259/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1992 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

259
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky
z 29. apríla 1992
o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 319/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 353/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 590/1990 Zb.
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 39 písm. a), b), d) až f), h), i) č. 1 a j) až l) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 319/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 353/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 590/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slová „sociálneho zabezpečenia“ vkladajú slová „správy sociálneho zabezpečenia“.
2.
V § 3 sa za druhú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Vyšetrenia posudzovaného sa zúčastňujú aj ostatní lekári prizvaní na rokovanie posudkovej komisie.“.
3.
§ 4 znie:
㤠4
Posudkové komisie zasadajú v štátnych zdravotníckych zariadeniach alebo v organizáciách, ktoré majú zdravotnícke zariadenia s potrebným vybavením, prípadne na príslušných správach sociálneho zabezpečenia.“.
4.
§ 4a znie:
㤠4a
(1)
Posudková komisia je schopná rokovať a uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia; členov posudkovej komisie ustanoví riaditeľ príslušnej správy sociálneho zabezpečenia na návrh posudkového lekára sociálneho zabezpečenia.
(2)
Posudkový lekár sociálneho zabezpečenia zaraďuje jednotlivé prípady na rokovanie posudkovej komisie, prizýva na prerokúvanie jednotlivých prípadov ďalšie osoby podľa § 2 a oboznamuje posudzovaného so záverom posudkovej komisie.“.
5.
V § 5 ods. 1 text za bodkočiarkou znie: „doplňujúce odborné lekárske správy zabezpečujú najmä lekári sekundárnej a následnej starostlivosti zdravotníckych zariadení.“.
6.
V § 5 ods. 2 sa druhá veta vypúšťa.
7.
V § 5 ods. 3 slová „chorôb z povolania“ sa nahrádzajú slovami „pracovného lekárstva“.
8.
§ 5 ods. 4 sa vypúšťa.
9.
V § 5 ods. 5 v druhej vete sa vypúšťa slovo „tými“ a slová „ktoré lepšie vystihujú skutočný stav“.
10.
V § 6 ods. 2 znie:
„(2)
Ošetrujúci lekár predkladá požadovanú podkladovú zdravotnú dokumentáciu na rokovanie posudkovej komisie do 14 kalendárnych dní odo dňa požiadania o vyhotovenie zdravotnej dokumentácie; v odôvodnených prípadoch, ak je potrebné lekársku správu doplniť dokladom o ďalšom odbornom vyšetrení, do 21 dní.“.
11.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „okresnej správy sociálneho zabezpečenia“.
12.
V § 6a sa slová „Okresná správa sociálneho zabezpečenia posudkovou komisiou“ nahrádzajú slovami „Posudková komisia“.
13.
§ 7 ods. 2 znie:
„(2)
Pred prerokovaním návrhu okresnou správou sociálneho zabezpečenia posudkový lekár sociálneho zabezpečenia návrh preskúma a zabezpečí jeho správnosť a úplnosť; ak ide o nepracujúcich dôchodcov a ich rodinných príslušníkov, na návrhu zároveň potvrdí, či ide o indikáciu označenú (X).“.
14.
V § 7 ods. 5 v prvej vete sa slová „okresná správa sociálneho zabezpečenia dostane“ nahrádzajú slovami „okresnej správe sociálneho zabezpečenia bude pridelený“.
15.
V § 7 ods. 6 sa slová „Posudková komisia“ nahrádzajú slovami „Okresná správa sociálneho zabezpečenia“.
16.
§ 11 a 12 znejú:
㤠11
Obvodný úrad sa podieľa v súčinnosti s centrom poradensko-psychologických služieb,2a) so školskými, kultúrnymi a zdravotníckymi zariadeniami na výchove občanov k zdravým medziľudským vzťahom s osobitným zreteľom na partnerské, manželské a rodinné vzťahy. Pritom spolupracuje s obcami, občianskymi združeniami, cirkevnými, charitatívnymi a inými organizáciami.2a)
§ 12
(1)
Obvodný úrad poskytuje poradenskú a výchovnú starostlivosť v rodinných, manželských a v iných sociálnych vzťahoch. Tieto služby poskytuje v súčinnosti s centrom poradensko-psychologických služieb a aj prostredníctvom svojich účelových zariadení. Zameriava sa najmä na manželstvá a rodiny ohrozené rozvratom, na riešenie problémov medzigeneračných vzťahov, na úpravu vzájomných vzťahov rozvedených rodičov a ich detí, na riešenie problémov osamelých tehotných žien, nezamestnaných občanov a ich rodinných príslušníkov, ktorí túto pomoc potrebujú, a rodinám so zdravotne postihnutým členom.
(2)
Obvodný úrad pri poskytovaní poradenskej starostlivosti organizuje osobitné podujatia s centrom poradensko-psychologických služieb, najmä pre mladých ľudí pred vstupom do manželstva, pri zabezpečovaní ktorých spolupracuje aj s okresným úradom, najmä ak je účelné a racionálnejšie organizovať tieto podujatia na úrovni okresu.“.
17.
§ 13 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
V rámci poradenskej a výchovnej starostlivosti sa zabezpečujú prednášky a kurzy pre rodičov zamerané na riadnu starostlivosť o deti, organizujú výchovno-rekreačné tábory najmä pre deti z rodín, ktoré riadne neplnia svoju výchovnú funkciu, pre deti s poruchami správania a pre deti nezamestnaných rodičov. Pri organizovaní týchto podujatí spolupracujú najmä so zdravotníckymi a školskými zariadeniami a s centrom poradensko-psychologických služieb.
(3)
Okresný úrad najmä v súčinnosti s centrom poradensko-psychologických služieb, uskutočňuje u žiadateľov o osvojenie a pestúnsku starostlivosť diagnostikovanie predpokladov pre náhradné rodičovstvo a ich odbornú prípravu.“.
18.
V § 14 ods. 1 v prvej vete sa za slová „o rodinu a deti“ vkladajú slová „v rámci terénnej sociálnej práce“.
19.
§ 15 včítane nadpisu znie:
㤠15
Výchovné pôsobenie
Ak zanedbávajú rodičia alebo iní občania zodpovední za výchovu dieťaťa svoje povinnosti, ak ohrozujú alebo narušujú sami alebo iní občania priaznivý vývoj dieťaťa, ak sa u dieťaťa prejavujú poruchy správania alebo ak rodičia alebo iní občania zodpovední za výchovu dieťaťa nevytvárajú podľa svojich možností priaznivé životné podmienky a podmienky pre výchovu a vzdelávania podľa schopností dieťaťa, zistí obvodný úrad v účinnosti s obcou všetky okolnosti prípadu a odporúča rodičom alebo iným osobám zodpovedným za výchovu dieťaťa postupy na odstránenie nedostatkov vo výchovných pomeroch dieťaťa.“.
20.
Za § 15 sa vkladá nový § 15a, ktorý včítane nadpisu znie:
㤠15a
Výchovné opatrenia
(1)
Ak predchádzajúce výchovné pôsobenie nepovedie k náprave, obvodný úrad
a)
v menej závažných prípadoch napomenie rodičov alebo iných občanov zodpovedných za výchovu dieťaťa, podľa stupňa rozumovej vyspelosti aj dieťa samotné, prípadne občanov, ktorí ohrozujú alebo narušujú priaznivý vývoj dieťaťa,
b)
v závažnejších prípadoch, alebo ak predchádzajúce napomenutie bolo neúčinné, určí nad maloletým dohľad,
c)
uloží maloletému primerané obmedzenie, ak treba maloletého osobitne chrániť pred škodlivými vplyvmi; najmä mu zakáže návštevu podnikov a zábav preň nevhodných alebo styk s občanmi, ktorí majú alebo môžu mať nepriaznivý vplyv na jeho výchovu.
(2)
Pri výkone dohľadu alebo obmedzenia uloženého maloletému obvodný úrad sústavne pôsobí na maloletého, jeho rodičov alebo iné osoby zodpovedné za jeho výchovu a sleduje, ako sa o maloletého starajú a ako sa maloletý správa. Pritom spolupracuje s obcou, so školou, školskými zariadeniami, centrom poradensko-psychologických služieb, detským alebo dorastovým lekárom, s odborovými orgánmi, záujmovými zväzmi družstiev, občianskymi združeniami, cirkevnými, charitatívnymi a inými organizáciami, ktoré pôsobia v starostlivosti o rodinu a deti v mieste trvalého pobytu alebo na pracovisku maloletého.
(3)
O uložení obmedzenia maloletému upovedomí obvodný úrad školu a občana, ktorý mal nepriaznivý vplyv na maloletého. O napomenutí, určení dohľadu a uložení obmedzenia maloletému upovedomí tiež obec.
(4)
Obec pri výkone výchovných opatrení uložených obvodným úradom sleduje ich dodržiavanie a účinnosť a informuje obvodný úrad alebo súd, ako sa rodičia alebo iné osoby zodpovedné za výchovu maloletého o neho starajú a ako sa maloletý správa, prípadne o ďalších rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré súvisia so starostlivosťou alebo výchovou maloletého.“.
21.
V § 16 sa slová „v § 15 ods. 2“ nahrádzajú slovami „v § 15a ods. 1“.
22.
V § 17 písm. a) sa na konci pripájajú slová „alebo tlač pre deti nevhodná,“.
23.
V § 18 sa slová „miestny národný výbor“ nahrádzajú slovom „obec“.
24.
§ 19 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Obvodný úrad a obec predkladajú súdom, iným štátnym orgánom a školským zariadeniam na výkon ochrannej a ústavnej výchovy podania a správy vo veciach výchovy a výživy detí a v trestnom konaní proti mladistvým.3)
(2)
Podania a správy obvodných úradov vo veciach pozbavenia alebo obmedzenia rodičovských práv, vo veci podmienečného prepustenia a zrušenia ústavnej výchovy alebo vo veci podmienečného prepustenia a zrušenia ochrannej výchovy, povolenia dočasného pobytu dieťaťa mimo zariadenia na výkon ústavnej alebo ochrannej výchovy, úpravy výchovy a výživy dieťaťa a podania v konaní, v ktorom obvodný úrad dieťa zastupuje, obsahujú aj odporúčanie, ako má súd alebo školské zariadenie vo veci rozhodnúť.“.
25.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Obvodný úrad v súčinnosti s obcou bezprostredne po vyňatí dieťaťa z rodinného prostredia poskytne rodine, ktorá zlyhala vo výchovnej funkcii, služby sociálnej starostlivosti zamerané na riešenie a odstránenie príčin, ktoré viedli k vyňatiu dieťaťa z rodinného prostredia.“.
26.
V § 22 ods. 1 sa slová „vážnou mravnou narušenosťou“ nahrádzajú slovami „vážnymi poruchami správania“.
27.
§ 22 ods. 3 znie:
„(3)
Obvodný úrad v súčinnosti s obcou pôsobí na zlepšenie výchovných podmienok v rodinách detí, u ktorých sa vykonáva ústavná alebo ochranná výchova, a sleduje možnosť návratu týchto detí do ich rodinného prostredia; zisťuje podmienky ďalšej výchovy v rodine pred podmienečným prepustením alebo pred ukončením ústavnej alebo ochrannej výchovy. Obvodný úrad sleduje v súčinnosti so školami, školskými a zdravotníckymi zariadeniami ďalší vývoj detí po ukončení ich ústavnej alebo ochrannej výchovy alebo mladistvých prepustených z výkonu trestu odňatia slobody.“.
28.
§ 22 sa dopĺňa novým odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
V prípade, ak nie je možný návrat dieťaťa, u ktorého bola nariadená ústavná výchova, do pôvodnej rodiny, obvodný úrad v súčinnosti so zariadením na výkon ústavnej výchovy zisťuje možnosti pre zabezpečenie jeho ďalšej výchovy v náhradnom rodinnom prostredí.“.
29.
§ 24 včítane nadpisu znie:
㤠24
Sprostredkovanie pestúnskej starostlivosti (opatrovníctva)
(1)
Obvodný úrad v súčinnosti so zariadeniami na výkon ústavnej výchovy, so zdravotníckymi zariadeniami a obcami vyhľadáva deti vhodné do pestúnskej starostlivosti a deti, ktorým je potrebné ustanoviť opatrovníka.6) Obvodný úrad a obec vyhľadávajú občanov vhodných stať sa pestúnmi (opatrovníkmi) a zisťujú, či títo občania spôsobom svojho života zaručujú, že dieťa budú vychovávať na jeho prospech a v záujme spoločnosti. Vhodných občanov odporúča obec obvodnému úradu.
(2)
Obvodný úrad nahlasuje občanov vhodných stať sa pestúnmi (opatrovníkmi) a deti vhodné do pestúnskej starostlivosti okresnému úradu.
(3)
Okresný úrad vedie prehľad detí vhodných do pestúnskej starostlivosti, prehľad detí, ktorým je potrebné ustanoviť opatrovníka,6) a prehľad občanov vhodných stať sa pestúnmi (opatrovníkmi).
(4)
Okresný úrad v súčinnosti s centrom poradensko-psychologických služieb uskutočňuje odbornú prípravu žiadateľov o pestúnsku starostlivosť a vyjadruje sa k vhodnosti ich zapísania do zoznamu občanov vhodných stať sa pestúnmi (opatrovníkmi), ktorý vedie obvodný úrad príslušný podľa miesta ich trvalého pobytu.
(5)
Okresný úrad sprostredkúva nadviazanie vzťahu medzi deťmi a občanmi vhodnými stať sa pestúnmi (opatrovníkmi), ktorí najlepšie spĺňajú podmienky pre pestúnsku starostlivosť; v prípadoch, ak nie je možné zabezpečiť dieťaťu pestúnsku starostlivosť v rámci okresu alebo je odôvodnená potreba zveriť dieťa do pestúnskej starostlivosti mimo územia okresu, okresný úrad nahlasuje tieto deti vybranému okresnému úradu.6a) Rovnako postupuje v prípadoch občanov vhodných stať sa pestúnmi, pre ktorých sa nenašli vhodné deti v rámci okresu.“.
30.
Za § 24 sa vkladá nový § 24a, ktorý včítane nadpisu znie:
㤠24
Sprostredkovanie osvojenia
(1)
Obvodný úrad v súčinnosti so zariadeniami na výkon ústavnej výchovy, zdravotníckymi zariadeniami a obcami vyhľadáva deti vhodné na osvojenie. Obvodný úrad a obce vyhľadávajú občanov vhodných stať sa osvojiteľmi a zisťujú, či títo občania spôsobom svojho života zaručujú, že dieťa budú vychovávať na jeho prospech a v záujme spoločnosti. Vhodných občanov obvodný úrad oznamuje okresnému úradu. Obec vhodných občanov odporúča obvodnému úradu.
(2)
Obvodný úrad nahlasuje občanov vhodných stať sa osvojiteľmi a deti vhodné na osvojenie vybranému okresnému úradu,6a) ktorý vedie ich prehľady.
(3)
Okresný úrad v súčinnosti s centrom poradensko-psychologických služieb uskutočňuje ich odbornú prípravu a vyjadruje sa k vhodnosti ich zapísania do zoznamu občanov vhodných stať sa osvojiteľmi, ktorý vedie obvodný úrad príslušný podľa miesta ich trvalého pobytu.
(4)
Vybraný okresný úrad sprostredkúva nadviazanie vzťahu medzi deťmi a občanmi, ktorí najlepšie spĺňajú podmienky pre ďalšiu výchovu a starostlivosť o dieťa.
(5)
Vybrané okresné úrady vzájomne spolupracujú v prípadoch, ak nebolo možné sprostredkovať osvojenie v rámci ich územnej pôsobnosti.“.
31.
§ 25 znie:
㤠25
(1)
Ťažkovychovateľné dieťa alebo mladistvý je dieťa alebo mladistvý s poruchami správania, u ktorého bol určený dohľad alebo uložené obmedzenie alebo ktorému súd nariadil ústavnú alebo uložil ochrannú výchovu, a to aj v čase po ukončení ústavnej alebo ochrannej výchovy. Rovnako sa posudzuje aj dieťa, ktoré sa dopustilo skutku, ktorý má znaky trestného činu spáchaného úmyselne, a mladistvý právoplatne odsúdený pre trestný čin spáchaný úmyselne, ktorých doterajšia výchova bola zanedbaná.
(2)
Starostlivosť sa poskytuje najmä
a)
deťom alebo mladistvým, ktorých doterajšia výchova bola zanedbaná,
b)
deťom a mladistvým s poruchami správania narušujúcimi spolužitie v rodine,
c)
deťom a mladistvým zneužívajúcim návykové látky,
d)
deťom a mladistvým, ktorí zanedbávajú školskú dochádzku,
e)
deťom a mladistvým, ktorým súd nariadil ústavnú alebo uložil ochrannú výchovu, pred nástupom jej výkonu a v čase po ukončení ústavnej alebo ochrannej výchovy,
f)
mladistvým, ktorí sa dopustili skutku, ktorý má znaky trestného činu spáchaného úmyselne, a to v čase pred nástupom výkonu trestu odňatia slobody a po návrate z výkonu trestu odňatia slobody,
g)
mladistvým, ktorým bol výkon trestu odňatia slobody podmienečne odložený.“.
32.
V § 27 ods. 1 sa slová „Obvodné úrady poskytujú opatrovateľskú službu deťom,“ nahrádzajú slovami „Opatrovateľská služba sa poskytuje deťom,“.
33.
§ 27 ods. 3 znie:
„(3)
Za vážne prekážky sa považuje najmä
a)
choroba, rekonvalescencia, kúpeľná liečba, úmrtie, náhle odlúčenie jedného alebo obidvoch rodičov, pôrod, šestonedelie,
b)
vo výnimočných prípadoch nástup do práce osamelého rodiča alebo inej osamelej osoby zodpovednej za výchovu dieťaťa, pretože už vyčerpala podporu pri ošetrovaní člena rodiny, ako aj potreba okamžitého vyňatia dieťaťa z pôvodného rodinného prostredia do času zabezpečenia jeho ďalšej starostlivosti.“.
34.
§ 28 ods. 1 znie:
„(1)
Opatrovateľská služba sa poskytne vždy v rodinách, v ktorých sa súčasne narodili tri a viac detí alebo v rozmedzí dvoch rokov opakovane súčasne dve deti, a to do dovŕšenia troch rokov veku detí.“.
35.
V § 28 ods. 2 sa slová „Opatrovateľskú službu poskytne obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „Opatrovateľská služba sa poskytuje“.
36.
V § 31 ods. 2 sa na konci pripája text, ktorý znie: „alebo príjemca dávky túto nevyužíva v súlade s účelom, na ktorý bola poskytnutá. Dávka sa zníži alebo neposkytne aj vtedy, ak žiadateľ o dávku alebo jej príjemca marí súčinnosť s orgánmi, ktoré o dávke rozhodujú, alebo s príslušným územným orgánom práce, prípadne nie je ani v evidencii uchádzačov o zamestnanie.“.
37.
Za § 31 sa vkladajú nové § 31a a 31b, ktoré včítane nadpisov znejú:
㤠31a
Príspevok na výživu dieťaťa
(1)
Nezaopatreným deťom, ktoré nemajú vlastný postačujúci príjem a spĺňajú podmienky sociálnej odkázanosti, sa poskytuje príspevok na výživu, a to až do súm, ktoré sa považujú za sumy potrebné na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb dieťaťa a nevyhnutných nákladov na domácnosť ustanovené osobitným predpisom.7)
(2)
Ak rodičia alebo iné osoby, ktorým sa dieťa zverilo do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu, neplnia riadne svoju povinnosť starať sa o telesné a duševné zdravie dieťaťa alebo jeho výchovu, poskytne sa namiesto peňažnej sumy vecné plnenie, a to iba v nevyhnutnom rozsahu.
(3)
Sociálne odkázanému dieťaťu, ktorému povinná osoba neplatí výživné určené rozhodnutím súdu, sa poskytne príspevok na výživu vo výške určeného výživného, najviac však do výšky súm, ktoré sa považujú za sumy potrebné na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb dieťaťa a nevyhnutných nákladov na domácnosť.7) Nárok na výživné určené rozhodnutím súdu patriace dieťaťu, ktorému sa poskytol príspevok na výživu, prechádza do výšky tohto príspevku na štát.
§ 31b
Príspevok na rekreáciu detí dôchodcu
(1)
Dôchodcovi, ktorý je sociálne odkázaný,7) sa poskytuje na vlastné (osvojené) dieťa alebo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré je nezaopatrené,7a) príspevok na rekreáciu, pokiaľ nemožno taký príspevok poskytnúť zo zamestnania dôchodcu alebo druhého rodiča dieťaťa.
(2)
Príspevok na rekreáciu dieťaťa sa môže poskytnúť aj vtedy, ak dôchodca nespĺňa podmienku sociálnej odkázanosti, ak jeho rodina má zvýšené životné náklady v dôsledku dlhšie trvajúcej choroby alebo invalidity niektorého z členov rodiny, alebo ak je dôchodca účastníkom odboja alebo pozostalým po účastníkovi odboja, prípadne z iných vážnych dôvodov.
(3)
Príspevok na rekreáciu dieťaťa sa poskytuje vo výške 80 % z celkových nákladov na rekreáciu dieťaťa; v odôvodnených prípadoch sa môže priznať až do výšky celkových nákladov na rekreáciu dieťaťa.
(4)
Rekreáciou detí sa rozumie rekreácia organizovaná pre deti najmä prostredníctvom odborovej organizácie alebo občianskych združení.“.
38.
V § 32 ods. 1 sa slová „poskytujú obvodné úrady“ nahrádzajú slovami „sa poskytujú“ a slová „vkladnú knižku na meno dieťaťa so základným vkladom 3000 Kčs.“ sa nahrádzajú slovami „vo výške 5000 Kčs.“.
39.
V § 32 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v rozsahu a“ a na konci sa pripájajú slová „a to vo výške 3000 Kčs na každé z týchto dvoch detí.“.
40.
V § 33 ods. 1 sa suma „2000 Kčs“ nahrádza sumou „3000 Kčs“ a suma „3000 Kčs“ sumou „5000 Kčs“.
41.
V § 33 ods. 2 sa suma „5000 Kčs“ nahrádza sumou „10 000 Kčs“.
42.
V § 34 sa slová „poskytuje obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „sa poskytuje“.
43.
V § 36 v druhej vete sa suma „1200 Kčs“ nahrádza sumou „1500 Kčs“.
44.
V § 38 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Poskytujú im poradenskú službu v otázkach služieb a dávok sociálnej starostlivosti. Osobitnú pozornosť venujú osamelo žijúcim starým a ťažko zdravotne postihnutým občanom.“.
45.
§ 39 včítane nadpisu znie:
㤠39
Mimoriadne výhody pre ťažko zdravotne postihnutých občanov
Občanom s ťažkým telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 tejto vyhlášky, ktoré podstatnou mierou obmedzuje ich pohybovú alebo orientačnú schopnosť, sa na základe rozhodnutia posudkovej komisie príslušnej okresnej správy sociálneho zabezpečenia vydáva preukaz, ktorý ich oprávňuje využívať mimoriadne výhody, s vyznačením, o aký stupeň výhod ide.“.
46.
§ 41 včítane nadpisu znie:
㤠41
Jednorazové príspevky na obstarávanie osobitných pomôcok
(1)
Ťažko zdravotne postihnutým občanom sa poskytujú peňažné príspevky na obstarávanie pomôcok potrebných na odstránenie, zmiernenie alebo prekonanie následkov ich postihnutia.10a) Podmienkou poskytnutia príspevku je, že potrebnú pomôcku neposkytuje ani nezapožičiava príslušné zdravotnícke zariadenie s výnimkou príspevku na obstaranie mechanického vozíka, elektrického vozíka a príspevku na ortopedickú obuv.
(2)
Telesne postihnutým občanom sa poskytujú príspevky na pomôcky, ktoré umožňujú sebaobsluhu, samostatný pohyb alebo zachovanie zdravotného stavu, prípadne pomôcky na prípravu a realizáciu pracovného uplatnenia.
(3)
Zrakovo postihnutým občanom sa poskytujú príspevky na pomôcky, ktoré kompenzujú stratu alebo poškodenie zraku a umožňujú im získavať informácie alebo styk s okolím prostredníctvom hmatových alebo sluchových vnemov a zvyškov zraku.
(4)
Sluchovo postihnutým občanom sa poskytujú príspevky na pomôcky, ktoré kompenzujú stratu sluchu a prispievajú k sociálnej adaptácii.
(5)
Obvodný úrad poskytuje príspevok na obstaranie osobitných pomôcok uvedených v prílohe č. 5 tejto vyhlášky; po individuálnom posúdení môže poskytnúť príspevok aj na pomôcky, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 5 tejto vyhlášky, a to vo výške určenej v prílohe č. 5 tejto vyhlášky na obstaranie porovnateľnej pomôcky. Ak účelné využívanie pomôcky vyžaduje individuálny zácvik jej užívateľa, obvodný úrad poskytne príspevok na úhradu preukázaných nákladov spojených s týmto zácvikom.
(6)
Podmienkou poskytnutia príspevku na obstaranie osobitných pomôcok je odporúčanie príslušného zdravotníckeho zariadenia; pri pomôckach poskytovaných pre zrakovo postihnutých občanov osobitne vyznačených v prílohe č. 5 tejto vyhlášky aj odporúčanie Centra technických a informačných služieb Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, pri pomôckach poskytovaných sluchovo postihnutým občanom osobitne vyznačených v prílohe č. 5 tejto vyhlášky aj odporúčanie Slovenského zväzu sluchovo postihnutých. Ďalšou podmienkou je, že žiadateľ vopred uzatvorí dohodu s obvodným úradom o vrátení príspevku, prípadne jeho pomernej časti alebo dohodu o vrátení pomôcky, na ktorú bol poskytnutý príspevok v plnej výške jej ceny, ak občan túto pomôcku nevyužíva pre svoju potrebu. Uzatvorenie dohody sa nevyžaduje, ak ide o poskytnutie príspevku na zhotovenie ortopedickej obuvi alebo inej pomôcky, ktorú so zreteľom na životnosť alebo z hygienických dôvodov nemôže využívať iný občan.
(7)
Príspevok sa nevymáha, ak občan, ktorému bol poskytnutý, zomrie. Táto podmienka neplatí pri úmrtí občana, ktorému bol poskytnutý príspevok na obstaranie finančne náročnej pomôcky v plnej výške za predpokladu, že pomôcku môže využívať ďalší ťažko zdravotne postihnutý občan.
(8)
Výška príspevku na obstaranie osobitných pomôcok sa určí podľa prílohy č. 5 tejto vyhlášky. Pri individuálnom nákupe osobitnej pomôcky zo zahraničia výška príspevku sa určí podľa ceny porovnateľného výrobku na vnútornom trhu.
(9)
Nárok na priznanie príspevku na obstaranie osobitných pomôcok zaniká, ak sa neuplatnil do jedného roka odo dňa kúpy pomôcky.
(10)
Príspevok na obstaranie osobitných pomôcok za podmienok uvedených v predchádzajúcich ustanoveniach sa poskytuje aj deťom, ak pomôcky využívajú na účel uvedený v odsekoch 1 až 4.
(11)
Obvodný úrad uhrádza v plnej výške náklady spojené s výcvikom a odovzdaním vodiaceho psa nevidomému občanovi.“.
47.
V § 42 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Splnenie uvedenej podmienky zdravotného postihnutia posudzuje posudková komisia príslušnej okresnej správy sociálneho zabezpečenia.“.
48.
V § 42 ods. 3 písm. a) sa za slová „do domu,“ vkladá slovo „garáže,“.
49.
§ 42 ods. 3 sa dopĺňa novým písmenom h), ktoré znie:
„h)
zavedenie vodovodu a zriadenie WC, ak tieto v dome nie sú.“.
50.
V § 42 ods. 4 sa slová „organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami“ nahrádzajú slovami „fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou na vykonávanie tejto činnosti“.
51.
V § 42 ods. 4 sa suma „50 000 Kčs“ nahrádza sumou „80 000 Kčs“.
52.
V § 42 ods. 8 sa vypúšťajú slová „podľa schválenej projektovej dokumentácie“.
53.
V § 42 ods. 9 sa za slovo „starostlivosti“ vkladajú slová „nahrádzajúcej starostlivosť rodičov“.
54.
§ 43, 43a, 43b a 43c včítane nadpisov znejú:
㤠43
Príspevky na kúpu, celkovú opravu a osobitnú úpravu motorového vozidla
(1)
Občanom s ťažkými chybami nosného alebo pohybového ústrojenstva, ktorí nie sú umiestnení v ústave sociálnej starostlivosti s celoročným pobytom, prípadne v obdobnom zdravotníckom zariadení a ktorí sú odkázaní na individuálnu dopravu, poskytujú obvodné úrady príspevok na kúpu motorového vozidla. Podmienkou pre poskytnutie príspevku je, že motorové vozidlo sa bude používať na dopravu občana s ťažkými chybami nosného alebo pohybového ústrojenstva a že odkázaný občan nevlastní motorové vozidlo. Priznanie príspevku nie je podmienené spôsobilosťou občana s ťažkými chybami nosného a pohybového ústrojenstva viesť motorové vozidlo. Na účely priznania príspevku na kúpu motorového vozidla sa za ťažkú chybu nosného alebo pohybového ústrojenstva považujú zdravotné postihnutia uvedené v prílohe č. 4 písm. a) až g) tejto vyhlášky. Splnenie uvedenej podmienky zdravotného postihnutia a odkázanosti na individuálnu dopravu posudzuje posudková komisia príslušnej okresnej správy sociálneho zabezpečenia.
(2)
Príspevok na kúpu motorového vozidla sa poskytuje za podmienok uvedených v odseku 1 aj mentálne postihnutým dospelým občanom, ktorým boli priznané mimoriadne výhody III. stupňa podľa prílohy č. 2 tejto vyhlášky, ako aj rodičom dieťaťa, ktoré je postihnuté ťažkou chybou nosného alebo pohybového ústrojenstva uvedeného v prílohe č. 4 písm. a) až g) tejto vyhlášky alebo nevidomého dieťaťa s úplnou alebo praktickou slepotou a mentálne postihnutého dieťaťa, ktorému boli priznané mimoriadne výhody III. stupňa podľa prílohy č. 2 tejto vyhlášky. Príspevok sa poskytne aj osobám, ktorým bolo takéto dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.11)
(3)
V prípade, že obaja manželia sú občanmi s ťažkými chybami nosného alebo pohybového ústrojenstva odkázanými na individuálnu dopravu, možno poskytnúť príspevok obom.
(4)
Občanom uvedeným v odsekoch 1 a 2 sa poskytne príspevok na kúpu motorového vozidla vo výške 50 % nadobúdacej ceny motorového vozidla, najviac do výšky 60 000 Kčs.
(5)
Ďalší príspevok na kúpu motorového vozidla sa môže poskytnúť opäť po uplynutí piatich rokov od poskytnutia príspevku. V týchto prípadoch sa základ pre výpočet výšky príspevku zníži o sumu získanú odpredajom opotrebovaného motorového vozidla.
(6)
Občanom uvedeným v odsekoch 1 a 2 sa poskytne namiesto príspevku na kúpu motorového vozidla príspevok na celkovú opravu motorového vozidla12) za podmienky, že od jeho kúpy uplynulo päť rokov. Výnimočne sa poskytne príspevok na celkovú opravu motorového vozidla aj pred uplynutím lehoty piatich rokov, ak občan preukáže, že takáto oprava je nevyhnutná a že poškodenie vozidla nezavinil. Príspevok na celkovú opravu motorového vozidla sa môže poskytnúť do výšky 30 000 Kčs. Podmienkou jeho poskytnutia je, že občan doloží znaleckým posudkom potrebu vykonania opravy a jej rozsah.
(7)
Úhrn poskytnutých príspevkov na kúpu motorového vozidla v období desiatich rokov nesmie prevýšiť sumu 120 000 Kčs a úhrn príspevku na kúpu motorového vozidla a príspevku na celkovú opravu motorového vozidla sumu 90 000 Kčs.
(8)
Príspevok na kúpu motorového vozidla a príspevok na celkovú opravu motorového vozidla poskytne obvodný úrad len vtedy, ak sa žiadateľ vopred písomne zaviaže, že vráti príspevok alebo jeho pomernú časť v prípade, že sa motorové vozidlo stane vlastníctvom iného pred uplynutím piatich rokov od poskytnutia príspevku. Príspevok sa nevymáha, ak občan, ktorému bol poskytnutý, zomrie.
(9)
Príspevok na kúpu motorového vozidla sa poskytne na základe predloženého dokladu o kúpe motorového vozidla vystaveného fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou na vykonávanie tejto činnosti, prípadne na základe kúpnej zmluvy medzi občanmi doloženej znaleckým posudkom. Príspevok je možné poskytnúť aj na základe predbežného dokladu o cene motorového vozidla vystaveného fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou na vykonávanie tejto činnosti za podmienky, že tento príspevok bude účelovo viazaný a že sa občan vopred písomne zaviaže do ôsmich dní odo dňa kúpy vozidla predložiť doklad o kúpe. Príspevok na celkovú opravu motorového vozidla sa poskytne na základe preukázaných nákladov účtovaných fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou na vykonávanie tejto činnosti. Tento príspevok možno poskytnúť aj ako preddavok pred vykonaním opravy, najviac však vo výške 50 % predpokladanej výšky príspevku.
(10)
Nárok na výplatu príspevku na kúpu motorového vozidla alebo na celkovú opravu motorového vozidla zaniká, ak sa neuplatil do jedného roku odo dňa kúpy, alebo vykonania celkovej opravy motorového vozidla. Právoplatné rozhodnutie o poskytnutí príspevku na kúpu motorového vozidla možno vykonať do jedného roka odo dňa jeho právoplatnosti.
(11)
Občanom, ktorí pre svoje trvalé zdravotné postihnutie nevyhnutne potrebujú osobitnú úpravu riadenia, prípadne inú individuálnu úpravu motorového vozidla, obvodný úrad poskytne príspevok vo výške ceny takejto úpravy. Priznanie príspevku podmieňujú zdravotné postihnutia uvedené v prílohe č. 4 tejto vyhlášky. Príspevok na individuálnu úpravu motorového vozidla možno poskytnúť aj občanom, ktorým boli priznané mimoriadne výhody III. stupňa pre mentálne postihnutie podľa prílohy č. 2 tejto vyhlášky. Ustanovenia odsekov 8, 9 a 10 platia obdobne.
§ 43a
Príspevok na individuálnu dopravu
Občanom uvedeným v § 43 ods. 1 a 2 a nevidomým dospelým občanom s úplnou alebo praktickou slepotou, ktorým boli priznané mimoriadne výhody III. stupňa podľa prílohy č. 2 tejto vyhlášky, ktorí nevlastnia motorové vozidlo a ktorým sa neposkytuje príspevok na prevádzku motorového vozidla podľa § 43b, poskytuje obvodný úrad príspevok na preukázané náklady na individuálnu dopravu poskytovanú právnickými alebo fyzickými osobami. Splnenie podmienky ťažkej chyby nosného alebo pohybového ústrojenstva podľa zdravotných postihnutí uvedených v prílohe č. 4 písm. a) až g) tejto vyhlášky posudzuje posudková komisia príslušnej okresnej správy sociálneho zabezpečenia. Príspevok sa poskytuje do výšky 5000 Kčs ročne, v dvoch splátkach.
§ 43b
Príspevok na prevádzku motorového vozidla a príspevok na úhradu poistného
(1)
Ťažko zdravotne postihnutým občanom, ktorým boli priznané mimoriadne výhody II. alebo III. stupňa podľa prílohy č. 2 tejto vyhlášky a ktorí sú vlastníkmi (držiteľmi) motorových vozidiel, poskytne obvodný úrad príspevok na prevádzku motorového vozidla a príspevok na úhradu poistného zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel, ak motorové vozidlo používajú na svoju dopravu. Príspevok možno poskytnúť aj manželovi (manželke, druhovi, družke), dieťaťu alebo inej blízkej osobe13) vlastníka (držiteľa) motorového vozidla, ak im boli priznané mimoriadne výhody II. alebo III. stupňa a motorové vozidlo sa používa na ich dopravu.
(2)
Ak boli priznané mimoriadne výhody II. alebo III. stupňa obom manželom, rodičovi a dieťaťu, viacerým deťom alebo viacerým blízkym osobám žijúcim v domácnosti, možno výnimočne poskytnúť príspevok každému z nich, ak sa motorové vozidlo používa na ich individuálnu dopravu.
(3)
Občanom uvedeným v odseku 1 sa poskytne príspevok na prevádzku motorového vozidla do výšky 50 % ceny 60 l benzínu Špeciál na mesiac na dvojstopové motorové vozidlá a ceny 30 l benzínu Špeciál na jednostopové motorové vozidlá. Občanom, ktorým boli priznané mimoriadne výhody III. stupňa, sa príspevok poskytne spravidla v maximálnej výške.
(4)
Občanom uvedeným v odseku 1, ktorí preukážu, že zo závažných dôvodov najazdia viac ako 9000 km ročne, sa príspevok zvýši za každých ďalších začatých 500 km vo výške 50 % ceny 40 l benzínu Špeciál. Za závažné dôvody sa považuje najmä doprava do zamestnania, do zariadenia na prípravu na pracovné uplatnenie, do zdravotníckeho zariadenia, alebo doprava dieťaťa do predškolského zariadenia, školy, ústavu sociálnej starostlivosti s denným alebo týždenným pobytom alebo do internátnej školy s týždennou prevádzkou.
(5)
Príspevok na prevádzku motorového vozidla sa vypláca najmenej jedenkrát za štvrťrok. Preplatky alebo nedoplatky sa vyúčtujú ku koncu výplatného obdobia.
(6)
Príspevok na úhradu poistného pri zákonnom poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel poskytne obvodný úrad vo výške určenej osobitným predpisom.13a) V prípade, že sa príspevok na prevádzku motorového vozidla a príspevok na úhradu poistného prizná občanovi v priebehu roka, príspevok na úhradu poistného sa poskytne v pomernej výške.
(7)
Obvodný úrad upraví alebo odníme príspevok na prevádzku motorového vozidla, prípadne jeho zvýšenie, ak sa zmenili skutočnosti rozhodné pre jeho priznanie. Zníženie alebo odňatie príspevku na úhradu poistného možno vykonať len s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
§ 43c
Príspevok na rekreáciu a na kúpeľnú starostlivosť
(1)
Nepracujúcemu dôchodcovi sa poskytuje príspevok na úhradu poukazu na rekreáciu najmenej vo výške 20 % ceny poukazu. Nepracujúcemu dôchodcovi, ktorého dôchodok nepresahuje sumu dôchodku upraveného ako jediný zdroj príjmu, a účastníkovi odboja a pozostalému manželovi (manželke) po účastníkovi odboja, ak je starší ako 70-ročný, sa poskytuje príspevok do výšky plnej ceny poukazu. Ostatným nepracujúcim dôchodcom sa poskytuje príspevok do výšky 60 % ceny poukazu v závislosti od ich príjmov a majetkových pomerov.
(2)
Dôchodcovi, ktorý uhrádza poukaz na kúpeľnú starostlivosť z vlastných prostriedkov a ktorému nebolo možné poukaz poskytnúť z nemocenského poistenia alebo dôchodkového zabezpečenia, môže sa poskytnúť príspevok na úhradu poukazu na kúpeľnú starostlivosť. Príspevok sa môže poskytnúť najviac raz v kalendárnom roku do výšky 60 % ceny poukazu v závislosti od príjmov a majetkových pomerov dôchodcu.
(3)
Účastníkom rekreácie a kúpeľnej starostlivosti, ktorí sú sociálne odkázaní, sa môže poskytnúť príspevok na úhradu cestovného hromadnými dopravnými prostriedkami do výšky skutočných nákladov.“.
55.
§ 47 ods. 2 znie:
„(2)
Výška príspevku sa určí tak, aby občan mal zabezpečenú výživu a ostatné základné osobné potreby a nevyhnutné náklady na domácnosť.7)“.
56.
Poznámka pod čiarou č. 14 sa vypúšťa.
57.
V § 48 v prvej vete sa slová „sumu 1650 Kčs mesačne u jednotlivca a 2100 Kčs u dvojice“ nahrádzajú slovami „súčet dôchodku upraveného ako jediný zdroj príjmu15a) a štátneho vyrovnávacieho príspevku zvýšený o 200 Kčs.“.
58.
V § 49 nadpis znie:
„Príspevok na úhradu za užívanie bezbariérového bytu a garáže“.
59.
Doterajší text § 49 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Občanom uvedeným v § 43 ods. 1 a 2 môže poskytovať obvodný úrad príspevok na úhradu za užívanie garáže a vyhradeného parkoviska do výšky 200 Kčs mesačne.“.
60.
§ 50 včítane nadpisu znie:
㤠50
Príspevok pri starostlivosti o blízku a inú osobu
(1)
Občanovi, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dospelú blízku osobu,13) ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna alebo staršia ako 80-ročná, sa poskytuje príspevok.
(2)
Príspevok za podmienok uvedených v odseku 1 sa poskytuje aj občanovi, ktorý sa stará o inú ako blízku osobu, za predpokladu, že s ňou žije v domácnosti.15b)
(3)
Príspevok sa poskytuje aj rodičovi, starému rodičovi, prípadne inej osobe, ktorá má dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu,11) pri osobnej starostlivosti o dieťa vo veku od 7 rokov, ktoré je na základe rozhodnutia príslušného orgánu dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť15c) a nie je umiestnené v zariadení pre takéto deti.
(4)
Občanom uvedeným v odsekoch 1 až 3 sa pri starostlivosti o jednu osobu poskytuje príspevok mesačne do výšky dôchodku, ktorý je jediným zdrojom príjmu,15a) a pri starostlivosti o dve, prípadne viac osôb sa poskytne príspevok do výšky dôchodku, ktorý je jediným zdrojom príjmu pre manželskú dvojicu.15a)
(5)
Príspevok sa neposkytuje občanovi, ktorý v dobe starostlivosti o osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 má nárok na mzdu (plat, pracovnú odmenu) alebo iný príjem zo zárobkovej činnosti alebo peňažné dávky nemocenského zabezpečenia nahrádzajúce príjem zo zárobkovej činnosti, na hmotné zabezpečenie uchádzača o zamestnanie alebo na dávku dôchodkového zabezpečenia, s výnimkou čiastočného invalidného dôchodku, vdovského a vdoveckého dôchodku.
(6)
Pri súbehu príspevku s inými príjmami občana, ako sú uvedené v odseku 5, s výnimkou vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a príplatku k prídavkom na deti alebo k výchovnému k dôchodku, sa môže poskytnúť príspevok vo výške rozdielu medzi maximálnou výškou príspevku podľa odseku 4 a výškou iného príjmu.
(7)
Ak je opatrovaná osoba zo zdravotných dôvodov v ústavnom ošetrení po dobu dlhšiu než 2 mesiace, výplata príspevku sa zastaví.“.
61.
Poznámka pod čiarou č. 16 sa vypúšťa.
62.
§ 51 včítane nadpisu znie:
㤠51
Príspevok občanom používajúcim ortopedické, kompenzačné alebo iné pomôcky
Občanom, ktorí na základe odporúčania príslušného zdravotníckeho zariadenia trvale alebo dlhodobo používajú ortopedické, kompenzačné alebo iné pomôcky, ktoré spôsobujú zvýšené opotrebovanie šatstva, bielizne, prípadne bytového zariadenia, sa poskytuje príspevok. Príspevok na zvýšené výdavky súvisiace s používaním týchto pomôcok sa poskytuje vo výške 300 Kčs mesačne.“.
63.
V § 52 ods. 2 sa suma „300 Kčs“ nahrádza sumou „600 Kčs“.
64.
§ 54 včítane nadpisu znie:
㤠54
Príspevok na spoločné stravovanie
Ťažko zdravotne postihnutým a starým občanom, ktorí sú sociálne odkázaní, sa poskytuje príspevok na spoločné stravovanie do výšky 70 % ceny poskytnutej stravy.“.
65.
V § 57 ods. 2 v prvej vete sa vypúšťajú slová „v pracovnom čase v pracovných dňoch“ a druhá veta.
66.
V § 57. ods. 3 druhá veta znie: „Prihliada sa pritom na pravidelné výdavky na výživu, ostatné základné osobné potreby a na nevyhnutné náklady na domácnosť.7)“.
67.
V § 59 nadpis znie:
„Kultúrna starostlivosť“.
68.
V § 59 sa odsek 2 vypúšťa; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
69.
§ 60 sa vypúšťa.
70.
V § 61 ods. 1 sa slová „okresného pediatra, vedúceho dorastového lekára“ nahrádzajú slovami „praktického lekára pre deti a dorast“.
71.
§ 61 sa dopĺňa novým odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Evidencia detí a mladistvých postihnutých na zdraví je podkladom pre poskytovanie poradenskej služby rodinám s postihnutými deťmi a pre zriaďovanie vhodných zariadení pre túto skupinu detí a mladistvých.“.
72.
V § 62 ods. 1 sa vypúšťajú slová „prostredníctvom komisie pre koordinovanú starostlivosť o deti a mladistvých postihnutých na zdraví“.
73.
V § 62 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v komisii“.
74.
V § 62 ods. 3 sa slová „rodín s mentálne postihnutými deťmi“ nahrádzajú slovami „rodín so zdravotne postihnutými deťmi“.
75.
§ 63 znie:
㤠63
(1)
Občanom, ktorí sa prechodne ocitli v mimoriadne ťažkých pomeroch alebo v nich žijú najmä v dôsledku zaostalého spôsobu života, nízkej kultúrnej úrovne, živelnej pohromy alebo prírodnej katastrofy, alebo z iných vážnych dôvodov, sa poskytuje výchovná a poradenská starostlivosť, opatrovateľská služba, bezúročné pôžičky, peňažné a vecné dávky a pomoc pri ubytovaní najmä v zariadeniach azylového typu.
(2)
Občanom, ktorým príslušný územný orgán práce nemôže zabezpečiť vhodné zamestnanie, vedie ich v evidencii uchádzačov o zamestnanie a ktorým nemožno poskytovať hmotné zabezpečenie podľa osobitných predpisov16c) a ktorých životné potreby nie sú zabezpečené príjmami zo zárobkovej činnosti alebo inými príjmami pri splnení podmienky sociálnej odkázanosti, sa poskytujú peňažné a vecné dávky, a to až do súm potrebných na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb a nevyhnutných nákladov na domácnosť.7)“.
76.
§ 64 znie:
㤠64
Obvodné úrady a obce poskytujú občanom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, výchovnú a poradenskú starostlivosť pri riešení sociálnych problémov. Za tým účelom tiež organizujú sociálno-zdravotné a iné kurzy najmä pre nezamestnanú mládež, spolupracujú s územným orgánom práce pri zabezpečení ich rekvalifikácie a s ďalšími organizáciami pri zabezpečovaní ich ďalšieho vzdelávania.“.
77.
§ 65 sa vypúšťa.
78.
§ 66 včítane nadpisu znie:
㤠66
Peňažné a vecné dávky
Sociálne odkázaným občanom, uvedeným v § 63, sa poskytujú vecné a peňažné dávky zamerané najmä na uspokojovanie základných životných potrieb, na zvýšenie úrovne bývania a vedenia domácnosti.“.
79.
§ 67 a 68 včítane nadpisov znejú:
㤠67
Okruh osôb
Sociálnu starostlivosť možno poskytovať najmä občanom
a)
prepusteným z výkonu trestu odňatia slobody,
b)
ktorým bol výkon trestu odňatia slobody podmienečne odložený,
c)
prepusteným z protialkoholického ústavného liečenia alebo občanom, ktorí ukončili ambulantné liečenie, a občanom závislým na iných toxických látkach,
d)
prepusteným zo zariadení na výkon ochrannej výchovy po dovŕšení plnoletosti.
§ 68
Výchovná a poradenská starostlivosť
Obvodné úrady a obce v spolupráci s centrom poradensko-psychologických služieb pôsobia výchovne na spoločensky neprispôsobených občanov a poskytujú im poradenskú starostlivosť zameranú na prekonanie sťažených životných pomerov a pomáhajú im riešiť sociálne dôsledky ich spoločenskej neprispôsobenosti.“.
80.
V § 70 v druhej vete sa za slovami „neprispôsobených občanov“ vkladajú slová „najmä v azylovom centre“.
81.
§ 71 včítane nadpisu znie:
㤠71
Peňažné a vecné dávky
Občanom uvedeným v § 67, ktorí sú sociálne odkázaní, možno poskytnúť jednorazovú peňažnú a vecnú dávku do výšky 1000 Kčs na zabezpečenie ich nevyhnutných potrieb. U občanov prepustených z výkonu trestu odňatia slobody sa prihliada na výšku úložného poskytnutého nápravnovýchovnými ústavmi.“.
82.
V § 72 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „V týchto prípadoch nápravnovýchovné ústavy signalizujú obvodným úradom a obciam prepustenie spoločensky neprispôsobených občanov z výkonu trestu odňatia slobody najmenej šesť mesiacov pred ich prepustením.“.
83.
V § 73 sa za slovo „ústavmi“ dáva čiarka a vkladajú sa slová „s územnými orgánmi práce, s centrom poradensko-psychologických služieb“.
84.
§ 74 a 75 včítane nadpisov sa vypúšťajú.
85.
§ 76 ods. 1 znie:
„(1)
Obvodné úrady môžu poskytovať bezúročné pôžičky občanom, ktorí sa prechodne ocitli v nepriaznivých životných pomeroch a môžu ich pomocou pôžičky prekonať.“.
86.
V § 77 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Pôžičku možno poskytnúť občanovi do výšky 10 000 Kčs s tým, že sa v zmluve zaviaže túto splácať najneskôr do troch rokov od jej poskytnutia a splatiť ju do piatich rokov od jej výplaty. V mimoriadne odôvodnených prípadoch možno dobu splatnosti predĺžiť. Pôžičku možno poskytnúť v hotovosti alebo ju účelovo viazať.
(2)
Občanovi, ktorému bol priznaný príspevok na kúpu alebo celkovú opravu motorového vozidla podľa § 43 tejto vyhlášky, sa môže poskytnúť pôžička na kúpu alebo celkovú opravu motorového vozidla do výšky 30 000 Kčs; podmienkou pritom je, že sa v zmluve zaviaže pôžičku splatiť najneskôr do piatich rokov od jej poskytnutia.“.
87.
§ 78 ods. 1 znie:
„(1)
Opatrovateľská služba sa zabezpečuje prostredníctvom pracovníkov, dobrovoľných pracovníkov a občanov vykonávajúcich civilnú službu.17a)“.
88.
V § 78 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
89.
V § 78 ods. 2 sa za slovo „dcéra“ vkladajú slová „nevesta a zať“.
90.
V § 78 ods. 4 sa vypúšťa slovo „výlučne“ a za slová „opatrovateľskej služby“ sa vkladajú slová „a terénnej sociálnej práce.“.
91.
V § 79 ods. 1 poznámka pod čiarou č. 20 znie:
„20)
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.“.
92.
V § 79 ods. 2 v prvej vete sa slova „poskytuje obvodný úrad odmenu; jej výšku určí“ nahrádzajú slovami „sa poskytne odmena, ktorej výška sa určí“.
93.
V § 79 ods. 2 v druhej vete sa vypúšťa text za bodkočiarkou a tretia veta.
94.
Za § 79 sa vkladá nový § 79a, ktorý včítane nadpisu znie:
㤠79a
Výkon civilnej služby pri poskytovaní sociálnej starostlivosti
Občania vykonávajú civilnú službu formou opatrovateľskej služby a pomocných činností, najmä v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Vzťahy vznikajúce pri výkone civilnej služby sú upravené osobitným predpisom.“.
95.
V § 81 sa vypúšťa druhá veta.
96.
§ 83 včítane nadpisu sa vypúšťa.
97.
V § 84 ods. 1 v prvej vete sa vypúšťajú slová „do 26 rokov“.
98.
§ 88 včítane nadpisu sa vypúšťa.
99.
V § 90 prvej vete sa za slová „sú určené“ vkladá slovo „najmä“.
100.
V § 93 druhej vete sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.
101.
V § 94 ods. 2 sa na konci dáva čiarka a pripájajú sa tieto slová: „pokiaľ nejde o nariadenú ústavnú výchovu.“.
102.
V § 95 odseky 2 až 7 znejú:
„(2)
Obvodný úrad príslušný podľa trvalého pobytu žiadateľa prešetrí jeho sociálne pomery a vyžiada vyjadrenie ošetrujúceho lekára o jeho zdravotnom stave. Obvodný úrad podľa požiadavky žiadateľa o umiestnenie v ústave bez zbytočného odkladu zašle kompletnú žiadosť príslušnému orgánu, ktorý vhodný ústav spravuje, alebo do ústavu, ktorý je poverený rozhodovaním o prijatí do ústavu. Ak bola žiadosť o prijatie do ústavu podaná na okresnom úrade, tento žiadosť postúpi obvodnému úradu podľa trvalého pobytu žiadateľa.
(3)
Ak žiadateľ spĺňa podmienky pre prijatie do ústavu a v ústave je voľné miesto, príslušný orgán, ktorý tento ústav spravuje, alebo ústav, ktorý je poverený rozhodovaním o prijatí, rozhodne o prijatí žiadateľa; v opačnom prípade rozhodne o zaradení žiadosti do poradovníka čakateľov.
(4)
Príslušný orgán, ktorý ústav spravuje, alebo ústav, ktorý je poverený rozhodovaním o prijatí do ústavu, zostavuje poradovník čakateľov na umiestnenie do ústavu podľa naliehavosti umiestnenia. Pri určení poradia naliehavosti umiestnenia sa postupuje podľa prílohy č. 9; poradovník sa vedie pre každý ústav osobitne.
(5)
Okresný úrad zriaďuje v ústave pre telesne postihnutú mládež, ktorý spravuje, odbornú pracovnú skupinu, ktorá posudzuje žiadosti o prijatie do ústavu.
(6)
Pred rozhodnutím o prijatí občana z poradovníka čakateľov príslušný orgán, ktorý ústav spravuje, alebo ústav, ktorý je poverený rozhodovaním o prijatí, prešetrí, či sa zmenili podmienky rozhodujúce pre prijatie do ústavu.
(7)
V rozhodnutí o prijatí do ústavu určí príslušný orgán, ktorý ústav spravuje, ústav, do ktorého má byť žiadateľ prijatý, a formu pobytu. Ak žiadateľ bez vážneho dôvodu nenastúpi do ústavu, zaradí sa do poradovníka čakateľov na posledné miesto.“.
103.
V § 96 v druhej vete sa za slová „ktorý ústav spravuje“ vkladajú slová „alebo ústav, ktorý rozhoduje o prijatí“.
104.
§ 98 ods. 1 znie:
„(1)
Ak má byť obyvateľ (zverenec) premiestnený do iného ústavu, toto opatrenie sa s ním vopred prerokuje. Ak ide o maloletého alebo o občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony, premiestnenie sa vopred prerokuje s jeho zákonným zástupcom s výnimkou prípadov, ak je nad maloletým nariadená ústavná výchova alebo uložená ochranná výchova. O premiestnení do iného ústavu vydáva rozhodnutie príslušný orgán, ktorý ústav spravuje, alebo ústav, ktorý je poverený rozhodovaním o prijatí do ústavu, do ktorého má byť obyvateľ (zverenec) premiestnený.“.
105.
V § 100 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „(zložný list), ktorý sa zapíše do registra zložných listov“.
106.
§ 100 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:
„(4)
K vkladným knižkám sú vedené analytické kontá a register kont. Vklady a výbery z vkladných knižiek sa v ústave zaznamenávajú do osobitného peňažného denníka (pokladničnej knihy) na základe príjmových a výdavkových dokladov.
(5)
Ústav pravidelne polročne vykoná inventarizáciu vkladných knižiek obyvateľov (zverencov).
(6)
Po úmrtí obyvateľa (zverenca) ústav ihneď vyhotoví protokol o majetku obyvateľa a prihlási majetok na dedičské konanie na štátnom notárstve.
(7)
Ústav založí a vedie dokumentáciu o dedičských konaniach po zomretých obyvateľoch.“.
107.
V § 102 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou obyvateľov domova-penziónu pre dôchodcov“.
108.
V § 106 včítane nadpisu sa slová „Kultúrny fond“ nahrádzajú slovami „Fond obyvateľov“, slová „kultúrneho fondu“ sa nahrádzajú slovami „fondu obyvateľov“ a slová „do kultúrnych fondov“ sa nahrádzajú slovami „do fondov obyvateľov“.
109.
V § 106 ods. 1 v tretej vete sa vypúšťajú slová „v rozsahu poverenia príslušným orgánom, ktorý ústav spravuje“.
110.
§ 106 ods. 4 znie:
„(4)
Prostriedky fondu obyvateľov sa používajú na úhradu nákladov spojených s kultúrno-spoločenskou činnosťou pre obyvateľov, ak ich nemožno uhradiť z rozpočtových prostriedkov ústavu. Z prostriedkov fondu obyvateľov možno zakúpiť predmety investičnej a neinvestičnej povahy slúžiace na uspokojovanie potrieb obyvateľov ústavu.“.
111.
§ 112 znie:
㤠112
Domovy pre matky s deťmi poskytujú osamelým matkám s malými deťmi a osamelým tehotným ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, ubytovanie, výchovnú starostlivosť a poradenské služby najmä pri zabezpečovaní zamestnania, umiestnenia detí v predškolských zariadeniach a pri riešení ich bývania.“.
112.
V § 114 sa slovo „domčeku“ nahrádza slovo „dome“.
113.
V § 115 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„V dohode je ďalej potrebné uviesť záväzok pestúna, že po ukončení výkonu pestúnskej starostlivosti v zariadení odovzdá obvodnému úradu, ktorý zariadenie spravuje, objekt a jeho vybavenie v stave zodpovedajúcom jeho bežnému opotrebovaniu a objekt uvoľní, ak sa nedohodlo inak.“.
114.
§ 115 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pri uzatváraní dohody podľa odseku 2 obvodný úrad prihliada na počet detí žijúcich v domácnosti, a to aj v prípade, že pestúnska starostlivosť u niektorých z nich už zanikla, a tiež na vek pestúna (pestúnov).“.
115.
V § 116 ods. 2 sa slová „rodinnú skupinu“ nahrádzajú slovami „pestúnsku rodinu“ a slová „rodinnej skupine“ sa nahrádzajú slovami „pestúnskej rodine“.
116.
V § 117 prvej vete sa slová „v rodinných skupinách“ nahrádzajú slovami „v pestúnskych rodinách“.
117.
V § 118 ods. 4 sa suma „50 000 Kčs“ nahrádza sumou „60 000 Kčs“.
118.
V § 119 ods. 1 sa slová „rodinnej skupiny“ nahrádzajú slovami „pestúnskej rodiny“.
119.
V § 119 ods. 2 sa slová „rodinnej skupiny“ nahrádzajú slovami „pestúnskej rodiny“, slovo „domčeku“ sa nahrádza slovom „dome“ a slovo „domčeka“ sa nahrádza slovom „domu“.
120.
§ 120 a 121 sa vypúšťajú.
121.
V § 122 ods. 1 v prvej vete sa na konci pripájajú slová: „alebo je z dôvodu zlyhania výchovnej funkcie rodiny potrebné dieťa okamžite vyňať a umiestniť mimo nej do času úpravy pomerov dieťaťa.“.
122.
Za § 122 sa vkladá nový § 122a, ktorý včítane nadpisu znie:
㤠122a
Zariadenia pre deti a mládež s poruchami správania
(1)
Zariadenia pre deti a mládež s poruchami správania (ďalej lej „zariadenia pre deti a mládež“) sú zariadeniami sociálnej starostlivosti určené na prevenciu sociálno-patologických javov detí a mládeže. Poskytuje sa v nich výchovno-poradenská starostlivosť najmä deťom a mládeži s poruchami správania, ktoré neukončili prípravu na povolanie alebo nie sú v pracovnom pomere. Zariadenia pre deti a mládež vykonávajú tiež starostlivosť o deti prepustené z výchovných ústavov, podmienečne prepustené z výkonu trestu odňatia slobody alebo o podmienečne odsúdených mladistvých.
(2)
Zariadenia pre deti a mládež vytvárajú tiež podmienky pre poznávaciu, kultúrno-spoločenskú, športovú a inú záujmovú činnosť.
(3)
Pracovnú a výchovno-pracovnú činnosť môžu deti a mládež vykonávať najmä v rámci vlastnej prevádzky zariadenia alebo v pomocnom hospodárstve.
(4)
Starostlivosť v zariadení pre deti a mládež sa poskytuje najmä formou denného pobytu, na základe dohody medzi zákonným zástupcom dieťaťa alebo občanom, ktorému bolo dieťa zverené do výchovy nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, a obvodným úradom, ktorý zariadenie spravuje.“.
123.
V nadpise § 125 sa za slová „spoločensky neprispôsobených občanov“ pripájajú slová „a občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc“.
124.
V § 125 ods. 1 sa za slová „spoločensky neprispôsobených občanov“ vkladajú slová „a občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc“.
125.
V § 125 ods. 2 sa slovo „desaťdňové“ nahrádza slovom „tridsaťdňové“.
126.
Za § 125 sa vkladá nový § 125a, ktorý včítane nadpisu znie:
㤠125a
Azylové centrá
(1)
Azylové centrá sú zariadeniami sociálnej starostlivosti, v ktorých sa poskytuje najmä spoločensky neprispôsobeným občanom a občanom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, ubytovanie, stravovanie a výchovno-poradenská starostlivosť. Obvodný úrad, ktorý zariadenie spravuje, umožňuje pobyt občanom v azylovom centre do času, pokiaľ si nevyriešia bytovú situáciu, najviac však na dobu jedného roka. Podľa podmienok môže azylové centrum sprostredkovať týmto občanom krátkodobé zamestnanie, najmä vo verejnoprospešných službách.
(2)
Výšku úhrady za pobyt v azylovom centre určí obvodný úrad, ktorý zariadenie spravuje, s prihliadnutím na sociálno-ekonomickú situáciu občana.“.
127.
V § 126 ods. 3 znie:
„(3)
Obce prispievajú na organizovanie kultúrno-spoločenských akcií klubov dôchodcov, včítane podujatí organizovaných v súčinnosti so záujmovou organizáciou dôchodcov, a to najmä:
a)
na úhradu nákladov spojených s usporadúvaním kultúrnych alebo spoločenských akcií,
b)
na úhradu občerstvenia v súvislosti s usporadúvaním slávností pri príležitosti Vianoc, Nového roka a ďalších významnejších osláv a jubileí.“.
128.
V § 129 ods. 2 sa za slovo „služby“ vkladajú slová „v nepretržitej prevádzke“.
129.
V § 129 ods. 3 sa za slovo „denný“ vkladajú slová „týždenný, prípadne dlhodobý“.
130.
Poznámka pod čiarou č. 26 znie:
„26)
Vyhláška MPSV SR č. 111/1992 Zb. o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov.“.
131.
§ 129 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Úhrada za ubytovanie v stanici opatrovateľskej služby pri týždennom alebo dlhodobom pobyte sa určí podľa ustanovení o úhradách za starostlivosť poskytovanú v domovoch-penziónoch pre dôchodcov.26)“.
132.
V § 135 ods. 1 sa na konci prvej vety za slová „a rodinným vzťahom“ dopĺňajú slová „najmä pri zlyhávaní rodičovskej funkcie, v rozvodovej a porozvodovej situácii a pri problémoch súvisiacich s nezamestnanosťou člena rodiny.“.
133.
V § 135 ods. 3 sa slová „v nižších územno-správnych jednotkách“ nahrádzajú slovami „pričom prihliada na dostupnosť služieb občanom“.
134.
V § 135 ods. 5 sa za slovo „obcami“ vkladajú slová „s územnými orgánmi práce, vedeckovýskumnými pracoviskami, profesnými združeniami“.
135.
§ 137 sa vypúšťa.
136.
Príloha č. 1 vyhlášky č. 151/1988 Zb. včítane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 vyhlášky č. 151/1988 Zb.
Úhrada za úkony opatrovateľskej služby
Odmeny dobrovoľným pracovníkom opatrovateľskej služby
a)
úhrada za úkony v rodinách s deťmi
b)
úhrada za úkony pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov
c)
odmeny dobrovoľným pracovníkom opatrovateľskej služby
Maximálna suma denne v Kčs
a) b) c)
A. Úkony, ktorými sú zabezpečované nevyhnutné životné potreby:
1. bežné úkony osobnej hygieny - - 5
2. jednoduché ošetrovateľské úkony - - 5
3. celkové kúpanie včítane umytia vlasov v domácnosti príjemcu - - 10
4. celkové kúpanie včítane umytia vlasov v stredisku osobnej hygieny - - 8
5. donáška alebo dovoz obeda alebo iného teplého jedla - - 6
6. donáška uhlia, dreva, vynesenie popola za každých 15 kg - - 5
7. donáška vody, kúrenie v kachllach, čistenie kachlí - - 5
8. nákupy a nevyhnutné pochôdzky - - 5
B. Ďalšie úkony
9. práce spojené s udržiavaním domácnosti 7 7 7
10. príprava a uvarenie obeda alebo večere 8 8 8
11. sprevádzanie detí do materskej školy 5 - 5
12. pranie drobnej osobnej bielizne, jej vyžehlenie a drobné opravy 5 5 5
13. výchovná práca s deťmi 15 - 15
14. dohľad nad ťažko postihnutým dieťaťom 5 /hod. - 5/ hod.
15. dohľad nad dospelým občanom
a) chodiacim - 5/ hod. 10/ hod.
b) ležiacim - 5/ hod. 8/ hod.
16. sprievodcovská služba
a) na lekárske vyšetrenie a vybavovanie úradných záležitostí - 3/ hod. 10/ hod.
b) na kultúrne, športovné, spoločenské a iné podujatia - 5/ hod. 10/ hod.
17. tlmočnícka služba pre nepočujúcich pri návšteve lekára a pri vybavovaní úradných záležitostí - 25/ hod. 25/ hod.
18. ošetrenie nôh (pedikúra) - 5 5
19. obťažnosť výkonu opatrovateľskej služby (byt v treťom poschodí a vyššie bez výťahu,
ťažko dostupný terén, nevybavený byt, WC a voda mimo bytu, ťažko zvládnuteľný opatrovaný
občan, pranie veľmi znečistenej bielizne a iné okolností sťažujúce výkon opatrovateľskej služby
3
20. nočná služba od 22. hod do 6. hod
a) pohotovosť s možnosťou spánku 10 10 10
b) služba spojená s vykonávaním ošetrovateľských úkonov 20 20 20
21 . mimoriadne úkony
a) pranie veľkej bielizne, bielizne veľmi znečistenej v stredisku osobnej
hygieny alebo v práčovni opatrovateľskej služby za 1 kg suchej bielizne včítanej jej vyžehlenia
5 5 5
b) veľké upratovanie bežné 10/ hod. 10/ hod. 10/ hod.
c) veľké upratovanie po maliaroch alebo iných remeselníkoch a pod. 15/ hod. 15/ hod. 15/ hod.
22. zvýšenie maximálnej dennej sumy
a) za služby vykonávané v dňoch pracovného pokoja - - o 50 %
b) za výkon služby u baclionosičov - - o 15 %.“.
137.
V prílohe č. 2 vyhlášky č. 151/1988 Zb. sa v odseku 2 písm. j) vypúšťajú slová „bez možnosti zlepšenia načúvacím prístrojom“.
138.
V prílohe č. 2 vyhlášky č. 151/1988 Zb. sa v odseku 3 písm. c) spojka „a“ nahrádza spojkou „alebo“.
139.
V prílohe č. 2 vyhlášky č. 151/1988 Zb. sa v odseku 3 dopĺňa písmeno f), ktoré znie:
„f)
vrodené koagulopatie ťažkého a stredne ťažkého stupňa podstatne obmedzujúce pohybovú schopnosť s nevyhnutnosťou sprievodcu na cestovanie.“.
140.
V prílohe č. 3 vyhlášky č. 151/1988 Zb. sa vypúšťa odsek 4.
141.
V prílohe č. 4 vyhlášky č. 151/1988 Zb. sa slová „i na účely zvýšenia príspevku“ nahrádzajú slovami „i na účely príspevku na individuálnu dopravu“.
142.
V prílohe č. 4 vyhlášky č. 151/1988 Zb. sa v písmene g) nahrádza výška „150 cm“ výškou „120 cm“.
143.
Príloha č. 5 vyhlášky č. 151/1988 Zb. včítane nadpisu znie:
„Príloha č. 5 vyhlášky č. 151/1988 Zb.
Rehabilitačné a kompenzačné pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, na obstaranie ktorých sa poskytuje dávka sociálnej starostlivosti
Názov pomôcky Výška príspevku z ceny pomôcky
I. Rehabilitačné a kompenzačné pomôcky pre telesne postihnutých občanov
1. Motorový vozik pre telesne postihnutých, na prepravu na dlhšie vzdialenosti alebo 50 % najviac 15 000 Kčs
2. Druhý elektrický vozik pre telesne postihnutých 1) 50 % najviac 60 000 Kčs
3. Druhý mechanický vozik pre telesne postihnutých 1) 100 % najviac 50 000 Kčs
4. Prenosná rampa 100 %
5. Písaci stroj so špeciálnou klávesnicou 50 %
6. Ortopedická obuv 1),
1 pár ročne (nezaopatreným deťom) 100 %
2 páry ročne (dospelým občanom) vo výške príplatku hradeného občanom
7. Bicykel DUPLEX (tuzemskej výroby) 50 %
II. Rehabilitačné a kompenzačné pomôcky pre sluchovo postihnutých občanov
A. Pomôcky pre nedoslýchavých a nepočujúcich občanov
1. Viacúčelová pomôcka B 119 100 %
2. Signalizácia telefónneho zvončeka 100 %
3. Signalizácia bytového alebo domového zvončeka 100 %
4. Televízor s teletextom2) 30 % najviac 6000 Kčs
5. Dekóder teletextu 2) 100 % najviac 6000 Kčs
6. Videorekordér 2) 30 % najviac 6000 Kčs
7. Písací telefón 2) alebo 50 % najviac 10 000 Kčs
8. Telefax 2) 50 % najviac 10 000 Kčs
B. Pomôcky pre nedoslýchavých občanov (strata sluchu do 70 db)
1. Telefón pre nedoslýchavých alebo 100 %
2. Zosilňovač telefónneho slúchadla 100 %
III. Rehabilitačné a kompenzačné pomôcky pre zrakovo postihnutých občanov
A. Pomôcky pre slabozrakých, prakticky nevidiacich a nevidiacich
1. Kancelársky pisaci stroj 50 % najviac 2000 Kčs
2. Magnetofón 80 % najviac 3000 Kčs
3. Rádio alebo rádiomagnetofón 80 % najviac 4000 Kčs
4. Bicykel DUPLEX (tuzemskej výroby) 50 %
B. Pomôcky pre slabozrakých a prakticky nevidiacich
1. Televízna lupa 3) 80 % najviac 30 000 Kčs
C. Pomôcky pre prakticky nevidiacich a nevidiacich
1. Pisaci stroj na slepecké pismo 100 %
2. Kalkulátor s hlasovým výstupom 90 % najviac 2000 Kčs
3. Slepecké hodinky 50 % najviac 500 Kčs
4. Prispôsobené a špeciálne počítačové zariadenie 3) 70 % najviac 30 000 Kčs
D. Pomôcky pre nevidiacich
1. Indikátor svetla 50 % najviac 500 Kčs
2. Akustický maják 50 % najviac 500 Kčs
3. Privolávač sprievodcu 50 % najviac 500 Kčs
4. Špeciálne pomôcky pre domácnosť s akustickou signalizáciou 50 % najviac 500 Kčs
5. Indikátor farieb 50 % najviac 2000 Kčs.
Príspevok na pomôcky uvedené v časti I. pod poradovým číslom 1. a 2., v časti II. A pod poradovým číslom 4. a 5., 7. a 8. a v časti II. B pod poradovým číslom 1. a 2. nemožno poskytnúť súbežne.“.
144.
Príloha č. 6 vyhlášky č. 151/1988 Zb. včítane nadpisu sa vypúšťa.
145.
V prílohe č. 8 vyhlášky č. 151/1988 Zb. sa slová „zariadení ústavu národného zdravia“ nahrádzajú slovami „v zdravotníckom zariadení“, slová „ústavu národného zdravia“ sa nahrádzajú slovami „zdravotníckeho zariadenia“, slová „Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí SSR“ sa nahrádzajú slovami „Ministerstvo zdravotníctva SR“ a slová „národný výbor, ktorý rozhoduje o prijatí“ sa nahrádzajú slovami „príslušný orgán, ktorý rozhoduje o prijatí“.
146.
Za prílohu č. 8 vyhlášky č. 151/1988 Zb. sa dopĺňa príloha č. 9, ktorá včítane nadpisu znie:
Príloha č. 9 vyhlášky č. 151/1988 Zb.
Kritériá naliehavosti pri prijímaní do ústavov
A.
Do ústavu sa prijímajú bez zbytočného odkladu tí občania, u ktorých súd nariadil ústavnú výchovu alebo uložil ochrannú výchovu a u ktorých o okamžitom umiestnení do ústavu rozhodol predbežným opatrením obvodný úrad.
B.
Poradie naliehavosti:

I. stupeň - čakateľ pre prednostné umiestnenie:
prevažne alebo úplne bezvládny, bez vyhovujúceho ubytovania, osamelý, poskytovanie opatrovateľskej služby nie je možné zabezpečiť, účastník odboja a pozostalý manžel (manželka) po účastníkovi odboja a do ústavov pre mentálne postihnutú mládež maloletí, ktorí nepriaznivo ovplyvňujú vývoj súrodencov,

II. stupeň - čakateľ pre naliehavé umiestnenie:
čiastočne bezvládny, rodinní príslušníci nie sú schopní poskytovať pomoc a poskytovanie opatrovateľskej služby nepostačuje na zabezpečenie potrieb,

III. stupeň - čakateľ:
ostatní.“.
Čl. II
Dňom účinnosti tejto vyhlášky sa s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku zrušujú § 107, 108 a 121a vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 123/1990 Zb.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ministerka:

PhDr. Woleková CSc. v. r.
6)
§ 78 Zákona o rodine.
6a)
§ 11 ods. 1 zákona SNR č. 543/1990 Zb.
7)
§ 1 vyhlášky MPSV SR č. 105/1992 Zb. o sociálnej odkázanosti.
7a)
10a)
11)
§ 45 a 78 Zákona o rodine.
12)
ČSN 30 00 33.
13)
§ 8 ods. 2 vyhlášky FMPSV č. 149/1988 Zb.
13a)
Vyhláška MF SR č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
15a)
§ 54 ods. 1 a 2 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
15b)
§ 115 Občianskeho zákonníka.
15c)
§ 16 písm. a) č. 3 a písm. b) č. 3 zákona SNR č. 543/1990 Zb.
16c)
Zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona č. 305/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb. o štátnom rozpočte federácie na rok 1992 a o zmene daňových a niektorých ďalších zákonov a zákona č. 231/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a zákon o zamestnanosti.
17a)
Zákon č. 73/1991 Zb. o civilnej službe v znení zákona č. 18/1992 Zb. o civilnej službe.
1)
Príspevok sa poskytuje nad rámec vybavenia zdravotníckymi zariadeniami.
2)
Príspevok sa poskytuje na základe odporúčania Slovenského zväzu sluchovo postihnutých.
3)
Príspevok sa poskytuje na základe odporúčania Centra technických a informačných služieb Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.