307/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.06.1992 do 31.03.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

307
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 29. apríla 1992
o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
§ 1
Úvodné ustanovenie
Poľnohospodársky pôdny fond je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia a nenahraditeľným prírodným zdrojom. Každý je povinný chrániť jeho prirodzené funkcie a vyhnúť sa konaniu, ktoré by viedlo k jeho zhoršeniu.
DRUHÁ ČASŤ
POĽNOHOSPODÁRSKY PÔDNY FOND A JEHO VYUŽÍVANIE
§ 2
(1)
Poľnohospodársky pôdny fond tvoria poľnohospodárske pozemky, ktoré sú ako poľnohospodárska pôda využívané na poľnohospodársku výrobu, a ktoré sú v katastri nehnuteľností členené na ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady a trvalé trávne porasty;1) tvoria ho aj iné pozemky, ktoré sú poľnohospodársky využívané. Do poľnohospodárskeho pôdneho fondu patria aj pozemky, ktoré síce neslúžia bezprostredne poľnohospodárskej výrobe, ale sú pre ňu nepostrádateľné; ustanovenia osobitných predpisov2) zostávajú nedotknuté.
(2)
Spôsob využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu musí byť primeraný prírodným podmienkam v danom území a pri bežnom hospodárení na poľnohospodárskej pôde musí zaručovať zachovanie alebo obnovu prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy a funkčnú spätosť prírodných procesov v určitom krajinnom priestore a nesmie ohrozovať ekologickú stabilitu územia. Charakteristiku jednotlivých druhov pozemkov ustanoví Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode so Slovenskou komisiou pre životné prostredie (ďalej len „komisia“) a Slovenským úradom geodézie, kartografie a katastra všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 3
(1)
Zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na ovocný sad, vinicu, chmeľnicu, na zalesnenie poľnohospodárskeho pozemku alebo premenu nepoľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársku pôdu, ak nie je predmetom schváleného projektu pozemkových úprav podľa osobitného predpisu3) alebo nie je s ním v súlade, možno vykonať len so súhlasom orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ak nie sú dôvody na vykonanie pozemkových úprav.
(2)
Na súhlas podľa odseku 1 je potrebný záväzný posudok príslušného orgánu životného prostredia4) a vyjadrenie orgánov, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov,5) ak môžu byť navrhovanou zmenou dotknuté tieto záujmy, ak nie je na takýto postup potrebný ich súhlas v osobitnom konaní.
(3)
V rozhodnutí o schválení projektu pozemkových úprav alebo o schválení zmien uvedených v odseku 1 môže orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu určiť podmienky a lehotu na ich vykonanie.
(4)
Vlastník, prípadne nájomca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) je povinný ohlásiť vykonanie zmeny druhu poľnohospodárskeho pozemku orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
TRETIA ČASŤ
ZACHOVANIE PRIRODZENÝCH VLASTNOSTÍ POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU
§ 4
Základné povinnosti
(1)
Každý, kto využíva poľnohospodársky pôdny fond na poľnohospodársku výrobu, je povinný využívať poľnohospodársku pôdu spôsobom a na účely, ako vyplývajú z § 2, a zachovať prirodzenú úrodnosť poľnohospodárskej pôdy.
(2)
Opatrenia na ochranu, zachovanie, obnovenie a zveľadenie prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy presahujúce rámec všeobecne používaných agrotechnických opatrení, ak nie sú súčasťou projektu pozemkových úprav, vyžadujú osobitné schválenie orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
(3)
Ministerstvo v spolupráci s komisiou môže všeobecne záväzným právnym predpisom určiť výrobky alebo technológie používané na obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy a iné prípady, kedy možno určité výrobky uvádzať do obehu alebo vykonávať určité činnosti, len ak osobitné posúdenie vylúči ich negatívny vplyv na poľnohospodársky pôdny fond. Posúdenie vykoná fyzická alebo právnická osoba oprávnená na to ministerstvom.
(4)
Ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a komisiou určí najvyššie prípustné hodnoty škodlivých látok v pôde a určí organizácie, ktoré budú oprávnené zisťovať skutočné hodnoty týchto látok.
§ 5
Opatrenia na odstránenie závadného stavu
(1)
Kto svojou činnosťou poškodí prirodzené vlastnosti poľnohospodárskej pôdy alebo vyvolá hrozbu takéhoto poškodenia, je povinný vykonať opatrenia na odstránenie závadného stavu. Ak tak neurobí, orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu určí opatrenia, ktoré sa majú vykonať na náklady povinnej osoby, ak je to odôvodnené jej nečinnosťou; pri určovaní opatrení sa prihliadne na ich účelnosť, primeranosť a hospodárnosť.
(2)
Ten, kto spôsobí závadný stav podľa odseku 1 a neodstráni jeho účinky, alebo nevykoná opatrenia spôsobilé ich odstrániť, zaplatí odvod do Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu (§ 12). Právo vlastníka na náhradu škody tým nie je dotknuté.
(3)
Podmienky určovania a vykonávania opatrení uvedených v odseku 1 a podmienky, výšku a spôsob platenia odvodu uvedeného v odseku 2, ako aj podmienky a rozsah jeho zvýšenia alebo zníženia ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
§ 6
Osobitná sústava obhospodarovania
(1)
Ak je to potrebné na vhodné využitie a ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu z dôvodov jeho ohrozenia, ustanovuje sa osobitná sústava obhospodarovania, ktorá zahŕňa opatrenia
a)
proti erózii alebo nežiadúcim zmenám štruktúrneho stavu, vodného režimu alebo chemických vlastností pôdy, prípadne iným nepriaznivým zmenám prirodzených vlastností pôdy (ohrozený pôdny fond),
b)
na odstránenie negatívnych zmien prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy (kontaminovaný a zdravotne závadnými alebo inak nebezpečnými cudzorodými látkami poškodený poľnohospodársky pôdny fond) alebo zabránenie ich škodlivého vplyvu na krmivá, potraviny alebo iné zložky životného prostredia alebo prírodné zdroje,
c)
na ochranu iných prírodných zdrojov alebo zložiek životného prostredia (ochranný pôdny fond).
(2)
Osobitnú sústavu obhospodarovania vyhlasuje orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu po dohode s orgánom ochrany životného prostredia po vyjadrení orgánov štátnej správy, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov,5) ak táto nebola schválená v projekte pozemkových úprav.
(3)
Vyhlásenie osobitnej sústavy obhospodarovania zahŕňa podľa svojho účelu najmä
a)
súhlas orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu na zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku,
b)
nariadenie zmeny druhu poľnohospodárskeho pozemku, zalesnenia alebo výsadby zelene,
c)
rekultiváciu poľnohospodárskych pozemkov,
d)
opatrenia na zlepšenie vodného režimu,
e)
opatrenia na ochranu prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych vôd stolových,
f)
opatrenia na likvidáciu alebo neutralizáciu imisií a iných odpadov alebo ich vplyvov,
g)
obmedzenie distribúcie alebo použitia poľnohospodárskych výrobkov alebo nariadenie ich osobitnej kontroly,
h)
zákaz alebo predpísanie niektorých technologických (agrotechnických) opatrení.
(4)
Ten, kto v záujme koho sa vyhlási osobitná sústava obhospodarovania, zaplatí vlastníkovi vzniknutú majetkovú ujmu. Ak sa osobitná sústava obhospodarovania vyhlási vo verejnom záujme, uhradí túto ujmu štát.
(5)
Podmienky úhrady majetkovej ujmy podľa odseku 4 a spôsob jej výpočtu ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
ŠTVRTÁ ČASŤ
POUŽITIE POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH
§ 7
(1)
Poľnohospodársky pôdny fond možno použiť na iné účely, ako sú uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach, len v rozsahu a za podmienok postačujúcich na dosiahnutie tohto účelu a súčasne čo najmenej obmedzujúcich funkcie ostatných jeho súčastí. Pritom treba najmä
a)
čo najmenej narušovať organizáciu poľnohospodárskeho pôdneho fondu, jeho využitie a jeho prvky v ekologickej stabilite dotknutého územia,
b)
osobitne chrániť poľnohospodársku pôdu najlepšej bonity v príslušnom katastrálnom území a poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli vykonané hydromelioračné alebo iné osobitné opatrenia na zachovanie a zvýšenie jej výnosnosti a ostatných funkcií, napr. sady, vinice, chmeľnice, protierozívne opatrenia,
c)
chrániť zariadenia na zachovanie a zvýšenie úrodnosti poľnohospodárskej pôdy a jej ostatných vlastností a funkcií, pri ich narušení obnovovať ich funkčnosť alebo zriaďovať nové, ak táto potreba vznikne na okolitej pôde v dôsledku použitia poľnohospodárskej pôdy na iné účely,
d)
vykonávať skrývku humusového horizontu použitej poľnohospodárskej pôdy a opatrenia na jej účelné využitie podľa rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
e)
narušenú poľnohospodársku pôdu rekultivovať.
(2)
Perspektívne použitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu na iné účely sa posudzuje spravidla pri spracúvaní investičného zámeru rozvojových dokumentov, územnoplánovacej dokumentácie, zadania stavby a iných podkladov na plánovanie investičnej výstavby, návrhov na určenie dobývacích priestorov, návrhov na určenie prieskumných území, spracovávaní projektovej dokumentácie geologických prác6) a trás nadzemných a podzemných vedení a trás líniových stavieb podľa osobitných predpisov7) a projektov pozemkových úprav. Spracovatelia dokumentácie podľa týchto predpisov sú povinní riadiť sa zásadami uvedenými v odseku 1 a navrhnúť a odôvodniť také riešenie, ktoré je z hľadiska poľnohospodárskeho pôdneho fondu najvhodnejšie, a to v porovnaní s iným možným riešením.
(3)
Dokumenty uvedené v odseku 2 musia byť pred schválením podľa osobitných predpisov odsúhlasené orgánom ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Súhlas sa vydáva podľa zásad uvedených v odseku 1 a môžu v ňom byť určené podmienky na ich zabezpečenie. Pre vydanie súhlasu a určenie podmienok je rozhodujúci celkový konečný rozsah zamýšľaného odňatia poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
(4)
Ak zámery uvedené v návrhu dokumentov podľa odseku 2 nie sú v súlade s projektom pozemkových úprav, treba na návrh začať konanie o jeho zmene. V tomto prípade sa súhlas podľa odseku 3 nevydá pred schválením zmeny projektu pozemkových úprav.
§ 8
(1)
Na účely uvedené v § 7 na dobu dlhšiu ako jeden rok možno poľnohospodársky pôdny fond použiť len na základe rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu o odňatí poľnohospodárskej pôdy (alebo iných súčastí poľnohospodárskeho pôdneho fondu) z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. O odňatí rozhoduje orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, v obvode ktorého leží odnímaná poľnohospodárska pôda, prípadne jej najväčšia časť.
(2)
Pri vydávaní rozhodnutia podľa odseku 1 sa vychádza z upresneného návrhu žiadateľa, zo súhlasu podľa § 7 a zmien projektovej dokumentácie a iných podmienok, z ktorých sa vychádzalo pri vydávaní tohto súhlasu.
(3)
V rozhodnutí sa uvedie výmera odnímanej poľnohospodárskej pôdy, doba odňatia, predpíše sa odvod (§ 11) a určia sa opatrenia na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu podľa podmienok, za ktorých bol vydaný súhlas podľa § 7.
(4)
Opatrenia na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa vykonávajú na náklady žiadateľa. Pri ich určovaní sa prihliada na ich účelnosť a hospodárnosť. Spôsob vykonania rekultivácie sa v rozhodnutí podľa odseku 1 schvaľuje, len ak ho možno v dobe jeho vydania konkrétne určiť; inak požiada o ich schválenie žiadateľ včas pred začatím ich vykonávania.
(5)
Orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu zašle odpis rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy alebo iných súčastí poľnohospodárskeho pôdneho fondu príslušnému orgánu geodézie, kartografie a katastra.
§ 9
(1)
Konanie o vydanie rozhodnutia podľa § 8 sa nezačne, ak sa poľnohospodárska pôda nachádza ku dňu účinnosti tohto zákona v zastavanom území obce, alebo ak ide o poľnohospodársku pôdu určenú na výstavbu poľnohospodárskych usadlostí, a ak sú podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie určené na výstavbu. V takýchto prípadoch stavebné povolenie nahrádza rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
(2)
V pochybnostiach o tom, či pozemky tvoria poľnohospodársky pôdny fond, alebo či patria do poľnohospodárskeho pôdneho fondu (§ 2 ods. 1), rozhodne orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
§ 10
Osobitné ustanovenia
(1)
Ustanovenia § 7 a 8 neplatia v prípadoch použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu na iné účely po dobu kratšiu ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
(2)
V prípadoch uvedených v odseku 1 je vlastník povinný ohlásiť orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu začatie a ukončenie použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu na iné účely.
§ 11
Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
(1)
Ten, na žiadosť koho sa odníma poľnohospodárska pôda podľa § 8, je povinný zaplatiť odvod Štátnemu fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
(2)
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením zákonné sadzby odvodov pre jednotlivé druhy poľnohospodárskych pozemkov, ako aj
a)
spôsob platenia a splatnosť odvodov pri dočasnom a trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy,
b)
určenie výmery plochy poľnohospodárskych pozemkov, z ktorej sa vypočítava odvod, pričom prihliadne najmä na to, či tieto plochy budú v novom účelovom určení vyradené z biologického látkového kolobehu s rastlinstvom,
c)
podmienky a rozsah zvýšenia alebo zníženia základných sadzieb, dodatočného predpísania odvodov alebo zníženia ich výšky a oslobodenia od odvodov.
PIATA ČASŤ
§ 12
Štátny fond ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu
(1)
Zriaďuje sa Štátny fond ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ďalej len „fond“), ktorého účelom je zabezpečovať prostriedky na zachovanie a obnovu prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy a celkové zveľadenie poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
(2)
Zdrojmi fondu sú odvody a pokuty podľa tohto zákona, vládou Slovenskej republiky určená časť výnosov Slovenského pozemkového fondu,8) dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a ďalšie zdroje, ak tak ustanoví zákon.
(3)
Fond spravuje ministerstvo a za hospodárenie s jeho prostriedkami zodpovedá minister.
(4)
Podrobnosti o organizácii fondu a jeho činnosti upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
(5)
Podmienky a spôsob poskytovania prostriedkov fondu v súlade s odsekom 1 upraví vláda Slovenskej republiky nariadením.
ŠIESTA ČASŤ
§ 13
Pokuty
(1)
Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom môže orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu ukladať pokuty až do výšky 1 000 000 Kčs.
(2)
Pokuty sa ukladajú za
a)
neoprávnenú činnosť na poľnohospodárskom pôdnom fonde,
b)
vykonanie zmeny druhu poľnohospodárskeho pozemku bez súhlasu príslušného orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ak je tento súhlas podľa tohto zákona potrebný,
c)
nesplnenie ohlasovacej povinnosti o použití poľnohospodárskej pôdy na iné účely,
d)
nesplnenie opatrení uložených orgánom ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu vydaných podľa tohto zákona.
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roku odo dňa, keď sa orgán príslušný na jej uloženie dozvedel o porušení povinností, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
(4)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť a čas trvania porušenia povinností.
(5)
Uložením pokuty nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody.
SIEDMA ČASŤ
§ 14
Orgány ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Orgánmi ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu sú ministerstvo, okresné úrady a obvodné úrady.
§ 15
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky
(1)
Ústredným orgánom štátnej správy vo veciach ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu je ministerstvo.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy vykonávanej okresnými úradmi a obvodnými úradmi na úseku ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu vydávaním všeobecne záväzných právnych predpisov a zjednocovaním postupu pri ich používaní, vypracúvaním koncepcií rozvoja tohto úseku štátnej správy9) a preskúmavaním rozhodnutí podľa osobitných predpisov,10)
b)
udeľuje súhlas podľa § 7 ods. 3 k návrhom územných plánov veľkých územných celkov a dobývacích priestorov, ktoré presahujú územie okresu, a tých návrhov územných plánov, ktoré sú podľa osobitných predpisov11) schvaľované vládou Slovenskej republiky,
c)
udeľuje súhlas podľa § 7 ods. 3 k návrhom trás nadzemných a podzemných vedení a trás pozemných komunikácií presahujúcich územie okresu.
§ 16
Pôsobnosť okresného úradu a obvodného úradu
(1)
Okresný úrad vykonáva v prvom stupni na úseku ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu štátnu správu vo veciach udeľovania súhlasov podľa § 7 ods. 3 k návrhom územných plánov veľkých územných celkov a k návrhom trás nadzemných a podzemných vedení a trás pozemných komunikácií a líniových stavieb, ktoré nepresahujú územie okresu.
(2)
Okresný úrad vykonáva v druhom stupni na úseku ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú podľa tohto zákona obvodné úrady.
(3)
Obvodný úrad vykonáva v prvom stupni na úseku ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu štátnu správu vo veciach, ktoré nie sú v pôsobnosti ministerstva a okresného úradu.
ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 17
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.10)
(2)
Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy vydané pred účinnosťou tohto zákona zostávajú v platnosti. V platnosti zostávajú aj udelené súhlasy k návrhom územnoplánovacej dokumentácie.
(3)
Náhradné rekultivácie začaté podľa rozhodnutí uvedených v odseku 2, je povinný investor dokončiť, ak sa podľa odseku 4 neustanovuje inak.
(4)
Povinnosť vykonať náhradné rekultivácie podľa rozhodnutí uvedených v odseku 2 môže orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu na návrh účastníka10) konania zmeniť. Návrh možno podať do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 18
(1)
Nepoužité prostriedky Štátneho fondu na zúrodnenie pôdy sa prevedú na Štátny fond ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
(2)
Práva a záväzky zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov Štátneho fondu na zúrodnenie pôdy dňom účinnosti tohto zákona prechádzajú na Štátny fond ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
§ 19
(1)
V prípadoch, keď pôjde o pozemky využívané na nepoľnohospodárske účely12) ku dňu účinnosti tohto zákona, nepoužije sa § 8.
(2)
Orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu na základe oznámenia v prípadoch uvedených v odseku 1 vydá súhlas o zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia § 11.
§ 20
Zrušujú sa
1.
zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb. s platnosťou pre Slovenskú republiku,
2.
zákon Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. o štátnom fonde na zúrodnenie pôdy v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 170/1982 Zb.,
3.
zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1976 Zb. o pôsobnosti orgánov ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu Slovenskej socialistickej republiky,
4.
zákonné opatrenie Národného zhromaždenia č. 61/1956 Zb. o ťažbe rašeliny, s platnosťou pre Slovenskú republiku,
5.
nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 102/1976 Zb. o odstraňovaní ekonomickej ujmy socialistických poľnohospodárskych organizácií, s platnosťou pre Slovenskú republiku,
6.
vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 36/1987 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, s platnosťou pre Slovenskú republiku,
7.
položky 11, 12, 13 prílohy A, položky 4, 5, 6, 7 prílohy B, položky 52 až 73 prílohy D, položka 34 prílohy E zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
§ 21
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
1)
§ 6 zákona SNR č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.
2)
Napr. zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 149/1980 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov.
3)
Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
4)
Zákon SNR č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.
5)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch.
Zákon č. 138/1973 Zb.
Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona SNR č. 196/1990 Zb. a zákona SNR č. 419/1991 Zb.
Zákon SNR č. 1/1955 Zb. o štátnej ochrane prírody.
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona SNR č. 130/1991 Zb. a zákona SNR č. 421/1991 Zb.
6)
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona SNR č. 498/1991 Zb.
7)
Napr. zákon č. 50/1976 Zb.
8)
Zákon SNR č. 330/1991 Zb.
9)
§ 10 zákona SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
10)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
11)
Zákon č. 50/1976 Zb.
12)
Napr. zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.