(8)
Od dane z prevodu a prechodu nehnuteľností sú oslobodené prevody a prechody nehnuteľností do vlastníctva štátu.
§ 19
Vznik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vznikne:
a)
pri dani z dedičstva právoplatnosťou rozhodnutia o dedičstve,
b)
pri dani z prevodu alebo prechodu nehnuteľností zápisom do katastra nehnuteľností,
c)
pri dani z darovania zápisom do katastra nehnuteľností, ak ide o darovanie nehnuteľnosti, alebo platnosťou zmluvy, ak ide o darovanie hnuteľnosti alebo jej prevzatím, ak ide o darovanie bez zmluvy,
d)
zápisom vlastníckeho práva vydržanej nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.
§ 20
Priznanie k dani
(1)
Daňovník je povinný ohlásiť do 60 dní od vzniku daňovej povinnosti túto skutočnosť príslušnému daňovému úradu a podať tým priznanie k dani.
(2)
Súd prejednávajúci dedičstvo alebo vyporiadavajúci podielové spoluvlastníctvo alebo rozhodujúci o vydržaní, alebo orgán, ktorý zapísal nehnuteľnosť do katastra nehnuteľností, zašle jedno vyhotovenie rozhodnutia alebo záznamu príslušnému daňovému úradu vrátane súpisu a ocenenia nadobúdaného majetku v lehote do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo od dátumu záznamu.
(3)
Obdobne postupujú colné orgány pri darovaní hnuteľných vecí z cudziny do tuzemska.
(4)
Daňovému priznaniu nepodliehajú dary do 10 000 Sk, pokiaľ nejde o dary toho istého darcu tomu istému nadobúdateľovi u osôb zaradených do III. skupiny v priebehu dvoch kalendárnych rokov. Ustanovenie § 7 ods. 3 tu platí obdobne.
(5)
Ak nebolo daňové priznanie podľa odseku 1 predložené včas a v oprávnej výške, môže správca dane zvýšiť príslušnú daň až o 10 %.
§ 21
Správca dane
(1)
Daň z dedičstva, daň z darovania a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností vyrubujú a vyberajú miestne príslušné daňové úrady.10)
(2)
Pri dani z dedičstva je na vyrubenie dane príslušný daňový úrad, v obvode ktorého mal poručiteľ trvalé bydlisko alebo stredisko životných záujmov.
(3)
Pri dani z darovania pri hnuteľných daroch v tuzemsku a z cudziny je na vyrubenie dane príslušný daňový úrad, v obvode ktorého má trvalé bydlisko nadobúdateľ. Pri darovaní hnuteľných vecí do cudziny, je na vyrubenie dane príslušný daňový úrad, v obvode ktorého má trvalé bydlisko alebo stredisko životných záujmov darca.
(4)
Pri dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti alebo darovaní nehnuteľnosti, je na vyrubenie dane príslušný daňový úrad, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza.
§ 22
Zaokrúhľovanie dane
Pri vyrubovaní dane sa zaokrúhľuje základ dane na celé stokoruny dole a vyrubená daň na celé koruny hore.
§ 23
Splatnosť dane, vyrubenie a vymáhanie dane
(1)
Daň z dedičstva, daň z darovania a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností je splatná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia daňového úradu o vyrubení dane.
(2)
Ak nebola vyrubená a predpísaná daň zaplatená včas a v správnej výške, je daňovník povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,5 % z nedoplatku dane.
(3)
Ak nebola daň vyrubená vôbec alebo ak bola vyrubená sumou nižšou, ako mala byť vyrubená, vyrubí sa daň alebo doplatok dane v lehote podľa odseku 4.
(4)
Daň alebo doplatok dane nemožno vyrubiť ani dodatočne vyrubiť po uplynutí 3 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa daňový orgán dozvedel o skutočnosti, ktorá je predmetom dane.
(5)
Od konca kalendárneho roka, v ktorom sa daňovník od daňového úradu dozvedel o úkone vykonanom na vyrubenie dane alebo doplatku dane, plynie nová trojročná premlčacia lehota.
(6)
Daň nemožno vymáhať, ak uplynuli od konca kalendárneho roka, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá je predmetom dane, tri roky. Ak sa v tejto lehote vykoná úkon na vymáhanie alebo vyrubenie dane alebo doplatku dane, premlčacia lehota sa prerušuje a začína plynúť nová premlčacia lehota znovu od konca kalendárneho roka, v ktorom bol daňovník o tomto úkone upovedomený. Daňový nedoplatok však možno vymáhať najneskôr do 10 rokov, počítaných od konca roka, v ktorom sa nedoplatok stal splatným.
§ 24
Vrátenie dane
(1)
Daň sa vráti, ak ju zaplatil ten, kto nebol povinný ju platiť.
(2)
Ak bola zaplatená vyššia daň, ako mala byť zaplatená, preplatok sa vráti.
(3)
Preplatok na dani sa nevráti, ak neprevýši 50 Sk.
(4)
Daň nemožno vrátiť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola zaplatená.
§ 25
Konanie a náhrada nákladov
(1)
Pri daňovom konaní pred miestne príslušnými daňovými úradmi sa postupuje, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, podľa osobitných predpisov.11)
(2)
Náklady za úkony súvisiace s vyrubením dane, ktoré sú vykonané mimo úradovne miestne príslušného daňového úradu je povinný uhradiť daňovník, ak zapríčinil, že sa koná mimo úradovne.
§ 26
Vecné bremená, opakujúce sa plnenie
(1)
Ak je predmetom dane opakujúce sa plnenie alebo iné vecné bremeno, je základom dane súčet všetkých opakujúcich sa plnení. Ak ide o plnenie na čas neurčitý, na obdobie života alebo na čas dlhší ako päť rokov, považuje sa za jeho cenu päťnásobok ceny ročného plnenia.
(2)
Ak cenu predmetu opakujúceho sa plnenia alebo vecného bremena nemožno určiť, je základom dane cena 10 000 Sk.
§ 26a
(1)
Za nehnuteľnosti sa podľa tohto zákona považujú aj byty a nebytové priestory.
(2)
Kde sa v tomto zákone používa výraz „Česká a Slovenská Federatívna Republika“ a „česko-slovenská“, rozumie sa ním „Slovenská republika“ a „slovenská“.
§ 26b
Podľa § 17 ods. 2 písm. a) a c) sa postupuje už od 1. januára 1993.
PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 27
(1)
Ak pred účinnosťou tohto zákona nastala skutočnosť, ktorá bola podľa skorších predpisov predmetom poplatku z dedičstva, darovania a prevodu alebo prechodu nehnuteľností, postupuje sa podľa doterajších predpisov.
(2)
Ak pred účinnosťou tohto zákona nastala skutočnosť, ktorá bola predmetom poplatku podľa doterajších predpisov, a poplatok nebol doteraz vyrubený a zaplatený, zabezpečí ukončenie začatého konania príslušný súd vrátane vyrubenia a vybratia poplatku.
§ 28
Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, neustanovuje inak.
§ 29
Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže:
a)
vykonať opatrenia na odstránenie tvrdostí alebo nezrovnalostí, ktoré by mohli vzniknúť pri vykonávaní tohto zákona,
b)
poveriť správcov dane na povoľovanie úľav a vymedziť obsah ich oprávnenia.
§ 30
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 192/1990 Zb. o notárskych poplatkoch,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch, v znení vyhlášky Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky č. 277/1990 Zb.
3.
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. júla 1991 o úľavách na notárskych poplatkoch (vyhlásené v čiastke 59/1991 Zb.).
§ 31
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
1)
§ 26 a nasl. Občianskeho zákonníka.§ 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
3)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov s výnimkou § 1 ods. 3.
4)
Zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 120/1984 Zb. o Dohode o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode a Protokolu k nej. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 525/1991 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník.
5)
7a)
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky.
7b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.
8)
Napr. Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 93/1992 Zb.
Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
Zákon č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom.
Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 29/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
9a)
Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb., zákona č. 429/1991 Zb. a zákona č. 561/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb.
10)
Zákon SNR č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch v znení zákona SNR č. 136/1992 Zb.
11)
Vyhláška č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.