307/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2000 do 31.12.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

307
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 29. apríla 1992
o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
§ 1
Úvodné ustanovenie
Poľnohospodársky pôdny fond je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia a nenahraditeľným prírodným zdrojom. Každý je povinný chrániť jeho prirodzené funkcie a vyhnúť sa konaniu, ktoré by viedlo k jeho zhoršeniu.
DRUHÁ ČASŤ
POĽNOHOSPODÁRSKY PÔDNY FOND A JEHO VYUŽÍVANIE
§ 2
(1)
Poľnohospodársky pôdny fond tvoria poľnohospodárske pozemky, ktoré sú v katastri nehnuteľností1) členené na ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady a trvalé trávne porasty.1a) Do poľnohospodárskeho pôdneho fondu patria aj pozemky, ktoré slúžia na zabezpečenie účelu využívania jednotlivých druhov pozemkov; ustanovenia osobitných predpisov2) zostávajú nedotknuté.
(2)
Vlastník, prípadne nájomca (ďalej len „vlastník“) pozemkov patriacich do poľnohospodárskeho pôdneho fondu je povinný podľa účelu jednotlivých druhov pozemkov1a) vykonávať také agrotechnické opatrenia, ktoré zaručujú ochranu, zachovanie a obnovu prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy, predchádzajú výskytu a šíreniu burín, zabraňujú znehodnoteniu a poškodeniu poľnohospodárskej pôdy. Spôsob využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu musí zodpovedať prírodným podmienkam v danom území, zaručovať funkčnú spätosť prírodných procesov v krajinnom priestore a nesmie ohrozovať ekologickú stabilitu územia.2a)
§ 3
(1)
Zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na ovocný sad, vinicu, chmeľnicu, na zalesnenie poľnohospodárskeho pozemku alebo premenu nepoľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársku pôdu, ak nie je predmetom schváleného projektu pozemkových úprav podľa osobitného predpisu3) alebo nie je s ním v súlade, možno vykonať len so súhlasom orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ak nie sú dôvody na vykonanie pozemkových úprav.
(2)
Na súhlas podľa odseku 1 je potrebné vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny4) a vyjadrenie orgánov, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov,5) ak môžu byť navrhovanou zmenou dotknuté tieto záujmy, ak nie je na takýto postup potrebný ich súhlas v osobitnom konaní.
(3)
V rozhodnutí o schválení projektu pozemkových úprav alebo o schválení zmien uvedených v odseku 1 môže orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu určiť podmienky a lehotu na ich vykonanie.
(4)
Vlastník, prípadne nájomca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) je povinný ohlásiť vykonanie zmeny druhu poľnohospodárskeho pozemku orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
TRETIA ČASŤ
ZACHOVANIE PRIRODZENÝCH VLASTNOSTÍ POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU
§ 4
Základné povinnosti
(1)
Vlastník, ktorý využíva poľnohospodársky pôdny fond na poľnohospodársku výrobu, je povinný využívať poľnohospodársku pôdu spôsobom a na účely, ako vyplývajú z § 2, a zachovať prirodzenú úrodnosť poľnohospodárskej pôdy.
(2)
Opatrenia na ochranu, zachovanie, obnovenie a zveľadenie prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy presahujúce rámec všeobecne používaných agrotechnických opatrení, ak nie sú súčasťou projektu pozemkových úprav, vyžadujú osobitné schválenie orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
(3)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky môže všeobecne záväzným právnym predpisom určiť výrobky alebo technológie používané na obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy a iné prípady, kedy možno určité výrobky uvádzať do obehu alebo vykonávať určité činnosti, len ak osobitné posúdenie vylúči ich negatívny vplyv na poľnohospodársky pôdny fond. Posúdenie vykoná fyzická alebo právnická osoba oprávnená na to ministerstvom.
(4)
Ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky určí najvyššie prípustné hodnoty škodlivých látok v pôde a určí organizácie, ktoré budú oprávnené zisťovať skutočné hodnoty týchto látok.
§ 5
Opatrenia na odstránenie poškodenia
(1)
Kto svojou činnosťou alebo nečinnosťou poškodí prirodzené vlastnosti poľnohospodárskej pôdy alebo vyvolá hrozbu takéhoto poškodenia (ďalej len „poškodenie“), je povinný bezodkladne poškodenie odstrániť (§ 4 a 6). Ak tak neurobí, orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu rozhodnutím určí opatrenia na odstránenie poškodenia.
(2)
Orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu môže pred vydaním rozhodnutia o odstránení poškodenia rozhodnutím uložiť povinnosť tomu, kto spôsobil poškodenie, zabezpečiť vypracovanie odborného posúdenia poškodenia. Odborné posúdenie obsahuje stupeň, rozsah, príčiny a zdroj, ktorý spôsobil poškodenie. Súčasťou odborného posúdenia je návrh opatrení na odstránenie poškodenia poľnohospodárskej pôdy. Odborné posúdenie overuje ministerstvo.
(3)
Ak ten, kto poškodenie poľnohospodárskej pôdy spôsobil, nie je známy, vypracovanie odborného posúdenia zabezpečí orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu prostredníctvom Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu (§ 12). Finančné prostriedky vynaložené na vypracovanie odborného posúdenia uhradí Štátnemu fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu ten, kto poškodenie poľnohospodárskej pôdy spôsobil, ak sa stal známym.
(4)
Ak ten, kto spôsobil poškodenie poľnohospodárskej pôdy a tento stav neodstráni do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o určení opatrení podľa odseku 1, zaplatí pokutu do Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Povinnosť odstrániť poškodenie poľnohospodárskej pôdy zaplatením pokuty nezaniká.
(5)
Pokuta sa vypočíta podľa rozsahu poškodenia poľnohospodárskej pôdy. Výška finančnej pokuty do Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa ustanovuje ako pri odňatí poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu5a) takto:
a)
pri dočasnom znížení úrodnosti poľnohospodárskej pôdy 10 % sumy zodpovedajúcej odvodu pri dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy,
b)
pri dočasnej strate úrodnosti poľnohospodárskej pôdy 100 % sumy zodpovedajúcej odvodu pri dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy,
c)
pri vyhlásení osobitnej sústavy obhospodarovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu 30 % sumy zodpovedajúcej odvodu pri trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy.
(6)
Pokuta sa platí jednorazovo a je splatná do troch mesiacov odo dňa, keď rozhodnutie orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu o pokute za poškodenie nadobudlo právoplatnosť.
(7)
Pokuta do Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa platí bezhotovostným prevodom alebo v hotovosti poštovou poukážkou. Pri bezhotovostnom platení sa za deň platby považuje deň, keď suma bola odpísaná z účtu povinnej osoby v banke, a pri platení v hotovosti poukážkou deň, keď pošta hotovosť prijala. Ak pokuta nebola zaplatená včas a v celej výške, vzniká povinnosť zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.5b)
§ 6
Osobitná sústava obhospodarovania
(1)
Ak je to potrebné na vhodné využitie a ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu z dôvodov jeho ohrozenia, ustanovuje sa osobitná sústava obhospodarovania, ktorá zahŕňa opatrenia
a)
proti erózii alebo nežiadúcim zmenám štruktúrneho stavu, vodného režimu alebo chemických vlastností pôdy, prípadne iným nepriaznivým zmenám prirodzených vlastností pôdy (ohrozený pôdny fond),
b)
na odstránenie negatívnych zmien prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy (kontaminovaný a zdravotne závadnými alebo inak nebezpečnými cudzorodými látkami poškodený poľnohospodársky pôdny fond) alebo zabránenie ich škodlivého vplyvu na krmivá, potraviny alebo iné zložky životného prostredia alebo prírodné zdroje,
c)
na ochranu iných prírodných zdrojov alebo zložiek životného prostredia (ochranný pôdny fond).
(2)
Osobitnú sústavu obhospodarovania vyhlasuje orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu po dohode s orgánom ochrany prírody a krajiny5c) po vyjadrení orgánov štátnej správy, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov,5) ak táto nebola schválená v projekte pozemkových úprav.
(3)
Vyhlásenie osobitnej sústavy obhospodarovania zahŕňa podľa svojho účelu najmä
a)
súhlas orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu na zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku,
b)
nariadenie zmeny druhu poľnohospodárskeho pozemku, zalesnenia alebo výsadby zelene,
c)
rekultiváciu poľnohospodárskych pozemkov,
d)
opatrenia na zlepšenie vodného režimu,
e)
opatrenia na ochranu prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych vôd stolových,
f)
opatrenia na likvidáciu alebo neutralizáciu imisií a iných odpadov alebo ich vplyvov,
g)
obmedzenie distribúcie alebo použitia poľnohospodárskych výrobkov alebo nariadenie ich osobitnej kontroly,
h)
zákaz alebo predpísanie niektorých technologických (agrotechnických) opatrení.
(4)
Ten, kto v záujme koho sa vyhlási osobitná sústava obhospodarovania, zaplatí vlastníkovi vzniknutú majetkovú ujmu. Ak sa osobitná sústava obhospodarovania vyhlási vo verejnom záujme, uhradí túto ujmu štát.
(5)
Majetková ujma vzniknutá v dôsledku obmedzenia hospodárenia na poľnohospodárskom pôdnom fonde sa vypočíta z produkčno-ekonomického ocenenia bonitovaných pôdnoekologických jednotiek a koeficientu zníženia určeného na základe posúdenia vplyvu faktorov obmedzujúcich poľnohospodársku prvovýrobu podľa prílohy č. 1.
(6)
Majetková ujma vzniknutá v dôsledku hospodárenia na poľnohospodárskom pôdnom fonde v imisne ohrozenom území sa vypočíta podľa prílohy č. 2.
ŠTVRTÁ ČASŤ
POUŽITIE POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH
§ 7
(1)
Poľnohospodársky pôdny fond možno použiť na iné účely, ako sú uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach, len v rozsahu a za podmienok postačujúcich na dosiahnutie tohto účelu a súčasne čo najmenej obmedzujúcich funkcie ostatných jeho súčastí. Pritom treba najmä
a)
čo najmenej narušovať organizáciu poľnohospodárskeho pôdneho fondu, jeho využitie a jeho prvky v ekologickej stabilite dotknutého územia,
b)
osobitne chrániť poľnohospodársku pôdu najlepšej kvality zaradenú podľa kódu bonitovanej pôdnoekologickej jednotky5d) do kvalitatívne najlepších troch skupín poľnohospodárskych pôd nachádzajúcich sa v príslušnom katastrálnom území, ako aj ovocné sady, vinice, chmeľnice a poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli vykonané hydromelioračné alebo iné opatrenia na zachovanie a zvýšenie úrodnosti,
c)
chrániť zariadenia na zachovanie a zvýšenie úrodnosti poľnohospodárskej pôdy a jej ostatných vlastností a funkcií, pri ich narušení obnovovať ich funkčnosť alebo zriaďovať nové, ak táto potreba vznikne na okolitej pôde v dôsledku použitia poľnohospodárskej pôdy na iné účely,
d)
vykonávať skrývku humusového horizontu použitej poľnohospodárskej pôdy a opatrenia na jej účelné využitie podľa rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
e)
narušenú poľnohospodársku pôdu rekultivovať.
(2)
Možné budúce použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely sa posudzuje spravidla pri návrhoch územnoplánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladov6) a pri návrhoch projektov pozemkových úprav.
(3)
Dokumenty uvedené v odseku 2 musia byť pred schválením podľa osobitných predpisov odsúhlasené orgánom ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Súhlas sa vydáva podľa zásad uvedených v odseku 1 a môžu v ňom byť určené podmienky na ich zabezpečenie. Pre vydanie súhlasu a určenie podmienok je rozhodujúci celkový konečný rozsah zamýšľaného odňatia poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
(4)
Ak zámery uvedené v návrhu dokumentov podľa odseku 2 nie sú v súlade s projektom pozemkových úprav, treba na návrh začať konanie o jeho zmene. V tomto prípade sa súhlas podľa odseku 3 nevydá pred schválením zmeny projektu pozemkových úprav.
§ 8
(1)
Na účely uvedené v § 7 na dobu dlhšiu ako jeden rok možno poľnohospodársky pôdny fond použiť len na základe rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu o odňatí poľnohospodárskej pôdy (alebo iných súčastí poľnohospodárskeho pôdneho fondu) z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. O odňatí rozhoduje orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, v obvode ktorého leží odnímaná poľnohospodárska pôda, prípadne jej najväčšia časť.
(2)
Pri vydávaní rozhodnutia podľa odseku 1 sa vychádza z upresneného návrhu žiadateľa, zo súhlasu podľa § 7 a zmien projektovej dokumentácie a iných podmienok, z ktorých sa vychádzalo pri vydávaní tohto súhlasu.
(3)
V rozhodnutí sa uvedie výmera odnímanej poľnohospodárskej pôdy, doba odňatia, predpíše sa odvod (§ 11) a určia sa opatrenia na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu podľa podmienok, za ktorých bol vydaný súhlas podľa § 7.
(4)
Opatrenia na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa vykonávajú na náklady žiadateľa. Pri ich určovaní sa prihliada na ich účelnosť a hospodárnosť. Spôsob vykonania rekultivácie schvaľuje orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu rozhodnutím podľa odseku 1.
(5)
Orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu zašle odpis rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy alebo iných súčastí poľnohospodárskeho pôdneho fondu orgánu štátnej správy katastra nehnuteľností.
§ 9
(1)
Konanie o vydanie rozhodnutia podľa § 8 sa nezačne, ak sa poľnohospodárska pôda nachádza ku dňu účinnosti tohto zákona v zastavanom území obce, alebo ak ide o poľnohospodársku pôdu určenú na výstavbu poľnohospodárskych usadlostí, a ak sú podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie určené na výstavbu. V takýchto prípadoch stavebné povolenie nahrádza rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
(2)
Poľnohospodársku usadlosť tvoria pozemky7) a súbor obytných stavieb a hospodárskych stavieb, ktoré slúžia na zabezpečovanie poľnohospodárskej prvovýroby vykonávanej samostatne hospodáriacim roľníkom s cieľom získať trvalý zdroj príjmov. Zastavaná plocha obytných stavieb môže tvoriť najviac tretinu zo zastavanej plochy hospodárskych stavieb.
(3)
V pochybnostiach o tom, či pozemky tvoria poľnohospodársky pôdny fond, alebo či patria do poľnohospodárskeho pôdneho fondu (§ 2 ods. 1), rozhodne orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
§ 10
Osobitné ustanovenia
(1)
Ustanovenia § 7 a 8 neplatia v prípadoch použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu na iné účely po dobu kratšiu ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
(2)
V prípadoch uvedených v odseku 1 je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskom pôdnom fonde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
§ 11
Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
(1)
Ten, na žiadosť koho sa odníma poľnohospodárska pôda podľa § 8, je povinný zaplatiť odvod Štátnemu fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
(2)
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením zákonné sadzby odvodov pre jednotlivé druhy poľnohospodárskych pozemkov, ako aj
a)
spôsob platenia a splatnosť odvodov pri dočasnom a trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy,
b)
určenie výmery plochy poľnohospodárskych pozemkov, z ktorej sa vypočítava odvod, pričom prihliadne najmä na to, či tieto plochy budú v novom účelovom určení vyradené z biologického látkového kolobehu s rastlinstvom,
c)
podmienky a rozsah zvýšenia alebo zníženia základných sadzieb, dodatočného predpísania odvodov alebo zníženia ich výšky a oslobodenia od odvodov.
PIATA ČASŤ
§ 12
Štátny fond ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu
(1)
Zriaďuje sa Štátny fond ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ďalej len „fond“), ktorého účelom je zabezpečovať prostriedky na zachovanie a obnovu prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy a celkové zveľadenie poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
(2)
Zdrojmi fondu sú odvody a pokuty podľa tohto zákona, vládou Slovenskej republiky určená časť výnosov Slovenského pozemkového fondu,8) dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a ďalšie zdroje, ak tak ustanoví zákon.
(3)
Fond spravuje ministerstvo a za hospodárenie s jeho prostriedkami zodpovedá minister.
(4)
Podrobnosti o organizácii fondu a jeho činnosti upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
(5)
Podmienky a spôsob poskytovania prostriedkov fondu v súlade s odsekom 1 upraví vláda Slovenskej republiky nariadením.
ŠIESTA ČASŤ
§ 13
Pokuty
(1)
Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom môže orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu ukladať pokuty až do výšky 1 000 000 Kčs.
(2)
Pokuty sa ukladajú za
a)
neoprávnenú činnosť na poľnohospodárskom pôdnom fonde,
b)
vykonanie zmeny druhu poľnohospodárskeho pozemku bez súhlasu príslušného orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ak je tento súhlas podľa tohto zákona potrebný,
c)
nesplnenie ohlasovacej povinnosti o použití poľnohospodárskej pôdy na iné účely,
d)
nesplnenie opatrení uložených orgánom ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu vydaných podľa tohto zákona.
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roku odo dňa, keď sa orgán príslušný na jej uloženie dozvedel o porušení povinností, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
(4)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť a čas trvania porušenia povinností.
(5)
Uložením pokuty nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody.
SIEDMA ČASŤ
§ 14
Orgány ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Orgánmi ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu sú ministerstvo, okresné úrady a obvodné úrady.
§ 15
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky
(1)
Ústredným orgánom štátnej správy vo veciach ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu je ministerstvo.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy vykonávanej okresnými úradmi a obvodnými úradmi na úseku ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu vydávaním všeobecne záväzných právnych predpisov a zjednocovaním postupu pri ich používaní, vypracúvaním koncepcií rozvoja tohto úseku štátnej správy9) a preskúmavaním rozhodnutí podľa osobitných predpisov,10)
b)
udeľuje v prvom stupni súhlas podľa § 7 ods. 2 a 3 k návrhom, ktoré presahujú územie kraja a ktoré podľa osobitných predpisov schvaľuje vláda Slovenskej republiky,
c)
udeľuje súhlas podľa § 7 ods. 3 k návrhom trás nadzemných a podzemných vedení a trás pozemných komunikácií presahujúcich územie okresu.
§ 16
Pôsobnosť okresného úradu a obvodného úradu
(1)
Krajský úrad udeľuje v prvom stupni súhlas podľa § 7 ods. 2 a 3 k návrhom v rámci územia kraja okrem návrhov schvaľovaných vládou Slovenskej republiky a územia, ktoré patrí do zastavaného územia k 1. januáru 1990.
(2)
Okresný úrad vykonáva v druhom stupni na úseku ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú podľa tohto zákona obvodné úrady.
(3)
Obvodný úrad vykonáva v prvom stupni na úseku ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu štátnu správu vo veciach, ktoré nie sú v pôsobnosti ministerstva a okresného úradu.
ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 17
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.10) okrem konania podľa § 7.
(2)
Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy vydané pred účinnosťou tohto zákona zostávajú v platnosti. V platnosti zostávajú aj udelené súhlasy k návrhom územnoplánovacej dokumentácie.
(3)
Náhradné rekultivácie začaté podľa rozhodnutí uvedených v odseku 2, je povinný investor dokončiť, ak sa podľa odseku 4 neustanovuje inak.
(4)
Povinnosť vykonať náhradné rekultivácie podľa rozhodnutí uvedených v odseku 2 môže orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu na návrh účastníka10) konania zmeniť. Návrh možno podať do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 18
(1)
Nepoužité prostriedky Štátneho fondu na zúrodnenie pôdy sa prevedú na Štátny fond ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
(2)
Práva a záväzky zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov Štátneho fondu na zúrodnenie pôdy dňom účinnosti tohto zákona prechádzajú na Štátny fond ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
§ 19
(1)
V prípadoch, keď pôjde o pozemky využívané na nepoľnohospodárske účely12) ku dňu účinnosti tohto zákona, nepoužije sa § 8.
(2)
Orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu na základe oznámenia v prípadoch uvedených v odseku 1 vydá súhlas o zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia § 11.
§ 20
Zrušujú sa
1.
zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb. s platnosťou pre Slovenskú republiku,
2.
zákon Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. o štátnom fonde na zúrodnenie pôdy v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 170/1982 Zb.,
3.
zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1976 Zb. o pôsobnosti orgánov ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu Slovenskej socialistickej republiky,
4.
zákonné opatrenie Národného zhromaždenia č. 61/1956 Zb. o ťažbe rašeliny, s platnosťou pre Slovenskú republiku,
5.
nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 102/1976 Zb. o odstraňovaní ekonomickej ujmy socialistických poľnohospodárskych organizácií, s platnosťou pre Slovenskú republiku,
6.
vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 36/1987 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, s platnosťou pre Slovenskú republiku,
7.
položky 11, 12, 13 prílohy A, položky 4, 5, 6, 7 prílohy B, položky 52 až 73 prílohy D, položka 34 prílohy E zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
§ 21
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
Príloha č. 1 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.
Príloha č. 2 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.
SPÔSOB VÝPOČTU MAJETKOVEJ UJMY NA POĽNOHOSPODÁRSKOM PÔDNOM FONDE V IMISNE OHROZENOM ÚZEMÍ
1)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
2)
Napríklad zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
2a)
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
5)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch.
Zákon č. 138/1973 Zb.
Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona SNR č. 196/1990 Zb. a zákona SNR č. 419/1991 Zb.
Zákon SNR č. 1/1955 Zb. o štátnej ochrane prírody.
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona SNR č. 130/1991 Zb. a zákona SNR č. 421/1991 Zb.
5a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
5b)
§ 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
5c)
§ 54 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.§ 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5d)
Príloha k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z.
6)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
7)
§ 12a zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
8)
Zákon SNR č. 330/1991 Zb.
9)
§ 10 zákona SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
10)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
11)
Zákon č. 50/1976 Zb.
12)
Napr. zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.