317/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1993 do 28.04.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

317
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 29. apríla 1992
o dani z nehnuteľností
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Týmto zákonom sa upravuje daň z nehnuteľností,1) ktorá zahŕňa:
a)
daň z pozemkov,
b)
daň zo stavieb.
PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z POZEMKOV
§ 2
Daňovníci
(1)
Daňovníkom dane z pozemkov je vlastník pozemku alebo ten, kto má k pozemku právo hospodárenia, trvalého užívania2) alebo správy obecného majetku3) (ďalej len „vlastník pozemku“). Pre daňovú povinnosť je rozhodujúce, kto je ako vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností v Slovenskej republike4) (ďalej len „kataster“).
(2)
V prípade, že v katastri vlastník pozemku nie je zapísaný, daňovníkom je ten, kto je v katastri uvedený ako nájomca. Ak vlastník pozemku prenechal ornú pôdu, lesnú pôdu, vinice, chmeľnice alebo trvalé trávnaté porasty do nájmu fyzickým alebo právnickým osobám, je daňovníkom nájomca, ak nájomný vzťah trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a je na evidenčnom liste katastra uvedený ako nájomca. Ak nie je v katastri zaznamenaný ani nájomca pozemku, je daňovníkom dane z pozemkov osoba, ktorej bol pozemok pridelený príslušným orgánom v rámci pozemkových úprav do nájmu, ktorého doba má trvať kratšiu dobu ako päť rokov; v ostatných prípadoch je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.
(3)
Ak pozemok vlastní niekoľko vlastníkov (spoluvlastníkov) pozemku, vyrubí sa daň daňovníkovi, ktorého spoluvlastníci na tento účel uviedli, inak ktorémukoľvek z nich. Pokiaľ niektorý zo spoluvlastníkov daňovú povinnosť splní, má nárok na vysporiadanie sa voči spoluvlastníkom.
(4)
Ak v priebehu kalendárneho doka dôjde k zmene vlastníka pozemku prevodom, zostáva v tomto roku daňovníkom doterajší vlastník. V prípade prechodu vlastníckeho práva dedením je daňovníkom dedič. Ak zanikne právnická osoba, daňovníkom sa stáva jej právny nástupca.
(5)
Zmenu v osobe vlastníka pozemku pri prevode pozemku je povinný zahlásiť orgánu vykonávajúcemu správu dane (ďalej len „správca dane“) do 30 dní doterajší vlastník pozemku. Zmenu v osobe vlastníka pozemku pri prechode vlastníckeho práva je povinný nahlásiť správcovi dane nový vlastník pozemku do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o nadobudnutí dedičstva alebo od schválenia dedičskej dohody.
§ 3
Predmet dane
(1)
Predmetom dane z pozemkov sú všetky pozemky na území Slovenskej republiky vedené v katastri v tomto členení:
a)
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty,
b)
záhrady,
c)
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,5)
d)
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
e)
zastavané plochy a nádvoria,
f)
stavebné pozemky,
g)
ostatné plochy.
(2)
Stavebné pozemky sú nezastavané pozemky určené na zastavanie územným projektom zóny, zoznamom pozemkov na výstavbu rodinných domov alebo územným rozhodnutím (stavebným povolením), ak je ich objektívne možné zastavať.
(3)
Predmetom dane z pozemkov nie sú časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami podliehajúcimi dani zo stavieb.
§ 4
Oslobodenie od dane
(1)
Od dane z pozemkov sú oslobodené:
a)
pozemky vo vlastníctve štátu a pozemky vo vlastníctve obcí,
b)
pozemky vo vlastníctve štátu a obcí, vrátane pozemkov štátu, ku ktorým bolo zriadené právo hospodárenia obciam, ako aj pozemkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice, ku ktorým majú právo správy ich mestské časti a ku ktorým má zriadené právo hospodárenia alebo právo správy alebo právo nájmu právnická osoba, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet a rozpočet obce, alebo rozpočet mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice,
c)
pozemky vo vlastníctve štátu alebo obce užívané diplomatickými zástupcami poverenými v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, konzulmi z povolania a inými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
d)
pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo jej časťou slúžiacou na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností, ďalej so stavbou alebo jej časťou slúžiacou ako úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví a náboženských spoločností a ak ide o cirkvi a náboženské spoločnosti registrované štátom,
e)
pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou slúžiacou školám, vedeckým a výskumným inštitúciám, múzeám, knižniciam, internátom, zdravotníckym zariadeniam, verejným dobročinným ústavom, nadáciám, civilnej obrane, kultúrnym a historickým pamiatkam zapísaným v osobitnom zozname, odborárskym zariadeniam a pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou užívanou na účely poskytovania sociálnej pomoci, so stavbou vo vlastníctve občianskych združení starých a zdravotne postihnutých občanov, pozemky užívané právnickými a fyzickými osobami na poskytovanie sociálnych služieb6) a pozemky užívané občianskymi združeniami a inými organizáciami v oblasti telesnej kultúry, ochrany prírody a životného prostredia a organizáciami v oblasti mládeže,
f)
pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou vo vlastníctve Česko-slovenského Červeného kríža,
g)
pozemky, na ktorých sú zriadené cintoríny,
h)
pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
ch)
verejne prístupné pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, prípadne iných kategóriách chránených území,7)
i)
pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním s výnimkou rekultivácie plne financovaných zo štátneho rozpočtu na obdobie vyrovnania nákladov na ich rekultiváciu, najdlhšie však na 5 rokov, ďalej rokliny, výmole, vysoké medze, plochy slatín a slancov,
j)
na 5 rokov pozemky, na ktorých začali činnosť v poľnohospodárskej výrobe samostatne hospodáriaci roľníci,
k)
remízky, háje a vetrolamy na ornej pôde a na trvalých trávnatých porastoch a pásma hygienickej ochrany vody I. stupňa,8) pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových,9)
l)
pozemky alebo ich časti slúžiace verejnej doprave (železničnej, cestnej, leteckej),
m)
pozemky školských zariadení a zariadení mimoškolskej výchovy využívané na účely výchovy a vzdelávania,
n)
časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov,10) stožiare rozvodu elektrickej energie,11) nadzemné časti zariadení pre rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
o)
lesné pozemky po ich zalesnení a zabezpečení do doby vykonania prvej výchovnej ťažby, a to bez ohadu na druh lesa.
(2)
Pozemky uvedené v odseku 1 písm. a) až e) a m) sú oslobodené od dane z pozemkov len za podmienky, že nie sú využívané na podnikateské a zárobkové činnosti.
(3)
Pozemkom, ktorý tvorí jeden funkčný celok so stavbou, je pozemok alebo jeho časť, ktorá je nevyhnutne potrebná na prevádzku a plnenie funkcií stavby.
§ 5
Základ dane
(1)
Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) je cena pôdy určená vynásobením skutočnej výmery pozemkov v m2 a ceny pôdy určenej za 1 m2 a odvodenej od bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek podľa platných cenových predpisov.12)
(2)
Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. c) a d) je cena pôdy určená vynásobením skutočnej výmery pozemkov v m2 a ceny pôdy určenej za 1 m2 podľa platných cenových predpisov.12)
(3)
Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. b), e), f) a g) je celková výmera dani podliehajúcich pozemkov v m2.
(4)
Pre určenie ceny a výmery pozemkov je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú v tomto období, sa neprihliada.
§ 6
Sadzba dane
(1)
Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) je najviac 1 % zo základu dane.
(2)
Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. c) a d) je najviac 0,25 % základu dane.
(3)
Ročná sadzba dane z pozemkov za každý i začatý m2 pozemku podľa § 3 ods. 1 písm. b), e) a g) je 0,10 Kčs a podľa § 3 ods. 1 písm. f) je 1,00 Kčs.
(4)
Správca dane určí každoročne výšku sadzby dane podľa odsekov 1 a 2 všeobecne záväzným nariadením, ktoré je povinný vyhlásiť najneskôr 30 dní pred termínom na podanie daňového priznania podľa § 16 ods. 1.
(5)
Správca dane môže poda miestnych podmienok zvýšiť ročné sadzby dane podľa odseku 3 až o 100 %.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZO STAVIEB
§ 7
Daňovníci
(1)
Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo ten, kto má zriadené k stavbe právo hospodárenia, trvalého užívania2) alebo správy obecného majetku3) (ďalej len „vlastník stavby“) nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky.
(2)
Ak stavbu vlastní niekoľko vlastníkov (spoluvlastníkov), vyrubí sa daň daňovníkovi, ktorého spoluvlastníci na tento účel uviedli, inak ktorémukoľvek z nich. Pokiaľ niektorý zo spoluvlastníkov daňovú povinnosť splní, má nárok na vysporiadanie sa voči spoluvlastníkom.
(3)
Ak v priebehu kalendárneho roka dôjde k zmene vlastníka stavby prevodom, zostáva v tomto roku daňovníkom doterajší vlastník. V prípade prechodu vlastníckeho práva dedením je daňovníkom dedič. Ak zanikne právnická osoba, daňovníkom sa stáva jej právny nástupca.
(4)
Zmenu v osobe vlastníka stavby pri prevode vlastníckeho práva je povinný nahlásiť správcovi dane doterajší vlastník stavby do 30 dní od vykonaného prevodu. Zmenu v osobe vlastníka stavby pri prechode vlastníckeho práva je povinný nahlásiť správcovi dane nový vlastník stavby do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o nadobudnutí dedičstva alebo od schválenia dedičskej dohody.
§ 8
Predmet dane
(1)
Predmetom dane zo stavieb sú stavby alebo ich časti na území Slovenskej republiky spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané užívacie povolenie, a ak takéto povolenie sa nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú.
(2)
Na účely tohto zákona sa stavbami rozumejú:
a)
obytné domy (rodinné domy, nájomné domy, poľnohospodárske usadlosti a pod.),
b)
chaty na individuálnu rekreáciu,13)
c)
garáže,
d)
objekty slúžiace na podnikateské a zárobkové činnosti,
e)
ostatné stavby.
(3)
V dani zo stavieb je zahrnutá daň za tie isté časti zastavaných plôch a nádvorí, na ktorých sú vybudované stavby. Skutočne zastavanými časťami zastavaných plôch a nádvorí sú plochy zastavané stavbou, na ktorú bolo vydané užívacie povolenie alebo ktorá sa skutočne užíva.
(4)
Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby priehrad, vodovodov, kanalizácií, rozvodov tepelnej energie a stavby verejných dopravných ciest.
(5)
Verejnými dopravnými cestami sú stavby pozemných komunikácií (diaľnice, cesty, miestne komunikácie), stavby leteckých zariadení, stavby dráh a na dráhach a stavby vodných ciest a prístavov.
§ 9
Oslobodenie od dane
(1)
Od dane zo stavieb sú oslobodené:
a)
stavby vo vlastníctve štátu a stavby vo vlastníctve obcí alebo nadácií (fondov),14)
b)
stavby vo vlastníctve štátu a obcí, vrátane stavieb štátu, ku ktorým bolo zriadené právo hospodárenia obciam, ako aj stavieb vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice, ku ktorým majú právo správy ich mestské časti a ku ktorým má zriadené právo hospodárenia alebo právo správy alebo právo nájmu právnická osoba, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet a rozpočet obce, alebo rozpočet mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice,
c)
stavby vo vlastníctve štátu alebo iného štátu užívané diplomatickými zástupcami poverenými v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, konzulmi z povolania a inými osobami, ktoré požívajú diplomatické výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
d)
stavby škôl, vedeckých a výskumných inštitúcií, múzeí, knižníc, internátov, zdravotníckych zariadení, verejných dobročinných ústavov, kultúrnych a historických pamiatok zapísaných v osobitnom zozname pamiatkovo chránených objektov, odborárskych zariadení, stavby vo vlastníctve občianskych združení starých a zdravotne postihnutých občanov, stavby užívané právnickými alebo fyzickými osobami na poskytovanie sociálnych služieb6) a stavby zariadení občianskych združení, vykonávajúcich verejnoprospešnú činnosť v oblasti telesnej kultúry a práce s mládežou a v oblasti ochrany prírody a životného prostredia,
e)
stavby vo vlastníctve Česko-slovenského Červeného kríža,
f)
stavby a ich časti slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností, stavby a ich časti slúžiace na úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví a náboženských spoločností a ak ide o cirkvi a náboženské spoločnosti registrované štátom,
g)
na 15 rokov počínajúc rokom nasledujúcim po vydaní užívacieho povolenia novostavby domov a bytov vo vlastníctve fyzických osôb, pokiaľ slúžia výlučne na trvalé bývanie vlastníka alebo osôb jemu blízkych,15) a novostavby obytných domov, v ktorých sú byty výhradne vo vlastníctve fyzických osôb,
h)
na 5 rokov obytné domy alebo ich časti s bytmi, ktoré boli odkúpené zo štátneho alebo obecného bytového fondu alebo prevedené z družstevného bytového fondu16) do vlastníctva fyzických osôb; oslobodenie sa vzťahuje len na prvého vlastníka (nadobúdateľa) alebo osobu jemu blízku,15)
ch)
na 15 rokov domový majetok vrátený vlastníkom podľa osobitných predpisov,17)
i)
na 10 rokov domy vo vlastníctve fyzických osôb s prevahou nájomných bytov postavených do roku 1948,
j)
na 15 rokov pamiatkovo chránené domy, domy v mestských pamiatkových rezerváciách, rezerváciách ľudovej architektúry a v pamiatkových zónach, rekonštrukciou ktorých sa obnoví alebo rozšíri bytový fond,
k)
stavby a ich časti slúžiace bezprostredne na poskytovanie verejných dopravných služieb.
(2)
Stavby uvedené v odseku 1 písm. a) až ch) a j) sú oslobodené od dane zo stavieb, len ak sa nevyužívajú na podnikateľské, zárobkové činnosti alebo prenájom. Ak sa podmienky na oslobodenie od dane zo stavieb vzťahujú na časť stavby, od dane je oslobodená iba táto časť.
(3)
Oslobodenie od dane zo stavieb podľa odseku 1 písm. h) a ch) sa poskytuje za predpokladu, že oslobodením získané finančné prostriedky použije daňovník na obnovu domového majetku. Oslobodenie podľa odseku 1 písm. ch) sa vzťahuje len na osobu, ktorej bol majetok vrátený ako oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov.17)
§ 10
Základ dane
(1)
Základom dane zo stavieb je celková výmera zastavaných plôch v m2 dani podliehajúcich, a to podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
(2)
Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia vo výmere zastavaných plôch, sa neprihliada.
§ 11
Sadzba dane
(1)
Základná ročná sadzba dane je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a)
1 Kčs za obytné domy a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo k hlavnej stavbe z úhrnnej výmery nimi zastavaných plôch, ktoré presahujú 16 m2,
b)
1 Kčs za stavby poľnohospodárskej prvovýroby, stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej výroby, stavby pre lesné a vodné hospodárstvo, vrátane zariadení pre ochranu pred povodňami s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu,
c)
3 Kčs za obytné plochy rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov a 1 Kčs za ostatné plochy,
d)
4 Kčs za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo obytných domov,
e)
5 Kčs za priemyselné stavby slúžiace energetike, dočasné stavby slúžiace stavebníctvu a stavby na ostatnú poľnohospodársku výrobu s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu,
f)
10 Kčs za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu; pri administratívnych budovách, ktoré slúžia aj na iné účely, sa uplatní táto sadzba dane, ak sa budova využíva prevažne na administratívne účely,
g)
3 Kčs za ostatné stavby.
(2)
Základné sadzby dane podľa odseku 1 sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o 0,75 Kčs za každé ďalšie nadzemné podlažie, ak podlahová plocha podlažia presahuje 2/3 zastavanej plochy.
(3)
Sadzba určená podľa odseku 1 písm. a) a zvýšená podľa odseku 2 sa v obciach
do 300 obyvateľov násobí koeficientom ............ 0,3
do 600 obyvateľov násobí koeficientom ........... 0,6
do 1 000 obyvateľov násobí koeficientom ......... 1,0
do 6 000 obyvateľov násobí koeficientom ........ 1,4
do 10 000 obyvateľov násobí koeficientom ....... 1,6
do 25 000 obyvateľov násobí koeficientom ......... 2,0
nad 25 000 obyvateľov násobí koeficientom ...... 2,5
a v obciach, ktoré sú sídlom okresu18) a kúpeľných miestach
násobí koeficientom ........................................ 3,5
v Bratislave ................................................... 4,5.

(4)
Sadzba dane vypočítaná podľa odseku 3 sa zvyšuje o 2 Kčs za každý m2 podlahovej plochy bytového a nebytového priestoru slúžiaceho na podnikateľskú alebo zárobkovú činnosť.
(5)
Správca dane môže podľa miestnych podmienok zvýšiť alebo znížiť sadzbu dane podľa odseku 1 písm. b), e), f) a g) až o 50 %.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 12
Daňové úľavy
(1)
Správca dane môže podľa miestnych podmienok všeobecne záväzným nariadením obce poskytnúť daňovú úľavu na pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením.
(2)
Daňovú úľavu podľa odseku 1 možno poskytnúť len na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy, rozhodnutím ktorého bolo hospodárske využívanie pozemku obmedzené.
(3)
Správca dane môže podľa miestnych podmienok poskytnúť daňovú úľavu na pozemky, ktorých vlastníkmi sú sociálne odkázaní občania,19) ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
(4)
Správca dane môže podľa miestnych podmienok poskytnúť úľavu z dane zo stavieb,
a)
ktoré zlepšujú stav životného prostredia, ak na takéto stavby nie sú subjekty povinné zo zákona (napríklad čisté zdroje elektrickej energie - vodná alebo veterná elektráreň, stavby využívajúce bioplyn),
b)
v ktorých bol zmenený systém vykurovania z pevných palív na plyn, elektrickú energiu alebo systémy využívajúce obnoviteľné zdroje energie na ohrev vody (solárna, veterná energia, biomasa a pod.), ak sa v dôsledku týchto zmien výrazne znížila spotreba energie,
c)
ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
d)
obytných domov vo vlastníctve sociálne odkázaných občanov a ťažko zdravotne postihnutých občanov, držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S20) slúžiacich na ich trvalé bývanie,
e)
garáže vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov, držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S slúžiace pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
§ 13
Správa dane
Správu dane vykonáva mestský alebo obecný úrad, v ktorého územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a meste Košice sú správcom dane príslušné miestne úrady.
§ 14
Oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti
(1)
Daňovníci podľa § 2 a 7 sú povinní do 30 dní správcovi dane oznámiť skutočnosti rozhodné pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti.
(2)
Pri nesplnení tejto povinnosti môže správca dane uložiť daňovníkovi pokutu vo výške 1 % z celkového objemu dane, najmenej však 500 Kčs.
§ 15
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
§ 16
Daňové priznanie
(1)
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane na rok 1993 do 15. marca 1993, ak je povinný túto daň platiť. V ďalších rokoch je povinný do 15. marca bežného zdaňovacieho obdobia podať priznanie iba daňovník, ktorému vznikne nanovo daňová povinnosť k dani alebo u ktorého nastali zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre vyrubenie dane. Ak daňová povinnosť vznikne v priebehu kalendárneho roka, daňovník je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
(2)
Ak dôjde k zmene v okolnostiach rozhodujúcich pre vyrubenie dane v priebehu roka, daňovník je povinný podať daňové priznanie do 30 dní od vzniku týchto skutočností. Vždy je však daňovník povinný podať priznanie, ak ho k tomu vyzve správca dane.
(3)
Ak priznanie nebolo podané včas, môže správca dane uložiť daňovníkovi pokutu až do výšky 10 % dane.
(4)
Ak pozemok alebo stavbu majú v spoluvlastníctve, prípadne užívajú na spoločný účet viacerí daňovníci, zodpovedá za podanie daňového priznania daňovník, ktorého na tento účel uviedli spoluvlastníci; inak môže správca vyzvať na podanie priznania ktoréhokoľvek z nich.
(5)
Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky okolnosti rozhodujúce pre výpočet dane a daň si sám vypočítať.
(6)
Daňovník uplatní nárok na oslobodenie od dane z pozemkov podľa § 4 ods. 1 písm. c)n) a od dane zo stavieb podľa § 9 ods. 1 v daňovom priznaní.
§ 17
Zaokrúhľovanie
(1)
Základ dane sa zaokrúhľuje na sto Kčs dole.
(2)
Daň s prípadným zvýšením sa zaokrúhľuje na celé Kčs hore.
§ 18
Vyrubenie dane
(1)
Daň z pozemkov a daň zo stavieb sa vyrubuje na zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru. Neprihliada sa na zmeny, ktoré nastanú v priebehu kalendárneho roka.
(2)
Pri vzniku daňovej povinnosti v priebehu roka vyrubí sa daň na rok, v ktorom daňová povinnosť vznikla, podľa stavu ku dňu vzniku daňovej povinnosti sumou zodpovedajúcou toľkým dvanástinám ročnej dane, koľko celých mesiacov chýba do konca roka, v ktorom daňová povinnosť vznikla.
(3)
Ak zanikne daňová povinnosť v priebehu roka, odpíše sa z dane vyrubenej na tento rok suma zodpovedajúca toľkým násobkom 1/12 ročnej dane, koľko celých mesiacov chýba do konca kalendárneho roka, v ktorom daňová povinnosť zanikla.
(4)
Zmeny v osobe daňovníka pri prevode vlastníctva k nehnuteľnosti v priebehu roka nie sú na vyrubenie dane rozhodujúce.
(5)
Skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane sa posudzujú pre každé zdaňovacie obdobie samostatne.
(6)
V prípadoch uvedených v § 2 ods. 3 a § 7 ods. 2 sa daň vyrubí daňovníkovi, ktorý podal priznanie. Ak priznanie nebolo podané, vyrubí sa daň daňovníkovi, ktorého na tento účel uvedú spoluvlastníci; inak ktorémukoľvek z nich.
(7)
O vyrubení dane upovedomí správca dane daňovníkov platobným výmerom.
(8)
Ak majú daňovníci v obvode príslušného správcu dane trvalý pobyt alebo sídlo a počet obyvateľov obce neprevyšuje 5000, možno daňovníkov o vyrubení dane upovedomiť hromadne predpisovým zoznamom.
(9)
Predpisový zoznam sa vyloží na verejné nazretie na dobu 30 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Začiatok, miesto a čas vyloženia predpisového zoznamu vyhlási správca dane verejnou vyhláškou alebo iným spôsobom zvyčajným v mieste.
(10)
Ak u daňovníka nastane zmena vo výške dane na základe dodatočného priznania alebo po vykonaní kontroly správcom dane, oznámi správca dane novoupravenú výšku dane dodatočným platobným výmerom.
(11)
Daň sa nevyrubí, ak v zdaňovacom období nepresiahne sumu 50 Kčs.
§ 19
Platenie dane
(1)
Daň z pozemkov a stavieb je splatná v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. marca, 30. júna, 30. septembra a 30. novembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje. Daň za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady a ovocné sady je splatná v troch splátkach, a to 20 % dane do 30. apríla, 30 % dane do 31. augusta a 50 % dane do 30. novembra. V roku 1993 je prvá splátka splatná do 31. mája 1993.
(2)
Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500 Kčs a právnickej osobe 5000 Kčs, je splatná naraz do 31. marca.
(3)
Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.
§ 20
Konanie
Ak v tomto zákone sa neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach dane z nehnuteľností podľa osobitného predpisu.21)
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPLNOMOCŇOVACIE USTANOVENIA
§ 21
(1)
Vláda Slovenskej republiky môže nariadením vykonať opatrenia na odstránenie nezrovnalostí a tvrdostí, ktoré by mohli z tohto zákona vzniknúť pre určité oblasti, skupiny daňovníkov alebo nehnuteľností.
(2)
Správca dane môže v individuálnych prípadoch vykonať opatrenia na odstránenie tvrdostí, ktoré by mohli z tohto zákona vzniknúť.
(3)
Ak vznikne pochybnosť, či nejakú vec treba považovať podľa tohto zákona za stavbu, o charaktere predmetnej veci je oprávnené rozhodnúť Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode so Slovenskou komisiou pre životné prostredie.
(4)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže upraviť vykonávacím predpisom podrobnosti k prvej až štvrtej časti zákona.
PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 22
(1)
Oslobodenie od dane z pozemkov podľa § 4 zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 48/1992 Zb. o daňových úľavách samostatne hospodáriacim roľníkom zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty rozhodnej pre oslobodenie, pokiaľ tento zákon neustanovuje lehoty iné.
(2)
Oslobodenie od domovej dane podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1976 Zb. a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 110/1991 Zb. zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty rozhodnej pre oslobodenie.
(3)
Pri stavbách, pri ktorých vznikla daňová povinnosť platiť domovú daň podľa nájomného a ceny užívania podľa zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani v roku 1992, vyrubí správca dane daň za rok 1992 po jeho uplynutí z nájomného a ceny užívania pripadajúceho na dobu odo dňa vzniku daňovej povinnosti do konca roka 1992, po zrážke odpočítateľných položiek pripadajúcich na túto dobu.
(4)
Úľavy na dani, na ktoré vznikol nárok podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/1991 Zb. o úľavách na domovej dani, sa poskytnú daňovníkom formou odpočtu od vypočítanej dane z nehnuteľností.
§ 23
Daň podľa tohto zákona sa po prvý raz vyrubí na rok 1993.
§ 24
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa pre územie Slovenskej republiky
a)
prvá časť a ustanovenia § 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33 a 41 zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani v rozsahu, v akom sa nimi upravuje daň z pozemkov,
b)
zákon č. 143/1961 Zb. o domovej dani v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb.,
c)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb.,
d)
nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 83/1978 Zb. o oslobodení obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve od domovej dane,
e)
vyhláška Ministerstva financií č. 144/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o domovej dani,
f)
vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1976 Zb. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 110/1991 Zb.,
g)
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 219/1988 Zb. o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 110/1991 Zb.,
h)
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 48/1991 Zb. o daňových úľavách samostatne hospodáriacim roľníkom,
ch)
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 65/1991 Zb. o úľavách na domovej dani.
§ 25
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
3)
§ 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona SNR č. 306/1992 Zb.
4)
Zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam.
Zákon SNR č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.
5)
§ 23 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb.
6)
Zákon SNR č. 135/1992 Zb. o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami.
7)
Zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona SNR č. 100/1977 Zb. a zákona SNR č. 72/1986 Zb.
8)
Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
9)
§ 48 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona SNR č. 419/1991 Zb.
10)
Zákon č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb.
11)
Zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon).
12)
§ 15 ods. 6 až 11 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a enáhradách za doasné užívanie pozemkov.
16)
§ 24 zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách.
17)
Napríklad:
Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení zákona č. 456/1990 Zb. a zákona č. 137/1991 Zb. Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 267/1992 Zb.
18)
Zákon SNR č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky.
19)
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 105/1992 Zb. o sociálnej odkázanosti.
20)
§ 39 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon SNR o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov.
21)
Vyhláška č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).