262/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

262
ZÁKON
z 24. apríla 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb.
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 ods. 1 znie:
„(1)
Územné plánovanie sústavne a komplexne rieši funkčné využitie územia, ustanovuje zásady jeho organizácie a vecne a časovo koordinuje výstavbu a iné činnosti ovplyvňujúce rozvoj územia.“.
2.
V § 2 ods. 1 sa text pod písmenami a) a b) nahrádza týmto textom:
„a)
určuje limity využitia územia,
b)
reguluje funkčné a priestorové usporiadanie územia,“.
3.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťa text: „z cieľov a úloh určených národohospodárskymi plánmi“.
4.
V § 3 sa vypúšťa text pod písmenom c).
Doterajší text pod písmenom d) sa označuje písmenom c).
5.
§ 6 sa vypúšťa.
6.
V § 9 sa vypúšťa text na konci druhej vety: „a spracúva sa v súlade so základnými cieľmi dlhodobých výhľadov“.
7.
V § 10 sa vypúšťa text na konci vety: „v súlade so základnými cieľmi určenými dlhodobým výhľadom rozvoja národného hospodárstva“.
8.
V § 11 sa vypúšťa druhá veta.
9.
V § 17 ods. 3 sa vypúšťa text: „a v súlade s cieľmi a úlohami určenými národohospodárskymi plánmi“.
10.
V § 29 ods. 1 sa druhá veta nahrádza touto vetou: „Záväzné sú základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia, ktoré sú určené v regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia; ostatné časti riešenia sú smerné.“.
11.
§ 29 ods. 2 znie:
„(2)
Záväzné a smerné časti územnoplánovacej dokumentácie vymedzí schvaľujúci orgán. V záväznej časti vždy vymedzí verejnoprospešné stavby, pre ktoré možno pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť. Záväznú časť schváleného územného plánu vyhlási všeobecne záväzným právnym predpisom1) príslušná obec; v prípadoch, keď si schválenie územného plánu veľkého územného celku vyhradí vláda republiky, vyhlási záväznú časť schváleného plánu svojím nariadením.“.
12.
V § 29 ods. 3 sa za slová „podkladom pre vypracovanie“ vkladajú slová „a schvaľovanie“.
13.
V § 31 ods. 2 sa na konci pripája slovo „primerane“.
14.
V § 34 ods. 1 sa v prvej vete za slovo „stavbám“ vkladajú slová „včítane susedných pozemkov a stavieb“ a slovo „územným“ sa vypúšťa.
15.
§ 34 ods. 2 znie:
„(2)
Účastníkom územného konania o umiestnení stavby a o využití územia je tiež obec, pokiaľ obecný úrad nie je stavebným úradom; v územnom konaní háji dôležité miestne záujmy.“.
16.
V § 34 sa vypúšťa odsek 3 a doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
17.
V § 35 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a vypúšťa sa jeho posledná veta. Novo sa dopĺňa odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v území (§ 32), najmä vplyvov na životné prostredie, vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby návrh v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní ho, že inak územné konanie zastaví. Ak navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným spôsobom v určenej lehote, stavebný úrad územné konanie zastaví.“.
18.
V § 38 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a novo sa dopĺňa odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.“.
19.
Za § 38 sa vkladá nový § 38a, ktorý znie:
㤠38a
S územným konaním sa spájajú, pokiaľ to nevylučuje povaha veci alebo ak osobitné predpisy neustanovujú inak, aj iné konania potrebné na umiestnenie stavby alebo na určenie využitia územia.“.
20.
V § 39 sa v prvej vete za slová „o životné prostredie“ vkladajú slová „včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území“.
21.
Za § 46 sa vkladá nový § 46a, ktorý znie:
㤠46a
(1)
Vybrané činnosti vo výstavbe, ktoré majú rozhodujúci význam pre ochranu verejných záujmov pri príprave, projektovaní alebo vykonávaní stavieb, môžu vykonávať iba osoby, ktoré na ne preukázali odbornú spôsobilosť skúškou a dostali preukaz odbornej spôsobilosti (autorizáciu).
(2)
Za vybrané činnosti vo výstavbe sa na účely tohto zákona považujú:
a)
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie,
b)
geodetické merania pre projektovú činnosť a vytyčovacie práce,
c)
projektovanie stavieb,
d)
hodnotenie vplyvu stavieb na životné prostredie,
e)
statické a dynamické výpočty konštrukcií stavieb,
f)
vedenie stavieb a vykonávanie stavebného dozoru,
g)
prieskumy, skúšanie a diagnostika stavieb.
(3)
Podrobnosti o autorizácii na vybrané činnosti vo výstavbe, o spôsobe a podmienkach jej udeľovania ustanovia zákony národných rád.“.
22.
§ 47 znie:
㤠47
(1)
Zhotoviteľ (dodávateľ) stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
(2)
Pri overovaní vlastností výrobkov sa postupuje podľa osobitných predpisov.4a)“.
23.
Ustanovenia § 48 až 53 sa vypúšťajú.
24.
§ 58 ods. 3 znie:
„(3)
Ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže byť stavebníkom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby.“.
25.
V § 81 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
26.
Za § 96 sa vkladá nový § 96a, ktorý znie:
㤠96a
Rozhodnutia stavebného úradu vydané podľa § 86, 87, 88, 94 a 96 sú záväzné aj pre právnych nástupcov vlastníkov stavby.“.
27.
V § 102 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
V rozhodnutí podľa odseku 2 môže stavebný úrad uložiť fyzickej alebo právnickej osobe podľa povahy veci tiež povinnosť zdržať sa takej činnosti, ktorá nad prípustnú mieru ustanovenú osobitnými predpismi poškodzuje životné prostredie, alebo povinnosť vykonať také opatrenia, ktoré znížia nepriaznivé účinky ich činnosti na životné prostredie na prípustnú mieru. Pôsobnosť iných orgánov podľa osobitných predpisov nie je dotknutá.“.
28.
V § 102 sa doterajšie odseky 3, 4 a 5 označujú ako odseky 4, 5 a 6.
29.
V § 105 ods. 1 sa v texte pod písmenom c) za slová „bráni v jeho výkone“ vkladajú slová „nesplní výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu“.
30.
V § 105 ods. 2 sa pripája nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
nevykoná nariadené nevyhnutné úpravy (§ 87).“.
31.
V § 106 sa v úvodnej vete odsekov 1, 2 a 3 slová „môže uložiť“ nahrádzajú slovom „uloží“.
32.
V § 106 ods. 1 sa v texte pod písmenom c) za slová „bráni jeho vykonávaniu“ vkladá čiarka a slová „nesplní výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu (§ 102 ods. 2)“.
33.
V § 106 ods. 2 sa pripájajú písmená i) a j), ktoré znejú:
„i)
nevykoná nariadené nevyhnutné úpravy (§ 87),
j)
zhoršuje životné prostredie tým, že predlžuje dobu výstavby v rozpore so stavebným povolením.“.
34.
§ 107 ods. 2 znie:
„(2)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu federácie, pokiaľ je na vydanie rozhodnutia príslušný orgán federácie.“.
35.
§ 108 znie:
㤠108
(1)
Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme, uvedených v odseku 2, možno vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť10a) rozhodnutím stavebného úradu (ďalej len „vyvlastniť“).
(2)
Vyvlastniť podľa tohto zákona možno len vo verejnom záujme pre
a)
verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie,
b)
vytvorenie hygienických, bezpečnostných a iných ochranných pásem a chránených území a pre zabezpečenie podmienok ich ochrany,
c)
vykonanie asanácie sídelného útvaru alebo jeho asanačných úprav podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie,
d)
vytvorenie podmienok pre nevyhnutný prístup k pozemku a stavbe,
e)
vytvorenie podmienok pre umiestnenie alebo riadnu prevádzku zariadenia štátnej pozorovacej siete, ktorou sa zisťuje stav životného prostredia.
(3)
Verejný záujem na vyvlastnení na účely uvedené v odseku 2 sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní. Za stavby podľa odseku 2 písm. a) sa považujú stavby určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, ktoré vymedzí schvaľujúci orgán v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie (stavby pre zneškodňovanie odpadov, pre zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie, pre verejnú dopravu, pre verejné školstvo, pre verejnú správu a pod.).“.
36.
V § 109 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo odňatie, prípadne obmedzenie práva osobného užívania pozemku“.
37.
§ 109 ods. 2 znie:
„(2)
Vlastnícke právo k pozemkom a stavbám prechádza vyvlastnením na navrhovateľa. Vyvlastnením zanikajú všetky ostatné práva k vyvlastneným pozemkom a stavbám, pokiaľ nie je v rozhodnutí ustanovené inak; to sa nevzťahuje na právo užívať byty a nebytové priestory, ktoré vyvlastnením nezaniká.“.
38.
§ 109 ods. 3 sa vypúšťa.
39.
V § 110 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
40.
V § 110 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
41.
§ 111 ods. 3 znie:
„(3)
Ak v priebehu vyvlastňovacieho konania nedôjde medzi doterajším vlastníkom a tými, ktorým na vyvlastňovanom pozemku alebo stavbe viaznu práva zanikajúce vyvlastnením, k dohode o rozdelení náhrady, zloží navrhovateľ náhradu na súde, v ktorého obvode pozemok alebo stavba leží. Súd rozhodne o uspokojení týchto nárokov, najmä s prihliadnutím na to, aby sa neohrozilo zabezpečenie nárokov záložných veriteľov.“.
42.
§ 112 ods. 2 znie:
„(2)
Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh orgánu štátnej správy, právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má predmet vyvlastnenia využiť na účel, na ktorý sa vyvlastňuje. Pokiaľ je navrhovateľom orgán príslušný na vyvlastňovacie konanie, ustanoví odvolací orgán, ktorý iný stavebný úrad v jeho pôsobnosti vykoná konanie a vydá rozhodnutie o vyvlastnení.“.
43.
V § 113 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
44.
§ 113 ods. 4 sa vypúšťa.
45.
V § 115 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
46.
§ 115 ods. 3 sa vypúšťa.
47.
§ 116 ods. 1 znie:
„(1)
Na žiadosť účastníka, ktorému boli pozemok alebo stavba vyvlastnené, zruší stavebný úrad úplne alebo čiastočne rozhodnutie o vyvlastnení práv k pozemkom alebo stavbám, ak sa v určenej lehote nezačalo s ich užívaním na účel, na ktorý sa vyvlastnilo. Žiadosť o zrušenie rozhodnutia o vyvlastnení možno podať kedykoľvek po uplynutí lehoty podľa § 115 ods. 2, pokiaľ pozemok alebo stavba neslúžia na účel, na ktorý sa vyvlastnili. Pred uplynutím tejto lehoty možno žiadosť podať len vtedy, ak územné rozhodnutie určujúce využitie pozemku alebo stavby na daný účel stratilo platnosť alebo sa zrušilo. O týchto právach musí stavebný úrad poučiť účastníka konania v rozhodnutí o vyvlastnení.“.
48.
V § 126 ods. 1 sa za slovami „o požiarnej ochrane“ nahrádza slovo „a“ čiarkou a za slová „o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce,“ sa vkladajú slová „a o odpadoch a živnostenskom podnikaní“.
49.
§ 126 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Navrhovatelia zámerov uvedených v osobitných predpisoch12a) doložia návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia posúdením ich vplyvu na životné prostredie vydaným príslušným orgánom štátnej správy.12b) Bez tohto posúdenia nemožno územné rozhodnutie vydať.“.
50.
§ 134 včítane nadpisu znie:
㤠134
Vstup na cudzie pozemky a stavby
(1)
Pracovníci a funkcionári obecných úradov, stavebných úradov a ďalších orgánov štátnej správy môžu byť poverení vstupovať na cudzie pozemky, na stavby a do nich s vedomím ich vlastníkov, pokiaľ plnia úkony vyplývajúce z tohto zákona, ktoré sa týchto pozemkov a stavieb dotýkajú; pritom musia dbať, aby čo najmenej rušili ich užívanie a aby ich činnosťou nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Oprávnenie na vstup sa preukazuje osobitným preukazom.
(2)
Ak je to nevyhnutné, môžu s osobou oprávnenou na vstup na cudzie pozemky, na stavby a do nich podľa odseku 1 vstupovať aj znalci a účastníci konania touto osobou prizvaní.
(3)
V prípade úkonov podľa § 91, 94 a 96 tohto zákona na odvrátenie nebezpečenstva spôsobeného závadami na stavbe, ktoré ohrozujú bezpečnosť, životy alebo zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť značné škody, môžu osoby oprávnené na vstup na cudzie pozemky, na stavby a do nich podľa odseku 1 na ne vstupovať bez vedomia vlastníka. Sú však povinné ho bez meškania o vykonaných úkonoch upovedomiť.
(4)
Pri pochybnostiach o rozsahu oprávnenia rozhodne v jednotlivých prípadoch stavebný úrad.
(5)
Doba a rozsah výkonu oprávnenia na cudzom pozemku a stavbe musia byť obmedzené na nevyhnutne potrebnú mieru. Ak pri činnosti vstupujúceho došlo k poškodeniu pozemku alebo stavby, musia byť uvedené, ak je to možné, do pôvodného stavu; inak platia o náhrade škody všeobecné predpisy.12c)
(6)
Osobitné predpisy o obmedzeniach alebo potrebných povoleniach na vstup na pozemky alebo stavby v okruhu záujmov obrany štátu alebo iného dôležitého záujmu štátu nie sú dotknuté.“.
51.
V § 135 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
52.
V § 139 ods. 1 sa vypúšťa text pod písmenami a) a c) a doterajší text pod písmenami b) a d) sa označuje písmenami a) a b).
53.
§ 139 sa dopĺňa novými odsekmi 5, 6, 7, 8 a 9, ktoré znejú:
„(5)
Pokiaľ sa v tomto zákone používa pojem „organizácia“ alebo „socialistická organizácia“, rozumejú sa tým právnické osoby a ďalej fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov.17a)
(6)
Pokiaľ sa v tomto zákone používa názov Zbor národnej bezpečnosti, rozumie sa tým Federálny policajný zbor, Polícia Českej republiky a Policajný zbor Slovenskej republiky.
(7)
Pôsobnosť Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku vykonáva Federálny výbor pre životné prostredie, ak zákon neustanovuje inak.17b)
(8)
Pôsobnosť Federálneho ministerstva palív a energetiky podľa tohto zákona vykonávajú orgány republík ustanovené zákonmi národných rád.
(9)
Pokiaľ sa v tomto zákone uvádza pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy republík a národných výborov, rozumie sa tým pôsobnosť príslušných orgánov štátnej správy republík a obcí podľa zákonov Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady.17c)“.
54.
V § 143 ods. 1 sa v písmene l) vypúšťajú slová „prípadne po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí odmeny projektantov jednotlivcov“.
55.
V § 143 ods. 1 písm. m) sa vypúšťa.
56.
§ 143 ods. 3 sa vypúšťa.
57.
V § 143 sa doterajšie odseky 4 a 5 označujú ako odseky 3 a 4.
Čl. III
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 86/1976 Zb. o osvedčovaní vhodnosti výrobkov pre stavebné časti stavieb,
2.
vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 87/1976 Zb. o informáciách o výrobkoch pre stavebné časti stavieb,
3.
vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 95/1977 Zb. o typizácii vo výstavbe,
4.
vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 105/1985 Zb. o experimentálnom overovaní vo výstavbe,
5.
vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 43/1990 Zb. o projektovej príprave stavieb,
6.
smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 2/1972 z 15. 2. 1972 o sústavách technicko-hospodárskych ukazovateľov v investičnej výstavbe, reg. čiastka 7/1972 Zb., v znení smerníc Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 2 z 2. 4. 1980, reg. čiastka 1/1981 Zb.,
7.
metodické pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 15. 2. 1972 pre tvorbu sústav technicko-hospodárskych ukazovateľov v investičnej výstavbe, reg. čiastka 7/1972 Zb.,
8.
smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 4/1973 z 11. 12. 1973 o vyžadovaní preukazu minimálnej prípustnej energetickej účinnosti niektorých spotrebičov dodávaných pre investičnú výstavbu, reg. čiastka 40/1973 Zb.,
9.
úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho ministerstva financií č. 3/1974 z 29. 10. 1974 o postupe pri poskytovaní projektových podkladov pre neštandardné dodávky, reg. čiastka 27/1974 Zb.,
10.
pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 14/1977 z 28. 10. 1977 pre spracovanie investičných programov komplexnej bytovej výstavby, reg. čiastka 28/1977 Zb.,
11.
smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 2/1980 z 2. 4. 1980, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 2 z 15. 2. 1972 o sústavách technicko-hospodárskych ukazovateľov v investičnej výstavbe, reg. čiastka 1/1981 Zb.,
12.
úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 6/1980 zo 16. 5. 1980 o určení limitov nákladov na modernizáciu bytového fondu, reg. čiastka 14/1982 Zb., v znení úpravy Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 11 zo 4. 11. 1982, reg. čiastka 3/1983 Zb.; úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 10 z 14. 9. 1983,
13.
úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 13/1980 z 29. 12. 1980 o zásadách pre začlenenie televíznych káblových rozvodov do komplexnej bytovej výstavby, reg. čiastka 4/1981 Zb., v znení vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu ČSR a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SSR č. 227/1988 Zb.,
14.
úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 10/1982 z 29. 9. 1982 o navrhovaní kovových nosných konštrukcií v prípravnej a projektovej dokumentácii stavieb, reg. čiastka 33/1982 Zb.,
15.
úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 11/1982 zo 4. 11. 1982, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 6 zo 16. 5. 1980 o určení limitov nákladov na modernizáciu bytového fondu, reg. čiastka 3/1983 Zb., v znení úpravy Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 10 zo 14. 9. 1983,
16.
úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 19/1982 z 30. 12. 1982 o úprave vzťahov medzi účastníkmi výstavby pri príprave a realizácii družstevnej bytovej výstavby ako súčasti komplexnej bytovej výstavby, reg. čiastka 13/1983 Zb.,
17.
úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie č. 8/1983 z 10. 6. 1983 o úprave nákladov v dokumentácii stavieb na cenovú úroveň platnú od 1. 1. 1984 a o súvisiacich opatreniach, reg. čiastka 23/1983 Zb.,
18.
úprava Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 4/1985 zo 4. 11. 1985 pre zabezpečovanie investícií spojov podmieňujúcich komplexnú bytovú výstavbu, reg. čiastka 36/1985 Zb.,
19.
výnos Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 3/1988 z 30. 12. 1988 pre poskytovanie informácií pre riadenie vývoja cien projektových prác a inžinierskych činností vo výstavbe, reg. čiastka 6/1989 Zb.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
§ 16 zákona ČNR č. 367/1990 Zb. o obciach (obecné zriadenie) v znení neskorších predpisov.
§ 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4a)
§ 20 a 24a zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb. (úplné znenie č. 84/1987 Zb.).
Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení neskorších predpisov.
10a)
§ 128 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
12a)
Napr. zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
12b)
12c)
§ 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
17a)
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Zákon č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
17b)
§ 77 písm. b) a c) zákona č. 297/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy.
17c)
Napr. zákon ČNR č. 367/1990 Zb., zákon ČNR č. 425/1990 Zb. o okresných úradoch, úprave ich pôsobnosti a o niektorých ďalších opatreniach s tým súvisiacich v znení neskorších predpisov, zákon ČNR č. 418/1990 Zb. o hlavnom meste Prahe, zákon ČNR č. 2/1969 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy ČSR v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 369/1990 Zb., zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie, zákon SNR č. 96/1990 Zb. o zriadení Slovenskej komisie pre životné prostredie a o zmenách v pôsobnosti ministerstiev SR, zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.