285/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.1992 do 31.10.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

285
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky
z 15. mája 1992
o vykonávaní pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti a § 18a zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb. ustanovuje:
§ 1
(1)
Občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím1) (ďalej len „občania so zmenenou pracovnou schopnosťou“) sa poskytuje pracovná rehabilitácia2) s cieľom zabezpečiť im pracovné uplatnenie primerané ich zdravotnému stavu.
(2)
Pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou zabezpečujú úrady práce3) v spolupráci s ďalšími orgánmi a organizáciami.4)
§ 2
Poradenská služba
Pri poskytovaní poradenskej služby5) úrad práce najmä
a)
informuje občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou o ich právach a povinnostiach pri vykonávaní pracovnej rehabilitácie,
b)
informuje občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou o voľných miestach vhodných pre ich pracovné uplatnenie a pomáha im pri výbere vhodného pracovného uplatnenia,
c)
poskytuje odborné rady a informácie, mladistvým občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou a ich zákonným zástupcom o možnostiach prípravy na povolanie so zreteľom na druh a stupeň ich zdravotného postihnutia.
Príprava na pracovné uplatnenie
§ 3
(1)
Príprava na pracovné uplatnenie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou sa vykoná so zreteľom na ich zdravotný stav; jej dĺžka je závislá na náročnosti práce, na ktorú sa občan so zmenenou pracovnou schopnosťou pripravuje. Príprava na pracovné uplatnenie zahŕňa prípravu na povolanie a prípravu na prácu.
(2)
Príprava na povolanie je odbornou prípravou mladistvých občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou na výkon povolania. Prípravu na povolanie upravujú osobitné predpisy.6)
(3)
Príprava na prácu sa poskytuje občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorí potrebujú osobitnú prípravu umožňujúcu postupné prispôsobovanie sa na výkon práce. Príprava na prácu sa vykonáva
a)
na pracoviskách vhodne prispôsobených zdravotnému stavu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,
b)
v chránených dielňach a na chránených pracoviskách,
c)
v rekvalifikačných zariadeniach,7) vo vzdelávacích zariadeniach občianskych združení, vo výcvikových strediskách a v ďalších zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.
(4)
Úhradu nákladov prípravy na prácu vykonávanú v rámci pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou upravujú osobitné predpisy.8)
§ 4
(1)
Občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie, sa pri príprave na prácu vykonávanej v rámci pracovnej rehabilitácie poskytujú bezplatne potrebné školské potreby a učebnice, pracovné pomôcky a ochranné pracovné prostriedky. Ďalej sa im môže poskytnúť
a)
v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom9) stravné, nocľažné a náhrada cestovných výdavkov na cestu z bydliska do miesta prípravy na prácu a späť pri prijímacom konaní, začatí a ukončení prípravy na prácu, prípadne aj náhrada cestovného za cesty na návštevy rodiny a späť,
b)
náhrada cestovných výdavkov pri dennej dochádzke na prípravu na prácu,
c)
náhrada úrazového poistenia po dobu prípravy na prácu, pokiaľ uchádzač o zamestnanie so zmenenou pracovnou schopnosťou uzavrie alebo má už uzavretú poistnú zmluvu.
(2)
Pri vykonávaní prípravy na prácu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zmenenou pracovnou schopnosťou, sa primerane postupuje podľa ustanovení Zákonníka práce, ktoré upravujú pracovný čas a čas odpočinku, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pracovné podmienky žien a mladistvých.
§ 5
Chránené dielne a chránené pracoviská
(1)
Chránené dielne a chránené pracoviská sú pracoviská zriadené právnickými a fyzickými osobami, v ktorých pracuje viac ako 75 % občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou. Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zmenenou pracovnou schopnosťou.
(2)
Do chránených dielní a na chránené pracoviská sú zaraďovaní najmä občania so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím, ktorých nemožno vhodne umiestniť na voľné pracovné miesta. V chránených diel ňach a na chránených pracoviskách môžu pracovať aj občania, ktorým sa poskytuje príprava na prácu, a občania, ktorí pre ohrozenie zdravia nie sú dočasne spôsobilí vykonávať doterajšie zamestnanie, pokiaľ pre nich zamestnávateľ nemá iné vhodné pracovné uplatnenie. Ostatní zamestnanci môžu v chránených dielňach a na chránených pracoviskách vykonávať len také práce, ktoré nemožno zabezpečiť občanmi so zmenenou pracovnou schopnosťou.
(3)
Zamestnávateľ je povinný viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne a chráneného pracoviska.
(4)
Na základe splnenia podmienok ustanovených v odsekoch 1 a 2 úrad práce prizná charakter chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
§ 6
Príspevok na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska
(1)
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (ďalej len „príspevok“) poskytujú príslušné úrady práce právnickým a fyzickým osobám na vytvorenie nových vhodných pracovných miest pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou. Výška príspevku sa určí podľa počtu týchto nových pracovných miest do výšky 50 % nákladov preukázateľne vynaložených na ich zriadenie, najviac však v sume 80 000 Kčs na jedno novovytvorené pracovné miesto. Príspevok sa poskytne za podmienky, ak zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku bude prevádzkované najmenej dva roky.
(2)
Pracovné miesta uvedené v odseku 1 sa môžu obsadzovať len občanmi so zmenenou pracovnou schopnosťou; inými občanmi sa môžu tieto miesta obsadiť iba so súhlasom príslušného úradu práce, a to na dobu nepresahujúcu šesť mesiacov. Inak je právnická alebo fyzická osoba povinná príspevok vrátiť.
(3)
V prípadoch hodných zreteľa môže príslušný úrad práce poskytnúť príspevok uchádzačovi o zamestnanie so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorý bude samostatne zárobkovo činný, na vybavenie pracovnými prostriedkami nevyhnutnými na výkon pracovnej činnosti do výšky 50 % preukázaných nákladov, najviac však v sume 80 000 Kčs. Podmienkou pre poskytnutie príspevku je, že občan so zmenenou pracovnou schopnosťou bude vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorú sa príspevok poskytol, najmenej dva roky. Pokiaľ občan so zmenenou pracovnou schopnosťou bez vážnych dôvodov prestal vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť pred uplynutím doby dvoch rokov, je povinný príspevok vrátiť. Vrátenie príspevku nemožno požadovať od občana so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorý prestal vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť zo zdravotných dôvodov.
(4)
Ak sa poskytol príspevok na zriadenie pracovného miesta v chránenej diel ni alebo na chránenou pracovisku, neuhrádzajú sa náklady na zriadenie pracovného miesta podľa osobitných predpisov.10)
§ 7
Príspevok na prevádzku chránenej dielne a chráneného pracoviska
Príslušné úrady práce môžu poskytovať právnickým a fyzickým osobám príspevok na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska, a to až do výšky 20 000 Kčs ročne na jedného občana so zmenenou pracovnou schopnosťou.11)
§ 8
Úhrada nákladov za stravu
(1)
Občania umiestnení vo výcvikovom stredisku a v ďalších zariadeniach pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou (ďalej len „zariadenie“), zriadených štátnymi orgánmi práce, uhrádzajú za stravu 50 % stravnej jednotky určenej v odseku 2.
(2)
Stravná jednotka v zariadeniach pri celodennom stravovaní je 35 Kčs. Pri poskytovaní diabetickej, bielkovinovej alebo výživnej diéty je stravná jednotka 45 Kčs.
(3)
Pri celodennom stravovaní sa zo stravnej jednotky počíta
a)
pri strave normálnej - racionálnej
na raňajky 15 %
na obed 35 %
na večeru 30 %
na jedno vedľajšie jedlo 10 %,
b)
pri diéte diabetickej, bielkovinovej a výživnej
na raňajky 14 %
na obed 32 %
na večeru 27 %
na jedno vedľajšie jedlo 9 %.
(4)
Celodenným stravovaním sa rozumejú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá, pri diéte diabetickej, bielkovinovej a výživnej tri vedľajšie jedlá.
§ 9
Prechodné a záverečné ustanovenia
Stravovanie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou poskytované v zariadeniach predo dňom účinnosti tejto vyhlášky sa považuje za stravovanie podľa tejto vyhlášky.
§ 10
Zrušujú sa s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku § 113 ods. 1, § 115 až 118, § 119 ods. 4 a 5 a § 121 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení.
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ministerka:

PhDr. Woleková CSc. v. r.
2)
§ 23 zákona č. 1/1991 Zb.
3)
§ 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.
4)
§ 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb.
5)
§ 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.
6)
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.
7)
§ 4 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 51/1991 Zb., ktorou sa určujú bližšie podmienky zabezpečovania rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, ako aj podmienky na vydávanie dokladov o kvalifikácii s celoštátnou pôsobnosťou.
8)
§ 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 51/1991 Zb.
9)
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.
10)
Vyhláška ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 88/1991 Zb. o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a o organizovaní verejnoprospešných prác v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 355/1991 Zb.
11)
§ 22 ods. 2 zákona č. 1/1991 Zb. v znení zákona č. 578/1991 Zb. o štátnom rozpočte federácie na rok 1992 a o zmene daňových a niektorých ďalších zákonov.
§ 14 ods. 1 písm. f) č. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.