25/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 17. decembra 1991,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slová „podnikanie v poisťovníctve“ vkladá čiarka a text „ustanoviť zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla“.
2.
V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Sprostredkovateľskú činnosť súvisiacu s poisťovacou činnosťou (§ 7 ods. 1) môžu vykonávať aj iné subjekty, ako sú uvedené v odseku 1, za podmienok ustanovených týmto zákonom.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
3.
V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo poisťovne s cudzím kapitálom“.
4.
V § 13 ods. 6 sa za slová „peňažných ústavoch9)“ vkladajú slová „bez oprávnenia ich prevodu do zahraničia,“.
5.
§ 17 znie:
㤠17
Dozoru podliehajú právnické a fyzické osoby, ktoré podnikajú v poisťovníctve na území Slovenskej republiky alebo ktoré majú na území Slovenskej republiky svoje sídlo alebo bydlisko. Dozor vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Úlohy vyplývajúce z tohto zákona vykonáva dozorný orgán výhradne vo verejnom záujme.“.
6.
Za piatu časť sa vkladá nová šiesta časť, ktorá vrátane nadpisov znie:
„ŠIESTA ČASŤ
Zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
§ 22a
Prevádzkovateľ a vodič motorového vozidla je poistený na zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.“.
7.
Doterajšia „Šiesta časť“ sa označuje ako „Siedma časť“.
8.
Za § 24 sa vkladá nový § 24a, ktorý znie:
㤠24a
Životné poistenie osôb, ktoré majú trvalé bydlisko v Slovenskej republike, poistenie majetku na území Slovenskej republiky a poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z činnosti fyzických a právnických osôb na území Slovenskej republiky, je možné uzatvoriť iba v poisťovni podnikajúcej v súlade s týmto zákonom na území Slovenskej republiky.“.
9.
V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď boli zistené uvedené skutočnosti, najneskoršie však do troch rokov odo dňa, keď k ním došlo.“.
10.
V § 25 ods. 3 sa slová „príslušná okresná finančná správa13) nahrádzajú slovami „príslušný daňový orgán13)“ a slová „Finančná správa hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ sa nahrádzajú slovami „Daňový úrad Bratislava I“.
11.
Poznámka č. 13) pod čiarou znie:
„13)
Zákon SNR č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch.“.
12.
§ 27 znie:
㤠27
Tento zákon sa nevzťahuje na subjekty, ktoré vykonávajú nemocenské a sociálne zabezpečenie (poistenie).“.
13.
§ 28 sa vypúšťa.
14.
V § 29 sa na konci vety pripájajú slová „a rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, vrátane sadzieb poistného a určí poisťovňu, ktorá ho bude vykonávať.“.
Čl. II
Zrušujú sa:
1.
S platnosťou pre Slovenskú republiku ustanovenia § 11 a § 16 ods. 1 písm. c) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení Zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb.
2.
Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky č. 144/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia podnikateľa za škodu, ktorá vznikne pracovníkovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.