292/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

292
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. apríla 1992
o zmene názvu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Názov „Vysoká škola ekonomická v Bratislave“ sa mení a znie „Ekonomická univerzita v Bratislave“.
§ 2
Zrušuje sa s platnosťou pre Slovenskú republiku § 3 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 166/1964 Zb. o pedagogických fakultách.
§ 3
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.