26/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.01.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 17. decembra 1991
o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Názov „Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene“ sa mení a znie: „Technická univerzita vo Zvolene“.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.