310/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024 do 31.03.2025

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

310
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 6. mája 1992
o stavebnom sporení
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Účelom stavebného sporenia je financovanie bytových potrieb a potrieb súvisiacich s bývaním na území Slovenskej republiky (ďalej len „stavebný účel") uvedených v § 11 ods. 1 z účelovo vytvorených finančných prostriedkov vo fonde stavebného sporenia.
(2)
Fond stavebného sporenia tvoria
a)
vklady od účastníkov stavebného sporenia (ďalej len „stavebný sporiteľ“) alebo v prospech stavebných sporiteľov,
b)
úroky,
c)
príspevky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „štátna prémia“),
d)
splátky istiny úverov,
e)
iné zdroje.
(3)
Do vkladov podľa odseku 2 písm. a) sa nezapočítavajú poplatky za uzavretie zmluvy o stavebnom sporení.
§ 2
(1)
Stavebným sporením sa rozumie bankový produkt, v rámci ktorého môže stavebný sporiteľ sporiť finančné prostriedky vo forme vkladov na stavebné účely uvedené v § 11 a na základe ktorého môže za podmienok ustanovených týmto zákonom získať nárok na štátnu prémiu a nárok na stavebný úver; stavebným úverom je úver poskytnutý stavebnému sporiteľovi zo zdrojov fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11.
(2)
Stavebné sporenie môže poskytovať len stavebná sporiteľňa; stavebnou sporiteľňou je banka,1) ktorá vykonáva tieto bankové činnosti:
a)
prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov alebo v prospech stavebných sporiteľov a
b)
poskytovanie stavebných úverov.
(3)
Bankové činnosti podľa odseku 2 môže stavebná sporiteľňa vykonávať len na základe bankového povolenia udeleného podľa osobitného predpisu.1) Na stavebnú sporiteľňu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,1) ak odseky 4 a 5 a § 12 ods. 2 neustanovujú inak. Označenie „stavebná sporiteľňa“ alebo jeho preklad môže používať v obchodnom mene iba stavebná sporiteľňa.
(4)
V bankovom povolení sa môže stavebnej sporiteľni okrem vykonávania bankových činností podľa odseku 2 povoliť aj vykonávanie týchto bankových činností:
a)
poskytovanie záruk,
b)
prijímanie vkladov od bánk, zahraničných bánk, pobočiek zahraničných bánk a finančných inštitúcií,1)
c)
investovanie na vlastný účet a obchodovanie na vlastný účet s
1.
finančnými nástrojmi peňažného trhu1a) v eurách a v inej mene,
2.
finančnými nástrojmi kapitálového trhu1b) v eurách a v inej mene,
d)
poskytovanie úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1,
e)
poskytovanie spotrebiteľských úverov2) zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na financovanie vybavenia domácnosti,
f)
poskytovanie platobných služieb,2a)
g)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti predmetu podnikania stavebnej sporiteľne,
h)
finančné sprostredkovanie,
i)
poskytovanie bankových informácií,
j)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb.
(5)
Bankové činnosti podľa odseku 4 môže stavebná sporiteľňa vykonávať len vtedy, ak sú prednostne zabezpečené záväzky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv o stavebnom sporení a ak nedôjde ku kráteniu lehôt splatnosti stavebných úverov alebo k predĺženiu lehôt na ich poskytnutie. Stavebná sporiteľňa môže začať investovanie a obchodovanie na vlastný účet s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v inej mene a s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v inej mene až po udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska; predchádzajúci súhlas sa nevyžaduje na investovanie a obchodovanie na vlastný účet s hypotekárnymi záložnými listami, komunálnymi obligáciami, krytými dlhopismi podľa osobitných predpisov,2b) so štátnymi dlhopismi, štátnymi pokladničnými poukážkami alebo s pokladničnými poukážkami Národnej banky Slovenska.
(6)
Stavebnú sporiteľňu možno zrušiť bez likvidácie, len ak jej právnym nástupcom sa stáva iná stavebná sporiteľňa alebo iná banka ako stavebná sporiteľňa, alebo stavebná sporiteľňa môže uzavrieť zmluvu o predaji podniku alebo jeho časti výlučne s kupujúcim, ktorým je iná stavebná sporiteľňa alebo iná banka ako stavebná sporiteľňa; ustanovenia osobitného predpisu o predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska2c) týmto nie sú dotknuté. Právny nástupca stavebnej sporiteľne alebo kupujúci podniku alebo časti podniku stavebnej sporiteľne, ktorý nie je stavebnou sporiteľňou, je oprávnený vykonávať bankové činnosti podľa odseku 2 len vo vzťahu k zmluvám o stavebnom sporení, ktoré naňho prešli alebo boli prevedené spôsobom podľa prvej vety, pričom na tento účel a na účely uplatňovania nároku na štátnu prémiu, poskytovania a pripisovania štátnej prémie a na účely štátneho dozoru nad poskytovaním štátnej prémie sa považuje za stavebnú sporiteľňu.
§ 4
Stavebným sporiteľom môže byť
a)
fyzická osoba, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení,
b)
spoločenstvo vlastníkov bytov zriadené podľa osobitného predpisu,3) ktoré uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorého je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení,
c)
iná právnická osoba, ako je uvedená v písmene b), ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení.
§ 5
(1)
Štátny dozor nad dodržiavaním podmienok poskytovania štátnej prémie vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Na účely štátneho dozoru podľa odseku 1 je stavebná sporiteľňa povinná predložiť ministerstvu bez zbytočného odkladu všetky ním požadované doklady a údaje o hospodárení s prostriedkami fondu stavebného sporenia.
(3)
Na výkon štátneho dozoru podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu,3a) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 5a
(1)
Ak ministerstvo pri výkone štátneho dozoru zistí nedostatky spočívajúce v nedodržaní podmienok poskytnutia štátnej prémie stavebnou sporiteľňou, uloží stavebnej sporiteľni povinnosť vrátiť sumu vo výške neoprávnene použitej štátnej prémie do štátneho rozpočtu.
(2)
Ministerstvo môže, okrem opatrenia podľa odseku 1, uložiť stavebnej sporiteľni podľa závažnosti porušenia povinnosti a dĺžky trvania protiprávneho stavu pokutu až do výšky dvojnásobku neoprávnene použitej sumy štátnej prémie; táto pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(3)
Na konanie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.3aa)
§ 6
(1)
Centrálnu evidenciu zmlúv o stavebnom sporení uzatvorených stavebnými sporiteľmi uvedenými v § 4 písm. a) a b) zabezpečuje ministerstvo na účely sledovania oprávnenosti nárokov stavebných sporiteľov na štátnu prémiu.
(2)
Stavebné sporiteľne sú na účely podľa odseku 1 povinné mesačne vždy do desiatich kalendárnych dní po uplynutí kalendárneho mesiaca predkladať ministerstvu tieto údaje:
a)
pri stavebnom sporiteľovi podľa
1.
§ 4 písm. a) meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu stavebného sporiteľa; ak nemá pridelené rodné číslo, predkladá sa dátum narodenia,
2.
§ 4 písm. b) názov, sídlo a identifikačné číslo spoločenstva vlastníkov bytov,
b)
číslo zmluvy o stavebnom sporení,
c)
dátum vzniku a dátum zániku nároku na poskytnutie štátnej prémie,
d)
vyhlásenie stavebného sporiteľa o uplatnení nároku na poskytnutie štátnej prémie,
e)
dátum poskytnutia a dátum splatenia stavebného úveru podľa § 12 ods. 2 písm. a) poskytnutého stavebnému sporiteľovi uvedenému v § 4 písm. a).
(3)
Stavebné sporiteľne sú na účely podľa odseku 1 povinné ročne vždy do 15 kalendárnych dní po uplynutí kalendárneho roka predkladať ministerstvu údaje o nárokoch na štátnu prémiu za uplynulý kalendárny rok.
(4)
Ministerstvo poskytne informáciu Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky o celkovom nároku na štátnu prémiu v členení na jednotlivé stavebné sporiteľne v príslušnom kalendárnom roku pre potrebu poskytnutia štátnej prémie podľa § 10b ods. 1 do 15 kalendárnych dní od predloženia údajov podľa odseku 3.
(5)
Ak ministerstvo zistí, že stavebný sporiteľ si uplatnil nárok na štátnu prémiu z viacerých zmlúv o stavebnom sporení za rovnaké obdobie, oznámi bez zbytočného odkladu Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky a všetkým stavebným sporiteľniam, s ktorými stavebný sporiteľ také zmluvy uzavrel, že stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu podľa § 10 ods. 4, a obdobie, za ktoré stavebný sporiteľ stratil tento nárok.
DRUHÁ ČASŤ
PODMIENKY STAVEBNÉHO SPORENIA A VYKONÁVANIA ČINNOSTÍ STAVEBNEJ SPORITEĽNE
§ 7
(1)
Stavebné sporenie poskytuje a bankové činnosti podľa § 2 ods. 2 vykonáva stavebná sporiteľňa na základe ňou vydaných zásad schválených Národnou bankou Slovenska po dohode s ministerstvom, ktoré musia obsahovať najmä
a)
druhy stavebného sporenia a podmienky uzatvárania zmlúv o stavebnom sporení a zmlúv o stavebnom úvere,
b)
zloženie fondu stavebného sporenia, postup a lehoty pri poskytovaní stavebného úveru, podmienky a predpoklady poskytnutia stavebného úveru,
c)
postup a lehoty pri usporiadaní vkladov zo zrušených zmlúv o stavebnom sporení,
d)
spôsob ochrany stavebného sporiteľa pri odobratí bankového povolenia alebo pri zániku bankového povolenia stavebnej sporiteľni podľa osobitného predpisu,3b)
e)
podmienky poskytovania stavebných úverov v prípadoch uvedených v § 12 ods. 2 písm. a).
f)
bližšiu špecifikáciu stavebných účelov uvedených v § 11 ods. 1,
g)
spôsob a lehoty preukazovania použitia prostriedkov získaných stavebným sporením na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1.
(2)
Zmluva o stavebnom sporení musí obsahovať
a)
identifikačné údaje o stavebnej sporiteľni a o stavebnom sporiteľovi najmenej v rozsahu údajov ustanovenom osobitnými predpismi,3c)
b)
výšku dohodnutej sumy, na ktorú sa stavebné sporenie uzatvára (ďalej len „cieľová suma"), a podmienky, za ktorých môže byť zvýšená alebo znížená cieľová suma,
c)
výšku a časovú postupnosť vkladov stavebného sporiteľa,
d)
úrokové sadzby vkladov,
e)
podmienky a postup pri výplate vkladov,
f)
podmienky poskytnutia stavebného úveru po splnení podmienok stavebného sporenia vrátane podmienok poskytnutia stavebného úveru pri zvýšení alebo znížení cieľovej sumy, postup pri určení poradia poskytnutia stavebného úveru po splnení podmienok stavebného sporenia, ako aj podmienky a postup pri výplate vkladov,
g)
podmienky, za ktorých môžu byť práva zo zmluvy o stavebnom sporení rozdelené alebo zlúčené s právami z inej zmluvy o stavebnom sporení,
h)
podmienky, za ktorých možno vykonať prevod práv a povinností zo zmluvy o stavebnom sporení,
i)
podmienky, za ktorých možno odstúpiť od zmluvy o stavebnom sporení,
j)
vyhlásenie stavebného sporiteľa o uplatnení alebo neuplatnení nároku na poskytnutie štátnej prémie v rámci tejto zmluvy.
(3)
Zmluva o stavebnom úvere musí obsahovať
a)
identifikačné údaje o stavebnej sporiteľni a o stavebnom sporiteľovi najmenej v rozsahu údajov ustanovenom osobitnými predpismi,3c)
b)
úrokovú sadzbu stavebného úveru,
c)
podmienky poskytnutia a splácania stavebného úveru,
d)
spôsob zabezpečenia pohľadávok zo stavebného úveru,
e)
podmienky, za ktorých možno vykonať prevod práv a povinností zo zmluvy o stavebnom úvere,
f)
podmienky, za ktorých možno odstúpiť od zmluvy o stavebnom úvere.
(4)
Zmluvy o stavebnom sporení a zmluvy o stavebnom úvere môžu obsahovať aj ďalšie náležitosti dohodnuté medzi stavebnou sporiteľňou a stavebným sporiteľom.
(5)
Stavebnej sporiteľni sa zakazuje požadovať od stavebného sporiteľa, ktorý je fyzickou osobou-nepodnikateľom, alebo od inej fyzickej osoby-nepodnikateľa úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu stavebného úveru alebo iného úveru alebo účtu alebo zrušenie účtu, na ktorom je vedený takýto úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou úverového vzťahu; to neplatí, ak ide o účet podľa § 708 až 715 Obchodného zákonníka, osobitného zákona3d) alebo osobitnú službu, ktorá nie je podmienkou úverového vzťahu a ktorej podmienkou poskytnutia je písomný súhlas stavebného sporiteľa, ktorý je fyzickou osobou-nepodnikateľom, alebo inej fyzickej osoby-nepodnikateľa .
(6)
Ak stavebná sporiteľňa poskytuje stavebnému sporiteľovi, ktorý je fyzickou osobou-nepodnikateľom, alebo inej fyzickej osobe-nepodnikateľovi stavebný úver alebo úver podľa § 2 ods. 4 písm. d) na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1 písm. a), b),d), e), f), g), h), j) a n) alebo na úhradu záväzkov súvisiacich s týmito stavebnými účelmi, alebo poskytuje takémuto stavebnému sporiteľovi stavebný úver alebo úver podľa § 2 ods. 4 písm. d), ktorý je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, bytu alebo nebytovému priestoru (ďalej len „nehnuteľnosť“), a to aj rozostavanej, alebo iným právom týkajúcim sa takejto nehnuteľnosti, pri poskytnutí takéhoto úveru postupuje aj podľa všeobecného predpisu o úveroch na bývanie;3e) to neplatí, ak ide o poskytnutie takéhoto úveru, ktorý poskytuje stavebná sporiteľňa
a)
svojím zamestnancom z vlastných zdrojov bez úroku alebo s ročnou percentuálnou mierou nákladov nižšou, ako prevláda na finančnom trhu, a ktorý sa neponúka verejne,
b)
bez úroku a bez akýchkoľvek iných poplatkov okrem tých, ktoré pokrývajú náklady priamo súvisiace so zabezpečením úveru, alebo
c)
ako výsledok vyriešenia sporu dosiahnutého na súde alebo pred iným príslušným orgánom.
(7)
Ak stavebná sporiteľňa poskytuje stavebnému sporiteľovi, ktorý je fyzickou osobou-nepodnikateľom, alebo inej fyzickej osobe-nepodnikateľovi stavebný úver alebo úver podľa § 2 ods. 4 písm. d) na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1 písm. c), i), k), l) a o) alebo na úhradu záväzkov súvisiacich s týmito stavebnými účelmi, pri poskytnutí takéhoto úveru postupuje aj podľa osobitného predpisu;2) to neplatí, ak ide o poskytnutie takéhoto úveru,
a)
ktorý je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, alebo iným právom týkajúcim sa nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej,
b)
ktorého výška je menej ako 100 eur a viac ako 75 000 eur okrem stavebného úveru alebo úveru podľa § 2 ods. 3 písm. d) na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1 písm. c) a o) alebo na úhradu záväzkov súvisiacich s týmito stavebnými účelmi,
c)
ktorý sa musí splatiť v lehote nepresahujúcej tri mesiace,
d)
ktorý je bez úroku a bez ďalších poplatkov alebo
e)
ktorý poskytuje stavebná sporiteľňa svojim zamestnancom z vlastných zdrojov bez úroku alebo s úrokovou sadzbou nižšou, ako prevláda na finančnom trhu, a ktorý sa neponúka verejne.
§ 8
(1)
Cieľová suma sa skladá
a)
z vkladov od stavebného sporiteľa alebo v prospech stavebného sporiteľa,
b)
z úrokov,
c)
zo štátnej prémie,
d)
zo stavebného úveru,
e)
z iných zdrojov.
(2)
Po splnení zmluvne dohodnutých podmienok má stavebný sporiteľ nárok na pridelenie stavebného úveru.
(3)
Stavebný sporiteľ môže uplatniť nárok na stavebný úver, sporiť ďalej alebo vklad vybrať a použiť ho bez nároku na stavebný úver. Stavebný sporiteľ podľa § 4 písm. b) je povinný previesť tento vklad do fondu prevádzky, údržby a opráv.3)
(4)
Zmluvu o stavebnom sporení so stavebným sporiteľom podľa § 4 písm. c) možno uzatvoriť, len ak podiel cieľových súm, na ktoré sú uzatvorené zmluvy o stavebnom sporení s právnickými osobami alebo fyzickými osobami – podnikateľmi,
a)
v jednom kalendárnom roku neprevyšuje 10 % z cieľových súm, na ktoré sú uzatvorené všetky zmluvy o stavebnom sporení v príslušnom kalendárnom roku, alebo
b)
ktorým nevznikol nárok na stavebný úver, neprevyšuje 15 % zo súčtu cieľových súm, pri ktorých ešte nevznikol nárok na pridelenie stavebného úveru splnením všetkých zmluvne dohodnutých podmienok, a cieľových súm, pri ktorých nárok na stavebný úver vznikol, ale nebol uplatnený.
(5)
Stavebnému sporiteľovi podľa § 4 písm. c), s ktorým je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení a ktorej ešte nevznikol nárok na pridelenie stavebného úveru, možno poskytnúť stavebný úver, len ak podiel takýchto stavebných úverov neprevyšuje 20 % zo súčtu cieľových súm, pri ktorých ešte nevznikol nárok na pridelenie stavebného úveru splnením všetkých zmluvne dohodnutých podmienok, a cieľových súm, pri ktorých nárok na stavebný úver vznikol, ale nebol uplatnený.
(6)
Stavebný sporiteľ podľa § 4 písm. c), s ktorým je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení a ktorej je poskytnutý stavebný úver na účely uvedené v § 11 ods. 1 písm. b), je povinná tento stavebný úver prednostne splatiť z finančných prostriedkov získaných predajom bytu, bytového domu alebo jeho časti. V prípade prenajímania bytov v bytovom dome postupuje právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ pri splácaní úveru podľa zmluvy o stavebnom sporení.
§ 9
(1)
Stavebný sporiteľ získa stavebný úver, ak dodrží zmluvne dohodnuté podmienky stavebného sporenia a spĺňa podmienky poskytnutia stavebného úveru.
(2)
Výška stavebného úveru nesmie presiahnuť rozdiel medzi cieľovou sumou a vkladmi sporiteľa, vrátane úrokov, štátnych prémií, ak sa poskytnú (§ 10 ods. 1), a iných zdrojov.
§ 10
(1)
Štátna prémia sa za príslušný kalendárny rok poskytuje stavebnému sporiteľovi uvedenému v
a)
§ 4 písm. a), ktorý nedosiahol plnoletosť do konca kalendárneho roka, za ktorý sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu,
b)
§ 4 písm. a), ktorý dosiahol plnoletosť do konca kalendárneho roka, za ktorý sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu a ktorého priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov3f) a osobitného základu dane z príjmov3g) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, za ktorý sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu, je najviac 1,3-násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, za ktorý sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu; priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov a osobitného základu dane z príjmov,
(2)
Nárok stavebného sporiteľa na štátnu prémiu voči štátnemu rozpočtu uplatňuje stavebná sporiteľňa. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky poskytuje stavebnej sporiteľni elektronicky údaj o úhrne zdaniteľných príjmov za kalendárny rok podľa odseku 1 písm. b) na základe jej požiadavky zaslanej elektronicky na účely uplatňovania nároku stavebného sporiteľa podľa odseku 1 písm. b) na štátnu prémiu, ktorá obsahuje údaje týkajúce sa tohto stavebného sporiteľa v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu; ak nemá pridelené rodné číslo, zasiela sa dátum narodenia. Stavebná sporiteľňa uzatvorí s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky dohodu, ktorá upraví podrobnosti o poskytovaní údajov a požiadavke podľa druhej vety.
(3)
Štátna prémia sa určuje percentuálnym podielom z ročného vkladu na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe so zaokrúhlením na 0,5 %, a to minimálne 2,5 % z ročného vkladu a maximálne 15 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 eur na príslušný kalendárny rok. Výšku štátnej prémie určenú na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe uverejní v úplnom znení13ca) ministerstvo opatrením, ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do 90 kalendárnych dní po uplynutí rozhodujúceho obdobia. Štátna prémia sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.
(4)
Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení. Ak stavebný sporiteľ uzatvorí viacero zmlúv o stavebnom sporení, štátna prémia sa poskytne na tú zmluvu, o ktorej to stavebný sporiteľ písomne vyhlási, pričom také vyhlásenie môže byť stavebným sporiteľom zmenené v zmluve o stavebnom sporení v priebehu kalendárneho roka len raz. Ak toto vyhlásenie obsahujú v jednom kalendárnom roku viaceré zmluvy o stavebnom sporení a na tieto zmluvy stavebný sporiteľ vložil v tomto kalendárnom roku vklady, stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok zo všetkých zmlúv o stavebnom sporení.
(5)
Práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu môžu byť prevedené v priebehu kalendárneho roka len jedenkrát medzi stavebnými sporiteľmi, ktorými môžu byť výhradne manžel, manželka, súrodenci alebo príbuzní v priamom rade. Ak by boli práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu za kalendárny rok prevedené viackrát, alebo na inú osobu, stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok z dotknutej zmluvy a stavebná sporiteľňa odoberie stavebnému sporiteľovi nárokovanú štátnu prémiu.
(6)
Ak vznikne nárok na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení uzatvorenej v druhom polroku kalendárneho roka, štátna prémia za tento kalendárny rok určená podľa odseku 3 nesmie na túto zmluvu presiahnuť 1/2 zo sumy ustanovenej v odseku 3. Ak vznikne nárok na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení zrušenej počas kalendárneho roka a zároveň vznikne nárok na štátnu prémiu z novej zmluvy o stavebnom sporení uzatvorenej počas tohto kalendárneho roka, štátna prémia za tento kalendárny rok z oboch zmlúv spolu nesmie presiahnuť sumu ustanovenú v odseku 3; ustanovenie prvej vety a odsek 4 tým nie sú dotknuté.
(7)
Ak ide o stavebného sporiteľa podľa § 4 písm. b), počet nárokov na štátnu prémiu za kalendárny rok na jednu zmluvu o stavebnom sporení sa určuje podielom počtu ním spravovaných bytov a čísla 4 zaokrúhleným na celé číslo nahor.
§ 10a
(1)
Nárok na štátnu prémiu zaniká, ak stavebný sporiteľ
a)
zruší zmluvu o stavebnom sporení do dvoch rokov od jej uzatvorenia; to neplatí, ak dôjde k zrušeniu tejto zmluvy podľa odseku 2,
b)
zruší zmluvu o stavebnom sporení po dvoch rokoch od jej uzatvorenia a prostriedky získané stavebným sporením vrátane poskytnutej štátnej prémie nepoužije na stavebné účely uvedené v § 11; to neplatí, ak dôjde k zrušeniu tejto zmluvy podľa odseku 2,
c)
nedodrží ďalšie podmienky na poskytnutie štátnej prémie ustanovené týmto zákonom alebo
d)
nedodrží podmienky na poskytnutie štátnej prémie dohodnuté v zmluve o stavebnom sporení.
(2)
Ak dôjde k zrušeniu zmluvy o stavebnom sporení v dôsledku smrti alebo invalidity4) stavebného sporiteľa uvedeného v § 4 písm. a), nárok na štátnu prémiu nezaniká, pričom štátna prémia patrí stavebnému sporiteľovi len za obdobie, ktoré sa skončí dňom úmrtia alebo dňom priznania invalidného dôchodku, a prostriedky získané stavebným sporením vrátane poskytnutej štátnej prémie sa nemusia použiť na stavebné účely uvedené v § 11.
(3)
Stavebnému sporiteľovi uvedenému v § 4 písm. a) nepatrí štátna prémia za kalendárny rok, v ktorom mu bol poskytnutý stavebný úver podľa § 12 ods. 2 písm. a) a za každý ďalší kalendárny rok až do splatenia tohto úveru.
(4)
Ak stavebný sporiteľ nedodrží podmienky podľa odseku 1, je povinný bezodkladne, prostredníctvom stavebnej sporiteľne, vrátiť poskytnutú štátnu prémiu do štátneho rozpočtu.
§ 10b
(1)
Stavebná sporiteľňa je povinná písomne uplatniť nárok na štátnu prémiu za príslušný kalendárny rok do 45 kalendárnych dní po uplynutí príslušného roka. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky poskytuje prostriedky na štátnu prémiu ročne, a to do 35 kalendárnych dní od uplatnenia nároku na štátnu prémiu stavebnou sporiteľňou za predchádzajúci kalendárny rok.
(2)
Stavebná sporiteľňa pripíše štátnu prémiu za predchádzajúci kalendárny rok na účet stavebného sporiteľa po získaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do desiatich kalendárnych dní; účet stavebného sporiteľa založený na základe zmluvy o stavebnom sporení nie je platobným účtom podľa osobitného predpisu.4aa)
(3)
Štátna prémia pripísaná na účet stavebného sporiteľa sa úročí rovnako ako vklady stavebného sporiteľa; stavebná sporiteľňa je povinná viesť štátnu prémiu na účte stavebného sporiteľa osobitne.
(4)
Stavebná sporiteľňa zodpovedá za
a)
včasné uplatnenie nároku na štátnu prémiu,
b)
plnenie podmienok poskytovania štátnej prémie, iba ak stavebná sporiteľňa preukáže, že nedodržiavanie plnenia týchto podmienok bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť,4a)
c)
správne vyčíslenie výšky štátnej prémie,
d)
zúčtovanie preddavkov štátnej prémie,
e)
vrátenie štátnej prémie do štátneho rozpočtu do jedného mesiaca od zistenia, že stavebný sporiteľ nedodržal podmienky na poskytnutie štátnej prémie.
§ 11
(1)
Cieľovú sumu, ak jej súčasťou je aj poskytnutý stavebný úver, môže stavebný sporiteľ použiť na tieto stavebné účely:
a)
nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb,4b) bytového domu alebo ich častí,
b)
výstavbu, prístavbu, nadstavbu, vstavbu bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb, bytového domu alebo ich častí,
c)
stavebné úpravy, modernizáciu a obnovu bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb, bytového domu alebo na udržiavacie práce na nich,
d)
nadobudnutie vlastníctva stavebného pozemku na účel výstavby rodinného domu alebo bytového domu,
e)
nadobudnutie vlastníctva pozemku, na ktorom sa už nachádza rodinný dom alebo bytový dom,
f)
nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na účel prestavby nebytových priestorov na byt,
g)
prestavbu nebytových priestorov na byt,
h)
úhradu podielu bytovému družstvu na účel nadobudnutia bytu,
i)
výstavbu alebo nadobudnutie zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energie, domových čističiek odpadových vôd vrátane ich modernizácie, obnovy a udržiavacích prác na nich,
j)
prípravu stavebných pozemkov určených na výstavbu rodinných domov a bytových domov vrátane pripojenia na verejné rozvodové siete plynu, vody, elektriny, kanalizácie a iné verejné dopravné a technické vybavenia územia,
k)
prípravu a vypracovanie územnej dokumentácie alebo projektovej dokumentácie na stavebné účely uvedené v písmenách b), g), i) a j),
l)
získanie energetického certifikátu4c) rodinného domu alebo bytového domu,
m)
úhradu záväzkov súvisiacich so stavebnými účelmi uvedenými v písmenách a) až l),
n)
nadobudnutie, výstavbu a prestavbu tuzemských nehnuteľností s prevažujúcou funkciou bývania a ubytovania určených na využitie funkcie zariadení sociálnych služieb a študentských internátov vrátane vyvolaných investícií,
o)
stavebné úpravy, modernizáciu a obnovu tuzemských nehnuteľností s prevažujúcou funkciou bývania a ubytovania určených na využitie funkcie zariadení sociálnych služieb a študentských internátov alebo na udržiavacie práce na nich.
(2)
Stavebným účelom pre stavebných sporiteľov podľa § 4 písm. a) nemôže byť financovanie verejných rozvodových sietí plynu, vody, elektriny, kanalizácie a iných verejných dopravných a technických vybavení územia, ktorých stavebníkom je právnická osoba.
(3)
Stavebným účelom pre stavebných sporiteľov podľa § 4 písm. b) môže byť len
a)
obnova, modernizácia alebo stavebné úpravy spoločných častí alebo spoločných zariadení bytového domu3) vrátane udržiavacích prác na nich,
b)
stavebné účely uvedené v odseku 1 písm. i) a l),
c)
úhrada záväzkov súvisiacich s obnovou, modernizáciou alebo stavebnými úpravami spoločných častí alebo spoločných zariadení bytového domu3) a s udržiavacími prácami na nich,
d)
úhrada záväzkov súvisiacich so stavebnými účelmi uvedenými v odseku 1 písm. i) a l).
(4)
Stavebný sporiteľ podľa § 4 písm. c) nemôže cieľovú sumu podľa odseku 1 použiť na stavebný účel uvedený v odseku 1 písm. h).
(5)
Stavebný sporiteľ podľa § 4 písm. b) je povinný previesť cieľovú sumu podľa odseku 1 do fondu prevádzky, údržby a opráv.3)
(6)
Záväzky stavebných sporiteľov vyplývajúce z poskytnutia stavebného úveru musia byť zabezpečené podľa osobitných predpisov.5)
§ 12
(1)
Z fondu stavebného sporenia stavebná sporiteľňa podľa zmluvne dohodnutých podmienok uspokojuje tieto nároky stavebných sporiteľov
a)
výplaty vkladov zo zmlúv o stavebnom sporení, pri ktorých vznikol nárok na poskytnutie stavebného úveru,
b)
výplaty vkladov zo zmlúv o stavebnom sporení zrušených počas sporenia,
c)
poskytnutie úverov stavebným sporiteľom, ktorým nárok na stavebný úver vznikol.
(2)
Dočasne voľné zdroje fondu stavebného sporenia môže stavebná sporiteľňa použiť len na
a)
poskytovanie stavebných úverov za komerčných podmienok na stavebné účely stavebným sporiteľom, ktorí splnili podmienky sporenia svojich vkladov, ale ďalšie zmluvne dohodnuté podmienky na pridelenie stavebného úveru ešte nespĺňajú, alebo stavebným sporiteľom, ktorí ešte len sporia,
b)
poskytovanie úverov podľa § 2 ods. 4 písm. d); na tento účel sa dočasne voľné zdroje fondu stavebného sporenia považujú za zdroje mimo fondu stavebného sporenia,
c)
nákup hypotekárnych záložných listov, komunálnych obligácií, krytých dlhopisov, dlhopisov, štátnych pokladničných poukážok alebo na nákup pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska,
d)
zmluvné uloženie v inej banke.
(3)
Stavebná sporiteľňa môže dočasne voľné zdroje fondu stavebného sporenia použiť podľa odseku 2 iba v prípade, ak je zabezpečené plnenie podľa odseku 1.
TRETIA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 13
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté zo zmlúv o stavebnom sporení uzatvorených pred 1. októbrom 1999.
(2)
Podľa ustanovení tohto zákona sa posudzujú aj nároky stavebných sporiteľov na poskytnutie štátnej prémie zo zmlúv o stavebnom sporení uzatvorených pred účinnosťou tohto zákona.
(3)
Stavebné sporiteľne a iné právnické osoby a fyzické osoby sú povinné prispôsobiť tomuto zákonu svoje právne pomery, ktoré vyplývajú najmä z uzatvorených zmlúv o úveroch alebo o stavebnom sporení do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 13a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 400/1992 Zb., ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení v znení vyhlášky Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky č. 108/1997 Z. z.
§ 13b
Stavebné sporiteľne sú povinné prispôsobiť zásady stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmienky podľa tohto zákona do 30. júna 2001.
§ 13c
Stavebné sporiteľne sú povinné prispôsobiť zásady stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmienky s ustanoveniami tohto zákona do 28. februára 2003.
§13d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2003
(1)
Stavebné sporiteľne sú povinné prispôsobiť zásady stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmienky ustanoveniam tohto zákona do 31. októbra 2003.
(2)
Stavebné sporiteľne a ich klienti sú do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona povinní prispôsobiť tomuto zákonu svoje právne pomery, ktoré im vyplývajú najmä z uzatvorených zmlúv o stavebnom sporení a z uzatvorených zmlúv o úveroch.
§ 13e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
(1)
Výšku štátnej prémie pre rok 2005 určenú na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe uverejní ministerstvo opatrením v jeho úplnom znení, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(2)
Stavebné sporiteľne sú povinné prispôsobiť zásady stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmienky podľa tohto zákona do 30. júna 2005.
(3)
Bankové povolenie na investovanie na vlastný účet do hypotekárnych záložných listov, komunálnych obligácií, štátnych dlhopisov, štátnych pokladničných poukážok alebo do pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska, ktoré bolo udelené stavebnej sporiteľni pred 1. januárom 2005 a ktoré je platné k 1. januáru 2005, sa v tomto rozsahu považuje za bankové povolenie podľa tohto zákona. Bankové povolenie na vykonávanie platobného styku a zúčtovania peňažných prostriedkov súvisiacich so stavebným sporením, ktoré bolo udelené stavebnej sporiteľni pred 1. januárom 2005 a ktoré je platné k 1. januáru 2005, sa považuje za bankové povolenie podľa tohto zákona na vykonávanie prevodov peňažných prostriedkov súvisiacich so stavebným sporením.
§ 13f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)
Výšku štátnej prémie na rok 2006 určenú na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe uverejní ministerstvo opatrením v jeho úplnom znení, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do 28. februára 2006.
(2)
Stavebná sporiteľňa je povinná prispôsobiť zásady stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmienky podľa tohto zákona do 30. júna 2006.
§ 13g
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 323/2005 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006.
§ 13h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
(1)
Stavebné sporiteľne sú povinné prispôsobiť do 30. júna 2008 ustanoveniam tohto zákona svoje právne pomery, ktoré vyplývajú najmä zo zmlúv o stavebnom sporení alebo zmlúv o stavebných úveroch uzatvorených pred 1. januárom 2008. Na náležitosti zmlúv o stavebných úveroch podľa § 2 ods. 3 písm. d) v znení účinnom do 31. decembra 2007 sa vzťahuje § 7 ods. 3.
(2)
Stavebné sporiteľne sú povinné prispôsobiť zásady stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmienky ustanoveniam tohto zákona do 30. júna 2008.
(3)
Bankové povolenie na vykonávanie prevodov peňažných prostriedkov súvisiacich so stavebným sporením, ktoré bolo udelené stavebnej sporiteľni pred 1. januárom 2008 a ktoré je platné k 1. januáru 2008, sa považuje za bankové povolenie podľa tohto zákona na tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov. Stavebná sporiteľňa môže začať vykonávať bankové činnosti uvedené v § 2 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2008, na ktoré pred 1. januárom 2008 nemá udelené bankové povolenie, až po rozšírení bankového povolenia o tieto bankové činnosti podľa osobitného predpisu.1)
§ 13i
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. decembra 2009
Bankové povolenie na tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov, ktoré bolo udelené stavebnej sporiteľni pred 1. decembrom 2009 a ktoré je platné k 1. decembru 2009, sa považuje za bankové povolenie podľa tohto zákona na poskytovanie platobných služieb.
§ 13j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 10. júna 2013
Zákaz podľa ustanovenia § 7 ods. 5 sa prvýkrát uplatní na úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu stavebného úveru alebo iného úveru alebo účtu alebo zrušenie účtu, na ktorom je vedený takýto úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou úverového vzťahu, splatnú po 9. júni 2013.
§ 13k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)
Bankové povolenie na vykonávanie stavebného sporenia, ktoré bolo udelené stavebnej sporiteľni pred 1. januárom 2019 a ktoré je platné k 1. januáru 2019, sa považuje za bankové povolenie podľa tohto zákona na poskytovanie stavebného sporenia a vykonávanie bankových činností podľa § 2 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2019.
(2)
Ustanovenia § 10 ods. 1 a 2 a § 10b ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použijú na poskytnutie a uplatnenie štátnej prémie za kalendárny rok 2019.
(3)
Ustanovenie § 10 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použije na určenie štátnej prémie na kalendárny rok 2020. Na kalendárny rok 2019 sa štátna prémia určuje vo výške 2,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 eur; postup určenia štátnej prémie podľa § 10 ods. 3 sa nepoužije.
(4)
Ustanovenia § 10 ods. 6, § 10a ods. 1 a § 11 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použijú na zmluvu o stavebnom sporení uzatvorenú po 31. decembri 2018.
(5)
Ustanovenie § 10a ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa vzťahuje na stavebného sporiteľa uvedeného v § 4 písm. a), ktorému sa poskytne stavebný úver podľa § 12 ods. 2 písm. a) po 31. decembri 2018.
(6)
Stavebná sporiteľňa je povinná uzavrieť s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky dohodu podľa § 10 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2019 a prispôsobiť zásady stavebného sporenia ustanoveniam tohto zákona do 30. júna 2019.
§ 14
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb.
Vzorec na výpočet percentuálneho podielu pre nasledujúci kalendárny rok
kde referenčná sadzba sa rovná jednoduchému aritmetickému priemeru za rozhodujúce obdobie priemerných výnosov do splatnosti štátnych dlhopisov, ktoré tvoria bázu dlhopisového indexu pre štátne dlhopisy počítaného a zverejneného v obchodných dňoch Burzou cenných papierov v Bratislave; ak údaje neboli zverejnené touto burzou počas viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní, referenčná sadzba za rozhodujúce obdobie sa určí obdobným spôsobom z údajov o fixingu úrokových sadzieb na medzibankovom trhu depozít (12-mesačný BRIBOR) zverejňovaných Národnou bankou Slovenska; rozhodujúcim obdobím sa rozumie obdobie od 1. júla predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna aktuálneho kalendárneho roka.
1)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 5 písm. e) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
1b)
§ 5 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
2)
Zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 2 ods.1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2b)
§ 20b ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
§ 67 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2c)
§ 28 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
3a)
§ 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z.
3aa)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
3b)
§ 63 a 64 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3c)
§ 3a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
§ 3 ods. 4 písm. a) prvý a druhý bod zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2001 Z. z.
3e)
Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3f)
§ 5, 6 a 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
3g)
§ 7 a 51e zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
4aa)
4b)
§ 139b ods. 6 a 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
4c)
§ 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 151a až 151g a § 546 až 558 Občianskeho zákonníka,
§ 299 až 323 Obchodného zákonníka,
13ca)