264/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

264
ZÁKON
z 28. apríla 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, zrušuje zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 47 ods. 2 sa vypúšťa. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2 a vypúšťa sa odkaz na odsek 2.
2.
§ 133 ods. 2 znie:
„(2)
Ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov, ak osobitný zákon neustanovuje inak.2a)“.
Poznámka č. 2a) pod čiarou znie:
„2a)
Zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam.
Zákon SNR č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.“.
㤠149a
Pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ustanovení § 143 a 149 týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra.“.
4.
§ 151b ods. 2 znie:
„(2)
Záložné právo vzniká, ak ide o nehnuteľnosť, vkladom do katastra nehnuteľností.“.
Odsek 6 sa vypúšťa.
5.
V § 151o ods. 1 tretia veta znie: „Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.“.
6.
V § 151p ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „písomnou zmluvou“. Druhá veta znie: „K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností.“.
7.
§ 151r sa vypúšťa.
8.
§ 460 ods. 2 sa vypúšťa a zrušuje sa číslovanie odsekov.
9.
V § 463 ods. 1 druhej vete sa slová „štátnom notárstve“ nahrádzajú slovami „súde“.
10.
V § 464 prvej vete sa slová „štátnym notárstvom“ nahrádzajú slovom „súdom“ a v druhej vete sa slová „štátne notárstvo“ nahrádzajú slovom „súd“.
11.
V § 468 sa slová „štátneho notárstva“ nahrádzajú slovom „súdu“.
12.
V § 471 ods. 1 a 2 sa slová „štátne notárstvo“ nahrádzajú slovom „súd“ a v § 471 ods. 2 sa slová „notárskeho poriadku“ nahrádzajú slovami „Občianskeho súdneho poriadku“.
13.
V § 481 sa slová „štátne notárstvo“ nahrádzajú slovom „súd“.
14.
V § 482 ods. 1 sa slová „štátnom notárstve“ nahrádzajú slovom „súde“.
15.
V § 482 ods. 2, § 483 a 484 sa slová „štátne notárstvo“ nahrádzajú slovom „súd“.
16.
V § 512 ods. 2 sa slovo „notárskej“ nahrádza slovom „súdnej“.
17.
§ 568 znie:
㤠568
Ak dlžník nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak dlžník má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet dlžník uloží do úradnej úschovy. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.“.
18.
V § 588 sa vypúšťa odsek 2 a zrušuje sa číslovanie odsekov.
19.
V § 603 ods. 2 druhá veta znie: „Zmluva sa musí uzavrieť písomne a predkupné právo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností.“.
Tretia veta sa vypúšťa.
20.
V § 628 ods. 2 sa druhá veta vypúšťa.
21.
V § 707 ods. 2 sa slová „štátne notárstvo“ nahrádzajú slovom „súd“.
22.
§ 711 ods. 1 sa dopĺňa o ďalšie písmeno i), ktoré znie:
„i)
ak ide o byt osobitného určenia alebo o byt v dome osobitného určenia a nájomca nie je zdravotne postihnutá osoba.“.
Za odsek 3 sa vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak ide o byt osobitného určenia alebo o byt v dome osobitného určenia, možno vypovedať nájom podľa odseku 1 len po predchádzajúcom súhlase toho, kto svojím nákladom takýto byt zriadil, alebo jeho právneho nástupcu alebo súhlase príslušného orgánu republiky, ktorý podľa zákonov národných rád uzavretie zmluvy o jeho nájme odporučil.“.
23.
V § 811 ods. 1 sa slová „záložná zmluva je registrovaná na štátnom notárstve“ nahrádzajú slovami „záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností“.
V odseku 2 sa slovo „notárskej“ nahrádza slovom „súdnej“.
24.
V § 875 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 360a a“.
25.
V § 876 ods. 2 sa slovo „zápožičke“ nahradzuje slovom „výpožičke“.
26.
Za § 879 sa vkladá § 879a, ktorý znie:
㤠879a
Podrobnejšie predpisy na vykonanie Občianskeho zákonníka vydajú príslušné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky môžu vydať podrobnejšie predpisy na vykonanie Občianskeho zákonníka, ak ide o veci, ktoré patria do pôsobnosti Českej republiky a do pôsobnosti Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov sa mení takto:
1.
§ 5 ods. 3 znie:
„(3)
Ak je predmetom dohody o vydaní veci nehnuteľnosť, použije sa § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“.
2.
§ 8 znie:
㤠8
K návrhu na vklad do katastra nehnuteľností je oprávnená osoba povinná predložiť príslušnému orgánu republiky6a) doklad o odvedení súm uvedených v § 7, prípadne o tom, že sa uzavrela dohoda o splátkach.“.
Poznámka č. 6a) pod čiarou znie:
„6a)
Zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam.“.
Čl. III
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách sa mení takto:
V § 5 ods. 3 druhá veta znie: „Ak je predmetom dohody o vydaní veci nehnuteľnosť, použije sa § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“.
Čl. V
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov sa mení takto:
1.
V § 44 až 46 sa slová „notárstvo“ a „štátne notárstvo“ nahrádzajú slovom „súd“.
2.
V § 47 a 48 sa slová „notárstva“ vypúšťajú.
Čl. VII
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa mení takto:
1.
V § 60 ods. 1 posledná veta znie: „Vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda spoločnosť vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe písomného vyhlásenia vkladateľa s úradne overeným podpisom.“.
2.
§ 297 ods. 2 znie:
„(2)
Záložné právo vznikne vkladom do katastra nehnuteľností na základe návrhu vystaviteľa dlhopisu a vlastníka nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu. Vystaviteľ hypotekárnych záložných listov je oprávnený odovzdať ich do obehu až po vklade záložného práva do katastra nehnuteľností.“.
3.
V § 483 ods. 3 druhá veta znie: „Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam prechádza vkladom do katastra nehnuteľností.“.
4.
V § 493 ods. 1 druhá veta znie: „Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam prechádza vkladom do katastra nehnuteľností.“.
5.
V § 546 ods. 1 sa citácia „(§ 536 ods. 2)“ mení na citáciu „(§ 536 ods. 3)“.
6.
V § 565 v prvej vete sa slovo „zhotoviteľ“ nahradzuje slovom „objednávateľ“.
Čl. XI
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb. sa mení takto:
V § 19 ods. 3 sa slová „registrácia podľa osobitných predpisov8) sa nevyžaduje“ nahradzujú slovami „vlastnícke právo k nehnuteľnostiam prechádza vkladom do katastra nehnuteľností“.
Čl. XII
(1)
Zrušuje sa zákon č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
(2)
Osobitné zákony ustanovia, kto vykonáva činnosti patriace podľa doterajších predpisov do pôsobnosti štátnych notárstiev.
(3)
Okresný súd, v obvode ktorého pôsobilo štátne notárstvo, prevezme dňom účinnosti tohto zákona spisy, písomnosti, predmety úschovy, evidenčné pomôcky a úradné pečiatky štátneho notárstva, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.
(4)
Zrušuje sa vládne nariadenie č. 15/1953 Zb. o overovaní listín a podpisov na listinách národnými výbormi.
Čl. XIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.